Acts 25
Interlinear Bible
Paul's Trial Before Festus
1   5347 [e]
1   Phēstos
1   Φῆστος
1   Festus
1   N-NMS
3767 [e]
oun
οὖν
therefore
Conj
1910 [e]
epibas
ἐπιβὰς
having arrived in
V-APA-NMS
3588 [e]

τῇ
the
Art-DFS
1885 [e]
eparcheia
ἐπαρχείᾳ*  ,
province
N-DFS
3326 [e]
meta
μετὰ
after
Prep
5140 [e]
treis
τρεῖς
three
Adj-AFP
2250 [e]
hēmeras
ἡμέρας
days
N-AFP
305 [e]
anebē
ἀνέβη
he went up
V-AIA-3S
1519 [e]
eis
εἰς
to
Prep
2414 [e]
Hierosolyma
Ἱεροσόλυμα
Jerusalem
N-ANP
575 [e]
apo
ἀπὸ
from
Prep
2542 [e]
Kaisareias
Καισαρείας  .
Caesarea
N-GFS
2   1718 [e]
2   enephanisan
2   ἐνεφάνισάν
2   Made a presentation before
2   V-AIA-3P
5037 [e]
te
τε
then
Conj
846 [e]
autō
αὐτῷ
him
PPro-DM3S
3588 [e]
hoi
οἱ
the
Art-NMP
749 [e]
archiereis
ἀρχιερεῖς
chief priests
N-NMP
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3588 [e]
hoi
οἱ
the
Art-NMP
4413 [e]
prōtoi
πρῶτοι
chiefs
Adj-NMP
3588 [e]
tōn
τῶν
of the
Art-GMP
2453 [e]
Ioudaiōn
Ἰουδαίων  ,
Jews
Adj-GMP
2596 [e]
kata
κατὰ
against
Prep
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
3972 [e]
Paulou
Παύλου  ,
Paul
N-GMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3870 [e]
parekaloun
παρεκάλουν
they were begging
V-IIA-3P
846 [e]
auton
αὐτὸν  ,
him
PPro-AM3S
3   154 [e]
3   aitoumenoi
3   αἰτούμενοι
3   asking
3   V-PPM-NMP
5485 [e]
charin
χάριν
a favor
N-AFS
2596 [e]
kat’
κατ’
against
Prep
846 [e]
autou
αὐτοῦ  ,
him
PPro-GM3S
3704 [e]
hopōs
ὅπως
that
Adv
3343 [e]
metapempsētai
μεταπέμψηται
he would summon
V-ASM-3S
846 [e]
auton
αὐτὸν
him
PPro-AM3S
1519 [e]
eis
εἰς
to
Prep
2419 [e]
Ierousalēm
Ἰερουσαλήμ  ,
Jerusalem
N-AFS
1747 [e]
enedran
ἐνέδραν
an ambush
N-AFS
4160 [e]
poiountes
ποιοῦντες
forming
V-PPA-NMP
337 [e]
anelein
ἀνελεῖν
to kill
V-ANA
846 [e]
auton
αὐτὸν
him
PPro-AM3S
2596 [e]
kata
κατὰ
on
Prep
3588 [e]
tēn
τὴν
the
Art-AFS
3598 [e]
hodon
ὁδόν  .
way
N-AFS
4   3588 [e]
4   Ho
4   
4    - 
4   Art-NMS
3303 [e]
men
μὲν
Indeed
Conj
3767 [e]
oun
οὖν
therefore
Conj
5347 [e]
Phēstos
Φῆστος
Festus
N-NMS
611 [e]
apekrithē
ἀπεκρίθη
answered that
V-AIP-3S
5083 [e]
tēreisthai
τηρεῖσθαι
is to be kept
V-PNM/P
3588 [e]
ton
τὸν
 - 
Art-AMS
3972 [e]
Paulon
Παῦλον
Paul
N-AMS
1519 [e]
eis
εἰς
in
Prep
2542 [e]
Kaisareian
Καισάρειαν  ;
Caesarea
N-AFS
1438 [e]
heauton
ἑαυτὸν
he himself
RefPro-AM3S
1161 [e]
de
δὲ
now
Conj
3195 [e]
mellein
μέλλειν
is about
V-PNA
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
5034 [e]
tachei
τάχει
quickness
N-DNS
1607 [e]
ekporeuesthai
ἐκπορεύεσθαι  .
to set out
V-PNM/P
5   3588 [e]
5   Hoi
5   Οἱ
5   Those
5   Art-NMP
3767 [e]
oun
οὖν
therefore
Conj
1722 [e]
en
ἐν
among
Prep
4771 [e]
hymin
ὑμῖν  ,
you
PPro-D2P
5346 [e]
phēsin
φησίν  ,
he says
V-PIA-3S
1415 [e]
Dynatoi
Δυνατοὶ  ,
[those] in power
Adj-NMP
4782 [e]
synkatabantes
συνκαταβάντες  ,
having gone down too
V-APA-NMP
1487 [e]
ei
εἴ
if
Conj
5100 [e]
ti
τί
anything
IPro-NNS
1510 [e]
estin
ἐστιν
there is
V-PIA-3S
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
3588 [e]

