Strong's Greek: 3739. ὅς, (hos, hé, ho) -- usually rel. who, which, that, also demonstrative this, that
3739. hos, hé, ho
Strong's Concordance
hos, hé, ho: usually rel. who, which, that, also demonstrative this, that
Original Word: ὅς, ἥ, ὅ
Part of Speech: Relative Pronoun
Transliteration: hos, hé, ho
Phonetic Spelling: (hos)
Short Definition: who, which, what, that
Definition: who, which, what, that.
NAS Exhaustive Concordance
Word Origin
a prim. pronoun
Definition
usually rel. who, which, that, also demonstrative this, that
NASB Translation
another* (8), any (1), because* (7), deeds* (1), just (1), just* (1), once* (1), one (11), one* (6), other (2), others* (2), same (2), since* (3), so (1), some (7), some* (8), someone (1), such (1), there (1), these (6), these things (3), thing (1), things (4), third (1), this (22), this is what (1), those whom (1), until* (1), what (101), what* (2), whatever (5), whatever* (28), when (9), when* (3), where (1), where* (2), which (404), while* (3), who (158), whoever (4), whoever* (51), whom (218), whomever* (6), whose (38), why* (3).

Thayer's Greek Lexicon
STRONGS NT 3739: ὅς

ὅς, , , the postpositive article, which has the force of:

I. a demonstrative pronoun, this, that (Latinhic,haec,hoc; German emphaticder,die,das); in the N. T. only in the following instances: ὅς δέ, but he (German eraber), John 5:11 L Tr WH; (Mark 15:23 T Tr text WH; cf. Buttmann, § 126, 2); in distributions and distinctions: ὅς μέν ... ὅς δέ, this ... that, one ... another, the one ... the other, Matthew 21:35; Matthew 22:5 L T Tr WH; ; Luke 23:33; Acts 27:44; Romans 14:5; 1 Corinthians 7:7 R G; ; 2 Corinthians 2:16; Jude 1:22; μέν ... δέ, the one ... the other, Romans 9:21; ( μέν ... δέ ... δέ, some ... some ... some, Matthew 13:23 L T WH); δέ ... δέ ... δέ, some ... some ... some, Matthew 13:8; (masculine) μέν ... ἄλλῳ (δέ) ... ἑτέρῳ δέ (but L T Tr WH omit this δέ) κτλ., 1 Corinthians 12:8-10 μέν ... ἄλλο δέ (L text T Tr WH καί ἄλλο), Mark 4:4; with a variation of the construction also in the following passages: μέν ... καί ἕτερον, Luke 8:5; οὕς μέν with the omission of οὕς δέ by anacoluthon, 1 Corinthians 12:28; ὅς μέν ... δέ ἀσθενῶν etc. one man ... but he that is weak etc. Romans 14:2. On this use of the pronoun, chiefly by later writers from Demosth. down, cf. Matthiae, § 289 Anm. 7; Kühner, § 518, 4 b. ii., p. 780; (Jelf, § 816, 3 b.); Alexander Buttmann (1873) Gram. § 126, 3; Buttmann, 101 (89); Winer's Grammar, 105 (100); Fritzsche on Mark, p. 507.

II. a relative pronoun who, which, what;

1. in the common construction, according to which the relative agrees as respects its gender with the noun or pronoun which is its antecedent, but as respects case is governed by its own verb, or by a substantive, or by a preposition: ἀστήρ ὅν εἶδον, Matthew 2:9; ... Ἰουδαῖος οὗ ἔπαινος κτλ., Romans 2:29; οὗτος περί οὗ ἐγώ ἀκούω τοιαῦτα, Luke 9:9; ἀπό τῆς ἡμέρας, ἀφ' ἧς, Acts 20:18; Θεός δἰ οὗ, ἐξ οὗ, 1 Corinthians 8:6, and numberless other examples it refers to a more remote noun in 1 Corinthians 1:8, where the antecedent of ὅς is not the nearest noun Ἰησοῦ Χριστοῦ, but τῷ Θεῷ in 4; yet cf. Winer's Grammar, 157 (149); as in this passage, so very often elsewhere the relative is the subject of its own clause: ἀνήρ ὅς etc. James 1:12; πᾶς ὅς, Luke 14:33; οὐδείς ὅς, Mark 10:29; Luke 18:29, and many other examples

