3739. ὅς, (hos, hé, ho)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3739. ὅς, (hos, hé, ho) — 1411 Occurrences

Matthew 1:16 RelPro-GFS
GRK: Μαρίας ἐξ ἧς ἐγεννήθη Ἰησοῦς
NAS: of Mary, by whom Jesus
KJV: of Mary, of whom was born Jesus,
INT: of Mary of whom was born Jesus

Matthew 1:23 RelPro-NNS
GRK: αὐτοῦ Ἐμμανουήλ ἐστιν μεθερμηνευόμενον
NAS: IMMANUEL, which translated
KJV: Emmanuel, which being interpreted
INT: of him Immanuel which is translated

Matthew 1:25 RelPro-GMS
GRK: αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκεν υἱόν
INT: her until that she brought forth a son

Matthew 2:9 RelPro-AMS
GRK: ὁ ἀστὴρ ὃν εἶδον ἐν
NAS: and the star, which they had seen
KJV: lo, the star, which they saw in
INT: the star which they saw in

Matthew 2:16 RelPro-AMS
GRK: τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσεν παρὰ
NAS: to the time which he had determined
KJV: to the time which he had diligently enquired
INT: the time which he had ascertained from

Matthew 3:11 RelPro-GMS
GRK: μου ἐστίν οὗ οὐκ εἰμὶ
KJV: mightier than I, whose shoes I am
INT: than I is he of whom not I am

Matthew 3:12 RelPro-GMS
GRK: οὗ τὸ πτύον
KJV: Whose fan [is] in
INT: Of whom the winnowing fork [is]

Matthew 3:17 RelPro-DMS
GRK: ἀγαπητός ἐν εὐδόκησα
NAS: Son, in whom I am well-pleased.
KJV: Son, in whom I am well pleased.
INT: beloved in whom I am well pleased

Matthew 5:19 RelPro-NMS
GRK: ὃς ἐὰν οὖν
NAS: Whoever then annuls
KJV: Whosoever therefore shall break
INT: whoever if then

Matthew 5:19 RelPro-NMS
GRK: τῶν οὐρανῶν ὃς δ' ἂν
NAS: of heaven; but whoever keeps
KJV: of heaven: but whosoever shall do and
INT: of the heavens whoever moreover anyhow

Matthew 5:21 RelPro-NMS
GRK: Οὐ φονεύσεις ὃς δ' ἂν
NAS: MURDER and 'Whoever commits murder
KJV: and whosoever shall kill
INT: not You will murder whoever moreover anyhow

Matthew 5:22 RelPro-NMS
GRK: τῇ κρίσει ὃς δ' ἂν
NAS: before the court; and whoever says
KJV: and whosoever shall say
INT: to the judgment whoever moreover anyhow

Matthew 5:22 RelPro-NMS
GRK: τῷ συνεδρίῳ ὃς δ' ἂν
NAS: before the supreme court; and whoever says,
KJV: but whosoever shall say,
INT: to the Sanhedrin whoever moreover anyhow

Matthew 5:31 RelPro-NMS
GRK: Ἐρρέθη δέ Ὃς ἂν ἀπολύσῃ
NAS: It was said, WHOEVER SENDS HIS WIFE
KJV: It hath been said, Whosoever shall put away
INT: It was said moreover whoever anyhow shall divorce

Matthew 5:32 RelPro-NMS
GRK: μοιχευθῆναι καὶ ὃς ἐὰν ἀπολελυμένην
NAS: her commit adultery; and whoever marries
KJV: and whosoever shall marry
INT: to commit adultery and whoever if her who is divorced

Matthew 6:8 RelPro-GNP
GRK: πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε
NAS: knows what you need
KJV: knoweth what things ye have
INT: Father of you of what things need you have

Matthew 7:2 RelPro-DNS
GRK: ἐν γὰρ κρίματι
KJV: For with what judgment
INT: with that which for judgment

Matthew 7:2 RelPro-DNS
GRK: καὶ ἐν μέτρῳ μετρεῖτε
KJV: and with what measure ye mete,
INT: and with what measure you measure

Matthew 7:9 RelPro-AMS
GRK: ὑμῶν ἄνθρωπος ὃν αἰτήσει ὁ
NAS: is there among you who, when his son
KJV: there of you, whom if his
INT: you a man who should ask the

Matthew 8:4 RelPro-ANS
GRK: τὸ δῶρον προσέταξεν Μωυσῆς
KJV: offer the gift that Moses commanded,
INT: the gift which commanded Moses

Matthew 10:11 RelPro-AFS
GRK: εἰς ἣν δ' ἂν
NAS: And whatever city or
INT: into whatever moreover anyhow

Matthew 10:14 RelPro-NMS
GRK: καὶ ὃς ἂν μὴ
NAS: Whoever does not receive you, nor
KJV: And whosoever shall not
INT: And whoever anyhow not

Matthew 10:26 RelPro-NNS
GRK: ἐστιν κεκαλυμμένον οὐκ ἀποκαλυφθήσεται
KJV: nothing covered, that shall not
INT: is concealed which not will be revealed

Matthew 10:26 RelPro-NNS
GRK: καὶ κρυπτὸν οὐ γνωσθήσεται
KJV: and hid, that shall not
INT: or hidden which not will be known

Matthew 10:27 RelPro-ANS
GRK: λέγω ὑμῖν
NAS: What I tell you in the darkness,
KJV: What I tell you
INT: What I tell you

Matthew 10:27 RelPro-ANS
GRK: φωτί καὶ εἰς τὸ
NAS: in the light; and what you hear
KJV: light: and what ye hear in
INT: light and what in the

Matthew 10:38 RelPro-NMS
GRK: καὶ ὃς οὐ λαμβάνει
NAS: And he who does not take his cross
KJV: And he that taketh not
INT: And he that not takes

Matthew 10:42 RelPro-NMS
GRK: καὶ ὃς ἂν ποτίσῃ
NAS: And whoever in the name of a disciple
KJV: And whosoever shall give to drink
INT: And whoever anyhow shall give to drink to

Matthew 11:4 RelPro-ANP
GRK: ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ ἀκούετε καὶ
NAS: to John what you hear
KJV: again those things which ye do hear
INT: relate to John what you hear and

Matthew 11:6 RelPro-NMS
GRK: μακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ
NAS: And blessed is he who does not take offense
KJV: blessed is [he], whosoever shall not
INT: blessed is he who if not

Matthew 11:10 RelPro-GMS
GRK: ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται Ἰδοὺ
NAS: is the one about whom it is written,
KJV: [he], of whom it is written,
INT: is [he] concerning whom it has been written Behold

Matthew 11:10 RelPro-NMS
GRK: προσώπου σου ὃς κατασκευάσει τὴν
NAS: MY MESSENGER AHEAD OF YOU, WHO WILL PREPARE
KJV: thy face, which shall prepare thy
INT: [the] face of you who will prepare the

Matthew 11:16 RelPro-NNP
GRK: ταῖς ἀγοραῖς προσφωνοῦντα τοῖς
NAS: in the market places, who call
INT: the markets and calling out

Matthew 11:20 RelPro-DFP
GRK: πόλεις ἐν αἷς ἐγένοντο αἱ
NAS: the cities in which most
INT: cities in which had taken place the

Matthew 11:27 RelPro-DMS
GRK: υἱὸς καὶ ἐὰν βούληται
NAS: the Son, and anyone to whom the Son
KJV: and [he] to whomsoever
INT: Son and to whom if might resolve

Matthew 12:2 RelPro-ANS
GRK: σου ποιοῦσιν οὐκ ἔξεστιν
NAS: do what is not lawful
KJV: disciples do that which is not
INT: of you are doing what not it is lawful

Matthew 12:4 RelPro-NNS
GRK: προθέσεως ἔφαγον οὐκ ἐξὸν
NAS: bread, which was not lawful
KJV: did eat the shewbread, which was not
INT: presentation he ate which not lawful

Matthew 12:11 RelPro-NMS
GRK: ὑμῶν ἄνθρωπος ὃς ἕξει πρόβατον
NAS: is there among you who has
KJV: among you, that shall have one
INT: you man who will have sheep

