3956. πᾶς (pas)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3956. πᾶς (pas) — 1248 Occurrences

Matthew 1:17 Adj-NFP
GRK: Πᾶσαι οὖν αἱ
NAS: So all the generations from Abraham
KJV: So all the generations from
INT: all Therefore the

Matthew 2:3 Adj-NFS
GRK: ἐταράχθη καὶ πᾶσα Ἰεροσόλυμα μετ'
NAS: [this], he was troubled, and all Jerusalem
KJV: and all Jerusalem
INT: he was troubled and all Jerusalem with

Matthew 2:4 Adj-AMP
GRK: καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς
NAS: Gathering together all the chief priests
KJV: when he had gathered all the chief priests
INT: And having gathered together all the chief priests

Matthew 2:16 Adj-AMP
GRK: ἀποστείλας ἀνεῖλεν πάντας τοὺς παῖδας
NAS: and slew all the male children
KJV: and slew all the children
INT: having sent forth he put to death all the boys

Matthew 2:16 Adj-DNP
GRK: καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις
NAS: who were in Bethlehem and all its vicinity,
KJV: and in all the coasts thereof,
INT: and in all the vicinity

Matthew 3:5 Adj-NFS
GRK: Ἰεροσόλυμα καὶ πᾶσα ἡ Ἰουδαία
NAS: was going out to him, and all Judea
KJV: Jerusalem, and all Judaea, and
INT: Jerusalem and all Judea

Matthew 3:5 Adj-NFS
GRK: Ἰουδαία καὶ πᾶσα ἡ περίχωρος
NAS: Judea and all the district around
KJV: and all the region round about
INT: Judea and all the region around

Matthew 3:10 Adj-NNS
GRK: δένδρων κεῖται πᾶν οὖν δένδρον
NAS: therefore every tree
KJV: therefore every tree
INT: trees is applied every Therefore tree

Matthew 3:15 Adj-AFS
GRK: ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην τότε
NAS: for us to fulfill all righteousness.
KJV: us to fulfil all righteousness. Then
INT: to us to fulfill all righteousness Then

Matthew 4:4 Adj-DNS
GRK: ἀλλ' ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ
NAS: ALONE, BUT ON EVERY WORD
KJV: but by every word that proceedeth
INT: but by every word coming out

Matthew 4:8 Adj-AFP
GRK: δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας
NAS: and showed Him all the kingdoms
KJV: him all the kingdoms
INT: shows to him all the kingdoms

Matthew 4:9 Adj-ANP
GRK: Ταῦτά σοι πάντα δώσω ἐὰν
NAS: and he said to Him, All these things
KJV: unto him, All these things
INT: These things to you all will I give if

Matthew 4:23 Adj-AFS
GRK: καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ
NAS: and healing every kind
KJV: and healing all manner of sickness and
INT: and healing every disease and

Matthew 4:23 Adj-AFS
GRK: νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν
NAS: every kind of disease
KJV: and all manner of disease
INT: disease and every sickness among

Matthew 4:24 Adj-AMP
GRK: προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς
NAS: and they brought to Him all who were ill,
KJV: they brought unto him all sick people
INT: they brought to him all sick

Matthew 5:11 Adj-ANS
GRK: καὶ εἴπωσιν πᾶν πονηρὸν καθ'
NAS: say all kinds of evil
KJV: shall say all manner of evil
INT: and shall say all kinds of evil against

Matthew 5:15 Adj-DMP
GRK: καὶ λάμπει πᾶσιν τοῖς ἐν
NAS: and it gives light to all who are in the house.
KJV: it giveth light unto all that are in
INT: and it shines for all who [are] in

Matthew 5:18 Adj-NNP
GRK: ἕως ἂν πάντα γένηται
NAS: until all is accomplished.
KJV: the law, till all be fulfilled.
INT: until anyhow all come to pass

Matthew 5:22 Adj-NMS
GRK: ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ὀργιζόμενος
NAS: But I say to you that everyone who is angry
KJV: That whosoever is angry
INT: to you that every one who is angry with

Matthew 5:28 Adj-NMS
GRK: ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ βλέπων
NAS: but I say to you that everyone who looks
KJV: That whosoever looketh
INT: to you that every one that looks upon

Matthew 5:32 Adj-NMS
GRK: ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ἀπολύων
NAS: but I say to you that everyone who divorces
INT: to you that everyone who shall divorce

Matthew 6:29 Adj-DFS
GRK: Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ
NAS: Solomon in all his glory
KJV: Solomon in all his glory
INT: Solomon in all the glory

Matthew 6:32 Adj-ANP
GRK: πάντα γὰρ ταῦτα
NAS: eagerly seek all these things;
KJV: after all these things
INT: all indeed these things

Matthew 6:33 Adj-NNP
GRK: καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν
NAS: and His righteousness, and all these things
KJV: and all these things
INT: and these things all will be added to you

Matthew 7:8 Adj-NMS
GRK: πᾶς γὰρ ὁ
NAS: For everyone who asks receives,
KJV: For every one that asketh receiveth;
INT: everyone indeed who

Matthew 7:12 Adj-ANP
GRK: Πάντα οὖν ὅσα
NAS: In everything, therefore, treat
KJV: Therefore all things whatsoever
INT: All things therefore as many as

Matthew 7:17 Adj-NNS
GRK: οὕτως πᾶν δένδρον ἀγαθὸν
NAS: So every good tree
KJV: Even so every good tree
INT: So every tree good

Matthew 7:19 Adj-NNS
GRK: πᾶν δένδρον μὴ
NAS: Every tree that does not bear
KJV: Every tree that bringeth
INT: Every tree not

Matthew 7:21 Adj-NMS
GRK: Οὐ πᾶς ὁ λέγων
NAS: Not everyone who says to Me, 'Lord,
KJV: Not every one that saith unto me,
INT: Not everyone who says

Matthew 7:24 Adj-NMS
GRK: Πᾶς οὖν ὅστις
NAS: Therefore everyone who hears
KJV: Therefore whosoever heareth these
INT: Every one therefore whoever

Matthew 7:26 Adj-NMS
GRK: Καὶ πᾶς ὁ ἀκούων
NAS: Everyone who hears these
KJV: And every one that heareth these
INT: and everyone who hears

Matthew 8:16 Adj-AMP
GRK: λόγῳ καὶ πάντας τοὺς κακῶς
NAS: and healed all who were ill.
KJV: and healed all that were sick:
INT: by a word and all who sick

Matthew 8:32 Adj-NFS
GRK: ἰδοὺ ὥρμησεν πᾶσα ἡ ἀγέλη
NAS: into the swine, and the whole herd
KJV: and, behold, the whole herd of swine
INT: behold rushed all the herd

Matthew 8:33 Adj-ANP
GRK: πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα καὶ τὰ
NAS: and reported everything, including
KJV: and told every thing, and
INT: city related everything including the [events]

Matthew 8:34 Adj-NFS
GRK: καὶ ἰδοὺ πᾶσα ἡ πόλις
NAS: And behold, the whole city came
KJV: And, behold, the whole city came out
INT: And behold all the city

Matthew 9:35 Adj-AFP
GRK: τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς
NAS: was going through all the cities
KJV: Jesus went about all the cities and
INT: the cities all and the

Matthew 9:35 Adj-AFS
GRK: καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ
NAS: and healing every kind
KJV: and healing every sickness and
INT: and healing every disease and

Matthew 9:35 Adj-AFS
GRK: νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν
NAS: every kind of disease
KJV: sickness and every disease among
INT: disease and every sickness

Matthew 10:1 Adj-AFS
GRK: καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ
NAS: them out, and to heal every kind
KJV: and to heal all manner of sickness and
INT: and to heal every disease and

Matthew 10:1 Adj-AFS
GRK: νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν
NAS: every kind of disease
KJV: of sickness and all manner of disease.
INT: disease and every sickness

