Luke 17
Interlinear Bible
Temptations and Trespasses
1   2036 [e]
1   Eipen
1   Εἶπεν
1   He said
1   V-AIA-3S
1161 [e]
de
δὲ
then
Conj
4314 [e]
pros
πρὸς
to
Prep
3588 [e]
tous
τοὺς
the
Art-AMP
3101 [e]
mathētas
μαθητὰς
disciples
N-AMP
846 [e]
autou
αὐτοῦ  ,
of Him
PPro-GM3S
418 [e]
Anendekton
Ἀνένδεκτόν
Impossible
Adj-NNS
1510 [e]
estin
ἐστιν
it is
V-PIA-3S
3588 [e]
tou
τοῦ
for
Art-GNS
3588 [e]
ta
τὰ
the
Art-ANP
4625 [e]
skandala
σκάνδαλα
stumbling blocks
N-ANP
3361 [e]

μὴ
not
Adv
2064 [e]
elthein
ἐλθεῖν  ,
to come
V-ANA
4133 [e]
plēn
πλὴν*
but
Conj
3759 [e]
ouai
οὐαὶ
woe [to him]
I
1223 [e]
di’
δι’
by
Prep
3739 [e]
hou
οὗ
whom
RelPro-GMS
2064 [e]
erchetai
ἔρχεται  !
they come
V-PIM/P-3S
2   3081 [e]
2   lysitelei
2   λυσιτελεῖ
2   It is better
2   V-PIA-3S
846 [e]
autō
αὐτῷ
for him
PPro-DM3S
1487 [e]
ei
εἰ
if
Conj
3037 [e]
lithos
λίθος
a stone
N-NMS
3457 [e]
mylikos
μυλικὸς
of a mill
Adj-NMS
4029 [e]
perikeitai
περίκειται
is hung
V-PIM/P-3S
4012 [e]
peri
περὶ
around
Prep
3588 [e]
ton
τὸν
the
Art-AMS
5137 [e]
trachēlon
τράχηλον
neck
N-AMS
846 [e]
autou
αὐτοῦ
of him
PPro-GM3S
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
4496 [e]
erriptai
ἔρριπται
he is thrown
V-RIM/P-3S
1519 [e]
eis
εἰς
into
Prep
3588 [e]
tēn
τὴν
the
Art-AFS
2281 [e]
thalassan
θάλασσαν  ,
sea
N-AFS
2228 [e]
ē

than
Conj
2443 [e]
hina
ἵνα
that
Conj
4624 [e]
skandalisē
σκανδαλίσῃ
he should cause to stumble
V-ASA-3S
3588 [e]
tōn
τῶν
 - 
Art-GMP
3398 [e]
mikrōn
μικρῶν
little
Adj-GMP
3778 [e]
toutōn
τούτων
of these
DPro-GMP
1520 [e]
hena
ἕνα  .
one
Adj-AMS
3   4337 [e]
3   Prosechete
3   Προσέχετε
3   Take heed
3   V-PMA-2P
1438 [e]
heautois
ἑαυτοῖς  .
to yourselves
RefPro-DM3P
1437 [e]
ean
ἐὰν
If
Conj
264 [e]
hamartē
ἁμάρτῃ
should sin
V-ASA-3S
3588 [e]
ho

the
Art-NMS
80 [e]
adelphos
ἀδελφός
brother
N-NMS
4771 [e]
sou
σου  ,
of you
PPro-G2S
2008 [e]
epitimēson
ἐπιτίμησον
rebuke
V-AMA-2S
846 [e]
autō
αὐτῷ  ;
him
PPro-DM3S
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
1437 [e]
ean
ἐὰν
if
Conj
3340 [e]
metanoēsē
μετανοήσῃ  ,
he should repent
V-ASA-3S
863 [e]
aphes
ἄφες
forgive
V-AMA-2S
846 [e]
autō
αὐτῷ  .
him
PPro-DM3S
4   2532 [e]
4   kai
4   καὶ
4   And
4   Conj
1437 [e]
ean
ἐὰν
if
Conj
2034 [e]
heptakis
ἑπτάκις
seven times
Adv
3588 [e]
tēs
τῆς
in the
Art-GFS
2250 [e]
hēmeras
ἡμέρας
day
N-GFS
264 [e]
hamartēsē
ἁμαρτήσῃ
he should sin
V-ASA-3S
1519 [e]
eis
εἰς
against
Prep
4771 [e]
se
σὲ  ,
you
PPro-A2S
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
2034 [e]
heptakis
ἑπτάκις
seven times
Adv
1994 [e]
epistrepsē
ἐπιστρέψῃ
should return
V-ASA-3S
4314 [e]
pros
πρὸς
to
Prep
4771 [e]
se
σὲ  ,
you
PPro-A2S
3004 [e]
legōn
λέγων
saying
V-PPA-NMS
3340 [e]
Metanoō
Μετανοῶ  ,
I repent
V-PIA-1S
863 [e]
aphēseis
ἀφήσεις
you shall forgive
V-FIA-2S
846 [e]
autō
αὐτῷ  .
him
PPro-DM3S
5   2532 [e]
5   Kai
5   Καὶ
5   And
5   Conj
2036 [e]
eipan
εἶπαν
said
V-AIA-3P
3588 [e]
hoi
οἱ
the
Art-NMP
652 [e]
apostoloi
ἀπόστολοι
apostles
N-NMP
3588 [e]

