1510. εἰμί (eimi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1510. εἰμί (eimi) — 2479 Occurrences

Matthew 1:18 V-II-3S
GRK: γένεσις οὕτως ἦν Μνηστευθείσης τῆς
INT: birth thus came about having been betrothed the

Matthew 1:19 V-PP-NMS
GRK: αὐτῆς δίκαιος ὢν καὶ μὴ
INT: of her righteous being and not

Matthew 1:20 V-PI-3S
GRK: ἐκ πνεύματός ἐστιν ἁγίου
INT: from [the] Spirit is Holy

Matthew 1:23 V-PI-3S
GRK: Ἐμμανουήλ ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον Μεθ'
INT: Immanuel which is translated With

Matthew 2:2 V-PI-3S
GRK: λέγοντες Ποῦ ἐστὶν ὁ τεχθεὶς
INT: saying Where is the [one] having been born

Matthew 2:6 V-PI-2S
GRK: οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς
INT: in no way least are among the

Matthew 2:9 V-II-3S
GRK: ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον
INT: over where was the child

Matthew 2:13 V-PM-2S
GRK: Αἴγυπτον καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως
INT: Egypt and remain there until

Matthew 2:15 V-II-3S
GRK: καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως
INT: and remained there until

Matthew 2:18 V-PI-3P
GRK: ὅτι οὐκ εἰσίν
INT: because no more are they

Matthew 3:3 V-PI-3S
GRK: Οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ῥηθεὶς
INT: this indeed is the [one] having been spoken of

Matthew 3:4 V-II-3S
GRK: δὲ τροφὴ ἦν αὐτοῦ ἀκρίδες
INT: and [the] food was of him locusts

Matthew 3:11 V-PI-3S
GRK: ἰσχυρότερός μου ἐστίν οὗ οὐκ
NAS: me is mightier than I, and I am not fit
KJV: whose shoes I am not worthy
INT: mightier than I is he of whom not

Matthew 3:11 V-PI-1S
GRK: οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς τὰ
INT: of whom not I am fit the

Matthew 3:15 V-PI-3S
GRK: γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι
INT: indeed fitting it is to us to fulfill

Matthew 3:17 V-PI-3S
GRK: λέγουσα Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός
INT: saying This is the Son

Matthew 4:3 V-PI-2S
GRK: Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ
INT: If Son you are of God

Matthew 4:6 V-PI-2S
GRK: Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ
INT: If Son you are of God

Matthew 4:18 V-II-3P
GRK: τὴν θάλασσαν ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς
INT: the sea they were indeed fishermen

Matthew 5:3 V-PI-3S
GRK: ὅτι αὐτῶν ἐστὶν ἡ βασιλεία
INT: for theirs is the kingdom

Matthew 5:10 V-PI-3S
GRK: ὅτι αὐτῶν ἐστὶν ἡ βασιλεία
INT: for theirs is the kingdom

Matthew 5:11 V-PI-2P
GRK: μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν
INT: Blessed are you when they shall insult

Matthew 5:13 V-PI-2P
GRK: Ὑμεῖς ἐστὲ τὸ ἅλας
INT: You are the salt

Matthew 5:14 V-PI-2P
GRK: ὑμεῖς ἐστὲ τὸ φῶς
INT: You are the light

Matthew 5:21 V-FI-3S
GRK: φονεύσῃ ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει
INT: shall murder liable will be to the judgment

Matthew 5:22 V-FI-3S
GRK: αὐτοῦ ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει
INT: of him liable will be to the judgment

Matthew 5:22 V-FI-3S
GRK: Ῥακά ἔνοχος ἔσται τῷ συνεδρίῳ
INT: Raca liable will be to the Sanhedrin

Matthew 5:22 V-FI-3S
GRK: Μωρέ ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν
INT: Fool liable will be to the

Matthew 5:25 V-PM-2S
GRK: ἴσθι εὐνοῶν τῷ
INT: Be agreeing with

Matthew 5:25 V-PI-2S
GRK: ἕως ὅτου εἶ μετ' αὐτοῦ
INT: while which you are with him

Matthew 5:34 V-PI-3S
GRK: ὅτι θρόνος ἐστὶν τοῦ θεοῦ
INT: because [the] throne it is of God

Matthew 5:35 V-PI-3S
GRK: ὅτι ὑποπόδιόν ἐστιν τῶν ποδῶν
INT: because [the] footstool it is [for] the feet

Matthew 5:35 V-PI-3S
GRK: ὅτι πόλις ἐστὶν τοῦ μεγάλου
INT: because [the] city it is of the great

Matthew 5:37 V-PM-3S
GRK: ἔστω δὲ ὁ
INT: let it be moreover the

Matthew 5:37 V-PI-3S
GRK: τοῦ πονηροῦ ἐστίν
INT: evil comes

Matthew 5:48 V-FI-2P
GRK: Ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς
INT: will be Therefore you

Matthew 5:48 V-PI-3S
GRK: οὐράνιος τέλειός ἐστιν
INT: Heavenly perfect is

Matthew 6:4 V-PSA-3S
GRK: ὅπως σου ἡ
INT: so that might be your

Matthew 6:5 V-FI-2P
GRK: προσεύχησθε οὐκ ἔσεσθε ὡς οἱ
INT: you pray not you will be as the

Matthew 6:13 V-PI-3S
GRK: ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία
INT: For yours is the kingdom

Matthew 6:21 V-PI-3S
GRK: ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρός
INT: where indeed is the treasure

Matthew 6:21 V-FI-3S
GRK: σου ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ
INT: of you there will be also the

Matthew 6:22 V-PI-3S
GRK: τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός
INT: of the body is the eye

