1 Timothy 1
Interlinear Bible
Paul's Greeting to Timothy
1   3972 [e]
1   Paulos
1   Παῦλος  ,
1   Paul
1   N-NMS
652 [e]
apostolos
ἀπόστολος
an apostle
N-NMS
5547 [e]
Christou
Χριστοῦ
of Christ
N-GMS
2424 [e]
Iēsou
Ἰησοῦ
Jesus
N-GMS
2596 [e]
kat’
κατ’
according to
Prep
2003 [e]
epitagēn
ἐπιταγὴν
[the] command
N-AFS
2316 [e]
Theou
Θεοῦ
of God
N-GMS
4990 [e]
Sōtēros
Σωτῆρος
[the] Savior
N-GMS
1473 [e]
hēmōn
ἡμῶν  ,
of us
PPro-G1P
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
5547 [e]
Christou
Χριστοῦ
of Christ
N-GMS
2424 [e]
Iēsou
Ἰησοῦ  ,
Jesus
N-GMS
3588 [e]
tēs
τῆς
the
Art-GFS
1680 [e]
elpidos
ἐλπίδος
hope
N-GFS
1473 [e]
hēmōn
ἡμῶν  ,
of us
PPro-G1P
2   5095 [e]
2   Timotheō
2   Τιμοθέῳ  ,
2   To Timothy
2   N-DMS
1103 [e]
gnēsiō
γνησίῳ
[my] true
Adj-DNS
5043 [e]
teknō
τέκνῳ
child
N-DNS
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
4102 [e]
pistei
πίστει  :
[the] faith
N-DFS
5485 [e]
Charis
Χάρις  ,
Grace
N-NFS
1656 [e]
eleos
ἔλεος  ,
mercy
N-NNS
1515 [e]
eirēnē
εἰρήνη
[and] peace
N-NFS
575 [e]
apo
ἀπὸ
from
Prep
2316 [e]
Theou
Θεοῦ
God
N-GMS
3962 [e]
patros
πατρὸς  ,
[the] Father
N-GMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
5547 [e]
Christou
Χριστοῦ
Christ
N-GMS
2424 [e]
Iēsou
Ἰησοῦ  ,
Jesus
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
the
Art-GMS
2962 [e]
kyriou
κυρίου
Lord
N-GMS
1473 [e]
hēmōn
ἡμῶν  .
of us
PPro-G1P
Warning against False Teaching
3   2531 [e]
3   Kathōs
3   Καθὼς
3   Just as
3   Adv
3870 [e]
parekalesa
παρεκάλεσά
I urged
V-AIA-1S
4771 [e]
se
σε
you
PPro-A2S
4357 [e]
prosmeinai
προσμεῖναι
to remain
V-ANA
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
2181 [e]
Ephesō
Ἐφέσῳ  ,
Ephesus
N-DFS
4198 [e]
poreuomenos
πορευόμενος
[when] I was going
V-PPM/P-NMS
1519 [e]
eis
εἰς
to
Prep
3109 [e]
Makedonian
Μακεδονίαν  ,
Macedonia
N-AFS
2443 [e]
hina
ἵνα
so that
Conj
3853 [e]
parangeilēs
παραγγείλῃς
you might warn
V-ASA-2S
5100 [e]
tisin
τισὶν
certain men
IPro-DMP
3361 [e]

μὴ
not
Adv
2085 [e]
heterodidaskalein
ἑτεροδιδασκαλεῖν  ,
to teach other doctrines
V-PNA
4   3366 [e]
4   mēde
4   μηδὲ
4   nor
4   Conj
4337 [e]
prosechein
προσέχειν
to give heed
V-PNA
3454 [e]
mythois
μύθοις
to myths
N-DMP
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
1076 [e]
genealogiais
γενεαλογίαις
genealogies
N-DFP
562 [e]
aperantois
ἀπεράντοις  ,
endless
Adj-DFP
3748 [e]
haitines
αἵτινες
which
RelPro-NFP
2214 [e]
ekzētēseis
ἐκζητήσεις
speculations
N-AFP
3930 [e]
parechousin
παρέχουσιν  ,
bring
V-PIA-3P
3123 [e]
mallon
μᾶλλον
rather
Adv
2228 [e]
ē