Matthew 12:18 RelPro-AMS
GRK: παῖς μου ὃν ᾑρέτισα ὁ
NAS: MY SERVANT WHOM I HAVE CHOSEN;
KJV: my servant, whom I have chosen; my
INT: servant of me whom I have chosen

Matthew 12:18 RelPro-AMS
GRK: μου εἰς ὃν εὐδόκησεν ἡ
NAS: MY BELOVED IN WHOM MY SOUL
KJV: beloved, in whom my soul
INT: of me in whom has found delight the

Matthew 12:32 RelPro-NMS
GRK: καὶ ὃς ἐὰν εἴπῃ
NAS: Whoever speaks a word
KJV: him: but whosoever
INT: And whoever if speaks

Matthew 12:32 RelPro-NMS
GRK: ἀφεθήσεται αὐτῷ ὃς δ' ἂν
NAS: it shall be forgiven him; but whoever speaks
KJV: And whosoever speaketh a word
INT: it will be forgiven him whoever moreover anyhow

Matthew 12:36 RelPro-ANS
GRK: ῥῆμα ἀργὸν λαλήσουσιν οἱ
KJV: idle word that men shall speak,
INT: word careless that may speak

Matthew 13:4 RelPro-NNP
GRK: σπείρειν αὐτὸν μὲν ἔπεσεν
NAS: and as he sowed, some [seeds] fell
KJV: he sowed, some [seeds] fell by
INT: sowed he some indeed fell

Matthew 13:8 RelPro-ANS
GRK: ἐδίδου καρπόν μὲν ἑκατὸν
NAS: a crop, some a hundredfold,
KJV: an hundredfold, some sixtyfold,
INT: yielded fruit some indeed a hundredfold

Matthew 13:8 RelPro-ANS
GRK: μὲν ἑκατὸν δὲ ἑξήκοντα
NAS: a hundredfold, some sixty,
KJV: sixtyfold, some thirtyfold.
INT: indeed a hundredfold some moreover sixty

Matthew 13:8 RelPro-ANS
GRK: δὲ ἑξήκοντα δὲ τριάκοντα
NAS: some sixty, and some thirty.
KJV: fruit, some an hundredfold,
INT: moreover sixty some moreover thirty

Matthew 13:12 RelPro-ANS
GRK: ἔχει καὶ ἔχει ἀρθήσεται
NAS: even what he has
KJV: shall be taken away even that he hath.
INT: has even what he has will be taken away

Matthew 13:17 RelPro-ANP
GRK: ἐπεθύμησαν ἰδεῖν βλέπετε καὶ
NAS: to see what you see,
KJV: to see [those things] which ye see,
INT: desired to see what you see and

Matthew 13:17 RelPro-ANP
GRK: καὶ ἀκοῦσαι ἀκούετε καὶ
NAS: [it], and to hear what you hear,
KJV: to hear [those things] which ye hear,
INT: and to hear what you hear and

Matthew 13:23 RelPro-NMS
GRK: καὶ συνιείς ὃς δὴ καρποφορεῖ
NAS: and understands it; who indeed
KJV: understandeth [it]; which also
INT: and understands who indeed brings forth fruit

Matthew 13:23 RelPro-NNS
GRK: καὶ ποιεῖ μὲν ἑκατὸν
NAS: and brings forth, some a hundredfold,
KJV: an hundredfold, some sixty,
INT: and produces some indeed a hundredfold

Matthew 13:23 RelPro-NNS
GRK: μὲν ἑκατὸν δὲ ἑξήκοντα
NAS: a hundredfold, some sixty,
KJV: sixty, some thirty.
INT: indeed a hundredfold some moreover sixty

Matthew 13:23 RelPro-NNS
GRK: δὲ ἑξήκοντα δὲ τριάκοντα
NAS: some sixty, and some thirty.
KJV: bringeth forth, some an hundredfold,
INT: moreover sixty some moreover thirty

Matthew 13:31 RelPro-AMS
GRK: κόκκῳ σινάπεως ὃν λαβὼν ἄνθρωπος
NAS: a mustard seed, which a man took
KJV: of mustard seed, which a man
INT: to a grain of mustard which having taken a man

Matthew 13:32 RelPro-NNS
GRK: μικρότερον μέν
NAS: and this is smaller than all
KJV: Which indeed is
INT: which smallest indeed

Matthew 13:33 RelPro-AFS
GRK: οὐρανῶν ζύμῃ ἣν λαβοῦσα γυνὴ
NAS: is like leaven, which a woman took
KJV: like unto leaven, which a woman took,
INT: heavens to leaven which having taken a woman

Matthew 13:33 RelPro-GMS
GRK: τρία ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον
KJV: till the whole was leavened.
INT: three until which was leavened all

Matthew 13:44 RelPro-AMS
GRK: τῷ ἀγρῷ ὃν εὑρὼν ἄνθρωπος
NAS: hidden in the field, which a man found
KJV: a field; the which when a man
INT: the field which having found a man

Matthew 13:48 RelPro-AFS
GRK: ἣν ὅτε ἐπληρώθη
KJV: Which, when it was full,
INT: which when it was filled

Matthew 14:7 RelPro-ANS
GRK: αὐτῇ δοῦναι ἐὰν αἰτήσηται
NAS: to give her whatever she asked.
KJV: to give her whatsoever she would ask.
INT: to her to give whatever if she should ask

Matthew 14:22 RelPro-GMS
GRK: πέραν ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς
INT: other side until that he would have dismissed the

Matthew 15:5 RelPro-NMS
GRK: δὲ λέγετε Ὃς ἂν εἴπῃ
NAS: But you say, 'Whoever says
KJV: by whatsoever thou mightest be profited
INT: moreover say whoever anyhow shall say

Matthew 15:5 RelPro-ANS
GRK: μητρί Δῶρον ἐὰν ἐξ
NAS: mother, Whatever I have
KJV: say, Whosoever shall say
INT: mother [It is] a gift whoever if by

Matthew 15:13 RelPro-AFS
GRK: Πᾶσα φυτεία ἣν οὐκ ἐφύτευσεν
NAS: Every plant which My heavenly Father
KJV: Every plant, which my heavenly
INT: Every plant which not has planted

Matthew 16:19 RelPro-ANS
GRK: οὐρανῶν καὶ ἐὰν δήσῃς
NAS: of heaven; and whatever you bind
KJV: and whatsoever thou shalt bind
INT: heavens and whatever if you might bind

Matthew 16:19 RelPro-ANS
GRK: οὐρανοῖς καὶ ἐὰν λύσῃς
NAS: in heaven, and whatever you loose
KJV: and whatsoever thou shalt loose
INT: heavens and whatever if you might loose

Matthew 16:25 RelPro-NMS
GRK: ὃς γὰρ ἐὰν
NAS: For whoever wishes to save
KJV: For whosoever will save
INT: whoever indeed if

Matthew 16:25 RelPro-NMS
GRK: ἀπολέσει αὐτήν ὃς δ' ἂν
NAS: will lose it; but whoever loses
KJV: it: and whosoever will lose his
INT: will lose it whoever however anyhow

Matthew 17:5 RelPro-DMS
GRK: ἀγαπητός ἐν εὐδόκησα ἀκούετε
NAS: Son, with whom I am well-pleased;
KJV: in whom I am well pleased;
INT: beloved in whom I am well pleased Listen you

Matthew 17:9 RelPro-GMS
GRK: ὅραμα ἕως οὗ ὁ υἱὸς
INT: vision until that the Son

Matthew 18:5 RelPro-NMS
GRK: καὶ ὃς ἐὰν δέξηται
NAS: And whoever receives one
KJV: And whoso shall receive one
INT: and whoever if will receive

Matthew 18:6 RelPro-NMS
GRK: ὃς δ' ἂν
NAS: but whoever causes one
KJV: But whoso shall offend one
INT: whoever moreover anyhow

