Mark 16
Interlinear Bible
1   2532 [e]
1   Kai
1   Καὶ
1   And
1   Conj
1230 [e]
diagenomenou
διαγενομένου
having passed
V-APM-GNS
3588 [e]
tou
τοῦ
the
Art-GNS
4521 [e]
sabbatou
σαββάτου  ,
Sabbath
N-GNS
3588 [e]

(ἡ)
 - 
Art-NFS
3137 [e]
Maria
Μαρία
Mary
N-NFS
3588 [e]


 - 
Art-NFS
3094 [e]
Magdalēnē
Μαγδαληνὴ  ,
Magdalene
N-NFS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3137 [e]
Maria
Μαρία
Mary
N-NFS
3588 [e]


the [mother]
Art-NFS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
2385 [e]
Iakōbou
Ἰακώβου  ,
of James
N-GMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
4539 [e]
Salōmē
Σαλώμη  ,
Salome
N-NFS
59 [e]
ēgorasan
ἠγόρασαν
bought
V-AIA-3P
759 [e]
arōmata
ἀρώματα  ,
spices
N-ANP
2443 [e]
hina
ἵνα
that
Conj
2064 [e]
elthousai
ἐλθοῦσαι  ,
having come
V-APA-NFP
218 [e]
aleipsōsin
ἀλείψωσιν
they might anoint
V-ASA-3P
846 [e]
auton
αὐτόν  .
Him
PPro-AM3S
2   2532 [e]
2   kai
2   καὶ
2   And
2   Conj
3029 [e]
lian
λίαν
very
Adv
4404 [e]
prōi
πρωῒ
early
Adv
3588 [e]

τῇ
on the
Art-DFS
1520 [e]
mia
μιᾷ
first [day]
Adj-DFS
3588 [e]
tōn
τῶν
of the
Art-GNP
4521 [e]
sabbatōn
σαββάτων  ,
week
N-GNP
2064 [e]
erchontai
ἔρχονται
they come
V-PIM/P-3P
1909 [e]
epi
ἐπὶ
to
Prep
3588 [e]
to
τὸ
the
Art-ANS
3419 [e]
mnēmeion
μνημεῖον*  ,
tomb
N-ANS
393 [e]
anateilantos
ἀνατείλαντος
having arisen
V-APA-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
the
Art-GMS
2246 [e]
hēliou
ἡλίου  .
sun
N-GMS
3   2532 [e]
3   kai
3   καὶ
3   And
3   Conj
2036 [e]
elegon
ἔλεγον
they were saying
V-IIA-3P
4314 [e]
pros
πρὸς
among
Prep
1438 [e]
heautas
ἑαυτάς  ,
themselves
RefPro-AF3P
5101 [e]
Tis
Τίς
Who
IPro-NMS
617 [e]
apokylisei
ἀποκυλίσει
will roll away
V-FIA-3S
1473 [e]
hēmin
ἡμῖν
for us
PPro-D1P
3588 [e]
ton
τὸν
the
Art-AMS
3037 [e]
lithon
λίθον
stone
N-AMS
1537 [e]
ek
ἐκ
from
Prep
3588 [e]
tēs
τῆς
the
Art-GFS
2374 [e]
thyras
θύρας
door
N-GFS
3588 [e]
tou
τοῦ
of the
Art-GNS
3419 [e]
mnēmeiou
μνημείου  ?
tomb
N-GNS
4   2532 [e]
4   kai
4   καὶ
4   And
4   Conj
308 [e]
anablepsasai
ἀναβλέψασαι
having looked up
V-APA-NFP
2334 [e]
theōrousin
θεωροῦσιν
they see
V-PIA-3P
3754 [e]
hoti
ὅτι
that
Conj
617 [e]
apokekylistai
ἀποκεκύλισται*
has been rolled away
V-RIM/P-3S
3588 [e]
ho

