3958. πάσχω, (paschó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3958. πάσχω, (paschó) — 42 Occurrences

Matthew 16:21 V-ANA
GRK: καὶ πολλὰ παθεῖν ἀπὸ τῶν
NAS: to Jerusalem, and suffer many things
KJV: Jerusalem, and suffer many things of
INT: and many things to suffer from the

Matthew 17:12 V-PNA
GRK: ἀνθρώπου μέλλει πάσχειν ὑπ' αὐτῶν
NAS: is going to suffer at their hands.
KJV: the Son of man suffer of them.
INT: of man is about to suffer from them

Matthew 17:15 V-PIA-3S
GRK: καὶ κακῶς πάσχει πολλάκις γὰρ
INT: and miserably suffers often indeed

Matthew 27:19 V-AIA-1S
GRK: πολλὰ γὰρ ἔπαθον σήμερον κατ'
NAS: for last night I suffered greatly
KJV: for I have suffered many things
INT: many things indeed I suffered today in

Mark 5:26 V-APA-NFS
GRK: καὶ πολλὰ παθοῦσα ὑπὸ πολλῶν
NAS: and had endured much at the hands
KJV: And had suffered many things of
INT: and much having suffered under many

Mark 8:31 V-ANA
GRK: ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι
NAS: must suffer many things
KJV: of man must suffer many things, and
INT: of man many things to suffer and to be rejected

Mark 9:12 V-ASA-3S
GRK: ἵνα πολλὰ πάθῃ καὶ ἐξουδενηθῇ
NAS: of Man that He will suffer many things
KJV: that he must suffer many things,
INT: that many things he should suffer and be set at nought

Luke 9:22 V-ANA
GRK: ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι
NAS: must suffer many things
KJV: of man must suffer many things, and
INT: of man many things to suffer and to be rejected

Luke 13:2 V-RIA-3P
GRK: ὅτι ταῦτα πεπόνθασιν
NAS: because they suffered this
KJV: because they suffered such things?
INT: because such things they have suffered

Luke 17:25 V-ANA
GRK: αὐτὸν πολλὰ παθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι
NAS: He must suffer many things
KJV: must he suffer many things, and
INT: him many things to suffer and to be rejected

Luke 22:15 V-ANA
GRK: τοῦ με παθεῖν
NAS: Passover with you before I suffer;
KJV: before I suffer:
INT: I suffer

Luke 24:26 V-ANA
GRK: ταῦτα ἔδει παθεῖν τὸν χριστὸν
NAS: for the Christ to suffer these things
KJV: Christ to have suffered these things,
INT: these things was it needful for to suffer the Christ

Luke 24:46 V-ANA
GRK: οὕτως γέγραπται παθεῖν τὸν χριστὸν
NAS: that the Christ would suffer and rise again
KJV: Christ to suffer, and
INT: Thus it has been written should suffer the Christ

Acts 1:3 V-ANA
GRK: μετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν
NAS: after His suffering, by many
KJV: after his passion by many
INT: after had suffered he with

Acts 3:18 V-ANA
GRK: τῶν προφητῶν παθεῖν τὸν χριστὸν
NAS: that His Christ would suffer, He has thus
KJV: that Christ should suffer, he hath
INT: the prophets [that] should suffer the Christ

Acts 9:16 V-ANA
GRK: ὀνόματός μου παθεῖν
NAS: he must suffer for My name's
KJV: he must suffer for my
INT: name of me to suffer

Acts 17:3 V-ANA
GRK: χριστὸν ἔδει παθεῖν καὶ ἀναστῆναι
NAS: had to suffer and rise again
KJV: must needs have suffered, and
INT: Christ it behoved to have suffered and to have risen

Acts 28:5 V-AIA-3S
GRK: τὸ πῦρ ἔπαθεν οὐδὲν κακόν
NAS: into the fire and suffered no
KJV: into the fire, and felt no harm.
INT: the fire suffered no injury

1 Corinthians 12:26 V-PIA-3S
GRK: καὶ εἴτε πάσχει ἓν μέλος
NAS: one member suffers, all the members
KJV: one member suffer, all the members
INT: And if suffers one member

2 Corinthians 1:6 V-PIA-1P
GRK: καὶ ἡμεῖς πάσχομεν
NAS: which we also suffer;
KJV: also suffer: or whether
INT: also we suffer

Galatians 3:4 V-AIA-2P
GRK: τοσαῦτα ἐπάθετε εἰκῇ εἴ
NAS: Did you suffer so many things
KJV: Have ye suffered so many things
INT: So many things did you suffer in vain if

Philippians 1:29 V-PNA
GRK: ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν
NAS: in Him, but also to suffer for His sake,
KJV: but also to suffer for his sake;
INT: concerning him to suffer

1 Thessalonians 2:14 V-AIA-2P
GRK: τὰ αὐτὰ ἐπάθετε καὶ ὑμεῖς
NAS: for you also endured the same
KJV: ye also have suffered like things of
INT: the same things them suffered also you