Matthew 10:22 Adj-GMP
GRK: μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ
NAS: You will be hated by all because
KJV: be hated of all [men] for my
INT: hated by all on account of the

Matthew 10:30 Adj-NFP
GRK: τῆς κεφαλῆς πᾶσαι ἠριθμημέναι εἰσίν
NAS: hairs of your head are all numbered.
KJV: head are all numbered.
INT: of the head all numbered are

Matthew 10:32 Adj-NMS
GRK: Πᾶς οὖν ὅστις
NAS: Therefore everyone who confesses
KJV: Whosoever therefore shall confess
INT: Every one therefore who

Matthew 11:13 Adj-NMP
GRK: πάντες γὰρ οἱ
NAS: For all the prophets and the Law
KJV: For all the prophets and
INT: all indeed the

Matthew 11:27 Adj-NNP
GRK: Πάντα μοι παρεδόθη
NAS: All things have been handed over
KJV: All things are delivered unto me
INT: All things to me were delivered

Matthew 11:28 Adj-NMP
GRK: πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες
NAS: Come to Me, all who are weary
KJV: unto me, all [ye] that labour and
INT: to me all you who toil

Matthew 12:15 Adj-AMP
GRK: ἐθεράπευσεν αὐτοὺς πάντας
NAS: followed Him, and He healed them all,
KJV: he healed them all;
INT: he healed them all

Matthew 12:23 Adj-NMP
GRK: Καὶ ἐξίσταντο πάντες οἱ ὄχλοι
NAS: All the crowds were amazed,
KJV: And all the people were amazed,
INT: And were amazed all the crowds

Matthew 12:25 Adj-NFS
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Πᾶσα βασιλεία μερισθεῖσα
NAS: Jesus said to them, Any kingdom
KJV: unto them, Every kingdom
INT: he said to them Every kingdom having divided

Matthew 12:25 Adj-NFS
GRK: ἐρημοῦται καὶ πᾶσα πόλις ἢ
NAS: itself is laid waste; and any city or
KJV: and every city
INT: is brought to desolation and every city or

Matthew 12:31 Adj-NFS
GRK: λέγω ὑμῖν πᾶσα ἁμαρτία καὶ
NAS: I say to you, any sin
KJV: I say unto you, All manner of sin and
INT: I say to you Every sin and

Matthew 12:36 Adj-NNS
GRK: ὑμῖν ὅτι πᾶν ῥῆμα ἀργὸν
NAS: But I tell you that every careless
KJV: unto you, That every idle word
INT: to you that every word careless

Matthew 13:2 Adj-NMS
GRK: καθῆσθαι καὶ πᾶς ὁ ὄχλος
NAS: and sat down, and the whole crowd
KJV: and sat; and the whole multitude stood
INT: sat down and all the crowd

Matthew 13:19 Adj-GMS
GRK: Παντὸς ἀκούοντος τὸν
NAS: When anyone hears the word
KJV: When any one heareth the word
INT: When any one hears the

Matthew 13:32 Adj-GNP
GRK: μέν ἐστιν πάντων τῶν σπερμάτων
NAS: is smaller than all [other] seeds,
KJV: is the least of all seeds: but
INT: indeed is of all the seeds

Matthew 13:34 Adj-ANP
GRK: Ταῦτα πάντα ἐλάλησεν ὁ
NAS: All these things Jesus
KJV: All these things spake
INT: These things all spoke

Matthew 13:41 Adj-ANP
GRK: βασιλείας αὐτοῦ πάντα τὰ σκάνδαλα
NAS: out of His kingdom all stumbling blocks,
KJV: kingdom all things that offend,
INT: kingdom of him all the causes of sin

Matthew 13:44 Adj-ANP
GRK: καὶ πωλεῖ πάντα ὅσα ἔχει
INT: and he sells all that he has

Matthew 13:46 Adj-ANP
GRK: ἀπελθὼν πέπρακεν πάντα ὅσα εἶχεν
NAS: and sold all that he had
KJV: went and sold all that he had,
INT: having gone away he has sold all things as many as he had

Matthew 13:47 Adj-GNS
GRK: καὶ ἐκ παντὸς γένους συναγαγούσῃ
NAS: and gathering [fish] of every kind;
KJV: gathered of every kind:
INT: and of every kind having gathered together

Matthew 13:51 Adj-ANP
GRK: Συνήκατε ταῦτα πάντα λέγουσιν αὐτῷ
NAS: Have you understood all these things?
KJV: all these things? They say unto him,
INT: Have you understood these things all They say to him

Matthew 13:52 Adj-NMS
GRK: Διὰ τοῦτο πᾶς γραμματεὺς μαθητευθεὶς
NAS: to them, Therefore every scribe
KJV: Therefore every scribe
INT: Because of this every scribe having discipled

Matthew 13:56 Adj-NFP
GRK: αὐτοῦ οὐχὶ πᾶσαι πρὸς ἡμᾶς
NAS: And His sisters, are they not all with us? Where
KJV: are they not all with us?
INT: of him not all with us

Matthew 13:56 Adj-NNP
GRK: τούτῳ ταῦτα πάντα
NAS: [did] this man [get] all these things?
KJV: then hath this [man] all these things?
INT: to this [man] these things all

Matthew 14:20 Adj-NMP
GRK: καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν
NAS: and they all ate and were satisfied.
KJV: And they did all eat, and
INT: And ate all and were satisfied

Matthew 14:35 Adj-AMP
GRK: προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς
NAS: and brought to Him all who were sick;
KJV: unto him all that were
INT: brought to him all those who sick

Matthew 15:13 Adj-NFS
GRK: ἀποκριθεὶς εἶπεν Πᾶσα φυτεία ἣν
NAS: and said, Every plant
KJV: and said, Every plant,
INT: having answered he said Every plant which

Matthew 15:17 Adj-NNS
GRK: νοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ εἰσπορευόμενον
NAS: Do you not understand that everything that goes
KJV: that whatsoever entereth in
INT: understand you that everything which enters

Matthew 15:37 Adj-NMP
GRK: καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν
NAS: And they all ate and were satisfied,
KJV: And they did all eat, and
INT: And ate all and were satisfied

Matthew 17:11 Adj-ANP
GRK: καὶ ἀποκαταστήσει πάντα
NAS: is coming and will restore all things;
KJV: and restore all things.
INT: and will restore all things

Matthew 18:10 Adj-GNS
GRK: οὐρανοῖς διὰ παντὸς βλέπουσι τὸ
INT: [the] heavens continually all behold the

Matthew 18:16 Adj-NNS
GRK: τριῶν σταθῇ πᾶν ῥῆμα
NAS: WITNESSES EVERY FACT
KJV: witnesses every word
INT: of three might be strengthened every word

Matthew 18:19 Adj-GNS
GRK: γῆς περὶ παντὸς πράγματος οὗ
NAS: about anything that they may ask,
KJV: earth as touching any thing that
INT: earth concerning any matter that

Matthew 18:25 Adj-ANP
GRK: τέκνα καὶ πάντα ὅσα ἔχει
NAS: and children and all that he had,
KJV: children, and all that he had,
INT: children and all as many as he had

Matthew 18:26 Adj-ANP
GRK: ἐμοί καὶ πάντα ἀποδώσω σοι
NAS: with me and I will repay you everything.'
KJV: I will pay thee all.
INT: me and all I will pay to you

Matthew 18:31 Adj-ANP
GRK: κυρίῳ ἑαυτῶν πάντα τὰ γενόμενα
NAS: to their lord all that had happened.
KJV: unto their lord all that was done.
INT: master of themselves all that having taken place

Matthew 18:32 Adj-AFS
GRK: Δοῦλε πονηρέ πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν
NAS: I forgave you all that debt
KJV: I forgave thee all that debt,
INT: servant evil all the debt