the
Art-NMS
3037 [e]
lithos
λίθος  ;
stone
N-NMS
1510 [e]
ēn
ἦν
it was
V-IIA-3S
1063 [e]
gar
γὰρ
for
Conj
3173 [e]
megas
μέγας
large
Adj-NMS
4970 [e]
sphodra
σφόδρα  .
extremely
Adv
5   2532 [e]
5   Kai
5   Καὶ
5   And
5   Conj
1525 [e]
eiselthousai
εἰσελθοῦσαι
having entered
V-APA-NFP
1519 [e]
eis
εἰς
into
Prep
3588 [e]
to
τὸ
the
Art-ANS
3419 [e]
mnēmeion
μνημεῖον  ,
tomb
N-ANS
3708 [e]
eidon
εἶδον
they saw
V-AIA-3P
3495 [e]
neaniskon
νεανίσκον
a young man
N-AMS
2521 [e]
kathēmenon
καθήμενον
sitting
V-PPM/P-AMS
1722 [e]
en
ἐν
on
Prep
3588 [e]
tois
τοῖς
the
Art-DNP
1188 [e]
dexiois
δεξιοῖς  ,
right
Adj-DNP
4016 [e]
peribeblēmenon
περιβεβλημένον
clothed in
V-RPM/P-AMS
4749 [e]
stolēn
στολὴν
a robe
N-AFS
3022 [e]
leukēn
λευκήν  ,
white
Adj-AFS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
1568 [e]
exethambēthēsan
ἐξεθαμβήθησαν  .
they were greatly amazed
V-AIP-3P
6   3588 [e]
6   ho
6   
6    - 
6   Art-NMS
1161 [e]
de
δὲ
And
Conj
3004 [e]
legei
λέγει
he says
V-PIA-3S
846 [e]
autais
αὐταῖς  ,
to them
PPro-DF3P
3361 [e]

Μὴ
Not
Adv
1568 [e]
ekthambeisthe
ἐκθαμβεῖσθε  .
be amazed
V-PMM/P-2P
2424 [e]
Iēsoun
Ἰησοῦν
Jesus
N-AMS
2212 [e]
zēteite
ζητεῖτε  ,
you seek
V-PIA-2P
3588 [e]
ton
τὸν
the
Art-AMS
3479 [e]
Nazarēnon
Ναζαρηνὸν  ,
Nazarene
N-AMS
3588 [e]
ton
τὸν
the [One]
Art-AMS
4717 [e]
estaurōmenon
ἐσταυρωμένον  .
having been crucified
V-RPM/P-AMS
1453 [e]
ēgerthē
ἠγέρθη  !
He is risen
V-AIP-3S
3756 [e]
ouk
οὐκ
Not
Adv
1510 [e]
estin
ἔστιν
He is
V-PIA-3S
5602 [e]
hōde
ὧδε  !
here
Adv
2400 [e]
ide
ἴδε
Behold
V-AMA-2S
3588 [e]
ho

the
Art-NMS
5117 [e]
topos
τόπος
place
N-NMS
3699 [e]
hopou
ὅπου
where
Adv
5087 [e]
ethēkan
ἔθηκαν
they laid
V-AIA-3P
846 [e]
auton
αὐτόν  .
Him
PPro-AM3S
7   235 [e]
7   alla
7   ἀλλὰ
7   But
7   Conj
5217 [e]
hypagete
ὑπάγετε  ,
go
V-PMA-2P
2036 [e]
eipate
εἴπατε
say
V-AMA-2P
3588 [e]
tois
τοῖς
the
Art-DMP
3101 [e]
mathētais
μαθηταῖς
disciples
N-DMP
846 [e]
autou
αὐτοῦ
of Him
PPro-GM3S
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3588 [e]