τῷ
the
Art-DMS
435 [e]
andri
ἀνδρὶ
man
N-DMS
824 [e]
atopon
ἄτοπον  ,
wrong
Adj-NNS
2723 [e]
katēgoreitōsan
κατηγορείτωσαν
let them accuse
V-PMA-3P
846 [e]
autou
αὐτοῦ  .
him
PPro-GM3S
6   1304 [e]
6   Diatripsas
6   Διατρίψας
6   Having spent
6   V-APA-NMS
1161 [e]
de
δὲ
then
Conj
1722 [e]
en
ἐν
with
Prep
846 [e]
autois
αὐτοῖς
them
PPro-DM3P
2250 [e]
hēmeras
ἡμέρας
days
N-AFP
3756 [e]
ou
οὐ
not
Adv
4119 [e]
pleious
πλείους
more than
Adj-AFP-C
3638 [e]
oktō
ὀκτὼ
eight
Adj-GFP
2228 [e]
ē

or
Conj
1176 [e]
deka
δέκα  ,
ten
Adj-GFP
2597 [e]
katabas
καταβὰς
having gone down
V-APA-NMS
1519 [e]
eis
εἰς
to
Prep
2542 [e]
Kaisareian
Καισάρειαν  ,
Caesarea
N-AFS
3588 [e]

τῇ
on the
Art-DFS
1887 [e]
epaurion
ἐπαύριον
next day
Adv
2523 [e]
kathisas
καθίσας
having sat
V-APA-NMS
1909 [e]
epi
ἐπὶ
on
Prep
3588 [e]
tou
τοῦ
the
Art-GNS
968 [e]
bēmatos
βήματος  ,
judgment seat
N-GNS
2753 [e]
ekeleusen
ἐκέλευσεν
he commanded
V-AIA-3S
3588 [e]
ton
τὸν
 - 
Art-AMS
3972 [e]
Paulon
Παῦλον
Paul
N-AMS
71 [e]
achthēnai
ἀχθῆναι  .
to be brought
V-ANP
7   3854 [e]
7   paragenomenou
7   παραγενομένου
7   Having arrived
7   V-APM-GMS
1161 [e]
de
δὲ
then
Conj
846 [e]
autou
αὐτοῦ  ,
he
PPro-GM3S
4026 [e]
periestēsan
περιέστησαν
stood around
V-AIA-3P
846 [e]
auton
αὐτὸν
him
PPro-AM3S
3588 [e]
hoi
οἱ
the
Art-NMP
575 [e]
apo
ἀπὸ
from
Prep
2414 [e]
Hierosolymōn
Ἱεροσολύμων
Jerusalem
N-GNP
2597 [e]
katabebēkotes
καταβεβηκότες
having come down
V-RPA-NMP
2453 [e]
Ioudaioi
Ἰουδαῖοι  ,
Jews
Adj-NMP
4183 [e]
polla
πολλὰ
many
Adj-ANP
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
926 [e]
barea
βαρέα
weighty
Adj-ANP
157 [e]
aitiōmata
αἰτιώματα
charges
N-ANP
2702 [e]
katapherontes
καταφέροντες  ,
bringing
V-PPA-NMP
3739 [e]
ha

which
RelPro-ANP
3756 [e]
ouk
οὐκ
not
Adv
2480 [e]
ischyon
ἴσχυον
they were able
V-IIA-3P
584 [e]
apodeixai
ἀποδεῖξαι  .
to prove
V-ANA
8   3588 [e]
8   Tou
8   Τοῦ
8    - 
8   Art-GMS
3972 [e]
Paulou
Παύλου
Paul
N-GMS
626 [e]
apologoumenou
ἀπολογουμένου
made his defense
V-PPM/P-GMS
3754 [e]
hoti
ὅτι  :
 - 
Conj
3777 [e]
Oute
Οὔτε
Neither
Conj
1519 [e]
eis
εἰς
against
Prep
3588 [e]
ton
τὸν
the
Art-AMS
3551 [e]
nomon
νόμον
law
N-AMS
3588 [e]
tōn
τῶν
of the
Art-GMP
2453 [e]
Ioudaiōn
Ἰουδαίων  ,
Jews
Adj-GMP
3777 [e]
oute
οὔτε
nor
Conj
1519 [e]
eis
εἰς
against
Prep
3588 [e]
to
τὸ
the
Art-ANS
2411 [e]
hieron
ἱερὸν  ,
temple
N-ANS
3777 [e]
oute
οὔτε
nor
Conj
1519 [e]
eis
εἰς
against
Prep
2541 [e]
Kaisara
Καίσαρά  ,
Caesar
N-AMS
5100 [e]
ti
τι
[in] anything
IPro-ANS
264 [e]
hēmarton
ἥμαρτον  .
have I sinned
V-AIA-1S
9   3588 [e]
9   Ho
9   
9    - 
9   Art-NMS
5347 [e]
Phēstos
Φῆστος
Festus
N-NMS
1161 [e]
de
δὲ  ,
however
Conj
2309 [e]
thelōn
θέλων
wishing
V-PPA-NMS
3588 [e]
tois
τοῖς
on the
Art-DMP
2453 [e]
Ioudaiois
Ἰουδαίοις
Jews
Adj-DMP
5485 [e]
charin
χάριν
a favor
N-AFS
2698 [e]
katathesthai
καταθέσθαι  ,
to lay
V-ANM
611 [e]
apokritheis
ἀποκριθεὶς
answering
V-APP-NMS
3588 [e]