Matthew 18:34 Adj-ANS
GRK: οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον
NAS: he should repay all that was owed
KJV: he should pay all that was due
INT: that he should pay all that was owing

Matthew 19:3 Adj-AFS
GRK: αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν αἰτίαν
NAS: his wife for any reason
KJV: wife for every cause?
INT: to him for every cause

Matthew 19:11 Adj-NMP
GRK: αὐτοῖς Οὐ πάντες χωροῦσιν τὸν
NAS: But He said to them, Not all men [can] accept
KJV: unto them, All [men] cannot
INT: to them Not all receive the

Matthew 19:20 Adj-ANP
GRK: νεανίσκος Ταῦτα πάντα ἐφύλαξα τί
NAS: said to Him, All these things
KJV: unto him, All these things
INT: young man things All these I have kept what

Matthew 19:26 Adj-NNP
GRK: δὲ θεῷ πάντα δυνατά
NAS: but with God all things are possible.
KJV: with God all things are possible.
INT: however God all things [are] possible

Matthew 19:27 Adj-ANP
GRK: ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν
NAS: we have left everything and followed
KJV: we have forsaken all, and followed
INT: we left all things and followed

Matthew 19:29 Adj-NMS
GRK: καὶ πᾶς ὅστις ἀφῆκεν
NAS: And everyone who has left
KJV: And every one that hath forsaken
INT: And every one who has left

Matthew 21:10 Adj-NFS
GRK: Ἰεροσόλυμα ἐσείσθη πᾶσα ἡ πόλις
NAS: Jerusalem, all the city
KJV: Jerusalem, all the city
INT: Jerusalem was moved all the city

Matthew 21:12 Adj-AMP
GRK: καὶ ἐξέβαλεν πάντας τοὺς πωλοῦντας
NAS: and drove out all those
KJV: and cast out all them that sold and
INT: and cast out all those selling

Matthew 21:22 Adj-ANP
GRK: καὶ πάντα ὅσα ἂν
NAS: And all things you ask in prayer,
KJV: And all things, whatsoever
INT: And all things as many as anyhow

Matthew 21:26 Adj-NMP
GRK: τὸν ὄχλον πάντες γὰρ ὡς
NAS: the people; for they all regard
KJV: the people; for all hold John
INT: the multitude all indeed as

Matthew 22:4 Adj-NNP
GRK: τεθυμένα καὶ πάντα ἕτοιμα δεῦτε
NAS: are [all] butchered and everything is ready;
KJV: and all things [are] ready:
INT: are killed and all things [are] ready come

Matthew 22:10 Adj-AMP
GRK: ὁδοὺς συνήγαγον πάντας οὓς εὗρον
NAS: and gathered together all they found,
KJV: and gathered together all as many as
INT: highways brought together all as many as they found

Matthew 22:27 Adj-GMP
GRK: ὕστερον δὲ πάντων ἀπέθανεν ἡ
NAS: Last of all, the woman died.
KJV: And last of all the woman died
INT: last moreover of all died the

Matthew 22:28 Adj-NMP
GRK: ἔσται γυνή πάντες γὰρ ἔσχον
NAS: of the seven will she be? For they all had
KJV: of the seven? for they all had her.
INT: will she be wife all indeed had

Matthew 23:3 Adj-ANP
GRK: πάντα οὖν ὅσα
NAS: therefore all that they tell you, do
KJV: All therefore whatsoever
INT: all things therefore how many

Matthew 23:5 Adj-ANP
GRK: πάντα δὲ τὰ
NAS: But they do all their deeds
KJV: But all their works
INT: all moreover the

Matthew 23:8 Adj-NMP
GRK: ὁ διδάσκαλος πάντες δὲ ὑμεῖς
NAS: is your Teacher, and you are all brothers.
KJV: [even] Christ; and all ye are
INT: the teacher all moreover you

Matthew 23:20 Adj-DNP
GRK: καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἐπάνω
NAS: [both] by the altar and by everything on it.
KJV: and by all things thereon.
INT: and by all things that [are] upon

Matthew 23:27 Adj-GFS
GRK: νεκρῶν καὶ πάσης ἀκαθαρσίας
NAS: bones and all uncleanness.
KJV: [men's] bones, and of all uncleanness.
INT: of [the] dead and of all uncleaness

Matthew 23:35 Adj-NNS
GRK: ἐφ' ὑμᾶς πᾶν αἷμα δίκαιον
NAS: that upon you may fall [the guilt of] all the righteous
KJV: you may come all the righteous blood
INT: upon you all [the] blood righteous

Matthew 23:36 Adj-NNP
GRK: ἥξει ταῦτα πάντα ἐπὶ τὴν
NAS: Truly I say to you, all these things
KJV: unto you, All these things
INT: will come these things all upon the

Matthew 24:2 Adj-ANP
GRK: βλέπετε ταῦτα πάντα ἀμὴν λέγω
NAS: to them, Do you not see all these things?
KJV: See ye not all these things? verily
INT: you see these things all Truly I say

Matthew 24:8 Adj-NNP
GRK: πάντα δὲ ταῦτα
NAS: But all these things
INT: all moreover these [are]

Matthew 24:9 Adj-GNP
GRK: μισούμενοι ὑπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν
NAS: you, and you will be hated by all nations
KJV: hated of all nations for
INT: hated by all the nations

Matthew 24:14 Adj-DNP
GRK: εἰς μαρτύριον πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν
NAS: as a testimony to all the nations,
KJV: for a witness unto all nations; and
INT: for a testimony to all the nations

Matthew 24:22 Adj-NFS
GRK: ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ διὰ
KJV: there should no flesh be saved:
INT: anyhow there would have been saved any body because of

Matthew 24:30 Adj-NFP
GRK: τότε κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ
NAS: and then all the tribes
KJV: then shall all the tribes of the earth
INT: then will mourn all the tribes

Matthew 24:33 Adj-ANP
GRK: ὅταν ἴδητε πάντα ταῦτα γινώσκετε
NAS: you see all these things,
KJV: ye shall see all these things,
INT: when you see all these things know

Matthew 24:34 Adj-NNP
GRK: ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται
NAS: until all these things
KJV: till all these things
INT: until anyhow all these things shall have taken place

Matthew 24:47 Adj-DNP
GRK: ὅτι ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν
NAS: to you that he will put him in charge of all his possessions.
KJV: ruler over all his goods.
INT: that over all the possessions

Matthew 25:5 Adj-NFP
GRK: νυμφίου ἐνύσταξαν πᾶσαι καὶ ἐκάθευδον
NAS: was delaying, they all got drowsy
KJV: tarried, they all slumbered
INT: bridegroom they became drowsy all and slept

Matthew 25:7 Adj-NFP
GRK: τότε ἠγέρθησαν πᾶσαι αἱ παρθένοι
NAS: Then all those virgins
KJV: Then all those virgins
INT: Then arose all the virgins

Matthew 25:29 Adj-DMS
GRK: γὰρ ἔχοντι παντὶ δοθήσεται καὶ
NAS: For to everyone who has,
KJV: For unto every one that hath
INT: indeed [who] has to every one will be given and [he]

Matthew 25:31 Adj-NMP
GRK: αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι
NAS: in His glory, and all the angels
KJV: glory, and all the holy angels
INT: of him and all the angels

Matthew 25:32 Adj-NNP
GRK: ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη
NAS: All the nations will be gathered
KJV: him shall be gathered all nations: and
INT: before him all the nations

Matthew 26:1 Adj-AMP
GRK: ὁ Ἰησοῦς πάντας τοὺς λόγους
NAS: Jesus had finished all these words,
KJV: Jesus had finished all these sayings,
INT: Jesus all the words

Matthew 26:27 Adj-NMP
GRK: ἐξ αὐτοῦ πάντες
NAS: Drink from it, all of you;
KJV: saying, Drink ye all of it;
INT: of it all of you

