ἔπαθεν
Englishman's Concordance
ἔπαθεν (epathen) — 5 Occurrences

Acts 28:5 V-AIA-3S
GRK: τὸ πῦρ ἔπαθεν οὐδὲν κακόν
NAS: into the fire and suffered no
KJV: into the fire, and felt no harm.
INT: the fire suffered no injury

Hebrews 5:8 V-AIA-3S
GRK: ἀφ' ὧν ἔπαθεν τὴν ὑπακοήν
NAS: from the things which He suffered.
KJV: by the things which he suffered;
INT: from the things which he suffered obedience

Hebrews 13:12 V-AIA-3S
GRK: τῆς πύλης ἔπαθεν
NAS: blood, suffered outside
KJV: blood, suffered without
INT: the gate suffered

1 Peter 2:21 V-AIA-3S
GRK: καὶ Χριστὸς ἔπαθεν ὑπὲρ ὑμῶν
NAS: also suffered for you, leaving
KJV: Christ also suffered for us,
INT: also Christ suffered for you

1 Peter 3:18 V-AIA-3S
GRK: περὶ ἁμαρτιῶν ἔπαθεν δίκαιος ὑπὲρ
INT: for sins suffered [the] righteous for

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page