2 Thessalonians 1:5 V-PIA-2P
GRK: ἧς καὶ πάσχετε
NAS: for which indeed you are suffering.
KJV: ye also suffer:
INT: which also you suffer

2 Timothy 1:12 V-PIA-1S
GRK: καὶ ταῦτα πάσχω ἀλλ' οὐκ
NAS: I also suffer these things,
KJV: also suffer these things:
INT: also these things I suffer but not

Hebrews 2:18 V-RIA-3S
GRK: ᾧ γὰρ πέπονθεν αὐτὸς πειρασθείς
NAS: in that which He has suffered, He is able
KJV: himself hath suffered being tempted,
INT: which indeed he has suffered himself having been tempted

Hebrews 5:8 V-AIA-3S
GRK: ἀφ' ὧν ἔπαθεν τὴν ὑπακοήν
NAS: from the things which He suffered.
KJV: by the things which he suffered;
INT: from the things which he suffered obedience

Hebrews 9:26 V-ANA
GRK: αὐτὸν πολλάκις παθεῖν ἀπὸ καταβολῆς
NAS: He would have needed to suffer often
KJV: often have suffered since
INT: him often to have suffered from [the] foundation

Hebrews 13:12 V-AIA-3S
GRK: τῆς πύλης ἔπαθεν
NAS: blood, suffered outside
KJV: blood, suffered without
INT: the gate suffered

1 Peter 2:19 V-PPA-NMS
GRK: τις λύπας πάσχων ἀδίκως
NAS: sorrows when suffering unjustly.
KJV: endure grief, suffering wrongfully.
INT: anyone griefs suffering unjustly

1 Peter 2:20 V-PPA-NMP
GRK: ἀγαθοποιοῦντες καὶ πάσχοντες ὑπομενεῖτε τοῦτο
NAS: when you do what is right and suffer [for it] you patiently endure
KJV: and suffer [for it], ye take it patiently,
INT: doing good and suffering you endure [it] this [is]

1 Peter 2:21 V-AIA-3S
GRK: καὶ Χριστὸς ἔπαθεν ὑπὲρ ὑμῶν
NAS: also suffered for you, leaving
KJV: Christ also suffered for us,
INT: also Christ suffered for you

1 Peter 2:23 V-PPA-NMS
GRK: οὐκ ἀντελοιδόρει πάσχων οὐκ ἠπείλει
NAS: He did not revile in return; while suffering, He uttered
KJV: again; when he suffered, he threatened
INT: not retaliated [when] suffering not threatened

1 Peter 3:14 V-POA-2P
GRK: εἰ καὶ πάσχοιτε διὰ δικαιοσύνην
NAS: if you should suffer for the sake
KJV: and if ye suffer for
INT: if also you should suffer on account of righteousness

1 Peter 3:17 V-PNA
GRK: τοῦ θεοῦ πάσχειν ἢ κακοποιοῦντας
NAS: should will it so, that you suffer for doing what is right
KJV: be so, that ye suffer for well doing,
INT: of God to suffer than doing evil

1 Peter 3:18 V-AIA-3S
GRK: περὶ ἁμαρτιῶν ἔπαθεν δίκαιος ὑπὲρ
INT: for sins suffered [the] righteous for

1 Peter 4:1 V-APA-GMS
GRK: Χριστοῦ οὖν παθόντος σαρκὶ καὶ
NAS: since Christ has suffered in the flesh,
KJV: Christ hath suffered for
INT: Christ then having suffered in [the] flesh also

1 Peter 4:1 V-APA-NMS
GRK: ὅτι ὁ παθὼν σαρκὶ πέπαυται
NAS: because he who has suffered in the flesh
KJV: for he that hath suffered in
INT: for the [one] having suffered [in the] flesh is done with

1 Peter 4:15 V-PMA-3S
GRK: τις ὑμῶν πασχέτω ὡς φονεὺς
NAS: sure that none of you suffers as a murderer,
KJV: none of you suffer as a murderer,
INT: anyone of you let suffer as a murderer

1 Peter 4:19 V-PPA-NMP
GRK: καὶ οἱ πάσχοντες κατὰ τὸ
NAS: also who suffer according
KJV: let them that suffer according to
INT: also they who suffer according to the

1 Peter 5:10 V-APA-AMP
GRK: Ἰησοῦ ὀλίγον παθόντας αὐτὸς καταρτίσει
NAS: After you have suffered for a little while,
KJV: Jesus, after that ye have suffered a while,
INT: Jesus a little while [you] having suffered himself may he thoroughly prepare

Revelation 2:10 V-PNA
GRK: ἃ μέλλεις πάσχειν ἰδοὺ μέλλει
NAS: you are about to suffer. Behold,
KJV: thou shalt suffer: behold,
INT: the things which you are about to suffer Behold is about

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page