Matthew 18:7 RelPro-GMS
GRK: ἀνθρώπῳ δι' οὗ τὸ σκάνδαλον
NAS: through whom the stumbling block
INT: man by whom the offense

Matthew 18:19 RelPro-GNS
GRK: παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται
KJV: thing that they shall ask,
INT: any matter that if they shall ask

Matthew 18:23 RelPro-NMS
GRK: ἀνθρώπῳ βασιλεῖ ὃς ἠθέλησεν συνᾶραι
NAS: to a king who wished
KJV: unto a certain king, which would take
INT: to a man a king who would settle accounts

Matthew 18:28 RelPro-NMS
GRK: συνδούλων αὐτοῦ ὃς ὤφειλεν αὐτῷ
NAS: of his fellow slaves who owed
KJV: of his fellowservants, which owed him
INT: fellow servants of his who owed him

Matthew 18:34 RelPro-GMS
GRK: βασανισταῖς ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν
INT: jailers until that he should pay all

Matthew 19:6 RelPro-ANS
GRK: σὰρξ μία οὖν ὁ
NAS: but one flesh. What therefore God
KJV: one flesh. What therefore God
INT: flesh one What therefore

Matthew 19:9 RelPro-NMS
GRK: ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ
NAS: And I say to you, whoever divorces
KJV: unto you, Whosoever shall put away his
INT: to you that whoever anyhow shall divorce

Matthew 19:11 RelPro-DMP
GRK: τοῦτον ἀλλ' οἷς δέδοται
NAS: statement, but [only] those to whom it has been given.
KJV: save [they] to whom it is given.
INT: this but only [those] to whom it has been given

Matthew 20:4 RelPro-ANS
GRK: ἀμπελῶνα καὶ ἐὰν ᾖ
NAS: into the vineyard, and whatever is right
KJV: the vineyard, and whatsoever is right
INT: vineyard and whatever if might be

Matthew 20:7 RelPro-AMS
GRK: ἀμπελῶνα καὶ ἐὰν ᾖ
KJV: the vineyard; and whatsoever is right,
INT: vineyard and what ever is

Matthew 20:15 RelPro-ANS
GRK: ἔξεστίν μοι θέλω ποιῆσαι
NAS: for me to do what I wish
KJV: for me to do what I will with
INT: is it lawful for me what I will to do

Matthew 20:22 RelPro-ANS
GRK: τὸ ποτήριον ἐγὼ μέλλω
KJV: to drink of the cup that I shall
INT: the cup which I am about

Matthew 20:22 RelPro-AMS
GRK: τὸ βάπτισμα ἐγὼ βαπτίζομαι
KJV: with the baptism that I
INT: the baptism which I am baptized

Matthew 20:23 RelPro-AMS
GRK: πίεσθε βάπτισμα ἐγὼ βαπτίζομαι
NAS: to give, but it is for those for whom it has been prepared
KJV: with the baptism that I
INT: you will drink [and the] baptism which I am baptized

Matthew 20:23 RelPro-DMP
GRK: δοῦναι ἀλλ' οἷς ἡτοίμασται ὑπὸ
KJV: but [it shall be given to them] for whom it is prepared
INT: to give but [to those] for whom it has been prepared by

Matthew 20:26 RelPro-NMS
GRK: ὑμῖν ἀλλ' ὃς ἐὰν θέλῃ
NAS: among you, but whoever wishes
KJV: you: but whosoever will be
INT: you but whoever if would

Matthew 20:27 RelPro-NMS
GRK: καὶ ὃς ἂν θέλῃ
NAS: and whoever wishes to be first
KJV: And whosoever will be
INT: and whoever anyhow would

Matthew 21:15 RelPro-ANP
GRK: τὰ θαυμάσια ἐποίησεν καὶ
KJV: the wonderful things that he did,
INT: the wonders which he did and

Matthew 21:24 RelPro-AMS
GRK: λόγον ἕνα ὃν ἐὰν εἴπητέ
NAS: you one thing, which if you tell
KJV: one thing, which if ye tell
INT: thing one which if you tell

Matthew 21:35 RelPro-AMS
GRK: δούλους αὐτοῦ ὃν μὲν ἔδειραν
NAS: and beat one, and killed
KJV: servants, and beat one, and
INT: servants of him one indeed they beat

Matthew 21:35 RelPro-AMS
GRK: μὲν ἔδειραν ὃν δὲ ἀπέκτειναν
NAS: and killed another, and stoned
KJV: and killed another, and stoned
INT: indeed they beat one moreover they killed

Matthew 21:35 RelPro-AMS
GRK: δὲ ἀπέκτειναν ὃν δὲ ἐλιθοβόλησαν
NAS: another, and stoned a third.
KJV: and stoned another.
INT: moreover they killed one moreover they stoned

Matthew 21:42 RelPro-AMS
GRK: γραφαῖς Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ
NAS: THE STONE WHICH THE BUILDERS
KJV: The stone which the builders
INT: Scriptures [The] stone which rejected those who

Matthew 21:44 RelPro-AMS
GRK: συνθλασθήσεται ἐφ' ὃν δ' ἂν
NAS: will be broken to pieces; but on whomever it falls,
KJV: on whomsoever it shall fall,
INT: will be broken on whomever moreover anyhow

Matthew 22:5 RelPro-NMS
GRK: ἀμελήσαντες ἀπῆλθον ὃς μὲν εἰς
NAS: and went their way, one to his own
INT: having been negligent of [it] they went away one indeed to

Matthew 22:5 RelPro-NMS
GRK: ἴδιον ἀγρόν ὃς δὲ ἐπὶ
NAS: farm, another to his business,
INT: his own field one moreover to

Matthew 22:10 RelPro-AMP
GRK: συνήγαγον πάντας οὓς εὗρον πονηρούς
INT: brought together all as many as they found evil

Matthew 23:16 RelPro-NMS
GRK: οἱ λέγοντες Ὃς ἂν ὀμόσῃ
NAS: who say, Whoever swears
KJV: which say, Whosoever shall swear by
INT: who say whoever anyhow shall swear

Matthew 23:16 RelPro-NMS
GRK: οὐδέν ἐστιν ὃς δ' ἂν
NAS: [that] is nothing; but whoever swears
KJV: nothing; but whosoever shall swear by
INT: nothing it is whoever however anyhow

Matthew 23:18 RelPro-NMS
GRK: καί Ὃς ἂν ὀμόσῃ
NAS: And, 'Whoever swears by the altar,
KJV: And, Whosoever shall swear by
INT: And [you say]whoever anyhow shall swear

Matthew 23:18 RelPro-NMS
GRK: οὐδέν ἐστιν ὃς δ' ἂν
NAS: [that] is nothing, but whoever swears
KJV: nothing; but whosoever sweareth by
INT: nothing it is whoever however anyhow

Matthew 23:35 RelPro-AMS
GRK: υἱοῦ Βαραχίου ὃν ἐφονεύσατε μεταξὺ
NAS: of Berechiah, whom you murdered
KJV: son of Barachias, whom ye slew between
INT: son of Berekiah whom you murdered between

Matthew 23:37 RelPro-AMS
GRK: τέκνα σου ὃν τρόπον ὄρνις
INT: children of you in which way a hen

Matthew 24:2 RelPro-NMS
GRK: ἐπὶ λίθον ὃς οὐ καταλυθήσεται
NAS: upon another, which will not be torn down.
KJV: upon another, that shall not
INT: upon stone which not will be thrown down

Matthew 24:38 RelPro-GFS
GRK: γαμίζοντες ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθεν
KJV: until the day that Noe entered
INT: giving in marriage until that day entered

Matthew 24:44 RelPro-DFS
GRK: ἕτοιμοι ὅτι οὐ δοκεῖτε
NAS: at an hour when you do not think
KJV: ready: for in such an hour as ye think
INT: ready for in that not you think

Matthew 24:45 RelPro-AMS
GRK: καὶ φρόνιμος ὃν κατέστησεν ὁ
NAS: slave whom his master
KJV: wise servant, whom his lord
INT: and wise whom has set the

