Acts 13
Interlinear Bible
Paul's First Missionary Journey
1   1510 [e]
1   Ēsan
1   Ἦσαν
1   There were
1   V-IIA-3P
1161 [e]
de
δὲ
now
Conj
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
490 [e]
Antiocheia
Ἀντιοχείᾳ  ,
Antioch
N-DFS
2596 [e]
kata
κατὰ
in
Prep
3588 [e]
tēn
τὴν
the
Art-AFS
1510 [e]
ousan
οὖσαν
being [there]
V-PPA-AFS
1577 [e]
ekklēsian
ἐκκλησίαν  ,
church
N-AFS
4396 [e]
prophētai
προφῆται
prophets
N-NMP
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
1320 [e]
didaskaloi
διδάσκαλοι  ,
teachers
N-NMP
3588 [e]
ho

 - 
Art-NMS
5037 [e]
te
τε
both
Conj
921 [e]
Barnabas
Βαρνάβας
Barnabas
N-NMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
4826 [e]
Symeōn
Συμεὼν
Simeon
N-NMS
3588 [e]
ho

who
Art-NMS
2564 [e]
kaloumenos
καλούμενος
was called
V-PPM/P-NMS
3526 [e]
Niger
Νίγερ  ,
Niger
N-NMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3066 [e]
Loukios
Λούκιος
Lucius
N-NMS
3588 [e]
ho

the
Art-NMS
2956 [e]
Kyrēnaios
Κυρηναῖος  ,
Cyrenian
N-NMS
3127 [e]
Manaēn
Μαναήν
Manaen
N-NMS
5037 [e]
te
τε  —
also
Conj
2264 [e]
Hērōdou
Ἡρῴδου
Herod
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
the
Art-GMS
5076 [e]
tetraarchou
τετραάρχου
tetrarch
N-GMS
4939 [e]
syntrophos
σύντροφος  —
brought up with
Adj-NMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
4569 [e]
Saulos
Σαῦλος  .
Saul
N-NMS
2   3008 [e]
2   Leitourgountōn
2   Λειτουργούντων
2   As were ministering
2   V-PPA-GMP
1161 [e]
de
δὲ
now
Conj
846 [e]
autōn
αὐτῶν
they
PPro-GM3P
3588 [e]

τῷ
to the
Art-DMS
2962 [e]
Kyriō
Κυρίῳ
Lord
N-DMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3522 [e]
nēsteuontōn
νηστευόντων  ,
fasting
V-PPA-GMP
2036 [e]
eipen
εἶπεν
said
V-AIA-3S
3588 [e]
to
τὸ
the
Art-NNS
4151 [e]
Pneuma
Πνεῦμα
Spirit
N-NNS
3588 [e]
to
τὸ
 - 
Art-NNS
40 [e]
Hagion
Ἅγιον  ,
Holy
Adj-NNS
873 [e]
Aphorisate
Ἀφορίσατε
Set apart
V-AMA-2P
1211 [e]

δή
then
Prtcl
1473 [e]
moi
μοι
to Me
PPro-D1S
3588 [e]
ton
τὸν
 - 
Art-AMS
921 [e]
Barnaban
Βαρνάβαν
Barnabas
N-AMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
4569 [e]
Saulon
Σαῦλον
Saul
N-AMS
1519 [e]
eis
εἰς
for
Prep
3588 [e]
to
τὸ
the
Art-ANS
2041 [e]
ergon
ἔργον
work
N-ANS
3739 [e]
ho

