Παύλῳ
Englishman's Concordance
Παύλῳ (Paulō) — 17 Occurrences

Acts 13:7 N-DMS
GRK: ἀνθυπάτῳ Σεργίῳ Παύλῳ ἀνδρὶ συνετῷ
NAS: Sergius Paulus, a man
KJV: Sergius Paulus, a prudent
INT: procounsul Sergius Paulus man an intelligent

Acts 13:43 N-DMS
GRK: προσηλύτων τῷ Παύλῳ καὶ τῷ
NAS: followed Paul and Barnabas,
KJV: proselytes followed Paul and Barnabas:
INT: converts Paul and

Acts 15:2 N-DMS
GRK: ὀλίγης τῷ Παύλῳ καὶ τῷ
NAS: And when Paul and Barnabas had
KJV: When therefore Paul and Barnabas
INT: a little by Paul and

Acts 15:22 N-DMS
GRK: σὺν τῷ Παύλῳ καὶ Βαρνάβᾳ
NAS: to Antioch with Paul and Barnabas--
KJV: Antioch with Paul and Barnabas;
INT: with Paul and Barnabas

Acts 15:25 N-DMS
GRK: Βαρνάβᾳ καὶ Παύλῳ
NAS: Barnabas and Paul,
KJV: Barnabas and Paul,
INT: Barnabas and Paul

Acts 16:9 N-DMS
GRK: νυκτὸς τῷ Παύλῳ ὤφθη ἀνὴρ
NAS: appeared to Paul in the night:
KJV: appeared to Paul in
INT: night to Paul appeared A man

Acts 16:17 N-DMS
GRK: κατακολουθοῦσα τῷ Παύλῳ καὶ ἡμῖν
NAS: Following after Paul and us, she kept crying
KJV: The same followed Paul and us,
INT: having followed Paul and us

Acts 16:29 N-DMS
GRK: προσέπεσεν τῷ Παύλῳ καὶ τῷ
NAS: he fell down before Paul and Silas,
KJV: and fell down before Paul and
INT: fell down before Paul and

Acts 17:2 N-DMS
GRK: εἰωθὸς τῷ Παύλῳ εἰσῆλθεν πρὸς
NAS: And according to Paul's custom,
KJV: And Paul, as his manner was,
INT: custom with Paul he went in to

Acts 17:4 N-DMS
GRK: προσεκληρώθησαν τῷ Παύλῳ καὶ τῷ
NAS: and joined Paul and Silas,
KJV: and consorted with Paul and Silas;
INT: joined themselves to Paul and

Acts 18:9 N-DMS
GRK: ὁράματος τῷ Παύλῳ Μὴ φοβοῦ
NAS: said to Paul in the night
KJV: spake the Lord to Paul in the night
INT: a vision to Paul not Fear

Acts 18:12 N-DMS
GRK: ὁμοθυμαδὸν τῷ Παύλῳ καὶ ἤγαγον
NAS: rose up against Paul and brought
KJV: with one accord against Paul, and
INT: with one accord Paul and led

Acts 21:4 N-DMS
GRK: οἵτινες τῷ Παύλῳ ἔλεγον διὰ
NAS: and they kept telling Paul through
KJV: who said to Paul through the Spirit,
INT: who to Paul said by

Acts 23:16 N-DMS
GRK: ἀπήγγειλεν τῷ Παύλῳ
NAS: the barracks and told Paul.
KJV: the castle, and told Paul.
INT: he reported [it] to Paul

Acts 25:9 N-DMS
GRK: ἀποκριθεὶς τῷ Παύλῳ εἶπεν Θέλεις
NAS: answered Paul and said,
KJV: answered Paul, and said,
INT: having answered Paul said Are you willing

Acts 27:3 N-DMS
GRK: Ἰούλιος τῷ Παύλῳ χρησάμενος ἐπέτρεψεν
NAS: treated Paul with consideration
KJV: entreated Paul, and gave [him] liberty
INT: Julius Paul having treated allowed [him]

Acts 28:16 N-DMS
GRK: ἐπετράπη τῷ Παύλῳ μένειν καθ'
NAS: Rome, Paul was allowed
KJV: but Paul was suffered
INT: was allowed Paul to remain by

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page