Matthew 24:46 RelPro-AMS
GRK: δοῦλος ἐκεῖνος ὃν ἐλθὼν ὁ
NAS: is that slave whom his master
KJV: [is] that servant, whom his lord
INT: servant that whom having come the

Matthew 24:50 RelPro-DFS
GRK: ἐν ἡμέρᾳ οὐ προσδοκᾷ
NAS: on a day when he does not expect
KJV: in a day when he looketh not
INT: in a day in which not he does expect

Matthew 24:50 RelPro-DFS
GRK: ἐν ὥρᾳ οὐ γινώσκει
NAS: [him] and at an hour which he does not know,
KJV: in an hour that he is not
INT: in an hour which not he knows

Matthew 25:13 RelPro-DMS
GRK: ὥραν ἐν ὁ υἱὸς
INT: hour in which the Son

Matthew 25:15 RelPro-DMS
GRK: καὶ μὲν ἔδωκεν
NAS: To one he gave five
KJV: talents, to another two, and
INT: And to one indeed he gave

Matthew 25:15 RelPro-DMS
GRK: πέντε τάλαντα δὲ δύο
NAS: talents, to another, two,
KJV: two, and to another one; to every man
INT: five talents to one moreover two

Matthew 25:15 RelPro-DMS
GRK: δὲ δύο δὲ ἕν
NAS: two, and to another, one,
KJV: And unto one he gave five
INT: moreover two to one moreover one

Matthew 25:29 RelPro-ANS
GRK: ἔχοντος καὶ ἔχει ἀρθήσεται
NAS: even what he does have
KJV: even that which he hath.
INT: [who] has even that which he has will be taken

Matthew 26:13 RelPro-ANS
GRK: λαληθήσεται καὶ ἐποίησεν αὕτη
NAS: world, what this woman
KJV: [there] shall also this, that this woman
INT: will be spoken of also that which did this [woman]

Matthew 26:24 RelPro-GMS
GRK: ἐκείνῳ δι' οὗ ὁ υἱὸς
NAS: to that man by whom the Son
KJV: man by whom the Son of man
INT: to that by whom the Son

Matthew 26:36 RelPro-GMS
GRK: αὐτοῦ ἕως οὗ ἀπελθὼν ἐκεῖ
INT: here until that having gone away over there

Matthew 26:48 RelPro-AMS
GRK: σημεῖον λέγων Ὃν ἂν φιλήσω
NAS: saying, Whomever I kiss,
KJV: saying, Whomsoever I shall kiss,
INT: a sign saying whomever anyhow I shall kiss

Matthew 26:50 Art-NMS
GRK: Ἑταῖρε ἐφ' πάρει τότε
INT: Friend for what [purpose] are you come Then

Matthew 27:9 RelPro-AMS
GRK: τοῦ τετιμημένου ὃν ἐτιμήσαντο ἀπὸ
NAS: THE PRICE OF THE ONE WHOSE PRICE
KJV: of him that was valued, whom they of
INT: of him who was set a price on whom they set a price on by [the]

Matthew 27:15 RelPro-AMS
GRK: ὄχλῳ δέσμιον ὃν ἤθελον
NAS: [any] one prisoner whom they wanted.
KJV: a prisoner, whom they would.
INT: multitude prisoner whom they wished

Matthew 27:33 RelPro-NNS
GRK: λεγόμενον Γολγοθά ἐστιν Κρανίου
NAS: called Golgotha, which means Place
KJV: called Golgotha, that is to say,
INT: called Golgotha which is of a skull

Matthew 27:56 RelPro-DFP
GRK: ἐν αἷς ἦν Μαρία
KJV: Among which was Mary
INT: among whom was Mary

Matthew 27:57 RelPro-NMS
GRK: τοὔνομα Ἰωσήφ ὃς καὶ αὐτὸς
NAS: named Joseph, who himself had also
KJV: named Joseph, who also himself
INT: by name Joseph who also himself

Matthew 27:60 RelPro-ANS
GRK: αὐτοῦ μνημείῳ ἐλατόμησεν ἐν
NAS: tomb, which he had hewn
KJV: new tomb, which he had hewn out in
INT: of him tomb which he had cut in

Mark 1:2 RelPro-NMS
GRK: προσώπου σου ὃς κατασκευάσει τὴν
NAS: AHEAD OF YOU, WHO WILL PREPARE
KJV: thy face, which shall prepare thy
INT: face of you who will prepare the

Mark 1:7 RelPro-GMS
GRK: ὀπίσω μου οὗ οὐκ εἰμὶ
KJV: me, the latchet of whose shoes I am
INT: after me of whom not I am

Mark 1:44 RelPro-ANP
GRK: καθαρισμοῦ σου προσέταξεν Μωυσῆς
NAS: for your cleansing what Moses
KJV: cleansing those things which Moses
INT: cleansing of you what commanded Moses

Mark 2:19 RelPro-DMS
GRK: νυμφῶνος ἐν ὁ νυμφίος
INT: bridechamber in which the bridegroom

Mark 2:24 RelPro-ANS
GRK: τοῖς σάββασιν οὐκ ἔξεστιν
NAS: are they doing what is not lawful
KJV: on the sabbath day that which is not
INT: on the Sabbath that which not is lawful

Mark 2:26 RelPro-AMP
GRK: προθέσεως ἔφαγεν οὓς οὐκ ἔξεστιν
NAS: bread, which is not lawful
KJV: did eat the shewbread, which is not
INT: presentation ate which not it is lawful

Mark 3:13 RelPro-AMP
GRK: καὶ προσκαλεῖται οὓς ἤθελεν αὐτός
NAS: and summoned those whom He Himself
KJV: and calleth [unto him] whom he would:
INT: and calls to [him] those whom he wanted himself

Mark 3:14 RelPro-AMP
GRK: ἐποίησεν δώδεκα οὓς καὶ ἀποστόλους
INT: he appointed twelve ones and apostles

Mark 3:17 RelPro-NNS
GRK: ὀνόματα Βοανηργές ἐστιν Υἱοὶ
NAS: the name Boanerges, which means, Sons
INT: name Boanerges which is Sons

Mark 3:19 RelPro-NMS
GRK: Ἰούδαν Ἰσκαριώθ ὃς καὶ παρέδωκεν
NAS: and Judas Iscariot, who betrayed Him.
KJV: Judas Iscariot, which also betrayed
INT: Judas Iscariot who also betrayed

Mark 3:29 RelPro-NMS
GRK: ὃς δ' ἂν
NAS: but whoever blasphemes against
KJV: But he that shall blaspheme
INT: whoever moreover anyhow

Mark 3:35 RelPro-NMS
GRK: ὃς γὰρ ἂν
NAS: For whoever does the will
KJV: For whosoever shall do the will
INT: for whoever indeed anyhow

Mark 4:4 RelPro-NNS
GRK: τῷ σπείρειν μὲν ἔπεσεν
NAS: as he was sowing, some [seed] fell
KJV: as he sowed, some fell by
INT: he sowed some indeed fell

Mark 4:9 RelPro-NMS
GRK: Καὶ ἔλεγεν Ὃς ἔχει ὦτα
NAS: And He was saying, He who has ears
INT: And he said He that has ears

Mark 4:16 RelPro-NMP
GRK: πετρώδη σπειρόμενοι οἳ ὅταν ἀκούσωσιν
NAS: on the rocky [places], who, when
KJV: stony ground; who, when
INT: rocky places are sown who when they hear

Mark 4:24 RelPro-DNS
GRK: ἀκούετε ἐν μέτρῳ μετρεῖτε
KJV: ye hear: with what measure ye mete,
INT: you hear with what measure you measure

Mark 4:25 RelPro-NMS
GRK: ὃς γὰρ ἔχει
NAS: For whoever has,
KJV: For he that hath, to him
INT: whoever indeed may have

Mark 4:25 RelPro-NMS
GRK: αὐτῷ καὶ ὃς οὐκ ἔχει
NAS: to him [more] shall be given; and whoever does not have,
KJV: shall be given: and he that hath not,
INT: to him and he who not has