Matthew 26:31 Adj-NMP
GRK: ὁ Ἰησοῦς Πάντες ὑμεῖς σκανδαλισθήσεσθε
NAS: said to them, You will all fall away
KJV: unto them, All ye
INT: Jesus All you will fall away

Matthew 26:33 Adj-NMP
GRK: αὐτῷ Εἰ πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν
NAS: to Him, [Even] though all may fall
KJV: Though all [men] shall be offended
INT: to him If all will fall away because of

Matthew 26:35 Adj-NMP
GRK: ὁμοίως καὶ πάντες οἱ μαθηταὶ
NAS: with You, I will not deny You. All the disciples
KJV: also said all the disciples.
INT: Likewise also all the disciples

Matthew 26:52 Adj-NMP
GRK: τόπον αὐτῆς πάντες γὰρ οἱ
NAS: into its place; for all those
KJV: for all they that take
INT: place of it all indeed the [ones]

Matthew 26:56 Adj-NMP
GRK: οἱ μαθηταὶ πάντες ἀφέντες αὐτὸν
NAS: Then all the disciples
KJV: Then all the disciples
INT: the disciples all having forsaken him

Matthew 26:70 Adj-GMP
GRK: ἠρνήσατο ἔμπροσθεν πάντων λέγων Οὐκ
NAS: [it] before them all, saying,
KJV: before [them] all, saying,
INT: he denied before all saying Not

Matthew 27:1 Adj-NMP
GRK: συμβούλιον ἔλαβον πάντες οἱ ἀρχιερεῖς
NAS: came, all the chief priests
KJV: was come, all the chief priests
INT: counsel took all the chief priests

Matthew 27:22 Adj-NMP
GRK: Χριστόν λέγουσιν πάντες Σταυρωθήτω
NAS: Christ? They all said,
KJV: Christ? [They] all say
INT: Christ They say all Let [him] be crucified

Matthew 27:25 Adj-NMS
GRK: καὶ ἀποκριθεὶς πᾶς ὁ λαὸς
NAS: And all the people said,
KJV: answered all the people,
INT: And having answered all the people

Matthew 27:45 Adj-AFS
GRK: ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν
NAS: darkness fell upon all the land until
KJV: darkness over all the land unto
INT: was over all the land

Matthew 28:18 Adj-NFS
GRK: Ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν
NAS: to them, saying, All authority
KJV: unto them, saying, All power is given
INT: Has been given to me all authority in

Matthew 28:19 Adj-ANP
GRK: οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη
NAS: and make disciples of all the nations,
KJV: and teach all nations,
INT: therefore disciple all the nations

Matthew 28:20 Adj-ANP
GRK: αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην
NAS: them to observe all that I commanded
KJV: to observe all things whatsoever
INT: them to observe all things whatever I commanded

Matthew 28:20 Adj-AFP
GRK: ὑμῶν εἰμὶ πάσας τὰς ἡμέρας
NAS: I am with you always, even
KJV: with you alway, [even] unto the end
INT: you am all the days

Mark 1:5 Adj-NFS
GRK: πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ Ἰουδαία
NAS: And all the country of Judea
KJV: unto him all the land of Judaea,
INT: to him all the of Judea

Mark 1:5 Adj-NMP
GRK: οἱ Ἱεροσολυμῖται πάντες καὶ ἐβαπτίζοντο
NAS: was going out to him, and all the people of Jerusalem;
KJV: and were all baptized of
INT: they of Jerusalem all and were baptized

Mark 1:32 Adj-AMP
GRK: πρὸς αὐτὸν πάντας τοὺς κακῶς
NAS: they [began] bringing to Him all who were ill
KJV: unto him all that were diseased,
INT: to him all who sick

Mark 1:37 Adj-NMP
GRK: αὐτῷ ὅτι Πάντες ζητοῦσίν σε
NAS: Him, and said to Him, Everyone is looking
KJV: unto him, All [men] seek for thee.
INT: to him Everyone seeks you

Mark 2:12 Adj-GMP
GRK: ἐξῆλθεν ἔμπροσθεν πάντων ὥστε ἐξίστασθαι
NAS: out in the sight of everyone, so
KJV: before them all; insomuch that
INT: went forth before all so that were amazed

Mark 2:12 Adj-AMP
GRK: ὥστε ἐξίστασθαι πάντας καὶ δοξάζειν
NAS: so that they were all amazed
KJV: they were all amazed,
INT: so that were amazed all and glorified

Mark 2:13 Adj-NMS
GRK: θάλασσαν καὶ πᾶς ὁ ὄχλος
NAS: by the seashore; and all the people
KJV: and all the multitude
INT: sea and all the crowd

Mark 3:28 Adj-NNP
GRK: ὑμῖν ὅτι πάντα ἀφεθήσεται τοῖς
NAS: I say to you, all sins
KJV: unto you, All sins shall be forgiven
INT: to you that all will be forgiven the

Mark 4:1 Adj-NMS
GRK: θαλάσσῃ καὶ πᾶς ὁ ὄχλος
NAS: and sat down; and the whole crowd
KJV: the sea; and the whole multitude was
INT: sea and all the crowd

Mark 4:11 Adj-NNP
GRK: παραβολαῖς τὰ πάντα γίνεται
NAS: get everything in parables,
KJV: that are without, all [these] things are done
INT: parables the everything is done

Mark 4:13 Adj-AFP
GRK: καὶ πῶς πάσας τὰς παραβολὰς
NAS: will you understand all the parables?
KJV: how then will ye know all parables?
INT: and how all the parables

Mark 4:31 Adj-GNP
GRK: μικρότερον ὂν πάντων τῶν σπερμάτων
NAS: though it is smaller than all the seeds
KJV: is less than all the seeds
INT: smallest is of all the seeds

Mark 4:32 Adj-GNP
GRK: γίνεται μεῖζον πάντων τῶν λαχάνων
NAS: larger than all the garden plants
KJV: becometh greater than all herbs, and
INT: becomes greater than all the garden plants

Mark 4:34 Adj-ANP
GRK: μαθηταῖς ἐπέλυεν πάντα
NAS: but He was explaining everything privately
KJV: he expounded all things to his
INT: disciples he explained all things

Mark 5:5 Adj-GNS
GRK: καὶ διὰ παντὸς νυκτὸς καὶ
INT: And Constantly all night and

Mark 5:20 Adj-NMP
GRK: Ἰησοῦς καὶ πάντες ἐθαύμαζον
NAS: had done for him; and everyone was amazed.
KJV: for him: and all [men] did marvel.
INT: Jesus and all marveled

Mark 5:26 Adj-ANP
GRK: παρ' αὐτῆς πάντα καὶ μηδὲν
NAS: and had spent all that she had
KJV: and had spent all that she had,
INT: of her all and in no way

Mark 5:33 Adj-AFS
GRK: εἶπεν αὐτῷ πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν
NAS: Him and told Him the whole truth.
KJV: told him all the truth.
INT: told him all the truth

Mark 5:40 Adj-AMP
GRK: δὲ ἐκβαλὼν πάντας παραλαμβάνει τὸν
NAS: at Him. But putting them all out, He took along
INT: moreover having put out all takes with [him] the

Mark 6:30 Adj-ANP
GRK: ἀπήγγειλαν αὐτῷ πάντα ὅσα ἐποίησαν
NAS: and they reported to Him all that they had done
KJV: told him all things, both what
INT: they related to him all things what they had done

Mark 6:33 Adj-GFP
GRK: πεζῇ ἀπὸ πασῶν τῶν πόλεων
NAS: on foot from all the cities,
KJV: thither out of all cities, and
INT: on foot from all the cities

Mark 6:39 Adj-AMP
GRK: αὐτοῖς ἀνακλῖναι πάντας συμπόσια συμπόσια
NAS: And He commanded them all to sit down
KJV: them to make all sit down by companies
INT: them to make recline all groups [by] groups