than
Conj
3622 [e]
oikonomian
οἰκονομίαν
stewardship
N-AFS
2316 [e]
Theou
Θεοῦ  ,
of God
N-GMS
3588 [e]
tēn
τὴν
which [is]
Art-AFS
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
4102 [e]
pistei
πίστει  .
faith
N-DFS
5   3588 [e]
5   To
5   Τὸ
5    - 
5   Art-NNS
1161 [e]
de
δὲ
And
Conj
5056 [e]
telos
τέλος
the goal
N-NNS
3588 [e]
tēs
τῆς
of [our]
Art-GFS
3852 [e]
parangelias
παραγγελίας
instruction
N-GFS
1510 [e]
estin
ἐστὶν
is
V-PIA-3S
26 [e]
agapē
ἀγάπη
love
N-NFS
1537 [e]
ek
ἐκ
out of
Prep
2513 [e]
katharas
καθαρᾶς
a pure
Adj-GFS
2588 [e]
kardias
καρδίας
heart
N-GFS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
4893 [e]
syneidēseōs
συνειδήσεως
a conscience
N-GFS
18 [e]
agathēs
ἀγαθῆς
good
Adj-GFS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
4102 [e]
pisteōs
πίστεως
a faith
N-GFS
505 [e]
anypokritou
ἀνυποκρίτου  ,
sincere
Adj-GFS
6   3739 [e]
6   hōn
6   ὧν
6   from which
6   RelPro-GFP
5100 [e]
tines
τινες  ,
some
IPro-NMP
795 [e]
astochēsantes
ἀστοχήσαντες  ,
having missed the mark
V-APA-NMP
1624 [e]
exetrapēsan
ἐξετράπησαν
have turned aside
V-AIP-3P
1519 [e]
eis
εἰς
to
Prep
3150 [e]
mataiologian
ματαιολογίαν  ,
meaningless discourse
N-AFS
7   2309 [e]
7   thelontes
7   θέλοντες
7   desiring
7   V-PPA-NMP
1510 [e]
einai
εἶναι
to be
V-PNA
3547 [e]
nomodidaskaloi
νομοδιδάσκαλοι  ,
teachers of the Law
N-NMP
3361 [e]

μὴ
not
Adv
3539 [e]
noountes
νοοῦντες
understanding
V-PPA-NMP
3383 [e]
mēte
μήτε
neither
Conj
3739 [e]
ha

what
RelPro-ANP
3004 [e]
legousin
λέγουσιν  ,
they are saying
V-PIA-3P
3383 [e]
mēte
μήτε
nor
Conj
4012 [e]
peri
περὶ
[that] about
Prep
5101 [e]
tinōn
τίνων
which
IPro-GNP
1226 [e]
diabebaiountai
διαβεβαιοῦνται  .
they confidently assert
V-PIM/P-3P
8   1492 [e]
8   Oidamen
8   Οἴδαμεν
8   We know
8   V-RIA-1P
1161 [e]
de
δὲ
now
Conj
3754 [e]
hoti
ὅτι
that
Conj
2570 [e]
kalos
καλὸς
good [is]
Adj-NMS
3588 [e]
ho

the
Art-NMS
3551 [e]
nomos
νόμος  ,
law
N-NMS
1437 [e]
ean
ἐάν
if
Conj
5100 [e]
tis
τις
one
IPro-NMS
846 [e]
autō
αὐτῷ
it
PPro-DM3S
3545 [e]
nomimōs
νομίμως
lawfully
Adv
5530 [e]
chrētai
χρῆται  ,
uses
V-PSM/P-3S
9   1492 [e]
9   eidōs
9   εἰδὼς
9   knowing
9   V-RPA-NMS
3778 [e]
touto
τοῦτο  ,
this
DPro-ANS
3754 [e]
hoti
ὅτι
that
Conj
1342 [e]
dikaiō
δικαίῳ
for a righteous [one]
Adj-DMS
3551 [e]
nomos
νόμος
law
N-NMS
3756 [e]
ou
οὐ
not
Adv
2749 [e]
keitai
κεῖται  ,
is enacted
V-PIM/P-3S
459 [e]
anomois
ἀνόμοις
for [the] lawless
Adj-DMP
1161 [e]
de
δὲ  ,
however
Conj
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
506 [e]
anypotaktois
ἀνυποτάκτοις  ,
insubordinate
Adj-DMP
765 [e]
asebesi
ἀσεβέσι
for [the] ungodly
Adj-DMP
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
268 [e]
hamartōlois
ἁμαρτωλοῖς  ,
sinful
Adj-DMP
462 [e]
anosiois
ἀνοσίοις
for [the] unholy
Adj-DMP
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
952 [e]
bebēlois
βεβήλοις  ,
profane
Adj-DMP
3964 [e]
patrolōais
πατρολῴαις
for murderers of fathers
N-DMP
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3389 [e]
mētrolōais
μητρολῴαις  ,
murderers of mothers
N-DMP
409 [e]
androphonois
ἀνδροφόνοις  ,
for slayers of man
N-DMP
10   4205 [e]
10   pornois
10   πόρνοις  ,
10   for the sexually immoral
10   N-DMP
733 [e]
arsenokoitais
ἀρσενοκοίταις  ,
homosexuals
N-DMP
405 [e]
andrapodistais
ἀνδραποδισταῖς  ,
enslavers
N-DMP
5583 [e]
pseustais
ψεύσταις  ,
liars
N-DMP
1965 [e]
epiorkois
ἐπιόρκοις  ,
perjurers
Adj-DMP
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
1487 [e]
ei
εἴ
if
Conj
5100 [e]
ti
τι
anything
IPro-NNS
2087 [e]
heteron
ἕτερον  ,
other
Adj-NNS
3588 [e]