2. in constructions peculiar in some respect;

a. the gender of the relative is sometimes made to conform to that of the following noun: τῆς αὐλῆς, ἐστι πραιτώριον, Mark 15:16; λαμπάδες, εἰσί (L ἐστιν) τά πνεύματα, Revelation 4:5 (L T WH); σπέρματι, ὅς ἐστι Χριστός, Galatians 3:16; add, Ephesians 1:14 (L WH text Tr marginal reading ); ; 1 Timothy 3:15; Revelation 5:8 (T WH marginal reading ); cf. Herm. ad Vig., p. 708; Matthiae, § 440, p. 989f; Winers Grammar, § 24, 3; Buttmann, § 143, 3.

b. in constructions ad sensum (cf. Buttmann, § 143, 4); α. the plural of the relative is used after collective nouns in the singular (cf. Winers Grammar, § 21, 3; Buttmann, as above): πλῆθος πολύ, οἱ ἦλθον, Luke 6:17; πᾶν τό πρεσβυτέριον, παῥ ὧν, Acts 22:5; γενεάς, ἐν οἷς, Philippians 2:15. β. κατά πᾶσαν πόλιν, ἐν αἷς, Acts 15:36; ταύτην δευτέραν ὑμῖν γράφω ἐπιστολήν, ἐν αἷς (because the preceding context conveys the idea of two Epistles), 2 Peter 3:1. γ. the gender of the relative is conformed not to the grammatical but to the natural gender its antecedent (cf. Winers Grammar, § 21, 2; Buttmann, as above): παιδάριον ὅς, John 6:9 L T Tr WH; θηρίον ὅς, of Nero, as antichrist, Revelation 13:14 L T Tr WH; κεφαλή ὅς, of Christ, Colossians 2:19; (add μυστήριον ὅς etc. 1 Timothy 3:16 G L T Tr WH; cf. Buttmann, as above; Winer's Grammar, 588f (547)); σκεύη (of men) οὕς,Romans 9:24; ἔθνη οἱ, Acts 15:17; Acts 26:17; τέκνα, τεκνία οἱ, John 1:13; Galatians 4:19; 2 John 1:1 (Euripides, suppl. 12); τέκνον ὅς, Philemon 1:10.