τῷ
to the
Art-DMS
2962 [e]
Kyriō
Κυρίῳ  ,
Lord
N-DMS
4369 [e]
Prosthes
Πρόσθες
Add
V-AMA-2S
1473 [e]
hēmin
ἡμῖν
to us
PPro-D1P
4102 [e]
pistin
πίστιν  !
faith
N-AFS
6   2036 [e]
6   Eipen
6   Εἶπεν
6   Said
6   V-AIA-3S
1161 [e]
de
δὲ
then
Conj
3588 [e]
ho

the
Art-NMS
2962 [e]
Kyrios
Κύριος  ,
Lord
N-NMS
1487 [e]
Ei
Εἰ
If
Conj
2192 [e]
echete
ἔχετε
you have
V-PIA-2P
4102 [e]
pistin
πίστιν
faith
N-AFS
5613 [e]
hōs
ὡς
like
Adv
2848 [e]
kokkon
κόκκον
a grain
N-AMS
4615 [e]
sinapeōs
σινάπεως  ,
of mustard
N-GNS
2036 [e]
elegete
ἐλέγετε
you would have said
V-IIA-2P
302 [e]
an
ἂν
 - 
Prtcl
3588 [e]

τῇ
to the
Art-DFS
4807 [e]
sykaminō
συκαμίνῳ
mulberry tree
N-DFS
3778 [e]
tautē
ταύτῃ  ,
this
DPro-DFS
1610 [e]
Ekrizōthēti
Ἐκριζώθητι
Be uprooted
V-AMP-2S
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
5452 [e]
phyteuthēti
φυτεύθητι
be planted
V-AMP-2S
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
3588 [e]

τῇ
the
Art-DFS
2281 [e]
thalassē
θαλάσσῃ  ,
sea
N-DFS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
5219 [e]
hypēkousen
ὑπήκουσεν
it would have obeyed
V-AIA-3S
302 [e]
an
ἂν
 - 
Prtcl
4771 [e]
hymin
ὑμῖν  .
you
PPro-D2P
7   5101 [e]
7   Tis
7   Τίς
7   Which
7   IPro-NMS
1161 [e]
de
δὲ
now
Conj
1537 [e]
ex
ἐξ
of
Prep
4771 [e]
hymōn
ὑμῶν
you
PPro-G2P
1401 [e]
doulon
δοῦλον
a servant
N-AMS
2192 [e]
echōn
ἔχων  ,
having
V-PPA-NMS
722 [e]
arotriōnta
ἀροτριῶντα
plowing
V-PPA-AMS
2228 [e]
ē

or
Conj
4165 [e]
poimainonta
ποιμαίνοντα  ,
shepherding
V-PPA-AMS
3739 [e]
hos
ὃς
the [one]
RelPro-NMS
1525 [e]
eiselthonti
εἰσελθόντι
having come in
V-APA-DMS
1537 [e]
ek
ἐκ
out of
Prep
3588 [e]
tou
τοῦ
the
Art-GMS
68 [e]
agrou
ἀγροῦ  ,
field
N-GMS
2046 [e]
erei
ἐρεῖ
will say
V-FIA-3S
846 [e]
autō
αὐτῷ  ,
to him
PPro-DM3S
2112 [e]
Eutheōs
Εὐθέως
Immediately
Adv
3928 [e]
parelthōn
παρελθὼν  ,
having come
V-APA-NMS
377 [e]
anapese
ἀνάπεσε  ?
recline
V-AMA-2S
8   235 [e]
8   all’
8   ἀλλ’
8   But
8   Conj
3780 [e]
ouchi
οὐχὶ
not
IntPrtcl
2046 [e]
erei
ἐρεῖ
will he say
V-FIA-3S
846 [e]
autō
αὐτῷ  ,
to him
PPro-DM3S
2090 [e]
Hetoimason
Ἑτοίμασον
Prepare
V-AMA-2S
5101 [e]
ti
τί
what
IPro-ANS
1172 [e]
deipnēsō
δειπνήσω  ,
I may eat
V-ASA-1S
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
4024 [e]
perizōsamenos
περιζωσάμενος  ,
having girded yourself about
V-APM-NMS
1247 [e]
diakonei
διακόνει
serve
V-PMA-2S
1473 [e]
moi
μοι
me
PPro-D1S
2193 [e]
heōs
ἕως
while
Conj
5315 [e]
phagō
φάγω
I eat
V-ASA-1S
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
4095 [e]
piō
πίω  ;
drink
V-ASA-1S
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3326 [e]
meta
μετὰ
after
Prep
3778 [e]
tauta
ταῦτα
these things
DPro-ANP
5315 [e]
phagesai
φάγεσαι
shall eat
V-FIM-2S
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
4095 [e]
piesai
πίεσαι
drink
V-FIM-2S
4771 [e]
sy
σύ  ?
you
PPro-N2S
9   3361 [e]
9   
9   μὴ
9   Not
9   Adv
2192 [e]
echei
ἔχει
is he
V-PIA-3S
5485 [e]
charin
χάριν
thankful
N-AFS
3588 [e]