Matthew 6:22 V-PSA-3S
GRK: ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαλμός
INT: if therefore be the eye

Matthew 6:22 V-FI-3S
GRK: σου φωτεινὸν ἔσται
INT: of you light will be

Matthew 6:23 V-PSA-3S
GRK: σου πονηρὸς ὅλον τὸ
INT: of you bad be all the

Matthew 6:23 V-FI-3S
GRK: σου σκοτεινὸν ἔσται εἰ οὖν
INT: of you dark will be If therefore

Matthew 6:23 V-PI-3S
GRK: σοὶ σκότος ἐστίν τὸ σκότος
INT: you darkness is that darkness

Matthew 6:25 V-PI-3S
GRK: ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς
INT: life more is than the food

Matthew 6:30 V-PP-AMS
GRK: ἀγροῦ σήμερον ὄντα καὶ αὔριον
INT: field today which is and tomorrow

Matthew 7:9 V-PI-3S
GRK: ἢ τίς ἐστιν ἐξ ὑμῶν
INT: Or which is of you

Matthew 7:11 V-PP-NMP
GRK: ὑμεῖς πονηροὶ ὄντες οἴδατε δόματα
INT: you evil being know [how] gifts

Matthew 7:12 V-PI-3S
GRK: οὗτος γάρ ἐστιν ὁ νόμος
INT: this indeed is the law

Matthew 7:13 V-PI-3P
GRK: καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι
INT: and many are they who enter

Matthew 7:14 V-PI-3P
GRK: καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες
INT: and few are they who find

Matthew 7:15 V-PI-3P
GRK: ἔσωθεν δέ εἰσιν λύκοι ἅρπαγες
INT: inwardly moreover they are wolves ravenous

Matthew 7:27 V-II-3S
GRK: ἔπεσεν καὶ ἦν ἡ πτῶσις
INT: it fell and was the fall

Matthew 7:29 V-II-3S
GRK: ἦν γὰρ διδάσκων
INT: he was indeed teaching

Matthew 8:8 V-PI-1S
GRK: Κύριε οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα
NAS: Lord, I am not worthy
KJV: said, Lord, I am not worthy
INT: Lord not I am worthy that

Matthew 8:9 V-PI-1S
GRK: ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν
NAS: For I also am a man under
KJV: For I am a man under
INT: I a man am under authority

Matthew 8:12 V-FI-3S
GRK: ἐξώτερον ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς
INT: outer there will be the weeping

Matthew 8:26 V-PI-2P
GRK: Τί δειλοί ἐστε ὀλιγόπιστοι τότε
INT: Why fearful are you O [you] of little faith Then

Matthew 8:27 V-PI-3S
GRK: λέγοντες Ποταπός ἐστιν οὗτος ὅτι
INT: saying What kind [of man] is this that

Matthew 8:30 V-II-3S
GRK: Ἦν δὲ μακρὰν
INT: there was moreover far off

Matthew 9:5 V-PI-3S
GRK: τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον εἰπεῖν
INT: which indeed is easier to say

Matthew 9:13 V-PI-3S
GRK: μάθετε τί ἐστιν Ἔλεος θέλω
INT: learn what is Mercy I desire

Matthew 9:15 V-PI-3S
GRK: μετ' αὐτῶν ἐστὶν ὁ νυμφίος
INT: with them is the bridegroom

Matthew 9:36 V-II-3P
GRK: αὐτῶν ὅτι ἦσαν ἐσκυλμένοι καὶ
INT: them because they were wearied and

Matthew 10:2 V-PI-3S
GRK: τὰ ὀνόματά ἐστιν ταῦτα πρῶτος
INT: the names are these first

Matthew 10:11 V-PI-3S
GRK: αὐτῇ ἄξιός ἐστιν κἀκεῖ μείνατε
INT: it worthy is and there remain

Matthew 10:13 V-PSA-3S
GRK: ἐὰν μὲν ἡ οἰκία
INT: if indeed be the house

Matthew 10:13 V-PSA-3S
GRK: δὲ μὴ ἀξία ἡ
INT: however not it be worthy the

Matthew 10:15 V-FI-3S
GRK: ὑμῖν ἀνεκτότερον ἔσται γῇ Σοδόμων
INT: to you More tolerable it will be for [the] land of Sodom

Matthew 10:20 V-PI-2P
GRK: γὰρ ὑμεῖς ἐστὲ οἱ λαλοῦντες
INT: indeed you are they who speak

Matthew 10:22 V-FI-2P
GRK: καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ
INT: And you will be hated by

Matthew 10:24 V-PI-3S
GRK: Οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ
INT: Not is a disciple above

Matthew 10:26 V-PI-3S
GRK: οὐδὲν γάρ ἐστιν κεκαλυμμένον ὃ
INT: nothing indeed is concealed which

Matthew 10:30 V-PI-3P
GRK: πᾶσαι ἠριθμημέναι εἰσίν
INT: all numbered are

Matthew 10:37 V-PI-3S
GRK: ἐμὲ οὐκ ἔστιν μου ἄξιος
INT: me not is of me worthy

Matthew 10:37 V-PI-3S
GRK: ἐμὲ οὐκ ἔστιν μου ἄξιος
INT: me not is of me worthy

Matthew 10:38 V-PI-3S
GRK: μου οὐκ ἔστιν μου ἄξιος
INT: me not is of me worthy

Matthew 11:3 V-PI-2S
GRK: αὐτῷ Σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος
INT: to him you are the coming [one]

Matthew 11:6 V-PI-3S
GRK: καὶ μακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν
INT: And blessed is he who if