Mark 6:41 Adj-DMP
GRK: ἰχθύας ἐμέρισεν πᾶσιν
NAS: up the two fish among them all.
KJV: fishes divided he among them all.
INT: fish he divided among all

Mark 6:42 Adj-NMP
GRK: καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν
NAS: They all ate and were satisfied,
KJV: And they did all eat, and
INT: And ate all and were satisfied

Mark 6:50 Adj-NMP
GRK: πάντες γὰρ αὐτὸν
NAS: for they all saw
KJV: For they all saw him,
INT: all indeed him

Mark 7:3 Adj-NMP
GRK: Φαρισαῖοι καὶ πάντες οἱ Ἰουδαῖοι
NAS: (For the Pharisees and all the Jews
KJV: and all the Jews,
INT: [the] Pharisees and all the Jews

Mark 7:14 Adj-NMP
GRK: Ἀκούσατέ μου πάντες καὶ σύνετε
NAS: to them, Listen to Me, all of you, and understand:
KJV: when he had called all the people
INT: Hear you me all and understand

Mark 7:18 Adj-NNS
GRK: νοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ ἔξωθεν
NAS: Do you not understand that whatever goes
KJV: that whatsoever thing from without
INT: Understand you that everything which from outside

Mark 7:19 Adj-ANP
GRK: ἐκπορεύεται καθαρίζων πάντα τὰ βρώματα
NAS: ([Thus He] declared all foods
KJV: the draught, purging all meats?
INT: goes out purifying all the food

Mark 7:23 Adj-NNP
GRK: πάντα ταῦτα τὰ
NAS: All these evil things
KJV: All these evil things
INT: all these

Mark 7:37 Adj-ANP
GRK: λέγοντες Καλῶς πάντα πεποίηκεν καὶ
NAS: He has done all things well;
KJV: He hath done all things well:
INT: saying Well all things he has done both

Mark 9:12 Adj-ANP
GRK: πρῶτον ἀποκαθιστάνει πάντα καὶ πῶς
NAS: and restore all things. And [yet] how
KJV: and restoreth all things; and
INT: first restores all things and how

Mark 9:15 Adj-NMS
GRK: καὶ εὐθὺς πᾶς ὁ ὄχλος
NAS: Immediately, when the entire crowd saw
KJV: straightway all the people,
INT: And immediately all the crowd

Mark 9:23 Adj-NNP
GRK: Εἰ δύνῃ πάντα δυνατὰ τῷ
NAS: You can?' All things are possible
KJV: believe, all things [are] possible
INT: If you are able all things are possible to him that

Mark 9:35 Adj-GMP
GRK: εἶναι ἔσται πάντων ἔσχατος καὶ
NAS: he shall be last of all and servant
KJV: last of all, and
INT: to be he will be of all last and

Mark 9:35 Adj-GMP
GRK: ἔσχατος καὶ πάντων διάκονος
NAS: of all and servant of all.
KJV: and servant of all.
INT: last and of all servant

Mark 9:49 Adj-NMS
GRK: πᾶς γὰρ πυρὶ
NAS: For everyone will be salted
KJV: For every one shall be salted
INT: everyone indeed with fire

Mark 9:49 Adj-NFS
GRK: ἁλισθήσεται καὶ πᾶσα θυσία ἀλὶ
KJV: and every sacrifice
INT: will be salted and every sacrifice with salt

Mark 10:20 Adj-ANP
GRK: Διδάσκαλε ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ
NAS: I have kept all these things
KJV: Master, all these
INT: Teacher these all have I kept from

Mark 10:27 Adj-NNP
GRK: παρὰ θεῷ πάντα γὰρ δυνατὰ
NAS: but not with God; for all things are possible
KJV: with God all things are possible.
INT: with God all things indeed [are] possibe

Mark 10:28 Adj-ANP
GRK: ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήκαμέν
NAS: we have left everything and followed
KJV: we have left all, and have followed
INT: we left all and followed

Mark 10:44 Adj-GMP
GRK: πρῶτος ἔσται πάντων δοῦλος
NAS: among you shall be slave of all.
KJV: shall be servant of all.
INT: first will be of all slave

Mark 11:11 Adj-ANP
GRK: καὶ περιβλεψάμενος πάντα ὀψίας ἤδη
NAS: and after looking around at everything, He left
KJV: when he had looked round about upon all things, and now
INT: and having looked around on all things late already

Mark 11:17 Adj-DNP
GRK: προσευχῆς κληθήσεται πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν
NAS: OF PRAYER FOR ALL THE NATIONS?
KJV: shall be called of all nations
INT: of prayer will be called for all the nations

Mark 11:18 Adj-NMS
GRK: γὰρ αὐτόν πᾶς γὰρ ὁ
NAS: Him; for they were afraid of Him, for the whole crowd
KJV: because all the people
INT: indeed him all indeed the

Mark 11:24 Adj-ANP
GRK: λέγω ὑμῖν πάντα ὅσα προσεύχεσθε
NAS: I say to you, all things for which
KJV: What things soever
INT: I say to you All things whatever praying

Mark 12:22 Adj-GNP
GRK: σπέρμα ἔσχατον πάντων καὶ ἡ
NAS: children. Last of all the woman died
KJV: seed: last of all the woman died
INT: seed last of all also the

Mark 12:28 Adj-GFP
GRK: ἐντολὴ πρώτη πάντων
NAS: commandment is the foremost of all?
KJV: the first commandment of all?
INT: commandment [the] first of all

Mark 12:33 Adj-GNP
GRK: περισσότερόν ἐστιν πάντων τῶν ὁλοκαυτωμάτων
NAS: is much more than all burnt offerings
KJV: more than all whole burnt offerings
INT: more important is than all the burnt offerings

Mark 12:43 Adj-GMP
GRK: πτωχὴ πλεῖον πάντων ἔβαλεν τῶν
NAS: in more than all the contributors
KJV: in, than all they which have cast
INT: poor more than all has cast [in] of those

Mark 12:44 Adj-NMP
GRK: πάντες γὰρ ἐκ
NAS: for they all put
KJV: For all [they] did cast in of
INT: All indeed out of

Mark 12:44 Adj-ANP
GRK: ὑστερήσεως αὐτῆς πάντα ὅσα εἶχεν
NAS: put in all she owned,
KJV: want did cast in all that she had,
INT: poverty of her all as much as she had

Mark 13:4 Adj-ANP
GRK: ταῦτα συντελεῖσθαι πάντα
NAS: when all these things
KJV: when all these things
INT: these things to bring to conclusion all

Mark 13:10 Adj-ANP
GRK: καὶ εἰς πάντα τὰ ἔθνη
NAS: first be preached to all the nations.
KJV: be published among all nations.
INT: and to all the nations

Mark 13:13 Adj-GMP
GRK: μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ
NAS: You will be hated by all because
KJV: hated of all [men] for my
INT: hated by all on account of the

Mark 13:20 Adj-NFS
GRK: ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ ἀλλὰ
INT: anyhow there would have been saved any flesh but

Mark 13:23 Adj-ANP
GRK: προείρηκα ὑμῖν πάντα
NAS: I have told you everything in advance.
KJV: I have foretold you all things.
INT: I have foretold to you all things

Mark 13:30 Adj-NNP
GRK: οὗ ταῦτα πάντα γένηται
NAS: until all these things
KJV: pass, till all these things be done.
INT: that these things all shall have taken place

Mark 13:37 Adj-DMP
GRK: ὑμῖν λέγω πᾶσιν λέγω γρηγορεῖτε
NAS: to you I say to all, Be on the alert!'
KJV: unto you I say unto all, Watch.
INT: to you I say to all I say Watch

Mark 14:23 Adj-NMP
GRK: ἐξ αὐτοῦ πάντες
NAS: He gave [it] to them, and they all drank
KJV: [it] to them: and they all drank of
INT: of it all