τῷ
to the
Art-DMS
1401 [e]
doulō
δούλῳ
servant
N-DMS
3754 [e]
hoti
ὅτι
because
Conj
4160 [e]
epoiēsen
ἐποίησεν
he did
V-AIA-3S
3588 [e]
ta
τὰ
the things
Art-ANP
1299 [e]
diatachthenta
διαταχθέντα  ?
having been commanded
V-APP-ANP
10   3779 [e]
10   houtōs
10   οὕτως
10   Thus
10   Adv
2532 [e]
kai
καὶ
also
Conj
4771 [e]
hymeis
ὑμεῖς  ,
you
PPro-N2P
3752 [e]
hotan
ὅταν
when
Conj
4160 [e]
poiēsēte
ποιήσητε
you may have done
V-ASA-2P
3956 [e]
panta
πάντα
all
Adj-ANP
3588 [e]
ta
τὰ
the [things]
Art-ANP
1299 [e]
diatachthenta
διαταχθέντα
having been commanded
V-APP-ANP
4771 [e]
hymin
ὑμῖν  ,
you
PPro-D2P
3004 [e]
legete
λέγετε
say
V-PMA-2P
3754 [e]
hoti
ὅτι  ,
 - 
Conj
1401 [e]
Douloi
Δοῦλοι
Servants
N-NMP
888 [e]
achreioi
ἀχρεῖοί
unworthy
Adj-NMP
1510 [e]
esmen
ἐσμεν  ;
are we
V-PIA-1P
3739 [e]
ho

that which
RelPro-ANS
3784 [e]
ōpheilomen
ὠφείλομεν
we were bound
V-IIA-1P
4160 [e]
poiēsai
ποιῆσαι  ,
to do
V-ANA
4160 [e]
pepoiēkamen
πεποιήκαμεν  .
we have done
V-RIA-1P
Jesus Heals Ten Lepers
11   2532 [e]
11   Kai
11   Καὶ
11   And
11   Conj
1096 [e]
egeneto
ἐγένετο
it came to pass
V-AIM-3S
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
3588 [e]

τῷ
the
Art-DNS
4198 [e]
poreuesthai
πορεύεσθαι
going up
V-PNM/P
1519 [e]
eis
εἰς
to
Prep
2419 [e]
Ierousalēm
Ἰερουσαλὴμ
Jerusalem
N-AFS
2532 [e]
kai
καὶ
that
Conj
846 [e]
autos
αὐτὸς
He
PPro-NM3S
1330 [e]
diērcheto
διήρχετο
was passing
V-IIM/P-3S
1223 [e]
dia
διὰ
through
Prep
3319 [e]
meson
μέσον
[the] midst
Adj-ANS
4540 [e]
Samareias
Σαμαρείας
of Samaria
N-GFS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
1056 [e]
Galilaias
Γαλιλαίας  .
Galilee
N-GFS
12   2532 [e]
12   kai
12   καὶ
12   And
12   Conj
1525 [e]
eiserchomenou
εἰσερχομένου
on entering
V-PPM/P-GMS
846 [e]
autou
αὐτοῦ
of Him
PPro-GM3S
1519 [e]
eis
εἴς
into
Prep
5100 [e]
tina
τινα
a certain
IPro-AFS
2968 [e]
kōmēn
κώμην  ,
village
N-AFS
528 [e]
apēntēsan
ἀπήντησαν
met
V-AIA-3P
846 [e]
autō
[αὐτῷ]
Him
PPro-DM3S
1176 [e]
deka
δέκα
ten
Adj-NMP
3015 [e]
leproi
λεπροὶ
leprous
Adj-NMP
435 [e]
andres
ἄνδρες  ,
men
N-NMP
3739 [e]
hoi
οἳ
who
RelPro-NMP
2476 [e]
estēsan
ἔστησαν
stood
V-AIA-3P
4207 [e]
porrōthen
πόρρωθεν  .
afar off
Adv
13   2532 [e]
13   kai
13   καὶ
13   And
13   Conj
846 [e]
autoi
αὐτοὶ
they
PPro-NM3P
142 [e]
ēran
ἦραν
lifted up
V-AIA-3P
5456 [e]
phōnēn
φωνὴν  ,
[their] voice
N-AFS
3004 [e]
legontes
λέγοντες  ,
saying
V-PPA-NMP
2424 [e]
Iēsou
Ἰησοῦ  ,
Jesus
N-VMS
1988 [e]
Epistata
Ἐπιστάτα  ,
Master
N-VMS
1653 [e]
eleēson
ἐλέησον
have compassion on
V-AMA-2S
1473 [e]
hēmas
ἡμᾶς  .
us
PPro-A1P
14   2532 [e]
14   Kai
14   Καὶ
14   And
14   Conj
3708 [e]
idōn
ἰδὼν  ,
having seen [them]
V-APA-NMS
2036 [e]
eipen
εἶπεν
He said
V-AIA-3S
846 [e]
autois
αὐτοῖς  ,
to them
PPro-DM3P
4198 [e]
Poreuthentes
Πορευθέντες  ,
Having gone
V-APP-NMP
1925 [e]
epideixate
ἐπιδείξατε
show
V-AMA-2P
1438 [e]
heautous
ἑαυτοὺς
yourselves
RefPro-AM3P
3588 [e]
tois
τοῖς
to the
Art-DMP
2409 [e]
hiereusin
ἱερεῦσιν  .
priests
N-DMP
2532 [e]
kai
καὶ
And
Conj
1096 [e]
egeneto
ἐγένετο
it came to pass
V-AIM-3S
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
3588 [e]