c. In attractions (Buttmann, § 143, 8; Winer's Grammar, §§ 24, 1; 66, 4ff); α. the accusative of the relative pronoun depending on a transitive, verb is changed by attraction into the oblique case of its antecedent: κτίσεως ἧς ἔκτισεν Θεός, Mark 13:19 (R G); τοῦ ῤήματος οὗ εἶπεν, Mark 14:72 (Rec.); add, John 4:14; John 7:31, 39 (but Tr marginal reading WH marginal reading ); ; Acts 3:21, 25; Acts 7:17, 45; Acts 9:36; Acts 10:39; Acts 22:10; Romans 15:18; 1 Corinthians 6:19; 2 Corinthians 1:6; 2 Corinthians 10:8, 13; Ephesians 1:8; Titus 3:5(R G),; Hebrews 6:10; Hebrews 9:20; James 2:5; 1 John 3:24; Jude 1:15; for other examples see below; ἐν ἄρα οὐ γινώσκει, Matthew 24:50; τῇ παραδόσει παρεδώκατε, Mark 7:13; add, Luke 2:20; Luke 5:9; Luke 9:43; Luke 12:46; Luke 24:25; John 17:5; Acts 2:22; Acts 17:31; Acts 20:38; 2 Corinthians 12:21; 2 Thessalonians 1:4; Revelation 18:6; cf. Winers Grammar, § 24, 1; (Buttmann, as above). Rarely attraction occurs where the verb governs the dative (but see below): thus, κατέναντι οὗ ἐπίστευσε Θεοῦ for κατέναντι Θεοῦ, ἐπίστευσε (see κατέναντι), Romans 4:17; φωνῆς, ἧς ἔκραξα (for (others, ἥν, cf. Winers Grammar, 164 (154f) Buttmann, 287 (247))), Acts 24:21, cf. Isaiah 6:4; (ἤγετο δέ καί τῶν ἑαυτοῦ τέ πιστῶν, οἷς ἠδετο καί ὧν ἠπιστει πολλούς, for καί πολλούς τούτων, οἷς ἠπιστει, Xenophon, Cyril 5, 4, 39; ὧν ἐγώ ἐντετύχηκα οὐδείς, for οὐδείς τούτων, οἷς ἐντετύχηκα, Plato, Gorgias, p. 509 a.; Protag., p. 361 e.; de rep. 7, p. 531 e.; παῥ ὧν βοηθεῖς, οὐδεμίαν ληψει χάριν, for παρά τούτων, οἷς κτλ., Aeschines f. leg., p. 43 (117); cf. Fritzsche, Ep. ad Romans, i., p. 237; (Buttmann, § 148, 11; Winer's Grammar, 163f (154f); but others refuse to recognize this rare species of attraction in the N. T.; cf. Meyer on Ephesians 1:8)). The following expressions, however, can hardly be brought under this construction: τῆς χάριτος ἧς ἐχαρίτωσεν (as if for ), Ephesians 1:6 L T Tr WH; τῆς κλήσεως, ἧς ἐκλήθητε, Ephesians 4:1; διά τῆς παρακλήσεως ἧς παρακαλούμεθα, 2 Corinthians 1:4, but must be explained agreeably to such phrases as χάριν χαριτουν, κλῆσιν καλεῖν, etc. ((i. e. accusative of kindred abstract substantive; cf. Winers Grammar, § 32, 2; Buttmann, § 131, 5)); cf. Winers Grammar, (and Buttmann, as above). β. The noun to which the relative refers is so conformed to the case of the relative clause that either αα. it is itself incorporated into the relative construction, but without the article (Buttmann, § 143, 7; Winer's Grammar, § 24, 2 b.): ὅν ἐγώ ἀπεκεφάλισα Ἰωάννην, οὗτος ἠγέρθη, for Ἰωάννης, ὅν κτλ., Mark 6:16; add, Luke 24:1; Philemon 1:10; Romans 6:17; εἰς ἥν οἰκίαν, ἐκεῖ, equivalent to ἐν τῇ οἰκία, εἰς ἥν, Luke 9:4; or ββ. it is placed before the relative clause, either with or without the article (Winers Grammar, § 24, 2 a.; Buttmann, § 144, 13): τόν ἄρτον ὅν κλῶμεν, οὐχί κοινωνία τοῦ σώματος, 1 Corinthians 10:16; λίθον ὅν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη (for λίθος, ὅς κτλ.), Matthew 21:42; Mark 12:10; Luke 20:17; 1 Peter 2:7. γ. Attraction in the phrases ἄχρι ἧς ἡμέρας for ἄχρι τῆς ἡμέρας, (Winer's Grammar, § 24, 1 at the end): Matthew 24:38; Luke 1:20; Luke 17:27; Acts 1:2; ἀφ' ἧς ἡμρας for ἀπό τῆς ἡμέρας, , Colossians 1:6, 9; ὅν τρόπον, as, just as, for τοῦτον τόν τρόπον ὅν or Matthew 23:37; Luke 13:31; Acts 7:28; (preceded or) followed by οὕτως, Acts 1:11; 2 Timothy 3:8. δ. A noun common to both the principal clause and the relative is placed in the relative clause after the relative pronoun (Winer's Grammar, 165 (156)): ἐν κρίματι κρίνετε, κριθήσεσθε, for κριθήσεσθε ἐν τῷ κρίματι, ἐν κρίνετε, Matthew 7:2; Matthew 24:44; Mark 4:24; Luke 12:40, etc.