τῇ
in the
Art-DFS
5198 [e]
hygiainousē
ὑγιαινούσῃ
being sound
V-PPA-DFS
1319 [e]
didaskalia
διδασκαλίᾳ  ,
teaching
N-DFS
480 [e]
antikeitai
ἀντίκειται  ,
is opposed to
V-PIM/P-3S
11   2596 [e]
11   kata
11   κατὰ
11   according to
11   Prep
3588 [e]
to
τὸ
the
Art-ANS
2098 [e]
euangelion
εὐαγγέλιον
gospel
N-ANS
3588 [e]
tēs
τῆς
of the
Art-GFS
1391 [e]
doxēs
δόξης
glory
N-GFS
3588 [e]
tou
τοῦ
of the
Art-GMS
3107 [e]
makariou
μακαρίου
blessed
Adj-GMS
2316 [e]
Theou
Θεοῦ  ,
God
N-GMS
3739 [e]
ho

with which
RelPro-ANS
4100 [e]
episteuthēn
ἐπιστεύθην
have been entrusted
V-AIP-1S
1473 [e]
egō
ἐγώ  .
I
PPro-N1S
God's Grace to Paul
12   5485 [e]
12   Charin
12   Χάριν
12   Thankfulness
12   N-AFS
2192 [e]
echō
ἔχω
I have
V-PIA-1S
3588 [e]

τῷ
for the [One]
Art-DMS
1743 [e]
endynamōsanti
ἐνδυναμώσαντί
having strengthened
V-APA-DMS
1473 [e]
me
με  ,
me
PPro-A1S
5547 [e]
Christō
Χριστῷ
Christ
N-DMS
2424 [e]
Iēsou
Ἰησοῦ
Jesus
N-DMS
3588 [e]

τῷ
the
Art-DMS
2962 [e]
Kyriō
Κυρίῳ
Lord
N-DMS
1473 [e]
hēmōn
ἡμῶν  ,
of us
PPro-G1P
3754 [e]
hoti
ὅτι
that
Conj
4103 [e]
piston
πιστόν
faithful
Adj-AMS
1473 [e]
me
με
me
PPro-A1S
2233 [e]
hēgēsato
ἡγήσατο  ,
He esteemed
V-AIM-3S
5087 [e]
themenos
θέμενος
having appointed [me]
V-APM-NMS
1519 [e]
eis
εἰς
to
Prep
1248 [e]
diakonian
διακονίαν  ,
service
N-AFS
13   3588 [e]
13   to
13   τὸ
13    - 
13   Art-ANS
4386 [e]
proteron
πρότερον
formerly
Adv-C
1510 [e]
onta
ὄντα
being
V-PPA-AMS
989 [e]
blasphēmon
βλάσφημον  ,
a blasphemer
Adj-AMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
1376 [e]
diōktēn
διώκτην  ,
a persecutor
N-AMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
5197 [e]
hybristēn
ὑβριστήν  ;
insolent
N-AMS
235 [e]
alla
ἀλλὰ
but
Conj
1653 [e]
ēleēthēn
ἠλεήθην  ,
I was shown mercy
V-AIP-1S
3754 [e]
hoti
ὅτι
because
Conj
50 [e]
agnoōn
ἀγνοῶν  ,
being ignorant
V-PPA-NMS
4160 [e]
epoiēsa
ἐποίησα
I did [it]
V-AIA-1S
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
570 [e]
apistia
ἀπιστίᾳ  .
unbelief
N-DFS
14   5250 [e]
14   hyperepleonasen
14   ὑπερεπλεόνασεν
14   Surpassingly increased
14   V-AIA-3S
1161 [e]
de
δὲ
then
Conj
3588 [e]