Mark 14:27 Adj-NMP
GRK: Ἰησοῦς ὅτι Πάντες σκανδαλισθήσεσθε ἐν
NAS: said to them, You will all fall away,
KJV: All ye shall be offended
INT: Jesus All you will fall away in

Mark 14:29 Adj-NMP
GRK: Εἰ καὶ πάντες σκανδαλισθήσονται ἀλλ'
NAS: to Him, [Even] though all may fall away,
KJV: Although all shall be offended,
INT: if Even all will fall away yet

Mark 14:31 Adj-NMP
GRK: δὲ καὶ πάντες ἔλεγον
NAS: with You, I will not deny You! And they all were saying
KJV: also said they all.
INT: moreover also all they spoke

Mark 14:36 Adj-NNP
GRK: ὁ πατήρ πάντα δυνατά σοι
NAS: Father! All things are possible
KJV: Father, all things [are] possible
INT: the Father all things [are] possible to you

Mark 14:50 Adj-NMP
GRK: αὐτὸν ἔφυγον πάντες
NAS: And they all left Him and fled.
KJV: And they all forsook him,
INT: him fled all

Mark 14:53 Adj-NMP
GRK: καὶ συνέρχονται πάντες οἱ ἀρχιερεῖς
NAS: priest; and all the chief priests
KJV: were assembled all the chief priests
INT: And there come together all the chief priests

Mark 14:64 Adj-NMP
GRK: οἱ δὲ πάντες κατέκριναν αὐτὸν
NAS: does it seem to you? And they all condemned
KJV: ye? And they all condemned him
INT: and all condemned him

Mark 16:15 Adj-DFS
GRK: τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει
NAS: and preach the gospel to all creation.
KJV: the gospel to every creature.
INT: the gospel to all the creation

Mark 16:20 Adj-ANP
GRK: ἐπακολουθούντων σημείων Πάντα δὲ τὰ
INT: following upon [it] signs all moreover the

Luke 1:3 Adj-DNP
GRK: παρηκολουθηκότι ἄνωθεν πᾶσιν ἀκριβῶς καθεξῆς
NAS: having investigated everything carefully
KJV: understanding of all things from the very first,
INT: having been acquainted from the first will all things carefully with method

Luke 1:6 Adj-DFP
GRK: πορευόμενοι ἐν πάσαις ταῖς ἐντολαῖς
NAS: blamelessly in all the commandments
KJV: walking in all the commandments and
INT: walking in all the commandments

Luke 1:10 Adj-NNS
GRK: καὶ πᾶν τὸ πλῆθος
NAS: And the whole multitude of the people
KJV: And the whole multitude of the people
INT: And all the multitude

Luke 1:37 Adj-NNS
GRK: τοῦ θεοῦ πᾶν ῥῆμα
INT: God every thing

Luke 1:48 Adj-NFP
GRK: μακαριοῦσίν με πᾶσαι αἱ γενεαί
NAS: from this time on all generations
KJV: henceforth all generations
INT: will count blessed me all the generations

Luke 1:63 Adj-NMP
GRK: καὶ ἐθαύμασαν πάντες
NAS: is John. And they were all astonished.
KJV: And they marvelled all.
INT: And they marveled all

Luke 1:65 Adj-AMP
GRK: ἐγένετο ἐπὶ πάντας φόβος τοὺς
NAS: Fear came on all those living around
KJV: on all that dwelt round about
INT: came upon all fear those who

Luke 1:65 Adj-NNP
GRK: Ἰουδαίας διελαλεῖτο πάντα τὰ ῥήματα
NAS: living around them; and all these
KJV: them: and all these sayings
INT: of Judea were being talked of all the things words

Luke 1:66 Adj-NMP
GRK: καὶ ἔθεντο πάντες οἱ ἀκούσαντες
NAS: All who heard them kept
KJV: And all they that heard
INT: And laid [them] up all having heard

Luke 1:71 Adj-GMP
GRK: ἐκ χειρὸς πάντων τῶν μισούντων
NAS: And FROM THE HAND OF ALL WHO HATE
KJV: from the hand of all that hate us;
INT: from [the] hand of all those who hating

Luke 1:75 Adj-DFP
GRK: ἐνώπιον αὐτοῦ πάσαις ταῖς ἡμέραις
NAS: before Him all our days.
KJV: before him, all the days of our
INT: before him all the days

Luke 2:1 Adj-AFS
GRK: Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην
NAS: that a census be taken of all the inhabited earth.
KJV: Augustus, that all the world
INT: Augustus that should be registered all the world

Luke 2:3 Adj-NMP
GRK: καὶ ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι ἕκαστος
NAS: And everyone was on his way
KJV: And all went to be taxed,
INT: And went all to be registered each

Luke 2:10 Adj-DMS
GRK: ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ
NAS: joy which will be for all the people;
KJV: which shall be to all people.
INT: which will be to all the people

Luke 2:18 Adj-NMP
GRK: καὶ πάντες οἱ ἀκούσαντες
NAS: And all who heard it wondered
KJV: And all they that heard [it] wondered
INT: And all the [ones] having heard

Luke 2:19 Adj-ANP
GRK: δὲ Μαριὰμ πάντα συνετήρει τὰ
NAS: But Mary treasured all these things,
KJV: kept all these things,
INT: but Mary all was treasuring up the

Luke 2:20 Adj-DNP
GRK: θεὸν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤκουσαν
NAS: God for all that they had heard
KJV: for all the things that
INT: God for all things which they had heard

Luke 2:23 Adj-NNS
GRK: Κυρίου ὅτι Πᾶν ἄρσεν διανοῖγον
NAS: of the Lord, EVERY [firstborn] MALE
KJV: of the Lord, Every male that openeth
INT: of [the] Lord That every male opening

Luke 2:31 Adj-GMP
GRK: κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν
NAS: in the presence of all peoples,
KJV: before the face of all people;
INT: before [the] face of all the peoples

Luke 2:38 Adj-DMP
GRK: περὶ αὐτοῦ πᾶσιν τοῖς προσδεχομένοις
NAS: and continued to speak of Him to all those
KJV: him to all them that looked
INT: concerning him to all those waiting for

Luke 2:39 Adj-ANP
GRK: ὡς ἐτέλεσαν πάντα τὰ κατὰ
NAS: they had performed everything according
INT: when they had performed everything according to

Luke 2:47 Adj-NMP
GRK: ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες
NAS: And all who heard Him were amazed
KJV: And all that heard him
INT: were amazed moreover all those hearing

Luke 2:51 Adj-ANP
GRK: αὐτοῦ διετήρει πάντα τὰ ῥήματα
NAS: treasured all [these] things
KJV: mother kept all these sayings
INT: of him treasured up all these words

Luke 3:3 Adj-AFS
GRK: ἦλθεν εἰς πᾶσαν τὴν περίχωρον
NAS: And he came into all the district around
KJV: into all the country about
INT: he went into all the region around

Luke 3:5 Adj-NFS
GRK: πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται
NAS: EVERY RAVINE WILL BE FILLED,
KJV: Every valley shall be
INT: Every valley will be filled up

Luke 3:5 Adj-NNS
GRK: πληρωθήσεται καὶ πᾶν ὄρος καὶ
NAS: WILL BE FILLED, AND EVERY MOUNTAIN
KJV: filled, and every mountain and
INT: will be filled up and every mountain and

Luke 3:6 Adj-NFS
GRK: καὶ ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ
NAS: AND ALL FLESH WILL SEE
KJV: And all flesh shall see
INT: and will see all flesh the

Luke 3:9 Adj-NNS
GRK: δένδρων κεῖται πᾶν οὖν δένδρον
NAS: so every tree
KJV: of the trees: every tree
INT: trees is applied every therefore tree