to which
RelPro-ANS
4341 [e]
proskeklēmai
προσκέκλημαι
I have called
V-RIM/P-1S
846 [e]
autous
αὐτούς  .
them
PPro-AM3P
3   5119 [e]
3   tote
3   τότε
3   Then
3   Adv
3522 [e]
nēsteusantes
νηστεύσαντες  ,
having fasted
V-APA-NMP
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
4336 [e]
proseuxamenoi
προσευξάμενοι  ,
having prayed
V-APM-NMP
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
2007 [e]
epithentes
ἐπιθέντες
having laid
V-APA-NMP
3588 [e]
tas
τὰς
the
Art-AFP
5495 [e]
cheiras
χεῖρας
hands
N-AFP
846 [e]
autois
αὐτοῖς  ,
on them
PPro-DM3P
630 [e]
apelysan
ἀπέλυσαν  .
they sent [them] off
V-AIA-3P
On Cyprus
4   846 [e]
4   Autoi
4   Αὐτοὶ
4   They
4   PPro-NM3P
3303 [e]
men
μὲν
indeed
Conj
3767 [e]
oun
οὖν
therefore
Conj
1599 [e]
ekpemphthentes
ἐκπεμφθέντες
having been sent forth
V-APP-NMP
5259 [e]
hypo
ὑπὸ
by
Prep
3588 [e]
tou
τοῦ
the
Art-GNS
40 [e]
Hagiou
Ἁγίου
Holy
Adj-GNS
4151 [e]
Pneumatos
Πνεύματος  ,
Spirit
N-GNS
2718 [e]
katēlthon
κατῆλθον
went down
V-AIA-3P
1519 [e]
eis
εἰς
to
Prep
4581 [e]
Seleukeian
Σελεύκειαν  .
Seleucia
N-AFS
1564 [e]
ekeithen
ἐκεῖθέν
From there
Adv
5037 [e]
te
τε
then
Conj
636 [e]
apepleusan
ἀπέπλευσαν
they sailed
V-AIA-3P
1519 [e]
eis
εἰς
to
Prep
2954 [e]
Kypron
Κύπρον  .
Cyprus
N-AFS
5   2532 [e]
5   kai
5   καὶ
5   And
5   Conj
1096 [e]
genomenoi
γενόμενοι
having come
V-APM-NMP
1722 [e]
en
ἐν
into
Prep
4529 [e]
Salamini
Σαλαμῖνι  ,
Salamis
N-DFS
2605 [e]
katēngellon
κατήγγελλον
they began proclaiming
V-IIA-3P
3588 [e]
ton
τὸν
the
Art-AMS
3056 [e]
logon
λόγον
word
N-AMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
2316 [e]
Theou
Θεοῦ
of God
N-GMS
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
3588 [e]
tais
ταῖς
the
Art-DFP
4864 [e]
synagōgais
συναγωγαῖς
synagogues
N-DFP
3588 [e]
tōn
τῶν
of the
Art-GMP
2453 [e]
Ioudaiōn
Ἰουδαίων  .
Jews
Adj-GMP
2192 [e]
eichon
εἶχον
They had
V-IIA-3P
1161 [e]
de
δὲ
now
Conj
2532 [e]
kai
καὶ
also
Conj
2491 [e]
Iōannēn
Ἰωάννην
John [as]
N-AMS
5257 [e]
hypēretēn
ὑπηρέτην  .
a helper
N-AMS
6   1330 [e]
6   Dielthontes
6   Διελθόντες
6   Having passed through
6   V-APA-NMP
1161 [e]
de
δὲ
now
Conj
3650 [e]
holēn
ὅλην
all
Adj-AFS
3588 [e]
tēn
τὴν
the
Art-AFS
3520 [e]
nēson
νῆσον  ,
island
N-AFS
891 [e]
achri
ἄχρι
as far as
Prep
3974 [e]
Paphou
Πάφου  ,
Paphos
N-GFS
2147 [e]
heuron
εὗρον
they found
V-AIA-3P
435 [e]
andra
ἄνδρα  —
a man
N-AMS
5100 [e]
tina
τινὰ
a certain
IPro-AMS
3097 [e]
magon
μάγον  ,
magician
N-AMS
5578 [e]
pseudoprophētēn
ψευδοπροφήτην
a false prophet
N-AMS
2453 [e]
Ioudaion
Ἰουδαῖον  —
Jewish
Adj-AMS
3739 [e]


whose
RelPro-DMS
3686 [e]
onoma
ὄνομα
name
N-NNS
919 [e]
Bariēsou
Βαριησοῦ  ,
[was] Bar-Jesus
N-GMS
7   3739 [e]
7   hos
7   ὃς
7   who
7   RelPro-NMS
1510 [e]
ēn
ἦν
was
V-IIA-3S
4862 [e]
syn
σὺν
with
Prep
3588 [e]