τῷ
 - 
Art-DMS
3972 [e]
Paulō
Παύλῳ  ,
Paul
N-DMS
2036 [e]
eipen
εἶπεν  ,
said
V-AIA-3S
2309 [e]
Theleis
Θέλεις
Are you willing
V-PIA-2S
1519 [e]
eis
εἰς
to
Prep
2414 [e]
Hierosolyma
Ἱεροσόλυμα
Jerusalem
N-ANP
305 [e]
anabas
ἀναβὰς  ,
having gone up
V-APA-NMS
1563 [e]
ekei
ἐκεῖ
there
Adv
4012 [e]
peri
περὶ
concerning
Prep
3778 [e]
toutōn
τούτων
these things
DPro-GNP
2919 [e]
krithēnai
κριθῆναι
to be judged
V-ANP
1909 [e]
ep’
ἐπ’
before
Prep
1473 [e]
emou
ἐμοῦ  ?
me
PPro-G1S
Paul Appeals to Caesar
10   2036 [e]
10   Eipen
10   Εἶπεν
10   Said
10   V-AIA-3S
1161 [e]
de
δὲ
then
Conj
3588 [e]
ho

 - 
Art-NMS
3972 [e]
Paulos
Παῦλος  ,
Paul
N-NMS
2476 [e]
Hestōs
Ἑστὼς ⇔
Standing
V-RPA-NMS
1909 [e]
epi
«ἐπὶ
before
Prep
3588 [e]
tou
τοῦ
the
Art-GNS
968 [e]
bēmatos
βήματος
judgment seat
N-GNS
2541 [e]
Kaisaros
Καίσαρος»
of Caesar
N-GMS
1510 [e]
eimi
εἰμι  ,
I am
V-PIA-1S
3757 [e]
hou
οὗ
where
Adv
1473 [e]
me
με
me
PPro-A1S
1163 [e]
dei
δεῖ
it behooves
V-PIA-3S
2919 [e]
krinesthai
κρίνεσθαι  .
to be judged
V-PNM/P
2453 [e]
Ioudaious
Ἰουδαίους
To [the] Jews
Adj-AMP
3762 [e]
ouden
οὐδὲν
nothing
Adj-ANS
91 [e]
ēdikēsa
ἠδίκησα*  ,
I have done wrong
V-AIA-1S
5613 [e]
hōs
ὡς
as
Adv
2532 [e]
kai
καὶ
also
Conj
4771 [e]
sy
σὺ
you
PPro-N2S
2566 [e]
kallion
κάλλιον
very well
Adj-ANS-C
1921 [e]
epiginōskeis
ἐπιγινώσκεις  .
know
V-PIA-2S
11   1487 [e]
11   ei
11   εἰ
11   If
11   Conj
3303 [e]
men
μὲν
indeed
Conj
3767 [e]
oun
οὖν
therefore
Conj
91 [e]
adikō
ἀδικῶ  ,
I do wrong
V-PIA-1S
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
514 [e]
axion
ἄξιον
worthy
Adj-ANS
2288 [e]
thanatou
θανάτου
of death
N-GMS
4238 [e]
pepracha
πέπραχά
have done
V-RIA-1S
5100 [e]
ti
τι  ,
anything
IPro-ANS
3756 [e]
ou
οὐ
not
Adv
3868 [e]
paraitoumai
παραιτοῦμαι
I do refuse
V-PIM/P-1S
3588 [e]
to
τὸ
 - 
Art-ANS
599 [e]
apothanein
ἀποθανεῖν  .
to die
V-ANA
1487 [e]
ei
εἰ
If
Conj
1161 [e]
de
δὲ
however
Conj
3762 [e]
ouden
οὐδέν
nothing
Adj-NNS
1510 [e]
estin
ἐστιν
there is
V-PIA-3S
3739 [e]
hōn
ὧν
of which
RelPro-GNP
3778 [e]
houtoi
οὗτοι
they
DPro-NMP
2723 [e]
katēgorousin
κατηγοροῦσίν
[can] accuse
V-PIA-3P
1473 [e]
mou
μου  ,
me
PPro-G1S
3762 [e]
oudeis
οὐδείς
no one
Adj-NMS
1473 [e]
me
με
me
PPro-A1S
1410 [e]
dynatai
δύναται
can
V-PIM/P-3S
846 [e]
autois
αὐτοῖς
to them
PPro-DM3P
5483 [e]
charisasthai
χαρίσασθαι  .
give up
V-ANM
2541 [e]
Kaisara
Καίσαρα
To Caesar
N-AMS
1941 [e]
epikaloumai
ἐπικαλοῦμαι  !
I appeal
V-PIM-1S
12   5119 [e]
12   Tote
12   Τότε
12   Then
12   Adv
3588 [e]
ho

