ὄντα
Englishman's Concordance
ὄντα (onta) — 19 Occurrences

Matthew 6:30 V-PP-AMS
GRK: ἀγροῦ σήμερον ὄντα καὶ αὔριον
INT: field today which is and tomorrow

Luke 12:28 V-PP-AMS
GRK: τὸν χόρτον ὄντα σήμερον καὶ
INT: the grass which is [here] today and

Luke 22:3 V-PP-AMS
GRK: καλούμενον Ἰσκαριώτην ὄντα ἐκ τοῦ
INT: is called Iscariot being of the

Luke 23:7 V-PP-AMS
GRK: πρὸς Ἡρῴδην ὄντα καὶ αὐτὸν
INT: to Herod being also himself

John 1:48 V-PP-AMS
GRK: Φίλιππον φωνῆσαι ὄντα ὑπὸ τὴν
INT: Philip called [you] being under the

Acts 7:12 V-PP-ANP
GRK: δὲ Ἰακὼβ ὄντα σιτία εἰς
INT: moreover Jacob [there] was grain in

Acts 8:23 V-PP-AMS
GRK: ὁρῶ σε ὄντα
INT: I see you to be

Acts 24:10 V-PP-AMS
GRK: πολλῶν ἐτῶν ὄντα σε κριτὴν
INT: many years as being you judge

Acts 26:3 V-PP-AMS
GRK: μάλιστα γνώστην ὄντα σε πάντων
INT: especially acquainted being you of all

Acts 26:21 V-PPA-AMS
GRK: Ἰουδαῖοι συλλαβόμενοι ὄντα ἐν τῷ
INT: the Jews having seized being in the

Romans 4:17 V-PP-ANP
GRK: τὰ μὴ ὄντα ὡς ὄντα
INT: the things not being as being

Romans 4:17 V-PP-ANP
GRK: ὄντα ὡς ὄντα
INT: being as being

1 Corinthians 1:28 V-PP-ANP
GRK: τὰ μὴ ὄντα ἵνα τὰ
INT: the things that not are that the things that

1 Corinthians 1:28 V-PP-ANP
GRK: ἵνα τὰ ὄντα καταργήσῃ
INT: that the things that are he might annul

1 Corinthians 12:12 V-PP-NNP
GRK: σώματος πολλὰ ὄντα ἕν ἐστιν
INT: body many being one are

2 Corinthians 8:22 V-PP-AMS
GRK: πολλάκις σπουδαῖον ὄντα νυνὶ δὲ
INT: often earnest to be now moreover

1 Timothy 1:13 V-PP-AMS
GRK: τὸ πρότερον ὄντα βλάσφημον καὶ
INT: previously being a blasphemer and

Hebrews 3:2 V-PP-AMS
GRK: πιστὸν ὄντα τῷ ποιήσαντι
INT: faithful being to the [one] having appointed

James 3:4 V-PP-NNP
GRK: πλοῖα τηλικαῦτα ὄντα καὶ ὑπὸ
INT: ships so great being and by

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1510
2479 Occurrences


ᾖ — 43 Occ.
ἤμην — 15 Occ.
ἦμεν — 8 Occ.
ἤμεθα — 5 Occ.
ἦν — 315 Occ.
ἦς — 7 Occ.
ἦσαν — 95 Occ.
ἦσθα — 2 Occ.
ἦτε — 19 Occ.
ἤτω — 2 Occ.
εἶ — 92 Occ.
εἴη — 12 Occ.
εἰμὶ — 141 Occ.
εἶναι — 126 Occ.
εἰσίν — 159 Occ.
ἔσῃ — 8 Occ.
ἔσεσθαι — 4 Occ.
Ἔσεσθε — 12 Occ.
ἐσμεν — 52 Occ.
ἔσομαι — 13 Occ.
ἐσόμενον — 1 Occ.
ἐσόμεθα — 4 Occ.
ἔσονται — 33 Occ.
ἔσται — 119 Occ.
ἐστε — 93 Occ.
ἐστί — 1 Occ.
ἐστιν — 903 Occ.
ἔστω — 12 Occ.
Ἔστωσαν — 2 Occ.
ἴσθι — 5 Occ.
ὦ — 2 Occ.
ὦμεν — 3 Occ.
ὢν — 45 Occ.
ὦσιν — 11 Occ.
ὂν — 1 Occ.
ὄντα — 19 Occ.
ὄντας — 11 Occ.
ὄντες — 26 Occ.
ὄντι — 4 Occ.
ὄντων — 6 Occ.
ὄντος — 15 Occ.
οὖσα — 6 Occ.
οὖσαι — 1 Occ.
οὖσαν — 6 Occ.
οὔσῃ — 4 Occ.
οὔσης — 6 Occ.
οὖσιν — 9 Occ.
οὐσῶν — 1 Occ.
Additional Entries
ἐστί — 1 Occ.
ἐστιν — 903 Occ.
ἔστω — 12 Occ.
Ἔστωσαν — 2 Occ.
ἴσθι — 5 Occ.
ὦ — 2 Occ.
ὦμεν — 3 Occ.
ὢν — 45 Occ.
ὦσιν — 11 Occ.
ὂν — 1 Occ.
ὄντας — 11 Occ.
ὄντες — 26 Occ.
ὄντι — 4 Occ.
ὄντων — 6 Occ.
ὄντος — 15 Occ.
οὖσα — 6 Occ.
οὖσαι — 1 Occ.
οὖσαν — 6 Occ.
οὔσῃ — 4 Occ.
οὔσης — 6 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page