Mark 4:25 RelPro-ANS
GRK: ἔχει καὶ ἔχει ἀρθήσεται
NAS: even what he has
KJV: even that which he hath.
INT: has even that which he has will be taken

Mark 4:31 RelPro-NMS
GRK: κόκκῳ σινάπεως ὃς ὅταν σπαρῇ
NAS: a mustard seed, which, when sown
KJV: of mustard seed, which, when
INT: to a grain of mustard which when it has been sown

Mark 5:3 RelPro-NMS
GRK: ὃς τὴν κατοίκησιν
KJV: Who had [his] dwelling
INT: who [his] the dwelling

Mark 5:33 RelPro-NNS
GRK: τρέμουσα εἰδυῖα γέγονεν αὐτῇ
NAS: aware of what had happened
KJV: trembling, knowing what was done in
INT: trembling knowing what had been done to her

Mark 5:41 RelPro-NNS
GRK: ταλιθα κούμ ἐστιν μεθερμηνευόμενον
NAS: kum! (which translated
KJV: cumi; which is,
INT: Talitha cumi which is translated

Mark 6:11 RelPro-NMS
GRK: καὶ ὃς ἂν τόπος
NAS: Any place that does not receive
INT: And that anyhow place

Mark 6:16 RelPro-AMS
GRK: Ἡρῴδης ἔλεγεν Ὃν ἐγὼ ἀπεκεφάλισα
NAS: John, whom I beheaded,
INT: Herod said Whom I beheaded

Mark 6:22 RelPro-ANS
GRK: Αἴτησόν με ἐὰν θέλῃς
NAS: Ask me for whatever you want
KJV: Ask of me whatsoever thou wilt, and
INT: Ask me whatever if you will

Mark 6:23 Conj
GRK: αὐτῇ πολλά ἐάν με
INT: to her whatever that if me

Mark 7:4 RelPro-ANP
GRK: πολλά ἐστιν παρέλαβον κρατεῖν
NAS: things which they have received
KJV: there be, which they have received
INT: many there are which they received to hold

Mark 7:11 RelPro-NNS
GRK: μητρί Κορβάν ἐστιν Δῶρον
NAS: [his] mother, whatever I have
KJV: by whatsoever thou mightest be profited by
INT: mother [It is] a corban that is a gift

Mark 7:11 RelPro-ANS
GRK: ἐστιν Δῶρον ἐὰν ἐξ
INT: is a gift whatever if from

Mark 7:13 RelPro-DFS
GRK: παραδόσει ὑμῶν παρεδώκατε καὶ
NAS: by your tradition which you have handed down;
KJV: tradition, which ye have delivered:
INT: tradition of you which you have delivered and

Mark 7:15 RelPro-NNS
GRK: εἰς αὐτὸν δύναται κοινῶσαι
KJV: from without a man, that entering into
INT: into him which is able to defile

Mark 7:25 RelPro-GFS
GRK: περὶ αὐτοῦ ἧς εἶχεν τὸ
NAS: of Him, a woman whose little daughter
KJV: a [certain] woman, whose young daughter
INT: about him of whom had the

Mark 7:34 RelPro-NNS
GRK: αὐτῷ Ἐφφαθά ἐστιν Διανοίχθητι
INT: to him Ephphatha that is Be opened

Mark 8:35 RelPro-NMS
GRK: ὃς γὰρ ἐὰν
NAS: For whoever wishes to save
KJV: For whosoever will save
INT: whoever indeed if

Mark 8:35 RelPro-NMS
GRK: ἀπολέσει αὐτήν ὃς δ' ἂν
NAS: will lose it, but whoever loses
KJV: it; but whosoever shall lose his
INT: will lose it whoever moreover anyhow

Mark 8:38 RelPro-NMS
GRK: ὃς γὰρ ἐὰν
NAS: For whoever is ashamed
KJV: Whosoever therefore shall be ashamed
INT: whoever indeed if

Mark 9:9 RelPro-ANP
GRK: ἵνα μηδενὶ εἶδον διηγήσωνται
NAS: to anyone what they had seen,
KJV: no man what things they had seen,
INT: that to no one what they had seen they should tell

Mark 9:37 RelPro-NMS
GRK: Ὃς ἂν ἓν
NAS: Whoever receives one
KJV: Whosoever shall receive one
INT: whoever anyhow one

Mark 9:37 RelPro-NMS
GRK: δέχεται καὶ ὃς ἂν ἐμὲ
NAS: receives Me; and whoever receives
KJV: me: and whosoever shall receive me,
INT: receives and whoever anyhow me

Mark 9:39 RelPro-NMS
GRK: γὰρ ἔστιν ὃς ποιήσει δύναμιν
NAS: him, for there is no one who will perform
KJV: no man which shall do
INT: indeed there is who will do a work of power

Mark 9:40 RelPro-NMS
GRK: ὃς γὰρ οὐκ
NAS: For he who is not against
KJV: For he that is not
INT: who indeed not

Mark 9:41 RelPro-NMS
GRK: Ὃς γὰρ ἂν
NAS: For whoever gives you a cup
KJV: For whosoever shall give you
INT: whoever indeed anyhow

Mark 9:42 RelPro-NMS
GRK: Καὶ ὃς ἂν σκανδαλίσῃ
NAS: Whoever causes one
KJV: And whosoever shall offend one
INT: And whoever anyhow might cause to stumble

Mark 10:9 RelPro-ANS
GRK: οὖν ὁ
NAS: What therefore God
KJV: What therefore God
INT: What therefore

Mark 10:11 RelPro-NMS
GRK: λέγει αὐτοῖς Ὃς ἂν ἀπολύσῃ
NAS: And He said to them, Whoever divorces
KJV: unto them, Whosoever shall put away
INT: he says to them whoever anyhow should divorce

Mark 10:15 RelPro-NMS
GRK: λέγω ὑμῖν ὃς ἂν μὴ
NAS: I say to you, whoever does not receive
KJV: I say unto you, Whosoever shall not
INT: I say to you whoever anyhow not

Mark 10:29 RelPro-NMS
GRK: οὐδεὶς ἔστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν
NAS: to you, there is no one who has left
KJV: There is no man that hath left house,
INT: No one there is who has left house

Mark 10:35 RelPro-ANS
GRK: θέλομεν ἵνα ἐὰν αἰτήσωμέν
NAS: You to do for us whatever we ask
KJV: for us whatsoever we shall desire.
INT: we desire that whatever if we might ask

Mark 10:38 RelPro-ANS
GRK: τὸ ποτήριον ἐγὼ πίνω
NAS: with the baptism with which I am baptized?
KJV: drink of the cup that I drink of?
INT: the cup which I drink

Mark 10:38 RelPro-ANS
GRK: τὸ βάπτισμα ἐγὼ βαπτίζομαι
KJV: with the baptism that I
INT: the baptism which I am baptized [with]

Mark 10:39 RelPro-ANS
GRK: Τὸ ποτήριον ἐγὼ πίνω
NAS: with the baptism with which I am baptized.
KJV: drink of the cup that I drink of;
INT: The cup which I drink

Mark 10:39 RelPro-ANS
GRK: τὸ βάπτισμα ἐγὼ βαπτίζομαι
KJV: with the baptism that I
INT: the baptism which I am baptized [with]

Mark 10:40 RelPro-DMP
GRK: δοῦναι ἀλλ' οἷς ἡτοίμασται
NAS: to give; but it is for those for whom it has been prepared.
KJV: but [it shall be given to them] for whom it is prepared.
INT: to give but [to those] for whom it has been prepared

Mark 10:43 RelPro-NMS
GRK: ὑμῖν ἀλλ' ὃς ἂν θέλῃ
NAS: among you, but whoever wishes
KJV: you: but whosoever will be
INT: you but whoever anyhow desires

Mark 10:44 RelPro-NMS
GRK: καὶ ὃς ἂν θέλῃ
NAS: and whoever wishes to be first
KJV: And whosoever of you will
INT: and whoever anyhow desires

Mark 11:2 RelPro-AMS
GRK: δεδεμένον ἐφ' ὃν οὐδεὶς οὔπω
NAS: a colt tied [there], on which no one
INT: tied upon which no one not yet