 - 
Art-NMS
5347 [e]
Phēstos
Φῆστος  ,
Festus
N-NMS
4814 [e]
syllalēsas
συλλαλήσας*
having conferred
V-APA-NMS
3326 [e]
meta
μετὰ
with
Prep
3588 [e]
tou
τοῦ
the
Art-GNS
4824 [e]
symbouliou
συμβουλίου  ,
Council
N-GNS
611 [e]
apekrithē
ἀπεκρίθη  ,
answered
V-AIP-3S
2541 [e]
Kaisara
Καίσαρα
To Caesar
N-AMS
1941 [e]
epikeklēsai
ἐπικέκλησαι  ;
You have appealed
V-RIM-2S
1909 [e]
epi
ἐπὶ
to
Prep
2541 [e]
Kaisara
Καίσαρα
Caesar
N-AMS
4198 [e]
poreusē
πορεύσῃ  !
you will go
V-FIM-2S
Festus Consults King Agrippa
13   2250 [e]
13   Hēmerōn
13   Ἡμερῶν
13   Days
13   N-GFP
1161 [e]
de
δὲ
now
Conj
1230 [e]
diagenomenōn
διαγενομένων
having passed
V-APM-GFP
5100 [e]
tinōn
τινῶν  ,
some
IPro-GFP
67 [e]
Agrippas
Ἀγρίππας
Agrippa
N-NMS
3588 [e]
ho

the
Art-NMS
935 [e]
basileus
βασιλεὺς
king
N-NMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
959 [e]
Bernikē
Βερνίκη
Bernice
N-NFS
2658 [e]
katēntēsan
κατήντησαν
came down
V-AIA-3P
1519 [e]
eis
εἰς
to
Prep
2542 [e]
Kaisareian
Καισάρειαν  ,
Caesarea
N-AFS
782 [e]
aspasamenoi
ἀσπασάμενοι
greeting
V-APM-NMP
3588 [e]
ton
τὸν
 - 
Art-AMS
5347 [e]
Phēston
Φῆστον  .
Festus
N-AMS
14   5613 [e]
14   hōs
14   ὡς
14   As
14   Adv
1161 [e]
de
δὲ
now
Conj
4119 [e]
pleious
πλείους
many
Adj-AFP-C
2250 [e]
hēmeras
ἡμέρας
days
N-AFP
1304 [e]
dietribon
διέτριβον
they stayed
V-IIA-3P
1563 [e]
ekei
ἐκεῖ  ,
there
Adv
3588 [e]
ho

 - 
Art-NMS
5347 [e]
Phēstos
Φῆστος  ,
Festus
N-NMS
3588 [e]