τῷ
 - 
Art-DMS
4074 [e]
Petrō
Πέτρῳ
to Peter
N-DMS
3754 [e]
hoti
ὅτι
that
Conj
4254 [e]
Proagei
Προάγει
He goes before
V-PIA-3S
4771 [e]
hymas
ὑμᾶς
you
PPro-A2P
1519 [e]
eis
εἰς
into
Prep
3588 [e]
tēn
τὴν
 - 
Art-AFS
1056 [e]
Galilaian
Γαλιλαίαν  ;
Galilee
N-AFS
1563 [e]
ekei
ἐκεῖ
there
Adv
846 [e]
auton
αὐτὸν
Him
PPro-AM3S
3708 [e]
opsesthe
ὄψεσθε  ,
will you see
V-FIM-2P
2531 [e]
kathōs
καθὼς
as
Adv
2036 [e]
eipen
εἶπεν
He said
V-AIA-3S
4771 [e]
hymin
ὑμῖν  .
to you
PPro-D2P
8   2532 [e]
8   Kai
8   Καὶ
8   And
8   Conj
1831 [e]
exelthousai
ἐξελθοῦσαι  ,
having gone out
V-APA-NFP
5343 [e]
ephygon
ἔφυγον
they fled
V-AIA-3P
575 [e]
apo
ἀπὸ
from
Prep
3588 [e]
tou
τοῦ
the
Art-GNS
3419 [e]
mnēmeiou
μνημείου  .
tomb
N-GNS
2192 [e]
eichen
εἶχεν
Had seized
V-IIA-3S
1063 [e]
gar
γὰρ
for
Conj
846 [e]
autas
αὐτὰς
them
PPro-AF3P
5156 [e]
tromos
τρόμος
trembling
N-NMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
1611 [e]
ekstasis
ἔκστασις  ,
amazement
N-NFS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3762 [e]
oudeni
οὐδενὶ
to none
Adj-DMS
3762 [e]
ouden
οὐδὲν
nothing
Adj-ANS
2036 [e]
eipan
εἶπαν  ;
they spoke
V-AIA-3P
5399 [e]
ephobounto
ἐφοβοῦντο
they were afraid
V-IIM/P-3P
1063 [e]
gar
γάρ  .
for
Conj
Jesus Appears to Mary Magdalene
9   450 [e]
9   Anastas
9   «Ἀναστὰς
9   Having risen
9   V-APA-NMS
1161 [e]
de
δὲ
now
Conj
4404 [e]
prōi
πρωῒ
early [the]
Adv
4413 [e]
prōtē
πρώτῃ
first [day]
Adj-DFS
4521 [e]
sabbatou
σαββάτου  ,
of the week
N-GNS
5316 [e]
ephanē
ἐφάνη
He appeared
V-AIP-3S
4412 [e]
prōton
πρῶτον
first
Adv-S
3137 [e]
Maria
Μαρίᾳ
to Mary
N-DFS
3588 [e]

τῇ
 - 
Art-DFS
3094 [e]
Magdalēnē
Μαγδαληνῇ  ,
Magdalene
N-DFS
3844 [e]
par’
παρ’
from
Prep
3739 [e]
hēs
ἧς
whom
RelPro-GFS
1544 [e]
ekbeblēkei
ἐκβεβλήκει
He had cast out
V-LIA-3S
2033 [e]
hepta
ἑπτὰ
seven
Adj-ANP
1140 [e]
daimonia
δαιμόνια  .
demons
N-ANP
10   1565 [e]
10   ekeinē
10   ἐκείνη
10   She
10   DPro-NFS
4198 [e]
poreutheisa
πορευθεῖσα  ,
having gone
V-APP-NFS
518 [e]
apēngeilen
ἀπήγγειλεν
told [it]
V-AIA-3S
3588 [e]
tois
τοῖς
to those
Art-DMP
3326 [e]
met’
μετ’
with
Prep
846 [e]
autou
αὐτοῦ  ,
Him
PPro-GM3S
1096 [e]
genomenois
γενομένοις
having been
V-APM-DMP
3996 [e]
penthousi
πενθοῦσι
mourning
V-PPA-DMP
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
2799 [e]
klaiousin
κλαίουσιν  .
weeping
V-PPA-DMP
11   2548 [e]
11   kakeinoi
11   κἀκεῖνοι  ,
11   And they
11   DPro-NMP
191 [e]
akousantes
ἀκούσαντες
having heard
V-APA-NMP
3754 [e]
hoti
ὅτι
that
Conj
2198 [e]