τῷ
the
Art-DNS
5217 [e]
hypagein
ὑπάγειν
going
V-PNA
846 [e]
autous
αὐτοὺς  ,
them
PPro-AM3P
2511 [e]
ekatharisthēsan
ἐκαθαρίσθησαν  .
they were cleansed
V-AIP-3P
15   1520 [e]
15   Heis
15   Εἷς
15   One
15   Adj-NMS
1161 [e]
de
δὲ
then
Conj
1537 [e]
ex
ἐξ
of
Prep
846 [e]
autōn
αὐτῶν  ,
them
PPro-GM3P
3708 [e]
idōn
ἰδὼν
having seen
V-APA-NMS
3754 [e]
hoti
ὅτι
that
Conj
2390 [e]
iathē
ἰάθη  ,
he was healed
V-AIP-3S
5290 [e]
hypestrepsen
ὑπέστρεψεν  ,
turned back
V-AIA-3S
3326 [e]
meta
μετὰ
with
Prep
5456 [e]
phōnēs
φωνῆς
a voice
N-GFS
3173 [e]
megalēs
μεγάλης
loud
Adj-GFS
1392 [e]
doxazōn
δοξάζων
glorifying
V-PPA-NMS
3588 [e]
ton
τὸν
 - 
Art-AMS
2316 [e]
Theon
Θεόν  ,
God
N-AMS
16   2532 [e]
16   kai
16   καὶ
16   and
16   Conj
4098 [e]
epesen
ἔπεσεν
he fell
V-AIA-3S
1909 [e]
epi
ἐπὶ
on
Prep
4383 [e]
prosōpon
πρόσωπον
[his] face
N-ANS
3844 [e]
para
παρὰ
at
Prep
3588 [e]
tous
τοὺς
the
Art-AMP
4228 [e]
podas
πόδας
feet
N-AMP
846 [e]
autou
αὐτοῦ  ,
of Him
PPro-GM3S
2168 [e]
eucharistōn
εὐχαριστῶν
giving thanks
V-PPA-NMS
846 [e]
autō
αὐτῷ  ;
to Him
PPro-DM3S
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
846 [e]
autos
αὐτὸς
he
PPro-NM3S
1510 [e]
ēn
ἦν
was
V-IIA-3S
4541 [e]
Samaritēs
Σαμαρίτης  .
a Samaritan
N-NMS
17   611 [e]
17   Apokritheis
17   Ἀποκριθεὶς
17   Having answered
17   V-APP-NMS
1161 [e]
de
δὲ  ,
then
Conj
3588 [e]
ho

 - 
Art-NMS
2424 [e]
Iēsous
Ἰησοῦς
Jesus
N-NMS
2036 [e]
eipen
εἶπεν  ,
said
V-AIA-3S
3780 [e]
Ouchi
Οὐχὶ*
Not
Adv
3588 [e]
hoi
οἱ
the
Art-NMP
1176 [e]
deka
δέκα
ten
Adj-NMP
2511 [e]
ekatharisthēsan
ἐκαθαρίσθησαν  ?
were cleansed
V-AIP-3P
3588 [e]
hoi
οἱ
 - 
Art-NMP
1161 [e]
de
δὲ
But
Conj
1767 [e]
ennea
ἐννέα
the nine
Adj-NMP
4226 [e]
pou
ποῦ  ?
are where
Adv
18   3756 [e]
18   ouch
18   οὐχ
18   None
18   Adv
2147 [e]
heurethēsan
εὑρέθησαν
was there found
V-AIP-3P
5290 [e]
hypostrepsantes
ὑποστρέψαντες
having returned
V-APA-NMP
1325 [e]
dounai
δοῦναι
to give
V-ANA
1391 [e]
doxan
δόξαν
glory
N-AFS
3588 [e]

τῷ
 - 
Art-DMS
2316 [e]
Theō
Θεῷ  ,
to God
N-DMS
1487 [e]
ei
εἰ
if
Conj
3361 [e]