Matthew 11:8 V-PIA-3P
GRK: τῶν βασιλέων εἰσίν
INT: the of kings are

Matthew 11:10 V-PI-3S
GRK: οὗτός ἐστιν περὶ οὗ
INT: For this is [he] concerning whom

Matthew 11:11 V-PI-3S
GRK: μείζων αὐτοῦ ἐστίν
INT: greater than he is

Matthew 11:14 V-PI-3S
GRK: δέξασθαι αὐτός ἐστιν Ἠλίας ὁ
INT: to receive [it] he is Elijah who

Matthew 11:16 V-PI-3S
GRK: ταύτην ὁμοία ἐστὶν παιδίοις καθημένοις
INT: this like it is to little children sitting

Matthew 11:22 V-FI-3S
GRK: Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ
INT: Sidon more tolerable will it be in day

Matthew 11:24 V-FI-3S
GRK: Σοδόμων ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ
INT: of Sodom more tolerable will it be in day

Matthew 11:29 V-PI-1S
GRK: ὅτι πραΰς εἰμι καὶ ταπεινὸς
NAS: upon you and learn from Me, for I am gentle
KJV: me; for I am meek and
INT: for gentle I am and humble

Matthew 11:30 V-PI-3S
GRK: μου ἐλαφρόν ἐστιν
INT: of me light is

Matthew 12:4 V-II-3S
GRK: οὐκ ἐξὸν ἦν αὐτῷ φαγεῖν
INT: not lawful it was for him to eat

Matthew 12:5 V-PI-3P
GRK: καὶ ἀναίτιοί εἰσιν
INT: and guiltless are

Matthew 12:6 V-PI-3S
GRK: ἱεροῦ μεῖζόν ἐστιν ὧδε
INT: temple a greater is here

Matthew 12:7 V-PI-3S
GRK: ἐγνώκειτε τί ἐστιν Ἔλεος θέλω
INT: you had known what is Mercy I desire

Matthew 12:8 V-PI-3S
GRK: κύριος γάρ ἐστιν τοῦ σαββάτου
INT: Lord indeed is of the Sabbath

Matthew 12:11 V-FI-3S
GRK: αὐτοῖς Τίς ἔσται ἐξ ὑμῶν
INT: to them What will there be of you

Matthew 12:23 V-PI-3S
GRK: Μήτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς
INT: not This is the son

Matthew 12:27 V-FI-3P
GRK: αὐτοὶ κριταὶ ἔσονται ὑμῶν
INT: they judges will be of you

Matthew 12:30 V-PP-NMS
GRK: ὁ μὴ ὢν μετ' ἐμοῦ
INT: He who not is with me

Matthew 12:30 V-PI-3S
GRK: κατ' ἐμοῦ ἐστίν καὶ ὁ
INT: against me is and he who

Matthew 12:34 V-PP-NMP
GRK: λαλεῖν πονηροὶ ὄντες ἐκ γὰρ
INT: to speak evil being out of indeed

Matthew 12:40 V-II-3S
GRK: ὥσπερ γὰρ ἦν Ἰωνᾶς ἐν
INT: just as indeed was Jonah in

Matthew 12:40 V-FI-3S
GRK: νύκτας οὕτως ἔσται ὁ υἱὸς
INT: nights thus will be the Son

Matthew 12:45 V-FI-3S
GRK: πρώτων Οὕτως ἔσται καὶ τῇ
INT: first Thus it will be also to

Matthew 12:48 V-PI-3S
GRK: αὐτῷ Τίς ἐστιν ἡ μήτηρ
INT: him Who is the mother

Matthew 12:48 V-PI-3P
GRK: καὶ τίνες εἰσὶν οἱ ἀδελφοί
INT: and who are the brothers

Matthew 12:50 V-PI-3S
GRK: καὶ μήτηρ ἐστίν
INT: and mother is

Matthew 13:19 V-PI-3S
GRK: αὐτοῦ οὗτός ἐστιν ὁ παρὰ
INT: of him This is he who on

Matthew 13:20 V-PI-3S
GRK: σπαρείς οὗτός ἐστιν ὁ τὸν
INT: having been sown this is he who the

Matthew 13:21 V-PI-3S
GRK: ἀλλὰ πρόσκαιρός ἐστιν γενομένης δὲ
INT: but temporary is having come however

Matthew 13:22 V-PI-3S
GRK: σπαρείς οὗτός ἐστιν ὁ τὸν
INT: having been sown this is he who the

Matthew 13:23 V-PI-3S
GRK: σπαρείς οὗτός ἐστιν ὁ τὸν
INT: having been sown this is he who the

Matthew 13:31 V-PI-3S
GRK: λέγων Ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία
INT: saying Like is the kingdom

Matthew 13:32 V-PI-3S
GRK: μικρότερον μέν ἐστιν πάντων τῶν
INT: smallest indeed is of all the

Matthew 13:32 V-PI-3S
GRK: τῶν λαχάνων ἐστὶν καὶ γίνεται
INT: than the garden plants it is and becomes

Matthew 13:33 V-PI-3S
GRK: αὐτοῖς Ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία
INT: to them Like is the kingdom

Matthew 13:37 V-PI-3S
GRK: καλὸν σπέρμα ἐστὶν ὁ υἱὸς
INT: good seed is the Son

Matthew 13:38 V-PI-3S
GRK: δὲ ἀγρός ἐστιν ὁ κόσμος
INT: and [the] field is the world

Matthew 13:38 V-PI-3P
GRK: σπέρμα οὗτοί εἰσιν οἱ υἱοὶ
INT: seed these are the sons

Matthew 13:38 V-PI-3P
GRK: δὲ ζιζάνιά εἰσιν οἱ υἱοὶ
INT: and [the] weeds are the sons