τῷ
the
Art-DMS
446 [e]
anthypatō
ἀνθυπάτῳ
proconsul
N-DMS
4588 [e]
Sergiō
Σεργίῳ
Sergius
N-DMS
3972 [e]
Paulō
Παύλῳ  ,
Paulus
N-DMS
435 [e]
andri
ἀνδρὶ
man
N-DMS
4908 [e]
synetō
συνετῷ  .
an intelligent
Adj-DMS
3778 [e]
houtos
οὗτος
He
DPro-NMS
4341 [e]
proskalesamenos
προσκαλεσάμενος
having called to [him]
V-APM-NMS
921 [e]
Barnaban
Βαρνάβαν
Barnabas
N-AMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
4569 [e]
Saulon
Σαῦλον  ,
Saul
N-AMS
1934 [e]
epezētēsen
ἐπεζήτησεν
desired
V-AIA-3S
191 [e]
akousai
ἀκοῦσαι
to hear
V-ANA
3588 [e]
ton
τὸν
the
Art-AMS
3056 [e]
logon
λόγον
word
N-AMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
2316 [e]
Theou
Θεοῦ  .
of God
N-GMS
8   436 [e]
8   anthistato
8   ἀνθίστατο
8   Was opposing
8   V-IIM-3S
1161 [e]
de
δὲ
however
Conj
846 [e]
autois
αὐτοῖς
them
PPro-DM3P
1681 [e]
Elymas
Ἐλύμας
Elymas
N-NMS
3588 [e]
ho

the
Art-NMS
3097 [e]
magos
μάγος   —
magician
N-NMS
3779 [e]
houtōs
οὕτως
thus
Adv
1063 [e]
gar
γὰρ
for
Conj
3177 [e]
methermēneuetai
μεθερμηνεύεται
means
V-PIM/P-3S
3588 [e]
to
τὸ
the
Art-NNS
3686 [e]
onoma
ὄνομα
name
N-NNS
846 [e]
autou
αὐτοῦ   —
of him
PPro-GM3S
2212 [e]
zētōn
ζητῶν
seeking
V-PPA-NMS
1294 [e]
diastrepsai
διαστρέψαι
to turn away
V-ANA
3588 [e]
ton
τὸν
the
Art-AMS
446 [e]
anthypaton
ἀνθύπατον
proconsul
N-AMS
575 [e]
apo
ἀπὸ
from
Prep
3588 [e]
tēs
τῆς
the
Art-GFS
4102 [e]
pisteōs
πίστεως  .
faith
N-GFS
9   4569 [e]
9   Saulos
9   Σαῦλος
9   Saul
9   N-NMS
1161 [e]
de
δέ  ,
then
Conj
3588 [e]
ho

 - 
Art-NMS
2532 [e]
kai
καὶ
also [called]
Conj
3972 [e]
Paulos
Παῦλος  ,
Paul
N-NMS
4130 [e]
plēstheis
πλησθεὶς
having been filled
V-APP-NMS
4151 [e]
Pneumatos
Πνεύματος
[the] Spirit
N-GNS
40 [e]
Hagiou
Ἁγίου  ,
Holy
Adj-GNS
816 [e]
atenisas
ἀτενίσας
having looked intently
V-APA-NMS
1519 [e]
eis
εἰς
upon
Prep
846 [e]
auton
αὐτὸν  ,
him
PPro-AM3S
10   2036 [e]
10   eipen
10   εἶπεν  ,
10   said
10   V-AIA-3S
5599 [e]
Ō

O
I
4134 [e]
plērēs
πλήρης
full
Adj-VMS
3956 [e]
pantos
παντὸς
of all
Adj-GMS
1388 [e]
dolou
δόλου
deceit
N-GMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3956 [e]
pasēs
πάσης
all
Adj-GFS
4468 [e]
rhadiourgias
ῥᾳδιουργίας  ,
craft
N-GFS
5207 [e]
huie
υἱὲ
son
N-VMS
1228 [e]
diabolou
διαβόλου  ,
of [the] devil
Adj-GMS
2190 [e]
echthre
ἐχθρὲ
enemy
Adj-VMS
3956 [e]
pasēs
πάσης
of all
Adj-GFS
1343 [e]
dikaiosynēs
δικαιοσύνης  ,
righteousness
N-GFS
3756 [e]
ou
οὐ
not
Adv
3973 [e]
pausē
παύσῃ
will you cease
V-FIM-2S
1294 [e]
diastrephōn
διαστρέφων
perverting
V-PPA-NMS
3588 [e]
tas
τὰς
the
Art-AFP
3598 [e]
hodous
ὁδοὺς
ways
N-AFP
3588 [e]
tou
τοῦ
the
Art-GMS
2962 [e]
Kyriou
Κυρίου
of Lord
N-GMS
3588 [e]
tas
τὰς
 - 
Art-AFP
2117 [e]
eutheias
εὐθείας  ?
straight
Adj-AFP
11   2532 [e]
11   kai
11   καὶ
11   And
11   Conj
3568 [e]
nyn
νῦν
now
Adv
2400 [e]
idou
ἰδοὺ  ,
behold
V-AMA-2S
5495 [e]
cheir
χεὶρ
[the] hand
N-NFS
2962 [e]
Kyriou
Κυρίου
of the Lord
N-GMS
1909 [e]
epi
ἐπὶ
[is] upon
Prep
4771 [e]
se
σέ  ,
you
PPro-A2S
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
1510 [e]
esē
ἔσῃ
you will be
V-FIM-2S
5185 [e]
typhlos
τυφλὸς  ,
blind
Adj-NMS
3361 [e]