μὴ
not
Adv
3588 [e]
ho

the
Art-NMS
241 [e]
allogenēs
ἀλλογενὴς
foreigner
Adj-NMS
3778 [e]
houtos
οὗτος  ?
this
DPro-NMS
19   2532 [e]
19   kai
19   καὶ
19   And
19   Conj
2036 [e]
eipen
εἶπεν
He said
V-AIA-3S
846 [e]
autō
αὐτῷ  ,
to him
PPro-DM3S
450 [e]
Anastas
Ἀναστὰς
Having risen up
V-APA-NMS
4198 [e]
poreuou
πορεύου  ;
go forth
V-PMM/P-2S
3588 [e]


the
Art-NFS
4102 [e]
pistis
πίστις
faith
N-NFS
4771 [e]
sou
σου
of you
PPro-G2S
4982 [e]
sesōken
σέσωκέν
has cured
V-RIA-3S
4771 [e]
se
σε  !
you
PPro-A2S
The Coming of the Kingdom
20   1905 [e]
20   Eperōtētheis
20   Ἐπερωτηθεὶς
20   Having been asked
20   V-APP-NMS
1161 [e]
de
δὲ
now
Conj
5259 [e]
hypo
ὑπὸ
by
Prep
3588 [e]
tōn
τῶν
the
Art-GMP
5330 [e]
Pharisaiōn
Φαρισαίων
Pharisees
N-GMP
4219 [e]
pote
πότε
when
Conj
2064 [e]
erchetai
ἔρχεται
is coming
V-PIM/P-3S
3588 [e]


the
Art-NFS
932 [e]
basileia
βασιλεία
kingdom
N-NFS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
2316 [e]
Theou
Θεοῦ  ,
of God
N-GMS
611 [e]
apekrithē
ἀπεκρίθη
He answered
V-AIP-3S
846 [e]
autois
αὐτοῖς
them
PPro-DM3P
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
2036 [e]
eipen
εἶπεν  ,
said
V-AIA-3S
3756 [e]
Ouk
Οὐκ
Not
Adv
2064 [e]
erchetai
ἔρχεται
comes
V-PIM/P-3S
3588 [e]


the
Art-NFS
932 [e]
basileia
βασιλεία
kingdom
N-NFS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
2316 [e]
Theou
Θεοῦ
of God
N-GMS
3326 [e]
meta
μετὰ
with
Prep
3907 [e]
paratērēseōs
παρατηρήσεως  ,
careful observation
N-GFS
21   3761 [e]
21   oude
21   οὐδὲ
21   nor
21   Conj
2046 [e]
erousin
ἐροῦσιν  ,
will they say
V-FIA-3P
2400 [e]
Idou
Ἰδοὺ
Behold
V-AMA-2S
5602 [e]
hōde
ὧδε  ,
here
Adv
2228 [e]
ē

or
Conj
1563 [e]
Ekei
Ἐκεῖ  .
There
Adv
2400 [e]
idou
ἰδοὺ
Behold
V-AMA-2S
1063 [e]
gar
γὰρ  ,
for
Conj
3588 [e]


the
Art-NFS
932 [e]
basileia
βασιλεία
kingdom
N-NFS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
2316 [e]
Theou
Θεοῦ
of God
N-GMS
1787 [e]
entos
ἐντὸς
in the midst
Prep
4771 [e]
hymōn
ὑμῶν
of you
PPro-G2P
1510 [e]
estin
ἐστιν  .
is
V-PIA-3S
22   2036 [e]
22   Eipen
22   Εἶπεν
22   He said
22   V-AIA-3S
1161 [e]
de
δὲ
then
Conj
4314 [e]
pros
πρὸς
to
Prep
3588 [e]
tous
τοὺς
the
Art-AMP
3101 [e]
mathētas
μαθητάς  ,
disciples
N-AMP
2064 [e]
Eleusontai
Ἐλεύσονται
Will come
V-FIM-3P
2250 [e]
hēmerai
ἡμέραι
days
N-NFP
3753 [e]
hote
ὅτε
when
Adv
1937 [e]
epithymēsete
ἐπιθυμήσετε
you will desire
V-FIA-2P
1520 [e]
mian
μίαν
one
Adj-AFS
3588 [e]
tōn
τῶν
of the
Art-GFP
2250 [e]
hēmerōn
ἡμερῶν
days
N-GFP
3588 [e]
tou
τοῦ
of the
Art-GMS
5207 [e]
Huiou
Υἱοῦ
Son
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
444 [e]
anthrōpou
ἀνθρώπου
of Man
N-GMS
3708 [e]
idein
ἰδεῖν  ,
to see
V-ANA
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3756 [e]
ouk
οὐκ
not
Adv
3708 [e]
opsesthe
ὄψεσθε  .
you will see [it]
V-FIM-2P
23   2532 [e]
23   kai
23   καὶ
23   And
23   Conj
2046 [e]
erousin
ἐροῦσιν
they will say
V-FIA-3P
4771 [e]
hymin
ὑμῖν  ,
to you
PPro-D2P
2400 [e]
Idou
Ἰδοὺ
Behold
V-AMA-2S
1563 [e]
ekei
ἐκεῖ  ,
there
Adv
2228 [e]
ē
[ἤ]
or
Conj
2400 [e]
Idou
Ἰδοὺ
Behold
V-AMA-2S
5602 [e]
hōde
ὧδε  .
here
Adv
3361 [e]