Matthew 13:39 V-PI-3S
GRK: σπείρας αὐτά ἐστιν ὁ διάβολος
INT: having sown them is the devil

Matthew 13:39 V-PI-3S
GRK: συντέλεια αἰῶνός ἐστιν οἱ δὲ
INT: [the] completion of the age is and

Matthew 13:39 V-PI-3P
GRK: θερισταὶ ἄγγελοί εἰσιν
INT: [the] harvesters angels are

Matthew 13:40 V-FI-3S
GRK: κατακαίεται οὕτως ἔσται ἐν τῇ
INT: is consumed thus it will be in the

Matthew 13:42 V-FI-3S
GRK: πυρός ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς
INT: fire there will be the weeping

Matthew 13:44 V-PI-3S
GRK: Ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία
INT: like is the kingdom

Matthew 13:45 V-PI-3S
GRK: Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία
INT: Again like is the kingdom

Matthew 13:47 V-PI-3S
GRK: Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία
INT: Again like is the kingdom

Matthew 13:49 V-FI-3S
GRK: οὕτως ἔσται ἐν τῇ
INT: Thus will it be in the

Matthew 13:50 V-FI-3S
GRK: πυρός ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς
INT: fire there will be the weeping

Matthew 13:52 V-PI-3S
GRK: οὐρανῶν ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ
INT: heavens like is to a man a master of a house

Matthew 13:55 V-PI-3S
GRK: οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τοῦ
INT: not this is the of the

Matthew 13:56 V-PI-3P
GRK: πρὸς ἡμᾶς εἰσίν πόθεν οὖν
INT: with us are from where then

Matthew 13:57 V-PI-3S
GRK: αὐτοῖς Οὐκ ἔστιν προφήτης ἄτιμος
INT: to them not is a prophet without Honor

Matthew 14:2 V-PI-3S
GRK: αὐτοῦ Οὗτός ἐστιν Ἰωάννης ὁ
INT: of him This is John the

Matthew 14:15 V-PI-3S
GRK: λέγοντες Ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος
INT: saying Desolate is the place

Matthew 14:21 V-II-3P
GRK: δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ
INT: moreover ate were men about

Matthew 14:23 V-II-3S
GRK: γενομένης μόνος ἦν ἐκεῖ
INT: having arrived alone he was there

Matthew 14:24 V-II-3S
GRK: τῶν κυμάτων ἦν γὰρ ἐναντίος
INT: the waves was for contrary [was]

Matthew 14:26 V-PI-3S
GRK: ὅτι Φάντασμά ἐστιν καὶ ἀπὸ
INT: a ghost it is And in

Matthew 14:27 V-PI-1S
GRK: Θαρσεῖτε ἐγώ εἰμι μὴ φοβεῖσθε
KJV: saying, Be of good cheer; it is I; be
INT: Take courage I It is not fear

Matthew 14:28 V-PI-2S
GRK: εἰ σὺ εἶ κέλευσόν με
INT: if you [it] be you bid me

Matthew 14:33 V-PI-2S
GRK: θεοῦ υἱὸς εἶ
INT: of God Son you are

Matthew 15:14 V-PI-3P
GRK: αὐτούς τυφλοί εἰσιν ὁδηγοί τυφλῶν
INT: them blind they are guides blind

Matthew 15:16 V-PI-2P
GRK: ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε
INT: you without understanding are

Matthew 15:20 V-PI-3S
GRK: ταῦτά ἐστιν τὰ κοινοῦντα
INT: These things are they which defile

Matthew 15:26 V-PI-3S
GRK: εἶπεν Οὐκ ἔστιν καλὸν λαβεῖν
INT: he said Not it is good to take

Matthew 15:38 V-II-3P
GRK: δὲ ἐσθίοντες ἦσαν τετρακισχίλιοι ἄνδρες
INT: moreover ate were four thousand men

Matthew 16:13 V-PN
GRK: οἱ ἄνθρωποι εἶναι τὸν υἱὸν
INT: men to be the Son

Matthew 16:15 V-PN
GRK: με λέγετε εἶναι
INT: me do you pronounce to be

Matthew 16:16 V-PI-2S
GRK: εἶπεν Σὺ εἶ ὁ χριστὸς
INT: said You are the Christ

Matthew 16:17 V-PI-2S
GRK: αὐτῷ Μακάριος εἶ Σίμων Βαριωνᾶ
INT: to him Blessed are you Simon Barjona

Matthew 16:18 V-PI-2S
GRK: ὅτι σὺ εἶ Πέτρος καὶ
INT: That you are Peter and

Matthew 16:19 V-FI-3S
GRK: τῆς γῆς ἔσται δεδεμένον ἐν
INT: the earth will be bound in

Matthew 16:19 V-FI-3S
GRK: τῆς γῆς ἔσται λελυμένον ἐν
INT: the earth will be loosed in

Matthew 16:20 V-PI-3S
GRK: ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ χριστός
INT: that he is the Christ

Matthew 16:22 V-FI-3S
GRK: οὐ μὴ ἔσται σοι τοῦτο
INT: never not will be to you this

Matthew 16:23 V-PI-2S
GRK: Σατανᾶ σκάνδαλον εἶ ἐμοῦ ὅτι
INT: Satan a stumbling block you are to me for

Matthew 16:28 V-PI-3P
GRK: ὑμῖν ὅτι εἰσίν τινες τῶν
INT: to you There are some of those

Matthew 17:4 V-PI-3S
GRK: Κύριε καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε
INT: master good it is for us here

Matthew 17:4 V-PN
GRK: ἡμᾶς ὧδε εἶναι εἰ θέλεις
INT: for us here to be If you wish

