καλός
Englishman's Concordance
καλός (kalos) — 7 Occurrences

John 10:11 Adj-NMS
GRK: ποιμὴν ὁ καλός ὁ ποιμὴν
NAS: I am the good shepherd; the good
KJV: I am the good shepherd: the good
INT: shepherd good The shepherd

John 10:11 Adj-NMS
GRK: ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν
NAS: shepherd; the good shepherd
KJV: shepherd: the good shepherd
INT: shepherd good the life

John 10:14 Adj-NMS
GRK: ποιμὴν ὁ καλός καὶ γινώσκω
NAS: I am the good shepherd, and I know
KJV: I am the good shepherd, and
INT: shepherd good and I know

Romans 7:16 Adj-NMS
GRK: νόμῳ ὅτι καλός
NAS: with the Law, [confessing] that the Law is good.
KJV: unto the law that [it is] good.
INT: law that [it is] right

1 Timothy 1:8 Adj-NMS
GRK: δὲ ὅτι καλὸς ὁ νόμος
NAS: that the Law is good, if
KJV: that the law [is] good, if a man
INT: moreover that good [is] the law

1 Timothy 4:6 Adj-NMS
GRK: τοῖς ἀδελφοῖς καλὸς ἔσῃ διάκονος
NAS: to the brethren, you will be a good servant
KJV: thou shalt be a good minister
INT: the brothers good you will be a servant

2 Timothy 2:3 Adj-NMS
GRK: συνκακοπάθησον ὡς καλὸς στρατιώτης Χριστοῦ
NAS: Suffer hardship with [me], as a good soldier
KJV: as a good soldier
INT: Suffer hardship as [a] good soldier of Christ

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page