δέκα
Englishman's Concordance
δέκα (deka) — 27 Occurrences

Matthew 20:24 Adj
GRK: ἀκούσαντες οἱ δέκα ἠγανάκτησαν περὶ
NAS: And hearing [this], the ten became indignant
KJV: And when the ten heard
INT: having heard [this] the ten were indignant about

Matthew 25:1 Adj
GRK: τῶν οὐρανῶν δέκα παρθένοις αἵτινες
NAS: will be comparable to ten virgins,
KJV: be likened unto ten virgins,
INT: of the heavens ten virgins who

Matthew 25:28 Adj
GRK: ἔχοντι τὰ δέκα τάλαντα
NAS: it to the one who has the ten talents.'
KJV: [it] unto him which hath ten talents.
INT: has the ten talents

Mark 10:41 Adj
GRK: ἀκούσαντες οἱ δέκα ἤρξαντο ἀγανακτεῖν
NAS: Hearing [this], the ten began
KJV: And when the ten heard
INT: having heard [this] the ten began to be indignant

Luke 13:4 Adj
GRK: ἐκεῖνοι οἱ δέκα ὀκτὼ ἐφ'
KJV: Or those eighteen, upon whom
INT: those ten [and] eight on

Luke 13:11 Adj
GRK: ἀσθενείας ἔτη δέκα ὀκτώ καὶ
KJV: of infirmity eighteen years,
INT: of infirmity years ten [and] eight and

Luke 13:16 Adj
GRK: Σατανᾶς ἰδοὺ δέκα καὶ ὀκτὼ
NAS: has bound for eighteen long
KJV: lo, these eighteen years,
INT: Satan Behold ten and eight

Luke 14:31 Adj
GRK: ἐστιν ἐν δέκα χιλιάσιν ὑπαντῆσαι
NAS: he is strong enough with ten thousand
KJV: able with ten thousand to meet
INT: he is with ten thousand to meet

Luke 15:8 Adj
GRK: δραχμὰς ἔχουσα δέκα ἐὰν ἀπολέσῃ
NAS: if she has ten silver coins
KJV: woman having ten pieces of silver, if
INT: drachmas having ten if she should lose

Luke 17:12 Adj
GRK: ἀπήντησαν αὐτῷ δέκα λεπροὶ ἄνδρες
NAS: a village, ten leprous
KJV: him ten men
INT: met him ten leprous men

Luke 17:17 Adj
GRK: οὐχὶ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν οἱ
NAS: and said, Were there not ten cleansed?
KJV: Were there not ten cleansed? but
INT: Not the ten were cleansed

Luke 19:13 Adj
GRK: καλέσας δὲ δέκα δούλους ἑαυτοῦ
NAS: And he called ten of his slaves,
KJV: his ten servants,
INT: having called moreover ten servants of himself

Luke 19:13 Adj
GRK: ἔδωκεν αὐτοῖς δέκα μνᾶς καὶ
NAS: and gave them ten minas
KJV: and delivered them ten pounds, and
INT: he gave to them ten minas and

Luke 19:16 Adj
GRK: μνᾶ σου δέκα προσηργάσατο μνᾶς
NAS: your mina has made ten minas more.'
KJV: pound hath gained ten pounds.
INT: mina of you ten has produced more minas

Luke 19:17 Adj
GRK: ἔχων ἐπάνω δέκα πόλεων
NAS: over ten cities.'
KJV: thou authority over ten cities.
INT: having over ten cities

Luke 19:24 Adj
GRK: τῷ τὰς δέκα μνᾶς ἔχοντι
NAS: it to the one who has the ten minas.'
KJV: give [it] to him that hath ten pounds.
INT: to him who the ten minas has

Luke 19:25 Adj
GRK: Κύριε ἔχει δέκα μνᾶς
NAS: he has ten minas
KJV: Lord, he hath ten pounds.)
INT: Lord he has ten minas

Acts 25:6 Adj
GRK: ὀκτὼ ἢ δέκα καταβὰς εἰς
NAS: than eight or ten days among
KJV: more than ten days, he went down
INT: eight or ten having gone down to

Revelation 2:10 Adj
GRK: θλίψιν ἡμερῶν δέκα γίνου πιστὸς
NAS: tribulation for ten days.
KJV: tribulation ten days:
INT: tribulation days ten Be you faithful

Revelation 12:3 Adj
GRK: καὶ κέρατα δέκα καὶ ἐπὶ
NAS: heads and ten horns,
KJV: heads and ten horns, and
INT: and horns ten and upon

Revelation 13:1 Adj
GRK: ἔχον κέρατα δέκα καὶ κεφαλὰς
NAS: having ten horns
KJV: heads and ten horns, and
INT: having horns ten and heads

Revelation 13:1 Adj
GRK: κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήματα καὶ
NAS: and on his horns [were] ten diadems,
KJV: his horns ten crowns, and
INT: horns of it ten diadems and

Revelation 17:3 Adj
GRK: καὶ κέρατα δέκα
NAS: seven heads and ten horns.
KJV: heads and ten horns.
INT: and horns ten

Revelation 17:7 Adj
GRK: καὶ τὰ δέκα κέρατα
NAS: the seven heads and the ten horns.
KJV: heads and ten horns.
INT: and the ten horns

Revelation 17:12 Adj
GRK: καὶ τὰ δέκα κέρατα ἃ
NAS: The ten horns which
KJV: And the ten horns which
INT: And the ten horns which

Revelation 17:12 Adj
GRK: ἃ εἶδες δέκα βασιλεῖς εἰσίν
NAS: which you saw are ten kings who
KJV: thou sawest are ten kings, which
INT: which you saw ten kings are

Revelation 17:16 Adj
GRK: καὶ τὰ δέκα κέρατα ἃ
NAS: And the ten horns which
KJV: And the ten horns which
INT: And the ten horns which

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page