3. The Neuter a. refers to nouns of the masculine and the feminine gender, and to plurals, when that which is denoted by these nouns is regarded as a thing (cf. Buttmann, § 129, 6): λεπτά δύο, ἐστι κοδράντης, Mark 12:42; ἀγάπην, ἐστι σύνδεσμος, Colossians 3:14 L T Tr WH; ἄρτους, etc. Matthew 12:4 L text T Tr WH.

b. is used in the phrases (Buttmann, as above] — ἐστιν, which (term) signifies: Βοανεργές ἐστιν υἱοί βροντῆς, Mark 3:17; add, ; Hebrews 7:2; ἐστι μεθερμηνευόμενον, and the like: Matthew 1:23; Mark 15:34; John 1:38 (), f (f); .

c. refers to a whole sentence (Buttmann, as above): τοῦτον ἀνέστησεν Θεός, οὗ ... μάρτυρες, Acts 2:32; Acts 3:15; περί οὗ ... λόγος, Hebrews 5:11; καί ἐποίησαν (and the like), Acts 11:30; Galatians 2:10; Colossians 1:29; (which thing viz. that I write a new commandment (cf. Buttmann, § 143, 3)) ἐστιν ἀληθές, 1 John 2:8; (namely, to have one's lot assigned in the lake of fire) ἐστιν θάνατος δεύτερος, Revelation 21:8.

4. By an idiom to be met with from Homer down, in the second of two coordinate clauses a pronoun of the third person takes the place of the relative (cf. Passow 2, p. 552b; (Liddell and Scott, under the word B. IV. 1); Buttmann, § 143, 6; (Winer's Grammar, 149 (141))): ὅς ἔσται ἐπί τοῦ δώματος καί τά σκεύη αὐτοῦ ἐν τῇ οἰκία μή καταβάτω, Luke 17:31; ἐξ οὗ τά πάντα καί ἡμεῖς εἰς αὐτόν, 1 Corinthians 8:6.

5. Sometimes, by a usage especially Hebraistic, an oblique case of the pronoun αὐτός is introduced into the relative clause redundantly; as, ἧς τό θυγάτριον αὐτῆς, Mark 7:25; see αὐτός, II. 5.

6. The relative pronoun very often so includes the demonstrative οὗτος or ἐκεῖνος that for the sake of perspicuity demons. pronoun must be in thought supplied, either in the clause preceding the relative clause or in that which follows it (Winers Grammar, § 23, 2; Buttmann, § 127, 5). The following examples may suffice:

a. a demons. pronoun must be added in thought in the preceding clause: οἷς ἡτοίμασται, for τούτοις δοθήσεται, οἷς ἡτοίμασται, Matthew 20:23; δεῖξαι (namely, ταῦτα), δεῖ γενέσθαι, Revelation 1:1; Revelation 22:6; for ἐκεῖνος , Luke 7:43, 47; οὗ for τούτῳ οὗ, Romans 10:14; with the attraction of ὧν for τούτων , Luke 9:36; Romans 15:18; ὧν for ταῦτα ὧν, Matthew 6:8; with a preposition intervening, ἔμαθεν ἀφ' ὧν (for ἀπό τούτων ) ἔπαθεν, Hebrews 5:8.

b. a demons. pronoun must be supplied in the subsequent clause: Matthew 10:38; Mark 9:40; Luke 4:6; Luke 9:50; John 19:22; Romans 2:1, and often.