μὴ
Not
Adv
565 [e]
apelthēte
ἀπέλθητε
go forth
V-ASA-2P
3366 [e]
mēde
μηδὲ
nor
Conj
1377 [e]
diōxēte
διώξητε  .
follow
V-ASA-2P
24   5618 [e]
24   hōsper
24   ὥσπερ
24   As
24   Adv
1063 [e]
gar
γὰρ
for
Conj
3588 [e]


the
Art-NFS
796 [e]
astrapē
ἀστραπὴ
lightning
N-NFS
797 [e]
astraptousa
ἀστράπτουσα
flashing
V-PPA-NFS
1537 [e]
ek
ἐκ
from
Prep
3588 [e]
tēs
τῆς
the [one end]
Art-GFS
5259 [e]
hypo
ὑπὸ
of
Prep
3588 [e]
ton
τὸν
the
Art-AMS
3772 [e]
ouranon
οὐρανὸν
sky
N-AMS
1519 [e]
eis
εἰς
to
Prep
3588 [e]
tēn
τὴν
the [other end]
Art-AFS
5259 [e]
hyp’
ὑπ’
of the
Prep
3772 [e]
ouranon
οὐρανὸν
sky
N-AMS
2989 [e]
lampei
λάμπει  ,
shines
V-PIA-3S
3779 [e]
houtōs
οὕτως
thus
Adv
1510 [e]
estai
ἔσται
will be
V-FIM-3S
3588 [e]
ho

the
Art-NMS
5207 [e]
Huios
Υἱὸς
Son
N-NMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
444 [e]
anthrōpou
ἀνθρώπου
of Man
N-GMS
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
3588 [e]

τῇ
the
Art-DFS
2250 [e]
hēmera
ἡμέρᾳ
day
N-DFS
846 [e]
autou
αὐτοῦ  .
of Him
PPro-GM3S
25   4412 [e]
25   prōton
25   πρῶτον
25   First
25   Adv-S
1161 [e]
de
δὲ
however
Conj
1163 [e]
dei
δεῖ
it behooves
V-PIA-3S
846 [e]
auton
αὐτὸν
Him
PPro-AM3S
4183 [e]
polla
πολλὰ
many things
Adj-ANP
3958 [e]
pathein
παθεῖν  ,
to suffer
V-ANA
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
593 [e]
apodokimasthēnai
ἀποδοκιμασθῆναι
to be rejected
V-ANP
575 [e]
apo
ἀπὸ
by
Prep
3588 [e]
tēs
τῆς
the
Art-GFS
1074 [e]
geneas
γενεᾶς
generation
N-GFS
3778 [e]
tautēs
ταύτης  .
this
DPro-GFS
26   2532 [e]
26   Kai
26   Καὶ
26   And
26   Conj
2531 [e]
kathōs
καθὼς
as
Adv
1096 [e]
egeneto
ἐγένετο
it came to pass
V-AIM-3S
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
3588 [e]
tais
ταῖς
the
Art-DFP
2250 [e]
hēmerais
ἡμέραις
days
N-DFP
3575 [e]
Nōe
Νῶε  ,
of Noah
N-GMS
3779 [e]
houtōs
οὕτως
thus
Adv
1510 [e]
estai
ἔσται
will it be
V-FIM-3S
2532 [e]
kai
καὶ
also
Conj
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
3588 [e]
tais
ταῖς
the
Art-DFP
2250 [e]
hēmerais
ἡμέραις
days
N-DFP
3588 [e]
tou
τοῦ
of the
Art-GMS
5207 [e]
Huiou
Υἱοῦ
Son
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
of
Art-GMS
444 [e]
anthrōpou
ἀνθρώπου  :
man
N-GMS
27   2068 [e]
27   ēsthion
27   ἤσθιον  ,
27   They were eating
27   V-IIA-3P
4095 [e]
epinon
ἔπινον  ,
they were drinking
V-IIA-3P
1060 [e]
egamoun
ἐγάμουν  ,
they were marrying
V-IIA-3P
1061 [e]
egamizonto
ἐγαμίζοντο  ,
they were being given in marriage
V-IIM/P-3P
891 [e]
achri
ἄχρι
until
Prep
3739 [e]
hēs
ἧς
that
RelPro-GFS
2250 [e]
hēmeras
ἡμέρας
day
N-GFS
1525 [e]
eisēlthen
εἰσῆλθεν
entered
V-AIA-3S
3575 [e]
Nōe
Νῶε
Noah
N-NMS
1519 [e]
eis
εἰς
into
Prep
3588 [e]
tēn
τὴν
the
Art-AFS
2787 [e]
kibōton
κιβωτόν  ,
ark
N-AFS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
2064 [e]
ēlthen
ἦλθεν
came
V-AIA-3S
3588 [e]
ho