Luke 3:15 Adj-GMP
GRK: καὶ διαλογιζομένων πάντων ἐν ταῖς
NAS: were in a state of expectation and all were wondering
KJV: and all men mused
INT: and were wondering all in the

Luke 3:16 Adj-DMP
GRK: ἀπεκρίνατο λέγων πᾶσιν ὁ Ἰωάννης
NAS: and said to them all, As for me, I baptize
INT: answered saying [to] all John

Luke 3:19 Adj-GNP
GRK: καὶ περὶ πάντων ὧν ἐποίησεν
NAS: and because of all the wicked things
KJV: and for all the evils which
INT: and concerning all which had done

Luke 3:20 Adj-DNP
GRK: τοῦτο ἐπὶ πᾶσιν καὶ κατέκλεισεν
NAS: added this to them all: he locked John
KJV: this above all, that he shut up
INT: this to all also he locked up

Luke 4:4 Adj-DNS
GRK: ἀλλ' ἐπὶ παντὶ ῥήματι Θεοῦ
KJV: but by every word of God.
INT: but by every word of God

Luke 4:5 Adj-AFP
GRK: ἔδειξεν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας
NAS: Him up and showed Him all the kingdoms
KJV: unto him all the kingdoms
INT: showed him all the kingdoms

Luke 4:7 Adj-NFS
GRK: ἔσται σοῦ πᾶσα
NAS: before me, it shall all be Yours.
KJV: wilt worship me, all shall be thine.
INT: will be yours all things

Luke 4:13 Adj-AMS
GRK: Καὶ συντελέσας πάντα πειρασμὸν ὁ
NAS: had finished every temptation,
KJV: had ended all the temptation,
INT: And having finished every temptation the

Luke 4:15 Adj-GMP
GRK: δοξαζόμενος ὑπὸ πάντων
NAS: and was praised by all.
KJV: being glorified of all.
INT: being glorified by all

Luke 4:20 Adj-GMP
GRK: ἐκάθισεν καὶ πάντων οἱ ὀφθαλμοὶ
NAS: and the eyes of all in the synagogue
KJV: And the eyes of all them that were in
INT: he sat down and of all the eyes

Luke 4:22 Adj-NMP
GRK: καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ
NAS: And all were speaking well
KJV: And all bare him
INT: And all bore witness to him

Luke 4:25 Adj-AFS
GRK: μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν
NAS: came over all the land;
KJV: was throughout all the land;
INT: great upon all the land

Luke 4:28 Adj-NMP
GRK: καὶ ἐπλήσθησαν πάντες θυμοῦ ἐν
NAS: And all [the people] in the synagogue
KJV: And all they in the synagogue,
INT: And were filled all with anger in

Luke 4:36 Adj-AMP
GRK: θάμβος ἐπὶ πάντας καὶ συνελάλουν
NAS: came upon them all, and they [began] talking
INT: astonishment upon all and they spoke

Luke 4:37 Adj-AMS
GRK: αὐτοῦ εἰς πάντα τόπον τῆς
NAS: Him was spreading into every locality
KJV: into every place
INT: him into every place of the

Luke 5:9 Adj-AMP
GRK: αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς σὺν
NAS: had seized him and all his companions
KJV: and all that were
INT: him and all those with

Luke 5:11 Adj-ANP
GRK: γῆν ἀφέντες πάντα ἠκολούθησαν αὐτῷ
NAS: they left everything and followed
INT: land having left all they followed him

Luke 5:17 Adj-GFS
GRK: ἐληλυθότες ἐκ πάσης κώμης τῆς
NAS: had come from every village
KJV: come out of every town of Galilee,
INT: come out of every village

Luke 5:28 Adj-ANP
GRK: καὶ καταλιπὼν πάντα ἀναστὰς ἠκολούθει
NAS: And he left everything behind, and got
INT: And having left all having arisen he followed

Luke 6:10 Adj-AMP
GRK: καὶ περιβλεψάμενος πάντας αὐτοὺς εἶπεν
NAS: After looking around at them all, He said
KJV: them all, he said
INT: And having looked around on all them he said

Luke 6:17 Adj-GFS
GRK: λαοῦ ἀπὸ πάσης τῆς Ἰουδαίας
NAS: of people from all Judea
KJV: of people out of all Judaea and
INT: people from all Judea

Luke 6:19 Adj-NMS
GRK: καὶ πᾶς ὁ ὄχλος
NAS: And all the people were trying
KJV: And the whole multitude sought
INT: And all the crowd

Luke 6:19 Adj-AMP
GRK: καὶ ἰᾶτο πάντας
NAS: from Him and healing [them] all.
KJV: and healed [them] all.
INT: and healed all

Luke 6:26 Adj-NMP
GRK: ὑμᾶς εἴπωσιν πάντες οἱ ἄνθρωποι
NAS: Woe [to you] when all men speak
KJV: unto you, when all men shall speak
INT: of you speak all men

Luke 6:30 Adj-DMS
GRK: παντὶ αἰτοῦντί σε
NAS: Give to everyone who asks
KJV: Give to every man that asketh
INT: To every one [who] asks you

Luke 6:40 Adj-NMS
GRK: κατηρτισμένος δὲ πᾶς ἔσται ὡς
NAS: his teacher; but everyone, after he has been fully trained,
KJV: but every one that is perfect
INT: fully trained moreover every one will be as

Luke 6:47 Adj-NMS
GRK: πᾶς ὁ ἐρχόμενος
NAS: Everyone who comes to Me and hears
KJV: Whosoever cometh to
INT: Everyone who is coming

Luke 7:1 Adj-ANP
GRK: Ἐπειδὴ ἐπλήρωσεν πάντα τὰ ῥήματα
NAS: He had completed all His discourse
KJV: when he had ended all his sayings
INT: And when he had completed all the words

Luke 7:16 Adj-AMP
GRK: δὲ φόβος πάντας καὶ ἐδόξαζον
NAS: gripped them all, and they [began] glorifying
INT: moreover fear all and they glorified

Luke 7:17 Adj-DFS
GRK: αὐτοῦ καὶ πάσῃ τῇ περιχώρῳ
NAS: Judea and in all the surrounding district.
KJV: throughout all the region round about.
INT: him and all the region around

Luke 7:18 Adj-GNP
GRK: αὐτοῦ περὶ πάντων τούτων
NAS: to him about all these things.
KJV: him of all these things.
INT: of him concerning all these things

Luke 7:29 Adj-NMS
GRK: Καὶ πᾶς ὁ λαὸς
NAS: When all the people
KJV: And all the people that heard
INT: And all the people

Luke 7:35 Adj-GNP
GRK: σοφία ἀπὸ πάντων τῶν τέκνων
NAS: is vindicated by all her children.
KJV: is justified of all her children.
INT: wisdom by all the children

Luke 8:40 Adj-NMP
GRK: ἦσαν γὰρ πάντες προσδοκῶντες αὐτόν
NAS: welcomed Him, for they had all been
KJV: for they were all waiting for him.
INT: they were indeed all looking for him

Luke 8:45 Adj-GMP
GRK: ἀρνουμένων δὲ πάντων εἶπεν ὁ
NAS: is the one who touched Me? And while they were all denying
KJV: me? When all denied, Peter
INT: Denying moreover all said

Luke 8:47 Adj-GMS
GRK: ἀπήγγειλεν ἐνώπιον παντὸς τοῦ λαοῦ
NAS: in the presence of all the people
KJV: unto him before all the people for
INT: she declared before all the people

Luke 8:52 Adj-NMP
GRK: ἔκλαιον δὲ πάντες καὶ ἐκόπτοντο
NAS: Now they were all weeping
KJV: And all wept, and
INT: they were weeping moreover all and mourning for

Luke 9:1 Adj-ANP
GRK: ἐξουσίαν ἐπὶ πάντα τὰ δαιμόνια
NAS: over all the demons
KJV: and authority over all devils, and
INT: authority over all the demons