7. Sometimes the purpose and end is expressed in the form of a relative clause (cf. the Latinqui forutis): ἀποστέλλω ἄγγελον, ὅς (for which Lachmann in Matt. has καί) κατασκευάσει, who shall etc. equivalent to that he may etc., Matthew 11:10; Mark 1:2; Luke 7:27; (1 Corinthians 2:16); so also in Greek authors, cf. Passow, under the word, VIII. vol. 2, p. 553; (Liddell and Scott, under B. IV. 4); Matthiae, § 481, d.; (Kühner, § 563, 3 b.; Jelf, § 836, 4; Buttmann, § 139, 32); — or the cause: ὅν παραδέχεται, because he acknowledges him as his own, Hebrews 12:6; — or the relative stands where ὥστε might be used (cf. Matthiae, § 479 a.; Krüger, § 51, 13, 10; (Kühner, § 563, 3 e.); Passow, under the word, VIII. 2, ii., p. 553b; (Liddell and Scott, as above)): Luke 5:21; Luke 7:49.

8. For the interrogative τίς, τί, in indirect questions (cf. Ellendt, Lex. Sophocles 2:372; (cf. Buttmann, § 139, 58)): οὐκ ἔχω παραθήσω, Luke 11:6; by a later Greek usage, in a direct question (cf. Winers Grammar, § 24, 4; Buttmann, § 139, 59): ἐφ' (or Rec. ἐφ' ) πάρει, Matthew 26:50 (on which (and the more than doubtful use of ὅς in direct question) see ἐπί, B. 2 a. ζ῾., p. 233b and C. I. 2 g. γ. αα., p. 235^b).

9. Joined to a preposition it forms a periphrasis for a conjunction (Buttmann, 105 (92)): ἀνθ' ὧν, for ἀντί τούτων ὅτιbecause, Luke 1:20; Luke 19:44; Acts 12:23; 2 Thessalonians 2:10; for which reason, wherefore, Luke 12:3 (see ἀντί, 2 d.); ἐφ' ,.for that, since (see ἐπί, B. 2 a. δ., p. 233^a); ἀφ' οὗ (from the time that), when, since, Luke 13:25; Luke 24:21 (see ἀπό, I. 4 b., p. 58{b}); ἄχρις οὗ, see ἄχρι, 1 d.; ἐξ οὗ, whence, Philippians 3:20 cf. Winers Grammar, § 21, 3; (Buttmann, § 143, 4 a.); ἕως οὗ, until (see ἕως, II. 1 b. α., p. 268{b}); also μέχρις οὗ, Mark 13:30; ἐν , while, Mark 2:19; Luke 5:34; John 5:7; ἐν οἷς, meanwhile, Luke 12:1; (cf. ἐν, I. 8 e.).

10. With particles: ὅς ἄν and ὅς ἐάν, whosoever, if any one ever, see ἄν, II. 2 and ἐάν, II., p. 163{a}; οὗ ἐάν, wheresoever (whithersoever) with subjunctive, 1 Corinthians 16:6 (cf. Buttmann, 105 (92)). ὅς γέ, see γέ, 2. ὅς καί, who also, he who (cf. Klotz ad Devar. 2:2, p. 636): Mark 3:19; Luke 6:13; Luke 10:39 (here WH brackets ); John 21:20; Acts 1:11; Acts 7:45; Acts 10:39 (Rec. omits καί); ; Romans 5:2; 1 Corinthians 11:23; 2 Corinthians 3:6; Galatians 2:10; Hebrews 1:2, etc.; ὅς καί αὐτός, who also himself, who as well as others: Matthew 27:57. ὅς δήποτε, whosoever, John 5:4 Rec.; ὅσπερ (or ὅς περ L Tr text), who especially, the very one who (cf. Klotz ad Devar. 2:2, p. 724): Mark 15:6 (but here T WH Tr marginal reading now read ὅν παρῃτοῦντο, which see).