the
Art-NFS
5485 [e]
charis
χάρις
grace
N-NFS
3588 [e]
tou
τοῦ
of the
Art-GMS
2962 [e]
Kyriou
Κυρίου
Lord
N-GMS
1473 [e]
hēmōn
ἡμῶν  ,
of us
PPro-G1P
3326 [e]
meta
μετὰ
with
Prep
4102 [e]
pisteōs
πίστεως
[the] faith
N-GFS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
26 [e]
agapēs
ἀγάπης  ,
love
N-GFS
3588 [e]
tēs
τῆς
that [are]
Art-GFS
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
5547 [e]
Christō
Χριστῷ
Christ
N-DMS
2424 [e]
Iēsou
Ἰησοῦ  .
Jesus
N-DMS
15   4103 [e]
15   Pistos
15   Πιστὸς
15   Trustworthy [is]
15   Adj-NMS
3588 [e]
ho

the
Art-NMS
3056 [e]
logos
λόγος
saying
N-NMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3956 [e]
pasēs
πάσης
of full
Adj-GFS
594 [e]
apodochēs
ἀποδοχῆς
acceptance
N-GFS
514 [e]
axios
ἄξιος  ,
worthy
Adj-NMS
3754 [e]
hoti
ὅτι
that
Conj
5547 [e]
Christos
Χριστὸς
Christ
N-NMS
2424 [e]
Iēsous
Ἰησοῦς
Jesus
N-NMS
2064 [e]
ēlthen
ἦλθεν
came
V-AIA-3S
1519 [e]
eis
εἰς
into
Prep
3588 [e]
ton
τὸν
the
Art-AMS
2889 [e]
kosmon
κόσμον
world
N-AMS
268 [e]
hamartōlous
ἁμαρτωλοὺς
sinners
Adj-AMP
4982 [e]
sōsai
σῶσαι  ,
to save
V-ANA
3739 [e]
hōn
ὧν
of whom
RelPro-GMP
4413 [e]
prōtos
πρῶτός
[the] foremost
Adj-NMS
1510 [e]
eimi
εἰμι
am
V-PIA-1S
1473 [e]
egō
ἐγώ  .
I
PPro-N1S
16   235 [e]
16   alla
16   ἀλλὰ
16   But
16   Conj
1223 [e]
dia
διὰ
because of
Prep
3778 [e]
touto
τοῦτο  ,
this
DPro-ANS
1653 [e]
ēleēthēn
ἠλεήθην  ,
I was shown mercy
V-AIP-1S
2443 [e]
hina
ἵνα
that
Conj
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
1473 [e]
emoi
ἐμοὶ  ,
me
PPro-D1S
4413 [e]
prōtō
πρώτῳ  ,
[the] foremost
Adj-DMS
1731 [e]
endeixētai
ἐνδείξηται
might display
V-ASM-3S
2424 [e]
Iēsous
Ἰησοῦς ⇔
Jesus
N-NMS
5547 [e]
Christos
Χριστὸς
Christ
N-NMS
3588 [e]
tēn
τὴν
 - 
Art-AFS
537 [e]
hapasan
ἅπασαν
perfect
Adj-AFS
3115 [e]
makrothymian
μακροθυμίαν  ,
patience
N-AFS
4314 [e]
pros
πρὸς
as
Prep
5296 [e]
hypotypōsin
ὑποτύπωσιν
a pattern
N-AFS
3588 [e]
tōn
τῶν
for those
Art-GMP
3195 [e]
mellontōn
μελλόντων
being about
V-PPA-GMP
4100 [e]
pisteuein
πιστεύειν
to believe
V-PNA
1909 [e]
ep’
ἐπ’
on
Prep
846 [e]
autō
αὐτῷ  ,
Him
PPro-DM3S
1519 [e]
eis
εἰς
to
Prep
2222 [e]
zōēn
ζωὴν
life
N-AFS
166 [e]
aiōnion
αἰώνιον  .
eternal
Adj-AFS
17   3588 [e]
17   
17   Τῷ
17   To
17   Art-DMS
1161 [e]
de
δὲ
now
Conj
935 [e]
Basilei
Βασιλεῖ
[the] King
N-DMS
3588 [e]
tōn
τῶν
of the
Art-GMP
165 [e]
aiōnōn
αἰώνων  ,
ages
N-GMP
862 [e]
aphthartō
ἀφθάρτῳ  ,
[the] immortal