τῷ
the
Art-DMS
935 [e]
basilei
βασιλεῖ
king
N-DMS
394 [e]
anetheto
ἀνέθετο  ,
laid before
V-AIM-3S
3588 [e]
ta
τὰ
the things
Art-ANP
2596 [e]
kata
κατὰ
relating to
Prep
3588 [e]
ton
τὸν
 - 
Art-AMS
3972 [e]
Paulon
Παῦλον  ,
Paul
N-AMS
3004 [e]
legōn
λέγων  ,
saying
V-PPA-NMS
435 [e]
Anēr
Ἀνήρ
A man
N-NMS
5100 [e]
tis
τίς
certain
IPro-NMS
1510 [e]
estin
ἐστιν
there is
V-PIA-3S
2641 [e]
kataleleimmenos
καταλελειμμένος
left
V-RPM/P-NMS
5259 [e]
hypo
ὑπὸ
by
Prep
5344 [e]
Phēlikos
Φήλικος
Felix
N-GMS
1198 [e]
desmios
δέσμιος  ,
[as] a prisoner
N-NMS
15   4012 [e]
15   peri
15   περὶ
15   concerning
15   Prep
3739 [e]
hou
οὗ  ,
whom
RelPro-GMS
1096 [e]
genomenou
γενομένου
having been
V-APM-GMS
1473 [e]
mou
μου
my
PPro-G1S
1519 [e]
eis
εἰς
in
Prep
2414 [e]
Hierosolyma
Ἱεροσόλυμα  ,
Jerusalem
N-ANP
1718 [e]
enephanisan
ἐνεφάνισαν
made a presentation
V-AIA-3P
3588 [e]
hoi
οἱ
the
Art-NMP
749 [e]
archiereis
ἀρχιερεῖς
chief priests
N-NMP
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3588 [e]
hoi
οἱ
the
Art-NMP
4245 [e]
presbyteroi
πρεσβύτεροι
elders
Adj-NMP
3588 [e]
tōn
τῶν
of the
Art-GMP
2453 [e]
Ioudaiōn
Ἰουδαίων  ,
Jews
Adj-GMP
154 [e]
aitoumenoi
αἰτούμενοι
asking
V-PPM-NMP
2596 [e]
kat’
κατ’
against
Prep
846 [e]
autou
αὐτοῦ
him
PPro-GM3S
2613 [e]
katadikēn
καταδίκην  ,
judgment
N-AFS
16   4314 [e]
16   pros
16   πρὸς
16   to
16   Prep
3739 [e]
hous
οὓς
whom
RelPro-AMP
611 [e]
apekrithēn
ἀπεκρίθην
I answered
V-AIP-1S
3754 [e]
hoti
ὅτι
that
Conj
3756 [e]
ouk
οὐκ
not
Adv
1510 [e]
estin
ἔστιν
it is
V-PIA-3S
1485 [e]
ethos
ἔθος
[the] custom
N-NNS
4514 [e]
Rhōmaiois
Ῥωμαίοις
with Romans
Adj-DMP
5483 [e]
charizesthai
χαρίζεσθαί
to give up
V-PNM/P
5100 [e]
tina
τινα
any
IPro-AMS
444 [e]
anthrōpon
ἄνθρωπον
man
N-AMS
4250 [e]
prin
πρὶν
before
Adv
2228 [e]
ē

that
Conj
3588 [e]
ho

the [one]
Art-NMS
2723 [e]
katēgoroumenos
κατηγορούμενος
being accused
V-PPM/P-NMS
2596 [e]
kata
κατὰ
to
Prep
4383 [e]
prosōpon
πρόσωπον
face
N-ANS
2192 [e]
echoi
ἔχοι
may have [it]
V-POA-3S
3588 [e]
tous
τοὺς
the
Art-AMP
2725 [e]
katēgorous
κατηγόρους
accusers
N-AMP
5117 [e]
topon
τόπον  ,
[the] opportunity
N-AMS
5037 [e]
te
τε
and
Conj
627 [e]
apologias
ἀπολογίας
of defense
N-GFS
2983 [e]
laboi
λάβοι
he may have
V-AOA-3S
4012 [e]
peri
περὶ
concerning
Prep
3588 [e]
tou
τοῦ
the
Art-GNS
1462 [e]
enklēmatos
ἐγκλήματος  .
accusation
N-GNS
17   4905 [e]
17   Synelthontōn
17   Συνελθόντων
17   Having come together
17   V-APA-GMP
3767 [e]
oun
οὖν
therefore
Conj
846 [e]
autōn
[αὐτῶν]
of them
PPro-GM3P
1759 [e]
enthade
ἐνθάδε  ,
here
Adv
311 [e]
anabolēn
ἀναβολὴν
delay
N-AFS
3367 [e]
mēdemian
μηδεμίαν
no
Adj-AFS
4160 [e]
poiēsamenos
ποιησάμενος  ,
having made
V-APM-NMS
3588 [e]

