πάσας
Englishman's Concordance
πάσας (pasas) — 9 Occurrences

Matthew 4:8 Adj-AFP
GRK: δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας
NAS: and showed Him all the kingdoms
KJV: him all the kingdoms
INT: shows to him all the kingdoms

Matthew 9:35 Adj-AFP
GRK: τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς
NAS: was going through all the cities
KJV: Jesus went about all the cities and
INT: the cities all and the

Matthew 28:20 Adj-AFP
GRK: ὑμῶν εἰμὶ πάσας τὰς ἡμέρας
NAS: I am with you always, even
KJV: with you alway, [even] unto the end
INT: you am all the days

Mark 4:13 Adj-AFP
GRK: καὶ πῶς πάσας τὰς παραβολὰς
NAS: will you understand all the parables?
KJV: how then will ye know all parables?
INT: and how all the parables

Luke 4:5 Adj-AFP
GRK: ἔδειξεν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας
NAS: Him up and showed Him all the kingdoms
KJV: unto him all the kingdoms
INT: showed him all the kingdoms

Acts 8:40 Adj-AFP
GRK: τὰς πόλεις πάσας ἕως τοῦ
NAS: he kept preaching the gospel to all the cities
KJV: through he preached in all the cities,
INT: to the towns all until the

Acts 26:11 Adj-AFP
GRK: καὶ κατὰ πάσας τὰς συναγωγὰς
NAS: them often in all the synagogues,
KJV: oft in every synagogue, and compelled
INT: And in all the synagogues

Ephesians 3:21 Adj-AFP
GRK: Ἰησοῦ εἰς πάσας τὰς γενεὰς
NAS: Jesus to all generations
KJV: Jesus throughout all ages, world
INT: Jesus to all the generations

1 Peter 2:1 Adj-AFP
GRK: φθόνους καὶ πάσας καταλαλιάς
NAS: and envy and all slander,
KJV: envies, and all evil speakings,
INT: envyings and all evil speakings

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page