Matthew 17:5 V-PI-3S
GRK: λέγουσα Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός
INT: saying This is the Son

Matthew 17:17 V-FI-1S
GRK: μεθ' ὑμῶν ἔσομαι ἕως πότε
INT: with you will I be how long when

Matthew 17:26 V-PI-3P
GRK: Ἄρα¦γε ἐλεύθεροί εἰσιν οἱ υἱοί
INT: Then indeed free are the sons

Matthew 18:1 V-PI-3S
GRK: ἄρα μείζων ἐστὶν ἐν τῇ
INT: then [the] greatest is in the

Matthew 18:4 V-PI-3S
GRK: τοῦτο οὗτός ἐστιν ὁ μείζων
INT: this he is the greatest

Matthew 18:8 V-PI-3S
GRK: καλόν σοί ἐστιν εἰσελθεῖν εἰς
INT: better for you it is to enter into

Matthew 18:9 V-PI-3S
GRK: καλόν σοί ἐστιν μονόφθαλμον εἰς
INT: good for you it is one-eyed into

Matthew 18:14 V-PI-3S
GRK: οὕτως οὐκ ἔστιν θέλημα ἔμπροσθεν
INT: So not it is [the] will of

Matthew 18:17 V-PM-3S
GRK: ἐκκλησίας παρακούσῃ ἔστω σοι ὥσπερ
INT: church he fail to listen to let him be to you as

Matthew 18:18 V-FI-3S
GRK: τῆς γῆς ἔσται δεδεμένα ἐν
INT: the earth will be bound in

Matthew 18:18 V-FI-3S
GRK: τῆς γῆς ἔσται λελυμένα ἐν
INT: the earth will be loosed in

Matthew 18:20 V-PI-3P
GRK: οὗ γάρ εἰσιν δύο ἢ
NAS: in My name, I am there
KJV: name, there am I in the midst
INT: where indeed are two or

Matthew 18:20 V-PI-1S
GRK: ὄνομα ἐκεῖ εἰμὶ ἐν μέσῳ
INT: name there am I in [the] midst

Matthew 19:5 V-FI-3P
GRK: αὐτοῦ καὶ ἔσονται οἱ δύο
INT: of him and will become the two

Matthew 19:6 V-PI-3P
GRK: ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο ἀλλὰ
INT: So that no longer are they two but

Matthew 19:10 V-PI-3S
GRK: Εἰ οὕτως ἐστὶν ἡ αἰτία
INT: If this is the case

Matthew 19:12 V-PI-3P
GRK: εἰσὶν γὰρ εὐνοῦχοι
INT: there are indeed eunuchs

Matthew 19:12 V-PI-3P
GRK: οὕτως καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες
INT: thus and there are eunuchs who

Matthew 19:12 V-PI-3P
GRK: ἀνθρώπων καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες
INT: men and there are eunuchs who

Matthew 19:14 V-PI-3S
GRK: γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία
INT: indeed such kind is the kingdom

Matthew 19:17 V-PI-3S
GRK: ἀγαθοῦ εἷς ἐστὶν ὁ ἀγαθός
INT: good Only One is good

Matthew 19:21 V-PN
GRK: θέλεις τέλειος εἶναι ὕπαγε πώλησόν
INT: you desire perfect to be go sell

Matthew 19:22 V-II-3S
GRK: ἀπῆλθεν λυπούμενος ἦν γὰρ ἔχων
INT: he went away grieved he had indeed he has

Matthew 19:24 V-PI-3S
GRK: ὑμῖν εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ
INT: to you easier [it] is a camel through [the]

Matthew 19:26 V-PI-3S
GRK: τοῦτο ἀδύνατόν ἐστιν παρὰ δὲ
INT: this impossible is with however

Matthew 19:27 V-FI-3S
GRK: τί ἄρα ἔσται ἡμῖν
INT: what then will be to us

Matthew 19:30 V-FI-3P
GRK: Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι
INT: many moreover will be first last

Matthew 20:1 V-PI-3S
GRK: Ὁμοία γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία
INT: like indeed is the kingdom

Matthew 20:4 V-PSA-3S
GRK: ὃ ἐὰν δίκαιον δώσω
INT: whatever if might be right I will give

Matthew 20:15 V-PI-3S
GRK: σου πονηρός ἐστιν ὅτι ἐγὼ
NAS: envious because I am generous?'
KJV: because I am good?
INT: of you envious Is because I

Matthew 20:15 V-PI-1S
GRK: ἐγὼ ἀγαθός εἰμι
INT: I generous am

Matthew 20:16 V-FI-3P
GRK: Οὕτως ἔσονται οἱ ἔσχατοι
INT: Thus will be the last

Matthew 20:16 V-PIA-3P
GRK: πολλοὶ γὰρ εἰσιν κλητοί ὀλίγοι
INT: many indeed are called few

Matthew 20:23 V-PI-3S
GRK: εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν τοῦτο
INT: [the] left not is mine this

Matthew 20:26 V-FI-3S
GRK: οὐχ οὕτως ἔσται ἐν ὑμῖν
INT: Not thus will it be among you

Matthew 20:26 V-FI-3S
GRK: μέγας γενέσθαι ἔσται ὑμῶν διάκονος
INT: great become let him be your servant

Matthew 20:27 V-PN
GRK: ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος ἔσται
INT: among you be first let him be

Matthew 20:27 V-FI-3S
GRK: εἶναι πρῶτος ἔσται ὑμῶν δοῦλος
INT: be first let him be your slave