the
Art-NMS
2627 [e]
kataklysmos
κατακλυσμὸς
flood
N-NMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
622 [e]
apōlesen
ἀπώλεσεν
destroyed
V-AIA-3S
3956 [e]
pantas
πάντας  .
all
Adj-AMP
28   3668 [e]
28   Homoiōs
28   Ὁμοίως  ,
28   Likewise
28   Adv
2531 [e]
kathōs
καθὼς
as
Adv
1096 [e]
egeneto
ἐγένετο
it came to pass
V-AIM-3S
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
3588 [e]
tais
ταῖς
the
Art-DFP
2250 [e]
hēmerais
ἡμέραις
days
N-DFP
3091 [e]
Lōt
Λώτ  ,
of Lot
N-GMS
2068 [e]
ēsthion
ἤσθιον  ,
they were eating
V-IIA-3P
4095 [e]
epinon
ἔπινον  ,
they were drinking
V-IIA-3P
59 [e]
ēgorazon
ἠγόραζον  ,
they were buying
V-IIA-3P
4453 [e]
epōloun
ἐπώλουν  ,
they were selling
V-IIA-3P
5452 [e]
ephyteuon
ἐφύτευον  ,
they were planting
V-IIA-3P
3618 [e]
ōkodomoun
ᾠκοδόμουν  ;
they were building
V-IIA-3P
29   3739 [e]
29   
29   
29   in that
29   RelPro-DFS
1161 [e]
de
δὲ
then
Conj
2250 [e]
hēmera
ἡμέρᾳ
day
N-DFS
1831 [e]
exēlthen
ἐξῆλθεν
went out
V-AIA-3S
3091 [e]
Lōt
Λὼτ
Lot
N-NMS
575 [e]
apo
ἀπὸ
from
Prep
4670 [e]
Sodomōn
Σοδόμων  ,
Sodom
N-GNP
1026 [e]
ebrexen
ἔβρεξεν
it rained
V-AIA-3S
4442 [e]
pyr
πῦρ
fire
N-ANS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
2303 [e]
theion
θεῖον
brimstone
N-ANS
575 [e]
ap’
ἀπ’
from
Prep
3772 [e]
ouranou
οὐρανοῦ
heaven
N-GMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
622 [e]
apōlesen
ἀπώλεσεν
destroyed
V-AIA-3S
3956 [e]
pantas
πάντας  .
all
Adj-AMP
30   2596 [e]
30   Kata
30   Κατὰ
30   According
30   Prep
3588 [e]
ta
τὰ
 - 
Art-ANP
846 [e]
auta
αὐτὰ
to these
PPro-AN3P
1510 [e]
estai
ἔσται
will it be
V-FIM-3S
3739 [e]


in that
RelPro-DFS
2250 [e]
hēmera
ἡμέρᾳ
day
N-DFS
3588 [e]
ho

the
Art-NMS
5207 [e]
Huios
Υἱὸς
Son
N-NMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
444 [e]
anthrōpou
ἀνθρώπου
of Man
N-GMS
601 [e]
apokalyptetai
ἀποκαλύπτεται  .
is revealed
V-PIM/P-3S
31   1722 [e]
31   en
31   ἐν
31   In
31   Prep
1565 [e]
ekeinē
ἐκείνῃ
that
DPro-DFS
3588 [e]

τῇ
 - 
Art-DFS
2250 [e]
hēmera
ἡμέρᾳ  ,
day
N-DFS
3739 [e]
hos
ὃς
the [one who]
RelPro-NMS
1510 [e]
estai
ἔσται
will be
V-FIM-3S
1909 [e]
epi
ἐπὶ
on
Prep
3588 [e]
tou
τοῦ
the
Art-GNS
1430 [e]
dōmatos
δώματος  ,
housetop
N-GNS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3588 [e]
ta
τὰ
the
Art-NNP
4632 [e]
skeuē
σκεύη
goods
N-NNP
846 [e]
autou
αὐτοῦ
of him
PPro-GM3S
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
3588 [e]

τῇ
the
Art-DFS
3614 [e]
oikia
οἰκίᾳ  ,
house
N-DFS
3361 [e]

μὴ
not
Adv
2597 [e]
katabatō
καταβάτω
let him come down
V-AMA-3S
142 [e]
arai
ἆραι
to take away
V-ANA
846 [e]
auta
αὐτά  ;
them
PPro-AN3P
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3588 [e]
ho

the [one]
Art-NMS
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
68 [e]
agrō
ἀγρῷ  ,
[the] field
N-DMS
3668 [e]
homoiōs
ὁμοίως
likewise
Adv
3361 [e]