Luke 9:7 Adj-ANP
GRK: τὰ γινόμενα πάντα καὶ διηπόρει
NAS: heard of all that was happening;
KJV: heard of all that was done
INT: the things being done all and was perplexed

Luke 9:13 Adj-AMS
GRK: ἀγοράσωμεν εἰς πάντα τὸν λαὸν
NAS: and buy food for all these people.
KJV: meat for all this people.
INT: should buy for all the people

Luke 9:17 Adj-NMP
GRK: καὶ ἐχορτάσθησαν πάντες καὶ ἤρθη
NAS: And they all ate and were satisfied;
KJV: and were all filled: and
INT: and were satisfied all and was taken up

Luke 9:23 Adj-AMP
GRK: δὲ πρὸς πάντας Εἴ τις
NAS: And He was saying to [them] all, If
KJV: to [them] all, If any [man]
INT: moreover to all If any one

Luke 9:43 Adj-NMP
GRK: ἐξεπλήσσοντο δὲ πάντες ἐπὶ τῇ
NAS: And they were all amazed
KJV: And they were all amazed at
INT: were astonished moreover all at the

Luke 9:43 Adj-GMP
GRK: τοῦ θεοῦ Πάντων δὲ θαυμαζόντων
NAS: of God. But while everyone was marveling
KJV: while they wondered every one at
INT: of God all moreover were wondering

Luke 9:43 Adj-DNP
GRK: θαυμαζόντων ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐποίει
NAS: was marveling at all that He was doing,
KJV: every one at all things which Jesus
INT: were wondering at all which he did

Luke 9:48 Adj-DMP
GRK: μικρότερος ἐν πᾶσιν ὑμῖν ὑπάρχων
NAS: among all of you, this
KJV: among you all, the same shall be
INT: least among all you is

Luke 10:1 Adj-AFS
GRK: αὐτοῦ εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ
NAS: ahead of Him to every city
KJV: face into every city and
INT: of himself into every city and

Luke 10:19 Adj-AFS
GRK: καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν
NAS: and over all the power
KJV: and over all the power of the enemy:
INT: and upon all the power

Luke 10:22 Adj-NNP
GRK: Πάντα μοι παρεδόθη
NAS: All things have been handed over
KJV: All things are delivered to me
INT: All things to me were delivered

Luke 11:4 Adj-DMS
GRK: αὐτοὶ ἀφίομεν παντὶ ὀφείλοντι ἡμῖν
NAS: forgive everyone who is indebted
KJV: forgive every one that is indebted
INT: ourselves we forgive every one indebted to us

Luke 11:10 Adj-NMS
GRK: πᾶς γὰρ ὁ
NAS: For everyone who asks, receives;
KJV: For every one that asketh receiveth;
INT: everyone indeed that

Luke 11:17 Adj-NFS
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Πᾶσα βασιλεία ἐφ'
NAS: and said to them, Any kingdom
KJV: said unto them, Every kingdom divided
INT: said to them Every kingdom against

Luke 11:41 Adj-NNP
GRK: καὶ ἰδοὺ πάντα καθαρὰ ὑμῖν
NAS: and then all things are clean
KJV: and, behold, all things are clean
INT: and Behold all things clean to you

Luke 11:42 Adj-ANS
GRK: πήγανον καὶ πᾶν λάχανον καὶ
NAS: and rue and every [kind of] garden herb,
KJV: rue and all manner of herbs, and
INT: rue and every herb and

Luke 11:50 Adj-GMP
GRK: τὸ αἷμα πάντων τῶν προφητῶν
NAS: that the blood of all the prophets,
KJV: the blood of all the prophets,
INT: the blood of all the prophets

Luke 12:7 Adj-NFP
GRK: κεφαλῆς ὑμῶν πᾶσαι ἠρίθμηνται μὴ
NAS: of your head are all numbered.
KJV: head are all numbered. Fear
INT: head of you all have been numbered Not

Luke 12:8 Adj-NMS
GRK: δὲ ὑμῖν πᾶς ὃς ἂν
NAS: And I say to you, everyone who
KJV: unto you, Whosoever shall confess
INT: moreover to you Every one who anyhow

Luke 12:10 Adj-NMS
GRK: Καὶ πᾶς ὃς ἐρεῖ
NAS: And everyone who speaks
KJV: And whosoever shall speak a word
INT: and every one who will say

Luke 12:15 Adj-GFS
GRK: φυλάσσεσθε ἀπὸ πάσης πλεονεξίας ὅτι
NAS: against every form of greed;
INT: keep yourselves from all covetousness for

Luke 12:18 Adj-ANP
GRK: συνάξω ἐκεῖ πάντα τὸν σῖτον
NAS: I will store all my grain
KJV: there will I bestow all my fruits
INT: will lay up there all the grain

Luke 12:27 Adj-DFS
GRK: Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ
NAS: Solomon in all his glory
KJV: that Solomon in all his glory
INT: Solomon in all the glory

Luke 12:30 Adj-NNP
GRK: ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη
NAS: For all these things the nations
KJV: For all these things do
INT: these things indeed all the nations

Luke 12:41 Adj-AMP
GRK: καὶ πρὸς πάντας
NAS: to us, or to everyone [else] as well?
KJV: even to all?
INT: also to all

Luke 12:44 Adj-DNP
GRK: ὅτι ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν
NAS: to you that he will put him in charge of all his possessions.
KJV: ruler over all that he hath.
INT: that over all the possessions

Luke 12:48 Adj-DMS
GRK: δαρήσεται ὀλίγας παντὶ δὲ ᾧ
NAS: but few. From everyone who
INT: will be beaten with few everyone moreover to whom

Luke 13:2 Adj-AMP
GRK: ἁμαρτωλοὶ παρὰ πάντας τοὺς Γαλιλαίους
NAS: than all [other] Galileans
KJV: above all the Galilaeans,
INT: sinners beyond all the Galileans

Luke 13:3 Adj-NMP
GRK: μὴ μετανοῆτε πάντες ὁμοίως ἀπολεῖσθε
NAS: you repent, you will all likewise
KJV: ye shall all likewise
INT: not you repent all likewise you will perish

Luke 13:4 Adj-AMP
GRK: ἐγένοντο παρὰ πάντας τοὺς ἀνθρώπους
NAS: than all the men
KJV: sinners above all men that dwelt
INT: were beyond all the men

Luke 13:5 Adj-NMP
GRK: μὴ μετανοῆτε πάντες ὡσαύτως ἀπολεῖσθε
NAS: you repent, you will all likewise
KJV: ye shall all likewise
INT: not you repent all in like manner you will perish

Luke 13:17 Adj-NMP
GRK: αὐτοῦ κατῃσχύνοντο πάντες οἱ ἀντικείμενοι
NAS: this, all His opponents
KJV: these things, all his
INT: of him were ashamed all who were opposed

Luke 13:17 Adj-NMS
GRK: αὐτῷ καὶ πᾶς ὁ ὄχλος
NAS: were being humiliated; and the entire crowd
KJV: and all the people
INT: to him and all the crowd

Luke 13:17 Adj-DNP
GRK: ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ἐνδόξοις
NAS: over all the glorious things
KJV: for all the glorious things
INT: were rejoicing at all the glorious things

Luke 13:27 Adj-NMP
GRK: ἀπ' ἐμοῦ πάντες ἐργάται ἀδικίας
NAS: you are from; DEPART FROM ME, ALL YOU EVILDOERS.'
KJV: from me, all [ye] workers of iniquity.
INT: from me all [you] workers of unrighteousness

Luke 13:28 Adj-AMP
GRK: Ἰακὼβ καὶ πάντας τοὺς προφήτας
NAS: and Jacob and all the prophets
KJV: Jacob, and all the prophets, in
INT: Jacob and all the prophets

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page