Matthew 21:10 V-PI-3S
GRK: λέγουσα Τίς ἐστιν οὗτος
INT: saying Who is this

Matthew 21:11 V-PI-3S
GRK: ἔλεγον Οὗτός ἐστιν ὁ προφήτης
INT: said This is the prophet

Matthew 21:25 V-II-3S
GRK: Ἰωάννου πόθεν ἦν ἐξ οὐρανοῦ
INT: John from where was it from heaven

Matthew 21:33 V-II-3S
GRK: ἀκούσατε Ἄνθρωπος ἦν οἰκοδεσπότης ὅστις
INT: hear A man there was a master of a house who

Matthew 21:38 V-PI-3S
GRK: ἑαυτοῖς Οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος
INT: themselves This is the heir

Matthew 21:42 V-PI-3S
GRK: αὕτη καὶ ἔστιν θαυμαστὴ ἐν
INT: this and it is marvelous in

Matthew 22:8 V-PI-3S
GRK: γάμος ἕτοιμός ἐστιν οἱ δὲ
INT: [the] wedding feast ready is those moreover

Matthew 22:8 V-II-3P
GRK: κεκλημένοι οὐκ ἦσαν ἄξιοι
INT: having been invited not were worthy

Matthew 22:13 V-FI-3S
GRK: ἐξώτερον ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς
INT: outer there will be the weeping

Matthew 22:14 V-PI-3P
GRK: πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοὶ ὀλίγοι
INT: many indeed are called few

Matthew 22:16 V-PI-2S
GRK: ὅτι ἀληθὴς εἶ καὶ τὴν
INT: that true you are and the

Matthew 22:23 V-PN
GRK: λέγοντες μὴ εἶναι ἀνάστασιν καὶ
INT: who say not there is a resurrection and

Matthew 22:25 V-II-3P
GRK: ἦσαν δὲ παρ'
INT: there were moreover among

Matthew 22:28 V-FI-3S
GRK: τῶν ἑπτὰ ἔσται γυνή πάντες
INT: of the seven will she be wife all

Matthew 22:30 V-PI-3P
GRK: τῷ οὐρανῷ εἰσίν
INT: heaven they are

Matthew 22:32 V-PI-1S
GRK: Ἐγώ εἰμι ὁ θεὸς
NAS: I AM THE GOD OF ABRAHAM,
KJV: I am the God of Abraham,
INT: I am the God

Matthew 22:32 V-PI-3S
GRK: Ἰακώβ οὐκ ἔστιν ὁ θεὸς
INT: of Jacob Not He is God

Matthew 22:38 V-PI-3S
GRK: αὕτη ἐστὶν ἡ μεγάλη
INT: This is the great

Matthew 22:42 V-PI-3S
GRK: τίνος υἱός ἐστιν λέγουσιν αὐτῷ
INT: of whom son is he They say to him

Matthew 22:45 V-PI-3S
GRK: υἱὸς αὐτοῦ ἐστίν
INT: son of him is he

Matthew 23:8 V-PI-3S
GRK: εἷς γάρ ἐστιν ὑμῶν ὁ
INT: one indeed is of you the

Matthew 23:8 V-PI-2P
GRK: ὑμεῖς ἀδελφοί ἐστε
INT: you brothers are

Matthew 23:9 V-PI-3S
GRK: εἷς γάρ ἐστιν ὑμῶν ὁ
INT: one indeed is of you the

Matthew 23:10 V-PI-3S
GRK: καθηγητὴς ὑμῶν ἐστὶν εἷς ὁ
INT: [the] leader of you is one the

Matthew 23:11 V-FI-3S
GRK: μείζων ὑμῶν ἔσται ὑμῶν διάκονος
INT: [the] greatest among you will be your servant

Matthew 23:16 V-PI-3S
GRK: ναῷ οὐδέν ἐστιν ὃς δ'
INT: temple nothing it is whoever however

Matthew 23:17 V-PI-3S
GRK: γὰρ μείζων ἐστίν ὁ χρυσὸς
INT: indeed greater is the gold

Matthew 23:18 V-PI-3S
GRK: θυσιαστηρίῳ οὐδέν ἐστιν ὃς δ'
INT: altar nothing it is whoever however

Matthew 23:28 V-PI-2P
GRK: ἔσωθεν δέ ἐστε μεστοὶ ὑποκρίσεως
INT: inwardly however you are full of hypocrisy

Matthew 23:30 V-II-1P
GRK: λέγετε Εἰ ἤμεθα ἐν ταῖς
NAS: If we had been [living] in the days
INT: you say If we had been in the

Matthew 23:30 V-II-1P
GRK: οὐκ ἂν ἤμεθα αὐτῶν κοινωνοὶ
NAS: of our fathers, we would not have been partners
INT: not anyhow we would have been with them partakers

Matthew 23:31 V-PI-2P
GRK: ὅτι υἱοί ἐστε τῶν φονευσάντων
INT: that sons you are of the [ones] having murdered

Matthew 24:3 V-FI-3S
GRK: πότε ταῦτα ἔσται καὶ τί
INT: when these things will be and what [is]

Matthew 24:5 V-PI-1S
GRK: λέγοντες Ἐγώ εἰμι ὁ χριστός
NAS: saying, 'I am the Christ,'
KJV: saying, I am Christ; and
INT: saying I am the Christ

Matthew 24:6 V-PI-3S
GRK: ἀλλ' οὔπω ἐστὶν τὸ τέλος
INT: but not yet is the end

Matthew 24:7 V-FI-3P
GRK: βασιλείαν καὶ ἔσονται λιμοὶ καὶ
INT: kingdom and there will be famines and

Matthew 24:9 V-FI-2P
GRK: ὑμᾶς καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ
INT: you and you will be hated by