Mark 11:21 RelPro-AFS
GRK: ἡ συκῆ ἣν κατηράσω ἐξήρανται
NAS: the fig tree which You cursed
KJV: the fig tree which thou cursedst
INT: the fig tree which you cursed is dried up

Mark 11:23 RelPro-NMS
GRK: ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν εἴπῃ
NAS: I say to you, whoever says
KJV: that those things which he saith
INT: to you that whoever anyhow shall say

Mark 11:23 RelPro-ANS
GRK: πιστεύῃ ὅτι λαλεῖ γίνεται
NAS: but believes that what he says
KJV: he shall have whatsoever he saith.
INT: shall believe that what he says takes place

Mark 12:5 RelPro-AMP
GRK: πολλοὺς ἄλλους οὓς μὲν δέροντες
NAS: beating some and killing
INT: many others some indeed beating

Mark 12:5 RelPro-AMP
GRK: μὲν δέροντες οὓς δὲ ἀποκτέννοντες
NAS: some and killing others.
INT: indeed beating some moreover killing

Mark 12:10 RelPro-AMS
GRK: ἀνέγνωτε Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ
NAS: THE STONE WHICH THE BUILDERS
KJV: The stone which the builders
INT: did you read [The] stone which rejected those who

Mark 12:42 RelPro-NNS
GRK: λεπτὰ δύο ἐστιν κοδράντης
NAS: small copper coins, which amount
INT: lepta two which is a kodrantes

Mark 13:2 RelPro-NMS
GRK: ἐπὶ λίθον ὃς οὐ μὴ
NAS: upon another which will not be torn down.
KJV: upon another, that shall not
INT: upon stone which no not

Mark 13:11 RelPro-ANS
GRK: λαλήσητε ἀλλ' ἐὰν δοθῇ
NAS: but say whatever is given
KJV: but whatsoever shall be
INT: you should say but whatever if might be given

Mark 13:19 RelPro-AFS
GRK: ἀρχῆς κτίσεως ἣν ἔκτισεν ὁ
NAS: of the creation which God
KJV: of the creation which God
INT: beginning of creation which created

Mark 13:20 RelPro-AMP
GRK: τοὺς ἐκλεκτοὺς οὓς ἐξελέξατο ἐκολόβωσεν
NAS: of the elect, whom He chose,
KJV: the elect's sake, whom he hath chosen,
INT: the elect whom he chose he has shortened

Mark 13:30 RelPro-GMS
GRK: αὕτη μέχρις οὗ ταῦτα πάντα
INT: this until that these things all

Mark 13:37 RelPro-ANS
GRK: δὲ ὑμῖν
NAS: What I say to you I say
KJV: And what I say unto you
INT: what moreover to you

Mark 14:8 RelPro-ANS
GRK: ἔσχεν ἐποίησεν
NAS: She has done what she could;
KJV: She hath done what she could:
INT: What she could she did

Mark 14:9 RelPro-ANS
GRK: κόσμον καὶ ἐποίησεν αὕτη
KJV: world, [this] also that she hath done
INT: world also what has done this [woman]

Mark 14:21 RelPro-GMS
GRK: ἐκείνῳ δι' οὗ ὁ υἱὸς
NAS: to that man by whom the Son
KJV: man by whom the Son of man
INT: that by whom the Son

Mark 14:32 RelPro-GNS
GRK: εἰς χωρίον οὗ τὸ ὄνομα
KJV: to a place which was named Gethsemane:
INT: to a place of which the name [is]

Mark 14:44 RelPro-AMS
GRK: αὐτοῖς λέγων Ὃν ἂν φιλήσω
NAS: saying, Whomever I kiss,
KJV: saying, Whomsoever I shall kiss,
INT: to them saying whomever anyhow I shall kiss

Mark 14:71 RelPro-AMS
GRK: ἄνθρωπον τοῦτον ὃν λέγετε
KJV: this man of whom ye speak.
INT: man this whom you speak of

Mark 15:6 RelPro-AMS
GRK: ἕνα δέσμιον ὃν παρῃτοῦντο
NAS: prisoner whom they requested.
INT: one prisoner whom they requested

Mark 15:12 RelPro-AMS
GRK: θέλετε ποιήσω ὃν λέγετε τὸν
NAS: shall I do with Him whom you call
KJV: that I shall do [unto him] whom ye call
INT: want you I should do to him you call the

Mark 15:16 RelPro-NNS
GRK: τῆς αὐλῆς ἐστιν πραιτώριον
INT: the palace that is [the] praetorium

Mark 15:22 RelPro-NNS
GRK: Γολγοθὰν τόπον ἐστιν μεθερμηνευόμενον
NAS: Golgotha, which is translated,
KJV: Golgotha, which is,
INT: Golgotha a place which is translated

Mark 15:23 RelPro-NMS
GRK: ἐσμυρνισμένον οἶνον ὃς δὲ οὐκ
INT: mixed with gall wine he moreover not

Mark 15:34 RelPro-NNS
GRK: λεμα σαβαχθανι ἐστιν μεθερμηνευόμενον
NAS: SABACHTHANI? which is translated,
KJV: sabachthani? which is,
INT: lama sabachthani which is translated

Mark 15:40 RelPro-DFP
GRK: θεωροῦσαι ἐν αἷς καὶ Μαρία
NAS: among whom [were] Mary
KJV: off: among whom was Mary
INT: looking on among whom also Mary

Mark 15:41 RelPro-NFP
GRK: αἳ ὅτε ἦν
KJV: (Who also, when
INT: who when he was

Mark 15:42 RelPro-NNS
GRK: ἦν παρασκευή ἐστιν προσάββατον
INT: it was [the] Preparation that is [the day] before Sabbath

Mark 15:43 RelPro-NMS
GRK: εὐσχήμων βουλευτής ὃς καὶ αὐτὸς
NAS: member of the Council, who himself
KJV: counsellor, which also
INT: prominent Council member who also himself

Mark 15:46 RelPro-NNS
GRK: ἐν μνημείῳ ἦν λελατομημένον
NAS: Him in a tomb which had been
KJV: in a sepulchre which was hewn
INT: in a tomb which was cut

Mark 16:9 RelPro-GFS
GRK: Μαγδαληνῇ παρ' ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτὰ
NAS: Magdalene, from whom He had cast
KJV: out of whom he had cast
INT: Magdalene from whom he had cast out seven

Luke 1:4 RelPro-GMP
GRK: ἐπιγνῷς περὶ ὧν κατηχήθης λόγων
KJV: those things, wherein thou hast been instructed.
INT: you might know concerning which you were instructed of [the] things

Luke 1:20 RelPro-GFS
GRK: λαλῆσαι ἄχρι ἧς ἡμέρας γένηται
NAS: the day when these things
KJV: the day that these things
INT: to speak until that day shall take place

Luke 1:20 RelPro-GMP
GRK: ταῦτα ἀνθ' ὧν οὐκ ἐπίστευσας
INT: these things in return for that not you did believe

Luke 1:25 RelPro-DFP
GRK: ἐν ἡμέραις αἷς ἐπεῖδεν ἀφελεῖν
NAS: with me in the days when He looked
KJV: the days wherein he looked on
INT: in [the] days in which he looked upon [me] to take away

Luke 1:26 RelPro-DFS
GRK: τῆς Γαλιλαίας ὄνομα Ναζαρὲθ
KJV: a city of Galilee, named Nazareth,
INT: of Galilee whose name [was] Nazareth

Luke 1:27 RelPro-DMS
GRK: ἐμνηστευμένην ἀνδρὶ ὄνομα Ἰωσὴφ
NAS: to a man whose name
KJV: to a man whose name
INT: betrothed to a man whose name [was] Joseph

Luke 1:61 RelPro-NMS
GRK: συγγενείας σου ὃς καλεῖται τῷ
NAS: your relatives who is called
KJV: thy kindred that is called by this
INT: relatives of you who is called the