τῇ
the
Art-DFS
1836 [e]
hexēs
ἑξῆς
next [day]
Adv
2523 [e]
kathisas
καθίσας
having sat
V-APA-NMS
1909 [e]
epi
ἐπὶ
on
Prep
3588 [e]
tou
τοῦ
the
Art-GNS
968 [e]
bēmatos
βήματος  ,
judgment seat
N-GNS
2753 [e]
ekeleusa
ἐκέλευσα
I commanded
V-AIA-1S
71 [e]
achthēnai
ἀχθῆναι
to be brought
V-ANP
3588 [e]
ton
τὸν
the
Art-AMS
435 [e]
andra
ἄνδρα  ,
man
N-AMS
18   4012 [e]
18   peri
18   περὶ
18   concerning
18   Prep
3739 [e]
hou
οὗ  ,
whom
RelPro-GMS
2476 [e]
stathentes
σταθέντες  ,
having stood up
V-APP-NMP
3588 [e]
hoi
οἱ
the
Art-NMP
2725 [e]
katēgoroi
κατήγοροι
accusers
N-NMP
3762 [e]
oudemian
οὐδεμίαν
no
Adj-AFS
156 [e]
aitian
αἰτίαν
charge
N-AFS
5342 [e]
epheron
ἔφερον
were bringing
V-IIA-3P
3739 [e]
hōn
ὧν
of which
RelPro-GNP
1473 [e]
egō
ἐγὼ
I
PPro-N1S
5282 [e]
hypenooun
ὑπενόουν
was expecting
V-IIA-1S
4190 [e]
ponērōn
πονηρῶν  .
crimes
Adj-GNP
19   2213 [e]
19   zētēmata
19   ζητήματα
19   Questions
19   N-ANP
1161 [e]
de
δέ
however
Conj
5100 [e]
tina
τινα
certain
IPro-ANP
4012 [e]
peri
περὶ
concerning
Prep
3588 [e]
tēs
τῆς
the
Art-GFS
2398 [e]
idias
ἰδίας
own
Adj-GFS
1175 [e]
deisidaimonias
δεισιδαιμονίας
religion
N-GFS
2192 [e]
eichon
εἶχον
they had
V-IIA-3P
4314 [e]
pros
πρὸς
against
Prep
846 [e]
auton
αὐτὸν  ,
him
PPro-AM3S
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
4012 [e]
peri
περί
concerning
Prep
5100 [e]
tinos
τινος
a certain
IPro-GMS
2424 [e]
Iēsou
Ἰησοῦ
Jesus
N-GMS
2348 [e]
tethnēkotos
τεθνηκότος  ,
having been dead
V-RPA-GMS
3739 [e]
hon
ὃν
whom
RelPro-AMS
5335 [e]
ephasken
ἔφασκεν
was affirming
V-IIA-3S
3588 [e]
ho