Matthew 24:21 V-FI-3S
GRK: ἔσται γὰρ τότε
INT: there will be indeed then

Matthew 24:26 V-PI-3S
GRK: τῇ ἐρήμῳ ἐστίν μὴ ἐξέλθητε
INT: the wilderness he is not go forth

Matthew 24:27 V-FI-3S
GRK: δυσμῶν οὕτως ἔσται ἡ παρουσία
INT: west so will be the coming

Matthew 24:28 V-PSA-3S
GRK: ὅπου ἐὰν τὸ πτῶμα
INT: For wherever if might be the carcass

Matthew 24:33 V-PI-3S
GRK: ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις
INT: that near it is at [the] doors

Matthew 24:37 V-FI-3S
GRK: Νῶε οὕτως ἔσται ἡ παρουσία
INT: Noah so will be the coming

Matthew 24:38 V-II-3P
GRK: ὡς γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς
INT: As indeed they were in the

Matthew 24:39 V-FI-3S
GRK: ἅπαντας οὕτως ἔσται καὶ ἡ
INT: all thus will be moreover the

Matthew 24:40 V-FI-3P
GRK: τότε ἔσονται δύο ἐν
INT: Then will be two in

Matthew 24:45 V-PI-3S
GRK: Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς
INT: Who then is the faithful

Matthew 24:51 V-FI-3S
GRK: θήσει ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς
INT: will appoint there will be the weeping

Matthew 25:2 V-II-3P
GRK: ἐξ αὐτῶν ἦσαν μωραὶ καὶ
INT: of them were foolish and

Matthew 25:21 V-II-2S
GRK: ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός ἐπὶ
INT: over a few things you were faithful over

Matthew 25:23 V-II-2S
GRK: ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός ἐπὶ
INT: over a few things you were faithful over

Matthew 25:24 V-PI-2S
GRK: ὅτι σκληρὸς εἶ ἄνθρωπος θερίζων
INT: that hard you are a man reaping

Matthew 25:30 V-FI-3S
GRK: ἐξώτερον ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς
INT: outer there will be the weeping

Matthew 25:35 V-II-1S
GRK: με ξένος ἤμην καὶ συνηγάγετέ
INT: me a stranger I was and you took in

Matthew 25:36 V-II-1S
GRK: ἐν φυλακῇ ἤμην καὶ ἤλθατε
INT: in prison I was and you came

Matthew 25:43 V-II-1S
GRK: ξένος ἤμην καὶ οὐ
INT: a stranger I was and not

Matthew 26:18 V-PI-3S
GRK: μου ἐγγύς ἐστιν πρὸς σὲ
INT: of me near is with you

Matthew 26:22 V-PI-1S
GRK: Μήτι ἐγώ εἰμι κύριε
KJV: unto him, Lord, is it I?
INT: not I Is it Lord

Matthew 26:24 V-II-3S
GRK: παραδίδοται καλὸν ἦν αὐτῷ εἰ
INT: is betrayed good were it for him if

Matthew 26:25 V-PI-1S
GRK: Μήτι ἐγώ εἰμι ῥαββί λέγει
KJV: and said, Master, is it I?
INT: not I is it Rabbi He says

Matthew 26:26 V-PI-3S
GRK: φάγετε τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά
INT: eat this is the body

Matthew 26:28 V-PI-3S
GRK: τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ αἷμά
INT: this indeed is the blood

Matthew 26:38 V-PI-3S
GRK: αὐτοῖς Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή
INT: to them Very sorrowful is the soul

Matthew 26:39 V-PI-3S
GRK: εἰ δυνατόν ἐστιν παρελθάτω ἀπ'
INT: if possible it is let pass from

Matthew 26:43 V-II-3P
GRK: αὐτοὺς καθεύδοντας ἦσαν γὰρ αὐτῶν
INT: them sleeping were indeed of them

Matthew 26:48 V-PI-3S
GRK: φιλήσω αὐτός ἐστιν κρατήσατε αὐτόν
INT: I shall kiss he it is seize him

Matthew 26:63 V-PI-2S
GRK: εἰ σὺ εἶ ὁ χριστὸς
INT: if you are the Christ

Matthew 26:66 V-PI-3S
GRK: Ἔνοχος θανάτου ἐστίν
INT: Deserving of death he is

Matthew 26:68 V-PI-3S
GRK: χριστέ τίς ἐστιν ὁ παίσας
INT: Christ Who is he that having struck

Matthew 26:69 V-II-2S
GRK: Καὶ σὺ ἦσθα μετὰ Ἰησοῦ
INT: Also you were with Jesus

Matthew 26:71 V-II-3S
GRK: ἐκεῖ Οὗτος ἦν μετὰ Ἰησοῦ
INT: there this [man] was with Jesus

Matthew 26:73 V-PI-2S
GRK: ἐξ αὐτῶν εἶ καὶ γὰρ
INT: of them are even indeed

Matthew 27:6 V-PI-3S
GRK: τιμὴ αἵματός ἐστιν
INT: price of blood it is

Matthew 27:11 V-PI-2S
GRK: λέγων Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς
INT: saying You are the king

Matthew 27:24 V-PI-1S
GRK: λέγων Ἀθῷός εἰμι ἀπὸ τοῦ
NAS: saying, I am innocent
KJV: saying, I am innocent
INT: saying Guiltless I am of the

Matthew 27:33 V-PI-3S
GRK: Γολγοθά ὅ ἐστιν Κρανίου Τόπος
INT: Golgotha which is of a skull place

Matthew 27:37 V-PI-3S
GRK: γεγραμμένην ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ ΙΗΣΟΥΣ Ο
INT: written This is Jesus the

Matthew 27:40 V-PI-2S
GRK: εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ
INT: If son you are of God