Luke 1:73 RelPro-AMS
GRK: ὅρκον ὃν ὤμοσεν πρὸς
NAS: The oath which He swore to Abraham
KJV: The oath which he sware to
INT: [the] oath which he swore to

Luke 1:78 RelPro-DNP
GRK: ἡμῶν ἐν οἷς ἐπισκέψεται ἡμᾶς
NAS: of our God, With which the Sunrise
INT: of us in which has visited us

Luke 2:11 RelPro-NMS
GRK: σήμερον σωτὴρ ὅς ἐστιν χριστὸς
NAS: for you a Savior, who is Christ
KJV: of David a Saviour, which is Christ
INT: today a Savior who is Christ

Luke 2:15 RelPro-ANS
GRK: τὸ γεγονὸς ὁ κύριος
NAS: that has happened which the Lord
KJV: which is come to pass, which the Lord
INT: that has come to pass which the Lord

Luke 2:20 RelPro-DNP
GRK: ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καὶ
KJV: all the things that they had heard
INT: for all things which they had heard and

Luke 2:25 RelPro-DMS
GRK: ἐν Ἰερουσαλὴμ ὄνομα Συμεών
NAS: in Jerusalem whose name
KJV: in Jerusalem, whose name [was] Simeon;
INT: in Jerusalem whose name [was] Simon

Luke 2:31 RelPro-ANS
GRK: ἡτοίμασας κατὰ
NAS: Which You have prepared
KJV: Which thou hast prepared before
INT: which you have prepared before

Luke 2:37 RelPro-NFS
GRK: ὀγδοήκοντα τεσσάρων οὐκ ἀφίστατο
KJV: and four years, which departed not
INT: eighty [and] four who not departed

Luke 2:50 RelPro-ANS
GRK: τὸ ῥῆμα ἐλάλησεν αὐτοῖς
NAS: the statement which He had made
KJV: the saying which he spake
INT: the word which he spoke to them

Luke 3:16 RelPro-GMS
GRK: ἰσχυρότερός μου οὗ οὐκ εἰμὶ
KJV: the latchet of whose shoes
INT: mightier than I of whom not I am

Luke 3:17 RelPro-GMS
GRK: οὗ τὸ πτύον
KJV: Whose fan [is] in
INT: of whom the winnowing fork [is]

Luke 3:19 RelPro-GNP
GRK: περὶ πάντων ὧν ἐποίησεν πονηρῶν
NAS: the wicked things which Herod
KJV: all the evils which Herod had done,
INT: concerning all which had done [the] evils

Luke 4:6 RelPro-DMS
GRK: παραδέδοται καὶ ἐὰν θέλω
NAS: to me, and I give it to whomever I wish.
KJV: unto me; and to whomsoever I will
INT: it has been delivered and to whom if I wish

Luke 4:17 Adv
GRK: τὸν τόπον οὗ ἦν γεγραμμένον
INT: the place where it was written

Luke 4:18 RelPro-GNS
GRK: ἐπ' ἐμέ οὗ εἵνεκεν ἔχρισέν
NAS: OF THE LORD IS UPON ME, BECAUSE HE ANOINTED
INT: upon me of which because he anointed

Luke 4:29 RelPro-GNS
GRK: ὄρους ἐφ' οὗ ἡ πόλις
NAS: of the hill on which their city
INT: hill upon which the town

Luke 5:3 RelPro-NNS
GRK: τῶν πλοίων ἦν Σίμωνος
NAS: of the boats, which was Simon's,
KJV: one of the ships, which was Simon's,
INT: of the boats which was Simon's

Luke 5:9 RelPro-GMP
GRK: τῶν ἰχθύων ὧν συνέλαβον
NAS: of fish which they had taken;
KJV: of the fishes which they had taken:
INT: of the fish which they had taken

Luke 5:10 RelPro-NMP
GRK: υἱοὺς Ζεβεδαίου οἳ ἦσαν κοινωνοὶ
NAS: of Zebedee, who were partners
KJV: of Zebedee, which were
INT: sons of Zebedee who were partners

Luke 5:17 RelPro-NMP
GRK: καὶ νομοδιδάσκαλοι οἳ ἦσαν ἐληλυθότες
NAS: sitting [there], who had come
KJV: sitting by, which were
INT: and teachers of the law who were come

Luke 5:18 RelPro-NMS
GRK: κλίνης ἄνθρωπον ὃς ἦν παραλελυμένος
NAS: a man who was paralyzed;
KJV: a man which was
INT: a mat a man who was paralyzed

Luke 5:21 RelPro-NMS
GRK: ἐστιν οὗτος ὃς λαλεῖ βλασφημίας
NAS: is this [man] who speaks
KJV: is this which speaketh blasphemies?
INT: is this who speaks blasphemies

Luke 5:25 RelPro-ANS
GRK: ἄρας ἐφ' κατέκειτο ἀπῆλθεν
NAS: them, and picked up what he had been lying
INT: having taken up [that] on which he was lying he departed

Luke 5:29 RelPro-NMP
GRK: καὶ ἄλλων οἳ ἦσαν μετ'
NAS: and other [people] who were reclining
KJV: and of others that sat down with
INT: and others who were with

Luke 5:34 RelPro-DMS
GRK: νυμφῶνος ἐν ὁ νυμφίος
KJV: fast, while the bridegroom
INT: bridechamber in while the bridegroom

Luke 6:2 RelPro-NNS
GRK: Τί ποιεῖτε οὐκ ἔξεστιν
NAS: do you do what is not lawful
KJV: Why do ye that which is not
INT: Why do you that which not it is lawful

Luke 6:3 RelPro-ANS
GRK: τοῦτο ἀνέγνωτε ἐποίησεν Δαυὶδ
NAS: Have you not even read what David did
KJV: so much as this, what David did,
INT: this did you read that which did David

Luke 6:4 RelPro-AMP
GRK: μετ' αὐτοῦ οὓς οὐκ ἔξεστιν
NAS: bread which is not lawful
KJV: him; which it is
INT: with him which not it is lawful

Luke 6:13 RelPro-AMP
GRK: αὐτῶν δώδεκα οὓς καὶ ἀποστόλους
NAS: twelve of them, whom He also
KJV: he chose twelve, whom also he named
INT: them twelve whom also apostles

Luke 6:14 RelPro-AMS
GRK: Σίμωνα ὃν καὶ ὠνόμασεν
NAS: Simon, whom He also named
KJV: Simon, (whom he also named
INT: Simon whom also he named

Luke 6:16 RelPro-NMS
GRK: Ἰούδαν Ἰσκαριὼθ ὃς ἐγένετο προδότης
NAS: Iscariot, who became
KJV: Judas Iscariot, which also was
INT: Judas Iscariot who became [the] betrayer

Luke 6:18 RelPro-NMP
GRK: οἳ ἦλθον ἀκοῦσαι
NAS: who had come to hear
INT: who came to hear

Luke 6:34 RelPro-GMP
GRK: δανίσητε παρ' ὧν ἐλπίζετε λαβεῖν
NAS: you lend to those from whom you expect
KJV: [to them] of whom ye hope
INT: you lend [to those] from whom you hope to receive

Luke 6:38 RelPro-DNS
GRK: κόλπον ὑμῶν γὰρ μέτρῳ
KJV: measure that ye mete withal
INT: lap of you with that indeed measure

Luke 6:46 RelPro-ANP
GRK: οὐ ποιεῖτε λέγω
NAS: Lord,' and do not do what I say?
KJV: do not the things which I say?
INT: not do what I say

Luke 6:48 RelPro-NMS
GRK: οἰκοδομοῦντι οἰκίαν ὃς ἔσκαψεν καὶ
NAS: building a house, who dug deep
KJV: like a man which built an house,
INT: building a house who dug and

Luke 6:49 RelPro-DFS
GRK: χωρὶς θεμελίου προσέρηξεν ὁ
KJV: against which the stream
INT: without a foundation on which burst the

Luke 7:2 RelPro-NMS
GRK: ἤμελλεν τελευτᾷν ὃς ἦν αὐτῷ
NAS: slave, who was highly regarded
KJV: centurion's servant, who was dear
INT: was about to die who was to him