11. The genitive οὗ, used absolutely (cf. Winers Grammar, 690 (549) note; Jelf, § 522, Obs. 1), becomes an adverb (first so in Attic writings, cf. Passow, II., p. 546a; (Meisterhans, § 50, 1));

a. where (Latinubi): Matthew 2:9; Matthew 18:20; Luke 4:16; Luke 23:53; Acts 1:13; Acts 12:12; Acts 16:13; Acts 20:6 (T Tr marginal reading ὅπου); ; Romans 4:15; Romans 9:26; 2 Corinthians 3:17; Colossians 3:1; Hebrews 3:9; Revelation 17:15; after verbs denoting motion (see ἐκεῖ b.; ὅπου, 1 b.) it can be rendered whither (cf. Winers Grammar, § 54, 7; Buttmann, 71 (62)), Matthew 28:16; Luke 10:1; Luke 24:28; 1 Corinthians 16:6.

b. when (like Latinubi equivalent toeotemporequo,quom): Romans 5:20 (Euripides, Iph. Taur. 320) (but others take οὗ in Romans, the passage cited locally).

Strong's Exhaustive Concordance
one, other, some, that, what, which

Including feminine he (hay), and neuter ho (ho) probably a primary word (or perhaps a form of the article ho); the relatively (sometimes demonstrative) pronoun, who, which, what, that -- one, (an-, the) other, some, that, what, which, who(-m, -se), etc. See also hou.

see GREEK ho

see GREEK hou

Forms and Transliterations
α ἅ ἃ αι αἵ αἳ αις αἷς ας ἃς η ἣ ᾗ ην ἥν ἣν ης ἧς Ο ὁ ὅ ὃ οι οἵ οἳ οις οἷς ον ὃν ος ὅς ὃς όσα ὅσα ὅσοι όστις ου οὗ ουν ους οὓς οφ του τούτων των ω ᾧ ων ὧν ως a ai ais as e ē en ēn es ēs ha há hà hai haí haì hais haîs has hàs he hē hḕ hêi hē̂i hen hēn hḗn hḕn hes hês hēs hē̂s ho hó hò hō hoi hoí hoì hôi hō̂i hois hoîs hon hòn hôn hōn hō̂n hos hós hòs hosa hósa hosoi hósoi hou hoû hous hoùs O ō oi ois on ōn os osa osoi ou ous
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
Englishman's Concordance
Strong's Greek 3739
1411 Occurrences


ἃ — 118 Occ.
αἳ — 5 Occ.
αἷς — 14 Occ.
ἃς — 2 Occ.
ᾗ — 43 Occ.
ἣν — 98 Occ.
ἧς — 49 Occ.
ὅ — 247 Occ.
ᾧ — 120 Occ.
ὧν — 80 Occ.
οἳ — 33 Occ.
οἷς — 46 Occ.
ὃν — 167 Occ.
ὃς — 217 Occ.
οὗ — 119 Occ.
οὓς — 53 Occ.

Matthew 1:16 RelPro-GFS
GRK: Μαρίας ἐξ ἧς ἐγεννήθη Ἰησοῦς
NAS: of Mary, by whom Jesus
KJV: of Mary, of whom was born Jesus,
INT: of Mary of whom was born Jesus

Matthew 1:23 RelPro-NNS
GRK: αὐτοῦ Ἐμμανουήλ ἐστιν μεθερμηνευόμενον
NAS: IMMANUEL, which translated
KJV: Emmanuel, which being interpreted
INT: of him Immanuel which is translated

Matthew 1:25 RelPro-GMS
GRK: αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκεν υἱόν
INT: her until that she brought forth a son

Matthew 2:9 RelPro-AMS
GRK: ὁ ἀστὴρ ὃν εἶδον ἐν
NAS: and the star, which they had seen
KJV: lo, the star, which they saw in
INT: the star which they saw in

Matthew 2:16 RelPro-AMS
GRK: τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσεν παρὰ
NAS: to the time which he had determined
KJV: to the time which he had diligently enquired
INT: the time which he had ascertained from

Matthew 3:11 RelPro-GMS
GRK: μου ἐστίν οὗ οὐκ εἰμὶ
KJV: mightier than I, whose shoes I am
INT: than I is he of whom not I am

Matthew 3:12 RelPro-GMS
GRK: οὗ τὸ πτύον
KJV: Whose fan [is] in
INT: Of whom the winnowing fork [is]