ζῇ
He is alive
V-PIA-3S
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
2300 [e]
etheathē
ἐθεάθη
has been seen
V-AIP-3S
5259 [e]
hyp’
ὑπ’
by
Prep
846 [e]
autēs
αὐτῆς  ,
her
PPro-GF3S
569 [e]
ēpistēsan
ἠπίστησαν  .
disbelieved
V-AIA-3P
Jesus Appears to Two Disciples
12   3326 [e]
12   Meta
12   Μετὰ
12   After
12   Prep
1161 [e]
de
δὲ
now
Conj
3778 [e]
tauta
ταῦτα  ,
these things
DPro-ANP
1417 [e]
dysin
δυσὶν
to two
Adj-DMP
1537 [e]
ex
ἐξ
of
Prep
846 [e]
autōn
αὐτῶν
them
PPro-GM3P
4043 [e]
peripatousin
περιπατοῦσιν  ,
as they are walking
V-PPA-DMP
5319 [e]
ephanerōthē
ἐφανερώθη
He appeared
V-AIP-3S
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
2087 [e]
hetera
ἑτέρᾳ
another
Adj-DFS
3444 [e]
morphē
μορφῇ  ,
form
N-DFS
4198 [e]
poreuomenois
πορευομένοις
going
V-PPM/P-DMP
1519 [e]
eis
εἰς
into
Prep
68 [e]
agron
ἀγρόν  .
[the] country
N-AMS
13   2548 [e]
13   kakeinoi
13   κἀκεῖνοι  ,
13   And they
13   DPro-NMP
565 [e]
apelthontes
ἀπελθόντες  ,
having gone
V-APA-NMP
518 [e]
apēngeilan
ἀπήγγειλαν
told [it]
V-AIA-3P
3588 [e]
tois
τοῖς
to the
Art-DMP
3062 [e]
loipois
λοιποῖς  ;
rest
Adj-DMP
3761 [e]
oude
οὐδὲ
neither
Conj
1565 [e]
ekeinois
ἐκείνοις
them
DPro-DMP
4100 [e]
episteusan
ἐπίστευσαν  .
did they believe
V-AIA-3P
The Great Commission
14   5305 [e]
14   Hysteron
14   Ὕστερον
14   Afterward
14   Adv
1161 [e]
de
δὲ
now
Conj
345 [e]
anakeimenois
ἀνακειμένοις
were reclining
V-PPM/P-DMP
846 [e]
autois
αὐτοῖς  ;
they
PPro-DM3P
3588 [e]
tois
τοῖς
to the
Art-DMP
1733 [e]
hendeka
ἕνδεκα
eleven
Adj-DMP
5319 [e]
ephanerōthē
ἐφανερώθη
He appeared
V-AIP-3S
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3679 [e]
ōneidisen
ὠνείδισεν
rebuked
V-AIA-3S
3588 [e]
tēn
τὴν
the
Art-AFS
570 [e]
apistian
ἀπιστίαν
unbelief
N-AFS
846 [e]
autōn
αὐτῶν
of them
PPro-GM3P
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
4641 [e]
sklērokardian
σκληροκαρδίαν  ,
hardness of heart
N-AFS
3754 [e]
hoti
ὅτι
because
Conj
3588 [e]
tois
τοῖς
those
Art-DMP
2300 [e]
theasamenois
θεασαμένοις
having seen
V-APM-DMP
846 [e]
auton
αὐτὸν
Him
PPro-AM3S
1453 [e]
egēgermenon
ἐγηγερμένον
arisen
V-RPM/P-AMS
1537 [e]
ek
(ἐκ
from
Prep
3498 [e]
nekrōn
νεκρῶν)
the dead
Adj-GMP
3756 [e]
ouk
οὐκ
not
Adv
4100 [e]
episteusan
ἐπίστευσαν  .
they believed
V-AIA-3P
15   2532 [e]
15   Kai
15   Καὶ
15   And
15   Conj
2036 [e]
eipen
εἶπεν
He said
V-AIA-3S
846 [e]
autois
αὐτοῖς  ,
to them
PPro-DM3P
4198 [e]
Poreuthentes
Πορευθέντες
Having gone
V-APP-NMP
1519 [e]
eis
εἰς
into
Prep
3588 [e]
ton
τὸν
the
Art-AMS
2889 [e]
kosmon
κόσμον
world
N-AMS
537 [e]
hapanta
ἅπαντα  ,
all
Adj-AMS
2784 [e]
kēryxate
κηρύξατε
proclaim
V-AMA-2P
3588 [e]
to
τὸ
the
Art-ANS
2098 [e]
euangelion
εὐαγγέλιον
gospel
N-ANS
3956 [e]
pasē
πάσῃ
to all
Adj-DFS
3588 [e]