 - 
Art-NMS
3972 [e]
Paulos
Παῦλος
Paul
N-NMS
2198 [e]
zēn
ζῆν  .
to be alive
V-PNA
20   639 [e]
20   Aporoumenos
20   Ἀπορούμενος
20   Being perplexed
20   V-PPM-NMS
1161 [e]
de
δὲ  ,
now
Conj
1473 [e]
egō
ἐγὼ
I
PPro-N1S
3588 [e]
tēn
τὴν
 - 
Art-AFS
4012 [e]
peri
περὶ
concerning
Prep
3778 [e]
toutōn
τούτων
this
DPro-GNP
2214 [e]
zētēsin
ζήτησιν
inquiry
N-AFS
2036 [e]
elegon
ἔλεγον
was asking
V-IIA-1S
1487 [e]
ei
εἰ
if
Conj
1014 [e]
bouloito
βούλοιτο
he was willing
V-POM/P-3S
4198 [e]
poreuesthai
πορεύεσθαι
to go
V-PNM/P
1519 [e]
eis
εἰς
to
Prep
2414 [e]
Hierosolyma
Ἱεροσόλυμα
Jerusalem
N-ANP
2546 [e]
kakei
κἀκεῖ
and there
Conj
2919 [e]
krinesthai
κρίνεσθαι
to be judged
V-PNM/P
4012 [e]
peri
περὶ
concerning
Prep
3778 [e]
toutōn
τούτων  .
these things
DPro-GNP
21   3588 [e]
21   tou
21   τοῦ
21    - 
21   Art-GMS
1161 [e]
de
δὲ
But
Conj
3972 [e]
Paulou
Παύλου
of Paul
N-GMS
1941 [e]
epikalesamenou
ἐπικαλεσαμένου
having appealed for
V-APM-GMS
5083 [e]
tērēthēnai
τηρηθῆναι
to be kept
V-ANP
846 [e]
auton
αὐτὸν
himself
PPro-AM3S
1519 [e]
eis
εἰς
for
Prep
3588 [e]
tēn
τὴν
the
Art-AFS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
4575 [e]
Sebastou
Σεβαστοῦ
Emperor's
Adj-GMS
1233 [e]
diagnōsin
διάγνωσιν  ,
decision
N-AFS
2753 [e]
ekeleusa
ἐκέλευσα
I commanded
V-AIA-1S
5083 [e]
tēreisthai
τηρεῖσθαι
to be kept
V-PNM/P
846 [e]
auton
αὐτὸν
him
PPro-AM3S
2193 [e]
heōs
ἕως
until
Prep
3739 [e]
hou
οὗ
that
RelPro-GMS
375 [e]
anapempsō
ἀναπέμψω
I might send
V-ASA-1S
846 [e]
auton
αὐτὸν
him
PPro-AM3S
4314 [e]
pros
πρὸς
to
Prep
2541 [e]
Kaisara
Καίσαρα  .
Caesar
N-AMS
22   67 [e]
22   Agrippas
22   Ἀγρίππας
22   Agrippa
22   N-NMS
1161 [e]
de
δὲ
then
Conj
4314 [e]
pros
πρὸς
[said] to
Prep
3588 [e]
ton
τὸν
 - 
Art-AMS
5347 [e]
Phēston
Φῆστον  ,
Festus
N-AMS
1014 [e]
Eboulomēn
Ἐβουλόμην
I have been wanting
V-IIM/P-1S
2532 [e]
kai
καὶ
also
Conj
846 [e]
autos
αὐτὸς
myself
PPro-NM3S
3588 [e]
tou
τοῦ
the
Art-GMS
444 [e]
anthrōpou
ἀνθρώπου
man
N-GMS
191 [e]
akousai
ἀκοῦσαι  .
to hear
V-ANA
839 [e]
Aurion
Αὔριον  ,
Tomorrow
Adv
5346 [e]
phēsin
φησίν  ,
he says
V-PIA-3S
191 [e]
Akousē
Ἀκούσῃ
you will hear
V-FIM-2S
846 [e]
autou
αὐτοῦ  .
him
PPro-GM3S
Paul Before Agrippa and Bernice
23   3588 [e]
23   
23   Τῇ
23   On the
23   Art-DFS
3767 [e]
oun
οὖν
therefore
Conj
1887 [e]
epaurion
ἐπαύριον  ,
next day
Adv
2064 [e]
elthontos
ἐλθόντος
having come
V-APA-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
67 [e]
Agrippa
Ἀγρίππα
Agrippa
N-GMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3588 [e]
tēs
τῆς
 - 
Art-GFS
959 [e]
Bernikēs
Βερνίκης
Bernice
N-GFS
3326 [e]
meta
μετὰ
with
Prep
4183 [e]
pollēs
πολλῆς
great
Adj-GFS
5325 [e]
phantasias
φαντασίας  ,
pomp
N-GFS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
1525 [e]
eiselthontōn
εἰσελθόντων
having entered
V-APA-GMP
1519 [e]
eis
εἰς
into
Prep
3588 [e]
to
τὸ
the
Art-ANS
201 [e]
akroatērion
ἀκροατήριον  ,
audience hall
N-ANS
4862 [e]
syn
σύν
with
Prep
5037 [e]
te
τε
both
Conj
5506 [e]
chiliarchois
χιλιάρχοις
[the] commanders
N-DMP
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
435 [e]
andrasin
ἀνδράσιν
men
N-DMP
3588 [e]
tois
τοῖς
 - 
Art-DMP
2596 [e]
kat’
κατ’
in
Prep
1851 [e]
exochēn
ἐξοχὴν
prominence
N-AFS
3588 [e]
tēs
τῆς
in the
Art-GFS
4172 [e]
poleōs
πόλεως  ,
city
N-GFS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
2753 [e]
keleusantos
κελεύσαντος
having commanded
V-APA-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
5347 [e]
Phēstou
Φήστου  ,
Festus
N-GMS
71 [e]
ēchthē
ἤχθη
was brought in
V-AIP-3S
3588 [e]
ho

 - 
Art-NMS
3972 [e]
Paulos
Παῦλος  .
Paul
N-NMS
24   2532 [e]
24   Kai
24   Καί
24   And
24   Conj
5346 [e]
phēsin
φησιν
says
V-PIA-3S
3588 [e]
ho

 - 
Art-NMS
5347 [e]
Phēstos
Φῆστος  ,
Festus
N-NMS
67 [e]
Agrippa
Ἀγρίππα
Agrippa
N-VMS
935 [e]
basileu
βασιλεῦ  ,
King
N-VMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3956 [e]
pantes
πάντες
all
Adj-VMP
3588 [e]
hoi
οἱ
the
Art-VMP
4840 [e]
symparontes
συμπαρόντες
being present with
V-PPA-VMP
1473 [e]
hēmin
ἡμῖν
us
PPro-D1P
435 [e]
andres
ἄνδρες  ,
men
N-VMP
2334 [e]
theōreite
θεωρεῖτε
you see
V-PIA-2P
3778 [e]
touton
τοῦτον  ,
this one
DPro-AMS
4012 [e]
peri
περὶ
concerning
Prep
3739 [e]
hou
οὗ
whom
RelPro-GMS
537 [e]
hapan
ἅπαν
all
Adj-NNS
3588 [e]
to
τὸ
the
Art-NNS
4128 [e]
plēthos
πλῆθος
multitude
N-NNS
3588 [e]
tōn
τῶν
of the
Art-GMP
2453 [e]
Ioudaiōn
Ἰουδαίων
Jews
Adj-GMP
1793 [e]
enetychon
ἐνέτυχόν
pleaded
V-AIA-3P
1473 [e]
moi
μοι  ,
with me
PPro-D1S
1722 [e]
en
ἔν
in
Prep
5037 [e]
te
τε
both
Conj
2414 [e]
Hierosolymois
Ἱεροσολύμοις
Jerusalem
N-DNP
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
1759 [e]
enthade
ἐνθάδε  ,
here
Adv
994 [e]
boōntes
βοῶντες
crying out [that]
V-PPA-NMP
3361 [e]