Matthew 3:17 RelPro-DMS
GRK: ἀγαπητός ἐν εὐδόκησα
NAS: Son, in whom I am well-pleased.
KJV: Son, in whom I am well pleased.
INT: beloved in whom I am well pleased

Matthew 5:19 RelPro-NMS
GRK: ὃς ἐὰν οὖν
NAS: Whoever then annuls
KJV: Whosoever therefore shall break
INT: whoever if then

Matthew 5:19 RelPro-NMS
GRK: τῶν οὐρανῶν ὃς δ' ἂν
NAS: of heaven; but whoever keeps
KJV: of heaven: but whosoever shall do and
INT: of the heavens whoever moreover anyhow

Matthew 5:21 RelPro-NMS
GRK: Οὐ φονεύσεις ὃς δ' ἂν
NAS: MURDER and 'Whoever commits murder
KJV: and whosoever shall kill
INT: not You will murder whoever moreover anyhow

Matthew 5:22 RelPro-NMS
GRK: τῇ κρίσει ὃς δ' ἂν
NAS: before the court; and whoever says
KJV: and whosoever shall say
INT: to the judgment whoever moreover anyhow

Matthew 5:22 RelPro-NMS
GRK: τῷ συνεδρίῳ ὃς δ' ἂν
NAS: before the supreme court; and whoever says,
KJV: but whosoever shall say,
INT: to the Sanhedrin whoever moreover anyhow

Matthew 5:31 RelPro-NMS
GRK: Ἐρρέθη δέ Ὃς ἂν ἀπολύσῃ
NAS: It was said, WHOEVER SENDS HIS WIFE
KJV: It hath been said, Whosoever shall put away
INT: It was said moreover whoever anyhow shall divorce

Matthew 5:32 RelPro-NMS
GRK: μοιχευθῆναι καὶ ὃς ἐὰν ἀπολελυμένην
NAS: her commit adultery; and whoever marries
KJV: and whosoever shall marry
INT: to commit adultery and whoever if her who is divorced

Matthew 6:8 RelPro-GNP
GRK: πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε
NAS: knows what you need
KJV: knoweth what things ye have
INT: Father of you of what things need you have

Matthew 7:2 RelPro-DNS
GRK: ἐν γὰρ κρίματι
KJV: For with what judgment
INT: with that which for judgment

Matthew 7:2 RelPro-DNS
GRK: καὶ ἐν μέτρῳ μετρεῖτε
KJV: and with what measure ye mete,
INT: and with what measure you measure

Matthew 7:9 RelPro-AMS
GRK: ὑμῶν ἄνθρωπος ὃν αἰτήσει ὁ
NAS: is there among you who, when his son
KJV: there of you, whom if his
INT: you a man who should ask the

Matthew 8:4 RelPro-ANS
GRK: τὸ δῶρον προσέταξεν Μωυσῆς
KJV: offer the gift that Moses commanded,
INT: the gift which commanded Moses

Matthew 10:11 RelPro-AFS
GRK: εἰς ἣν δ' ἂν
NAS: And whatever city or
INT: into whatever moreover anyhow

Matthew 10:14 RelPro-NMS
GRK: καὶ ὃς ἂν μὴ
NAS: Whoever does not receive you, nor
KJV: And whosoever shall not
INT: And whoever anyhow not

Matthew 10:26 RelPro-NNS
GRK: ἐστιν κεκαλυμμένον οὐκ ἀποκαλυφθήσεται
KJV: nothing covered, that shall not
INT: is concealed which not will be revealed

Matthew 10:26 RelPro-NNS
GRK: καὶ κρυπτὸν οὐ γνωσθήσεται
KJV: and hid, that shall not
INT: or hidden which not will be known

Matthew 10:27 RelPro-ANS
GRK: λέγω ὑμῖν
NAS: What I tell you in the darkness,
KJV: What I tell you
INT: What I tell you

1411 Occurrences

3738
Top of Page
Top of Page