τῇ
the
Art-DFS
2937 [e]
ktisei
κτίσει  .
creation
N-DFS
16   3588 [e]
16   ho
16   
16   The [one]
16   Art-NMS
4100 [e]
pisteusas
πιστεύσας
having believed
V-APA-NMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
907 [e]
baptistheis
βαπτισθεὶς
having been baptized
V-APP-NMS
4982 [e]
sōthēsetai
σωθήσεται  ;
will be saved
V-FIP-3S
3588 [e]
ho

the [one]
Art-NMS
1161 [e]
de
δὲ
however
Conj
569 [e]
apistēsas
ἀπιστήσας
having disbelieved
V-APA-NMS
2632 [e]
katakrithēsetai
κατακριθήσεται  .
will be condemned
V-FIP-3S
17   4592 [e]
17   sēmeia
17   σημεῖα
17   Signs
17   N-NNP
1161 [e]
de
δὲ
now
Conj
3588 [e]
tois
τοῖς
those
Art-DMP
4100 [e]
pisteusasin
πιστεύσασιν
having believed
V-APA-DMP
3778 [e]
tauta
ταῦτα
these
DPro-NNP
5023 [e]
parakolouthēsei
παρακολουθήσει  :
will accompany
V-FIA-3S
1722 [e]
en
ἐν
In
Prep
3588 [e]

τῷ
the
Art-DNS
3686 [e]
onomati
ὀνόματί
name
N-DNS
1473 [e]
mou
μου
of Me
PPro-G1S
1140 [e]
daimonia
δαιμόνια
demons
N-ANP
1544 [e]
ekbalousin
ἐκβαλοῦσιν  ;
they will cast out
V-FIA-3P
1100 [e]
glōssais
γλώσσαις
with tongues
N-DFP
2980 [e]
lalēsousin
λαλήσουσιν
they will speak
V-FIA-3P
2537 [e]
kainais
καιναῖς  ;
new
Adj-DFP
18   2532 [e]
18   kai
18   [και
18   and
18   Conj
1722 [e]
en
ἐν
with
Prep
3588 [e]
tais
ταῖς
their
Art-DFP
5495 [e]
chersin
χερσὶν]
hands
N-DFP
3789 [e]
opheis
ὄφεις
serpents
N-AMP
142 [e]
arousin
ἀροῦσιν  ;
they will take up
V-FIA-3P
2579 [e]
kan
κἂν
and if
Conj
2286 [e]
thanasimon
θανάσιμόν
deadly
Adj-ANS
5100 [e]
ti
τι
anything
IPro-ANS
4095 [e]
piōsin
πίωσιν  ,
they drink
V-ASA-3P
3756 [e]
ou
οὐ
no
Adv
3361 [e]