μὴ
not
Adv
1163 [e]
dein
δεῖν
he ought
V-PNA
846 [e]
auton
αὐτὸν
of him
PPro-AM3S
2198 [e]
zēn
ζῆν
to live
V-PNA
3371 [e]
mēketi
μηκέτι  .
no longer
Adv
25   1473 [e]
25   egō
25   ἐγὼ
25   I
25   PPro-N1S
1161 [e]
de
δὲ  ,
however
Conj
2638 [e]
katelabomēn
κατελαβόμην
having understood
V-AIM-1S
3367 [e]
mēden
μηδὲν
nothing
Adj-ANS
514 [e]
axion
ἄξιον
worthy
Adj-ANS
846 [e]
auton
αὐτὸν
him
PPro-AM3S
2288 [e]
thanatou
θανάτου
of death
N-GMS
4238 [e]
peprachenai
πεπραχέναι  ,
to have done
V-RNA
846 [e]
autou
αὐτοῦ
himself
PPro-GM3S
1161 [e]
de
δὲ
and
Conj
3778 [e]
toutou
τούτου
of this one
DPro-GMS
1941 [e]
epikalesamenou
ἐπικαλεσαμένου
having appealed to
V-APM-GMS
3588 [e]
ton
τὸν
the
Art-AMS
4575 [e]
Sebaston
Σεβαστὸν  ,
Emperor
Adj-AMS
2919 [e]
ekrina
ἔκρινα
I determined
V-AIA-1S
3992 [e]
pempein
πέμπειν  ,
to send [him]
V-PNA
26   4012 [e]
26   peri
26   περὶ
26   concerning
26   Prep
3739 [e]
hou
οὗ  ,
whom
RelPro-GMS
804 [e]
asphales
ἀσφαλές
definite
Adj-ANS
5100 [e]
ti
τι
anything
IPro-ANS
1125 [e]
grapsai
γράψαι
to write
V-ANA
3588 [e]

τῷ
to
Art-DMS
2962 [e]
kyriō
κυρίῳ  ,
[my] lord
N-DMS
3756 [e]
ouk
οὐκ
not
Adv
2192 [e]
echō
ἔχω  .
I have
V-PIA-1S
1352 [e]
dio
διὸ
Therefore
Conj
4254 [e]
proēgagon
προήγαγον
I have brought
V-AIA-1S
846 [e]
auton
αὐτὸν
him
PPro-AM3S
1909 [e]
eph’
ἐφ’
before
Prep
4771 [e]
hymōn
ὑμῶν  ,
you all
PPro-G2P
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3122 [e]
malista
μάλιστα
especially
Adv
1909 [e]
epi
ἐπὶ
before
Prep
4771 [e]
sou
σοῦ  ,
you
PPro-G2S
935 [e]
basileu
βασιλεῦ
King
N-VMS
67 [e]
Agrippa
Ἀγρίππα  ,
Agrippa
N-VMS
3704 [e]
hopōs
ὅπως
so that
Conj
3588 [e]
tēs
τῆς
the
Art-GFS
351 [e]
anakriseōs
ἀνακρίσεως
examination
N-GFS
1096 [e]
genomenēs
γενομένης  ,
having taken place
V-APM-GFS
2192 [e]
schō
σχῶ
I might have
V-ASA-1S
5101 [e]
ti
τί
something
IPro-ANS
1125 [e]
grapsō
γράψω  .
to write
V-ASA-1S
27   249 [e]
27   alogon
27   ἄλογον
27   Absurd
27   Adj-NNS
1063 [e]
gar
γάρ
for
Conj
1473 [e]
moi
μοι
to me
PPro-D1S
1380 [e]
dokei
δοκεῖ
it seems
V-PIA-3S
3992 [e]
pemponta
πέμποντα
[in] sending
V-PPA-AMS
1198 [e]
desmion
δέσμιον  ,
a prisoner
N-AMS
3361 [e]

μὴ
not
Adv
2532 [e]
kai
καὶ
also
Conj
3588 [e]
tas
τὰς
the
Art-AFP
2596 [e]
kat’
κατ’
against
Prep
846 [e]
autou
αὐτοῦ
him
PPro-GM3S
156 [e]
aitias
αἰτίας
charges
N-AFP
4591 [e]
sēmanai
σημᾶναι  .
to specify
V-ANA
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
Acts 24
Top of Page
Top of Page