4496. ῥίπτω (rhiptó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4496. ῥίπτω (rhiptó) — 7 Occurrences

Matthew 9:36 V-RPM/P-NMP
GRK: ἐσκυλμένοι καὶ ἐρριμμένοι ὡσεὶ πρόβατα
NAS: they were distressed and dispirited like
KJV: and were scattered abroad, as
INT: wearied and cast away as sheep

Matthew 15:30 V-AIA-3P
GRK: πολλούς καὶ ἔρριψαν αὐτοὺς παρὰ
NAS: others, and they laid them down at His feet;
KJV: cast them down at Jesus'
INT: many and they placed them at

Matthew 27:5 V-APA-NMS
GRK: καὶ ῥίψας τὰ ἀργύρια
NAS: And he threw the pieces of silver
KJV: And he cast down the pieces of silver
INT: And having cast down the pieces of silver

Luke 4:35 V-APA-NNS
GRK: αὐτοῦ καὶ ῥίψαν αὐτὸν τὸ
NAS: out of him! And when the demon had thrown him down in the midst
KJV: And when the devil had thrown him in
INT: him And having thrown him the

Luke 17:2 V-RIM/P-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ ἔρριπται εἰς τὴν
NAS: his neck and he were thrown into the sea,
KJV: neck, and he cast into the sea,
INT: of him and he is thrown into the

Acts 27:19 V-AIA-3P
GRK: τοῦ πλοίου ἔρριψαν
NAS: and on the third day they threw the ship's
KJV: the third [day] we cast out with our own hands
INT: of the ship they cast away

Acts 27:29 V-APA-NMP
GRK: ἐκ πρύμνης ῥίψαντες ἀγκύρας τέσσαρας
NAS: on the rocks, they cast four
KJV: upon rocks, they cast four anchors
INT: out of [the] stern having cast anchors four

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page