μὴ
not
Adv
1994 [e]
epistrepsatō
ἐπιστρεψάτω
let him return
V-AMA-3S
1519 [e]
eis
εἰς
to
Prep
3588 [e]
ta
τὰ
the things
Art-ANP
3694 [e]
opisō
ὀπίσω  .
behind
Adv
32   3421 [e]
32   mnēmoneuete
32   μνημονεύετε
32   Remember
32   V-PMA-2P
3588 [e]
tēs
τῆς
the
Art-GFS
1135 [e]
gynaikos
γυναικὸς
wife
N-GFS
3091 [e]
Lōt
Λώτ  !
of Lot
N-GMS
33   3739 [e]
33   hos
33   ὃς
33   Whoever
33   RelPro-NMS
1437 [e]
ean
ἐὰν
if
Conj
2212 [e]
zētēsē
ζητήσῃ
may seek
V-ASA-3S
3588 [e]
tēn
τὴν
the
Art-AFS
5590 [e]
psychēn
ψυχὴν
life
N-AFS
846 [e]
autou
αὐτοῦ
of him
PPro-GM3S
4046 [e]
peripoiēsasthai
περιποιήσασθαι  ,
to save
V-ANM
622 [e]
apolesei
ἀπολέσει
will lose
V-FIA-3S
846 [e]
autēn
αὐτήν  ;
it
PPro-AF3S
3739 [e]
hos
ὃς
whoever
RelPro-NMS
1161 [e]
d’
δ’*
also
Conj
302 [e]
an
ἂν
 - 
Prtcl
622 [e]
apolesē
ἀπολέσῃ*  ,
will lose [it]
V-ASA-3S
2225 [e]
zōogonēsei
ζωογονήσει
will preserve
V-FIA-3S
846 [e]
autēn
αὐτήν  .
it
PPro-AF3S
34   3004 [e]
34   legō
34   λέγω
34   I say
34   V-PIA-1S
4771 [e]
hymin
ὑμῖν  ,
to you
PPro-D2P
3778 [e]
tautē
ταύτῃ
in that
DPro-DFS
3588 [e]

τῇ
 - 
Art-DFS
3571 [e]
nykti
νυκτὶ
night
N-DFS
1510 [e]
esontai
ἔσονται
there will be
V-FIM-3P
1417 [e]
dyo
δύο
two
Adj-NMP
1909 [e]
epi
ἐπὶ
upon
Prep
2825 [e]
klinēs
κλίνης
bed
N-GFS
1520 [e]
mias
μιᾶς  :
one
Adj-GFS
3588 [e]
ho

The
Art-NMS
1520 [e]
heis
εἷς
one
Adj-NMS
3880 [e]
paralēmphthēsetai
παραλημφθήσεται  ,
will be taken
V-FIP-3S
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3588 [e]
ho

the
Art-NMS
2087 [e]
heteros
ἕτερος
other
Adj-NMS
863 [e]
aphethēsetai
ἀφεθήσεται  .
will be left
V-FIP-3S
35   1510 [e]
35   esontai
35   ἔσονται
35   There will be
35   V-FIM-3P
1417 [e]
dyo
δύο
two [women]
Adj-NFP
229 [e]
alēthousai
ἀλήθουσαι
grinding
V-PPA-NFP
1909 [e]
epi
ἐπὶ
at
Prep
3588 [e]
to
τὸ
the
Art-ANS
846 [e]
auto
αὐτό  :
same [place]
PPro-AN3S
3588 [e]


The
Art-NFS
1520 [e]
mia
μία
one
Adj-NFS
3880 [e]
paralēmphthēsetai
παραλημφθήσεται  ,
will be taken
V-FIP-3S
3588 [e]


 - 
Art-NFS
1161 [e]
de
δὲ
and
Conj
2087 [e]
hetera
ἑτέρα
the other
Adj-NFS
863 [e]
aphethēsetai
ἀφεθήσεται  .
will be left
V-FIP-3S
36   1417 [e]
36   dyo
36   {δύο
36   Two
36   Adj-NMP
1510 [e]
esontai
ἔσονται
will be
V-FIM-3P
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
3588 [e]

τῷ
the
Art-DNS
68 [e]
agrō
ἀγρῷ  ;
field
N-DMS
3588 [e]
ho

the
Art-NMS
1520 [e]
heis
εἷς
one
Adj-NMS
3880 [e]
paralēphthēsetai
παραληφθήσεται  ,
will be taken
V-FIP-3S
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3588 [e]
ho

the
Art-NMS
2087 [e]
heteros
ἕτερος
other
Adj-NMS
863 [e]
aphethēsetai
ἀφεθήσεται}  .
will be left
V-FIP-3S
37   2532 [e]
37   Kai
37   Καὶ
37   And
37   Conj
611 [e]
apokrithentes
ἀποκριθέντες  ,
answering
V-APP-NMP
3004 [e]
legousin
λέγουσιν
they say
V-PIA-3P
846 [e]
autō
αὐτῷ  ,
to Him
PPro-DM3S
4226 [e]
Pou
Ποῦ  ,
Where
Adv
2962 [e]
Kyrie
Κύριε  ?
Lord
N-VMS
3588 [e]
Ho

 - 
Art-NMS
1161 [e]
de
δὲ
And
Conj
2036 [e]
eipen
εἶπεν
He said
V-AIA-3S
846 [e]
autois
αὐτοῖς  ,
to them
PPro-DM3P
3699 [e]
Hopou
Ὅπου
Where
Adv
3588 [e]
to
τὸ
the
Art-NNS
4983 [e]
sōma
σῶμα  ,
body [is]
N-NNS
1563 [e]
ekei
ἐκεῖ
there
Adv
2532 [e]
kai
καὶ
also
Conj
3588 [e]
hoi
οἱ
the
Art-NMP
105 [e]
aetoi
ἀετοὶ
vultures
N-NMP
1996 [e]
episynachthēsontai
ἐπισυναχθήσονται  .
will be gathered together
V-FIP-3P
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
Luke 16
Top of Page
Top of Page