Matthew 27:42 V-PI-3S
GRK: βασιλεὺς Ἰσραήλ ἐστιν καταβάτω νῦν
INT: King of Israel he is let him descend now

Matthew 27:43 V-PI-1S
GRK: ὅτι Θεοῦ εἰμὶ υἱός
NAS: IN HIM; for He said, 'I am the Son
KJV: he said, I am the Son of God.
INT: Of God I am Son

Matthew 27:46 V-PI-3S
GRK: σαβαχθανι τοῦτ' ἔστιν Θεέ μου
INT: sabachthani that is God of me

Matthew 27:54 V-II-3S
GRK: θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος
INT: God's Son was this

Matthew 27:55 V-II-3P
GRK: Ἦσαν δὲ ἐκεῖ
INT: they were moreover there

Matthew 27:56 V-II-3S
GRK: ἐν αἷς ἦν Μαρία ἡ
INT: among whom was Mary

Matthew 27:61 V-II-3S
GRK: Ἦν δὲ ἐκεῖ
INT: there was moreover there

Matthew 27:62 V-PI-3S
GRK: ἐπαύριον ἥτις ἐστὶν μετὰ τὴν
INT: [the] next day which is after the

Matthew 27:64 V-FI-3S
GRK: νεκρῶν καὶ ἔσται ἡ ἐσχάτη
INT: dead and will be the last

Matthew 28:3 V-II-3S
GRK: ἦν δὲ ἡ
INT: was moreover the

Matthew 28:6 V-PI-3S
GRK: οὐκ ἔστιν ὧδε ἠγέρθη
INT: not He is here he is risen

Matthew 28:20 V-PI-1S
GRK: μεθ' ὑμῶν εἰμὶ πάσας τὰς
NAS: you; and lo, I am with you always,
KJV: lo, I am with you
INT: with you am all the

Mark 1:6 V-II-3S
GRK: καὶ ἦν ὁ Ἰωάννης
INT: And was John

Mark 1:7 V-PI-1S
GRK: οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας
NAS: who is mightier than I, and I am not fit
KJV: of whose shoes I am not worthy
INT: of whom not I am fit having stooped down

Mark 1:11 V-PI-2S
GRK: οὐρανῶν Σὺ εἶ ὁ υἱός
INT: heavens You are the Son

Mark 1:13 V-II-3S
GRK: καὶ ἦν ἐν τῇ
INT: And he was in the

Mark 1:13 V-II-3S
GRK: Σατανᾶ καὶ ἦν μετὰ τῶν
INT: Satan and was with the

Mark 1:16 V-II-3P
GRK: τῇ θαλάσσῃ ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς
INT: the sea they were indeed fishermen

Mark 1:22 V-II-3S
GRK: διδαχῇ αὐτοῦ ἦν γὰρ διδάσκων
INT: teaching of him he was indeed teaching

Mark 1:23 V-II-3S
GRK: καὶ εὐθὺς ἦν ἐν τῇ
INT: And immediately there was in the

Mark 1:24 V-PI-2S
GRK: σε τίς εἶ ὁ ἅγιος
INT: you who you are the Holy [One]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1510

ᾖ — 43 Occ.
ἤμην — 15 Occ.
ἦμεν — 8 Occ.
ἤμεθα — 5 Occ.
ἦν — 315 Occ.
ἦς — 7 Occ.
ἦσαν — 95 Occ.
ἦσθα — 2 Occ.
ἦτε — 19 Occ.
ἤτω — 2 Occ.
εἶ — 92 Occ.
εἴη — 12 Occ.
εἰμὶ — 141 Occ.
εἶναι — 126 Occ.
εἰσίν — 159 Occ.
ἔσῃ — 8 Occ.
ἔσεσθαι — 4 Occ.
Ἔσεσθε — 12 Occ.
ἐσμεν — 52 Occ.
ἔσομαι — 13 Occ.
ἐσόμενον — 1 Occ.
ἐσόμεθα — 4 Occ.
ἔσονται — 33 Occ.
ἔσται — 119 Occ.
ἐστε — 93 Occ.
ἐστί — 1 Occ.
ἐστιν — 903 Occ.
ἔστω — 12 Occ.
Ἔστωσαν — 2 Occ.
ἴσθι — 5 Occ.
ὦ — 2 Occ.
ὦμεν — 3 Occ.
ὢν — 45 Occ.
ὦσιν — 11 Occ.
ὂν — 1 Occ.
ὄντα — 19 Occ.
ὄντας — 11 Occ.
ὄντες — 26 Occ.
ὄντι — 4 Occ.
ὄντων — 6 Occ.
ὄντος — 15 Occ.
οὖσα — 6 Occ.
οὖσαι — 1 Occ.
οὖσαν — 6 Occ.
οὔσῃ — 4 Occ.
οὔσης — 6 Occ.
οὖσιν — 9 Occ.
οὐσῶν — 1 Occ.
Additional Entries
ἐστε — 93 Occ.
ἐστί — 1 Occ.
ἐστιν — 903 Occ.
ἔστω — 12 Occ.
Ἔστωσαν — 2 Occ.
ἴσθι — 5 Occ.
ὦ — 2 Occ.
ὦμεν — 3 Occ.
ὢν — 45 Occ.
ὦσιν — 11 Occ.
ὄντα — 19 Occ.
ὄντας — 11 Occ.
ὄντες — 26 Occ.
ὄντι — 4 Occ.
ὄντων — 6 Occ.
ὄντος — 15 Occ.
οὖσα — 6 Occ.
οὖσαι — 1 Occ.
οὖσαν — 6 Occ.
οὔσῃ — 4 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page