Adj-DMS
517 [e]
aoratō
ἀοράτῳ  ,
invisible
Adj-DMS
3441 [e]
monō
μόνῳ
only
Adj-DMS
2316 [e]
Theō
Θεῷ  ,
God
N-DMS
5092 [e]
timē
τιμὴ
[be] honor
N-NFS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
1391 [e]
doxa
δόξα  ,
glory
N-NFS
1519 [e]
eis
εἰς
to
Prep
3588 [e]
tous
τοὺς
the
Art-AMP
165 [e]
aiōnas
αἰῶνας
ages
N-AMP
3588 [e]
tōn
τῶν
of the
Art-GMP
165 [e]
aiōnōn
αἰώνων  .
ages
N-GMP
281 [e]
amēn
ἀμήν  .
Amen
Heb
18   3778 [e]
18   Tautēn
18   Ταύτην
18   This
18   DPro-AFS
3588 [e]
tēn
τὴν
 - 
Art-AFS
3852 [e]
parangelian
παραγγελίαν
charge
N-AFS
3908 [e]
paratithemai
παρατίθεμαί
I commit
V-PIM-1S
4771 [e]
soi
σοι  ,
to you
PPro-D2S
5043 [e]
teknon
τέκνον
[my] child
N-VNS
5095 [e]
Timothee
Τιμόθεε  ,
Timothy
N-VMS
2596 [e]
kata
κατὰ
according to
Prep
3588 [e]
tas
τὰς
the
Art-AFP
4254 [e]
proagousas
προαγούσας
going before
V-PPA-AFP
1909 [e]
epi
ἐπὶ
as to
Prep
4771 [e]
se
σὲ
you
PPro-A2S
4394 [e]
prophēteias
προφητείας  ,
prophecies
N-AFP
2443 [e]
hina
ἵνα
that
Conj
4754 [e]
strateuē
στρατεύῃ
you might war
V-PSM-2S
1722 [e]
en
ἐν
by
Prep
846 [e]
autais
αὐταῖς
them
PPro-DF3P
3588 [e]
tēn
τὴν
the
Art-AFS
2570 [e]
kalēn
καλὴν
good
Adj-AFS
4752 [e]
strateian
στρατείαν  ,
warfare
N-AFS
19   2192 [e]
19   echōn
19   ἔχων
19   holding
19   V-PPA-NMS
4102 [e]
pistin
πίστιν
faith
N-AFS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
18 [e]
agathēn
ἀγαθὴν
a good
Adj-AFS
4893 [e]
syneidēsin
συνείδησιν  ,
conscience
N-AFS
3739 [e]
hēn
ἥν
which
RelPro-AFS
5100 [e]
tines
τινες  ,
some
IPro-NMP
683 [e]
apōsamenoi
ἀπωσάμενοι  ,
having cast away
V-APM-NMP
4012 [e]
peri
περὶ
concerning
Prep
3588 [e]
tēn
τὴν
the
Art-AFS
4102 [e]
pistin
πίστιν
faith
N-AFS
3489 [e]
enauagēsan
ἐναυάγησαν  ,
have caused a shipwreck
V-AIA-3P
20   3739 [e]
20   hōn
20   ὧν
20   among whom
20   RelPro-GMP
1510 [e]
estin
ἐστιν
are
V-PIA-3S
5211 [e]
Hymenaios
Ὑμέναιος
Hymenaeus
N-NMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
223 [e]
Alexandros
Ἀλέξανδρος  ,
Alexander
N-NMS
3739 [e]
hous
οὓς
whom
RelPro-AMP
3860 [e]
paredōka
παρέδωκα
I have handed over
V-AIA-1S
3588 [e]

τῷ
 - 
Art-DMS
4567 [e]
Satana
Σατανᾷ
to Satan
N-DMS
2443 [e]
hina
ἵνα
that
Conj
3811 [e]
paideuthōsin
παιδευθῶσιν
they may be disciplined
V-ASP-3P
3361 [e]

μὴ
not
Adv
987 [e]
blasphēmein
βλασφημεῖν  .
to blaspheme
V-PNA
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
2 Thessalonians 3
Top of Page
Top of Page