Luke 7:4 RelPro-DMS
GRK: ἄξιός ἐστιν παρέξῃ τοῦτο
KJV: worthy for whom he should do
INT: worthy he is to whom he will grant this

Luke 7:22 RelPro-ANP
GRK: ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ εἴδετε καὶ
NAS: to John what you have seen
KJV: John what things ye have seen
INT: relate to John what you have seen and

Luke 7:23 RelPro-NMS
GRK: μακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ
NAS: Blessed is he who does not take
KJV: blessed is [he], whosoever shall not
INT: blessed is who if not

Luke 7:27 RelPro-GMS
GRK: ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται Ἰδοὺ
NAS: is the one about whom it is written,
KJV: [he], of whom it is written,
INT: is he concerning whom it has been written Behold

Luke 7:27 RelPro-NMS
GRK: προσώπου σου ὃς κατασκευάσει τὴν
NAS: AHEAD OF YOU, WHO WILL PREPARE
KJV: thy face, which shall prepare thy
INT: [the] face of you who will prepare the

Luke 7:32 RelPro-NNP
GRK: προσφωνοῦσιν ἀλλήλοις λέγει Ηὐλήσαμεν
INT: calling to each other one saying We piped

Luke 7:43 RelPro-DMS
GRK: Ὑπολαμβάνω ὅτι τὸ πλεῖον
NAS: I suppose the one whom he forgave
KJV: that [he], to whom he forgave
INT: I take it that [he] to whom the most

Luke 7:45 RelPro-GFS
GRK: δὲ ἀφ' ἧς εἰσῆλθον οὐ
KJV: since the time I came in
INT: moreover from which [time] I came in not

Luke 7:47 RelPro-GNS
GRK: οὗ χάριν λέγω
NAS: For this reason I say
KJV: much: but to whom little is forgiven,
INT: this therefore I say

Luke 7:47 RelPro-DMS
GRK: ἠγάπησεν πολύ δὲ ὀλίγον
NAS: much; but he who is forgiven
KJV: Wherefore I say unto thee,
INT: she loved much to whom however little

Luke 7:49 RelPro-NMS
GRK: οὗτός ἐστιν ὃς καὶ ἁμαρτίας
NAS: Who is this [man] who even forgives
KJV: is this that forgiveth sins
INT: this is who even sins

Luke 8:2 RelPro-NFP
GRK: γυναῖκές τινες αἳ ἦσαν τεθεραπευμέναι
NAS: women who had been
KJV: certain women, which had been healed
INT: women certain who had been cured

Luke 8:2 RelPro-GFS
GRK: Μαγδαληνή ἀφ' ἧς δαιμόνια ἑπτὰ
NAS: Magdalene, from whom seven
KJV: Magdalene, out of whom went seven
INT: Magdalene from whom demons seven

Luke 8:5 RelPro-NNS
GRK: σπείρειν αὐτὸν μὲν ἔπεσεν
NAS: and as he sowed, some fell
KJV: he sowed, some fell by
INT: sowed he some indeed fell

Luke 8:13 RelPro-NMP
GRK: τῆς πέτρας οἳ ὅταν ἀκούσωσιν
NAS: Those on the rocky [soil are] those who, when
KJV: the rock [are they], which, when
INT: the rock those who when they hear

Luke 8:13 RelPro-NMP
GRK: οὐκ ἔχουσιν οἳ πρὸς καιρὸν
KJV: no root, which for a while
INT: not have who for a time

Luke 8:17 RelPro-NNS
GRK: ἔστιν κρυπτὸν οὐ φανερὸν
KJV: is secret, that shall not
INT: is hidden which not manifest

Luke 8:17 RelPro-NNS
GRK: οὐδὲ ἀπόκρυφον οὐ μὴ
KJV: [any thing] hid, that shall
INT: nor secret which nothing not

Luke 8:18 RelPro-NMS
GRK: πῶς ἀκούετε ὃς ἂν γὰρ
NAS: you listen; for whoever has,
KJV: even that which he seemeth
INT: how you hear whoever anyhow indeed

Luke 8:18 RelPro-NMS
GRK: αὐτῷ καὶ ὃς ἂν μὴ
NAS: to him [more] shall be given; and whoever does not have,
KJV: ye hear: for whosoever hath, to him
INT: to him and whoever anyhow not

Luke 8:18 RelPro-ANS
GRK: ἔχῃ καὶ δοκεῖ ἔχειν
KJV: and whosoever hath
INT: might have even what he seems to have

Luke 8:35 RelPro-GMS
GRK: ἄνθρωπον ἀφ' οὗ τὰ δαιμόνια
NAS: the man from whom the demons
KJV: out of whom the devils
INT: man from whom the demons

Luke 8:38 RelPro-GMS
GRK: ἀνὴρ ἀφ' οὗ ἐξεληλύθει τὰ
NAS: But the man from whom the demons
KJV: out of whom the devils
INT: man from whom had gone the

Luke 8:41 RelPro-DMS
GRK: ἦλθεν ἀνὴρ ὄνομα Ἰάϊρος
KJV: there came a man named Jairus, and
INT: came a man whose name [was] Jarius

Luke 8:47 RelPro-AFS
GRK: αὐτῷ δι' ἣν αἰτίαν ἥψατο
KJV: for what cause
INT: him for what cause she touched

Luke 9:4 RelPro-AFS
GRK: καὶ εἰς ἣν ἂν οἰκίαν
NAS: Whatever house you enter,
KJV: And whatsoever house ye enter
INT: And into whatever anyhow house

Luke 9:9 RelPro-GMS
GRK: οὗτος περὶ οὗ ἀκούω τοιαῦτα
NAS: about whom I hear
KJV: this, of whom I hear
INT: this concerning whom I hear such things

Luke 9:24 RelPro-NMS
GRK: ὃς γὰρ ἂν
NAS: For whoever wishes to save
KJV: For whosoever will save
INT: whoever indeed anyhow

Luke 9:24 RelPro-NMS
GRK: ἀπολέσει αὐτήν ὃς δ' ἂν
NAS: will lose it, but whoever loses
KJV: it: but whosoever will lose his
INT: will lose it whoever moreover anyhow

Luke 9:26 RelPro-NMS
GRK: ὃς γὰρ ἂν
NAS: For whoever is ashamed
KJV: For whosoever shall be ashamed of me
INT: whoever indeed anyhow

Luke 9:27 RelPro-NMP
GRK: αὐτοῦ ἑστηκότων οἳ οὐ μὴ
NAS: standing here who will not taste death
KJV: standing here, which shall not
INT: here standing who no not

Luke 9:31 RelPro-NMP
GRK: οἳ ὀφθέντες ἐν
NAS: who, appearing in glory,
KJV: Who appeared in
INT: the [ones] having appeared in

Luke 9:31 RelPro-AFS
GRK: ἔξοδον αὐτοῦ ἣν ἤμελλεν πληροῦν
NAS: of His departure which He was about
KJV: decease which he should
INT: departure of him which he was about to accomplish

Luke 9:33 RelPro-ANS
GRK: μὴ εἰδὼς λέγει
NAS: not realizing what he was saying.
KJV: not knowing what he said.
INT: not knowing what he is saying

Luke 9:36 RelPro-GNP
GRK: ἡμέραις οὐδὲν ὧν ἑώρακαν
NAS: any of the things which they had seen.
KJV: any of those things which they had seen.
INT: days anything of what they have seen

Luke 9:43 RelPro-DNP
GRK: ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐποίει εἶπεν
KJV: at all things which Jesus did,
INT: at all which he did he said

Luke 9:48 RelPro-NMS
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Ὃς ἐὰν δέξηται
NAS: and said to them, Whoever receives
KJV: unto them, Whosoever shall receive
INT: said to them whoever if shall receive

Luke 9:48 RelPro-NMS
GRK: δέχεται καὶ ὃς ἂν ἐμὲ
NAS: receives Me, and whoever receives
KJV: me: and whosoever shall receive me
INT: receives and whoever anyhow me

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page