μὴ
not
Adv
846 [e]
autous
αὐτοὺς
them
PPro-AM3P
984 [e]
blapsē
βλάψῃ  ;
shall it hurt
V-ASA-3S
1909 [e]
epi
ἐπὶ
upon
Prep
732 [e]
arrōstous
ἀρρώστους  ,
[the] sick
Adj-AMP
5495 [e]
cheiras
χεῖρας
hands
N-AFP
2007 [e]
epithēsousin
ἐπιθήσουσιν  ,
they will lay
V-FIA-3P
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
2573 [e]
kalōs
καλῶς
well
Adv
2192 [e]
hexousin
ἕξουσιν  .
they will be
V-FIA-3P
The Ascension
19   3588 [e]
19   Ho
19   
19    - 
19   Art-NMS
3303 [e]
men
μὲν
Indeed
Conj
3767 [e]
oun
οὖν
therefore
Conj
2962 [e]
Kyrios
Κύριος
the Lord
N-NMS
2424 [e]
Iēsous
Ἰησοῦς  ,
Jesus
N-NMS
3326 [e]
meta
μετὰ
after
Prep
3588 [e]
to
τὸ
 - 
Art-ANS
2980 [e]
lalēsai
λαλῆσαι
speaking
V-ANA
846 [e]
autois
αὐτοῖς  ,
to them
PPro-DM3P
353 [e]
anelēmphthē
ἀνελήμφθη
was taken up
V-AIP-3S
1519 [e]
eis
εἰς
into
Prep
3588 [e]
ton
τὸν
the
Art-AMS
3772 [e]
ouranon
οὐρανὸν
heaven
N-AMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
2523 [e]
ekathisen
ἐκάθισεν
sat
V-AIA-3S
1537 [e]
ek
ἐκ
at [the]
Prep
1188 [e]
dexiōn
δεξιῶν
right hand
Adj-GNP
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
2316 [e]
Theou
Θεοῦ  .
of God
N-GMS
20   1565 [e]
20   ekeinoi
20   ἐκεῖνοι
20   They
20   DPro-NMP
1161 [e]
de
δὲ
now
Conj
1831 [e]
exelthontes
ἐξελθόντες  ,
having gone forth
V-APA-NMP
2784 [e]
ekēryxan
ἐκήρυξαν
preached
V-AIA-3P
3837 [e]
pantachou
πανταχοῦ  ,
everywhere
Adv
3588 [e]
tou
τοῦ
the
Art-GMS
2962 [e]
Kyriou
Κυρίου
Lord
N-GMS
4903 [e]
synergountos
συνεργοῦντος
working with [them]
V-PPA-GMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3588 [e]
ton
τὸν
the
Art-AMS
3056 [e]
logon
λόγον
word
N-AMS
950 [e]
bebaiountos
βεβαιοῦντος
confirming
V-PPA-GMS
1223 [e]
dia
διὰ
by
Prep
3588 [e]
tōn
τῶν
the
Art-GNP
1872 [e]
epakolouthountōn
ἐπακολουθούντων
accompanying
V-PPA-GNP
4592 [e]
sēmeiōn
σημείων  .
signs
N-GNP
3956 [e]
panta
«[πάντα
all
Adj-ANP
1161 [e]
de
δὲ
moreover
Conj
3588 [e]
ta
τὰ
 - 
Art-ANP
3853 [e]
parēngelmena
παρηγγελμένα
instructing
V-RPM/P-ANP
3588 [e]
tois
τοῖς
 - 
Art-DMP
4012 [e]
peri
περὶ
to
Prep
3588 [e]
ton
τὸν
 - 
Art-AMS
4074 [e]
Petron
Πέτρον
Peter
N-AMS
4935 [e]
syntomōs
συντόμως
promptly
Adv
1804 [e]
exēngeilan
ἐξήγγειλαν
they reported
V-AIA-3P
3326 [e]
meta
μετὰ
with
Prep
1161 [e]
de
δὲ
moreover
Conj
3778 [e]
tauta
ταῦτα
these
DPro-ANP
2532 [e]
kai
καὶ
And
Conj
846 [e]
autos
αὐτὸς
himself
PPro-NM3S
3588 [e]
ho

 - 
Art-NMS
2424 [e]
Iēsous
Ἰησοῦς
Jesus
N-NMS
575 [e]
apo
ἀπὸ
after that
Prep
395 [e]
anatolēs
ἀνατολῆς
from east
N-GFS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
891 [e]
achri
ἄχρι
to
Prep
1424 [e]
dyseōs
δύσεως
west
N-GFS
1821 [e]
exapesteilen
ἐξαπέστειλεν
sent out
V-AIA-3S
1223 [e]
di’
δι’
through
Prep
846 [e]
autōn
αὐτῶν
them
PPro-GM3P
3588 [e]
to
τὸ
the
Art-ANS
2413 [e]
hieron
ἱερὸν
sacred
N-ANS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
862 [e]
aphtharton
ἄφθαρτον
imperishable
Adj-ANS
2782 [e]
kērygma
κήρυγμα
preaching
N-ANS
3588 [e]
tēs
τῆς
of
Art-GFS
166 [e]
aiōniou
αἰωνίου
eternal
Adj-GFS
4991 [e]
sōtērias
σωτηρίας
salvation
N-GFS
281 [e]
amēn
ἀμήν]»
Amen
Heb
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
Mark 15
Top of Page
Top of Page