μὴ
not
Adv
991 [e]
blepōn
βλέπων
seeing
V-PPA-NMS
3588 [e]
ton
τὸν
the
Art-AMS
2246 [e]
hēlion
ἥλιον
sun
N-AMS
891 [e]
achri
ἄχρι
during
Prep
2540 [e]
kairou
καιροῦ  .
a season
N-GMS
3916 [e]
parachrēma
παραχρῆμα
Immediately
Adv
1161 [e]
de
δὲ
then
Conj
4098 [e]
epesen
ἔπεσεν
fell
V-AIA-3S
1909 [e]
ep’
ἐπ’
upon
Prep
846 [e]
auton
αὐτὸν
him
PPro-AM3S
887 [e]
achlys
ἀχλὺς
mist
N-NFS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
4655 [e]
skotos
σκότος  ,
darkness
N-NNS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
4013 [e]
periagōn
περιάγων
going about
V-PPA-NMS
2212 [e]
ezētei
ἐζήτει
he was seeking
V-IIA-3S
5497 [e]
cheiragōgous
χειραγωγούς  .
someone to lead [him] by the hand
N-AMP
12   5119 [e]
12   Tote
12   Τότε
12   Then
12   Adv
3708 [e]
idōn
ἰδὼν
having seen
V-APA-NMS
3588 [e]
ho

the
Art-NMS
446 [e]
anthypatos
ἀνθύπατος
proconsul
N-NMS
3588 [e]
to
τὸ
that
Art-ANS
1096 [e]
gegonos
γεγονὸς  ,
having happened
V-RPA-ANS
4100 [e]
episteusen
ἐπίστευσεν  ,
he believed
V-AIA-3S
1605 [e]
ekplēssomenos
ἐκπλησσόμενος
being astonished
V-PPM/P-NMS
1909 [e]
epi
ἐπὶ
at
Prep
3588 [e]

τῇ
the
Art-DFS
1322 [e]
didachē
διδαχῇ
teaching
N-DFS
3588 [e]
tou
τοῦ
of the
Art-GMS
2962 [e]
Kyriou
Κυρίου  .
Lord
N-GMS
In Pisidian Antioch
13   321 [e]
13   Anachthentes
13   Ἀναχθέντες
13   Having sailed
13   V-APP-NMP
1161 [e]
de
δὲ
then
Conj
575 [e]
apo
ἀπὸ
from
Prep
3588 [e]
tēs
τῆς
 - 
Art-GFS
3974 [e]
Paphou
Πάφου
Paphos
N-GFS
3588 [e]
hoi
οἱ
[with] those
Art-NMP
4012 [e]
peri
περὶ  ,
around [him]
Prep
3972 [e]
Paulon
Παῦλον
Paul
N-AMS
2064 [e]
ēlthon
ἦλθον
came
V-AIA-3P
1519 [e]
eis
εἰς
to
Prep
4011 [e]
Pergēn
Πέργην
Perga
N-AFS
3588 [e]
tēs
τῆς
 - 
Art-GFS
3828 [e]
Pamphylias
Παμφυλίας  .
of Pamphylia
N-GFS
2491 [e]
Iōannēs
Ἰωάννης
John
N-NMS
1161 [e]
de
δὲ
however
Conj
672 [e]
apochōrēsas
ἀποχωρήσας
having departed
V-APA-NMS
575 [e]
ap’
ἀπ’
from
Prep
846 [e]
autōn
αὐτῶν  ,
them
PPro-GM3P
5290 [e]
hypestrepsen
ὑπέστρεψεν
returned
V-AIA-3S
1519 [e]
eis
εἰς
to
Prep
2414 [e]
Hierosolyma
Ἱεροσόλυμα  .
Jerusalem
N-ANP
14   846 [e]
14   Autoi
14   Αὐτοὶ
14   They
14   PPro-NM3P
1161 [e]
de
δὲ  ,
now
Conj
1330 [e]
dielthontes
διελθόντες
having passed through
V-APA-NMP
575 [e]
apo
ἀπὸ
from
Prep
3588 [e]
tēs
τῆς
 - 
Art-GFS
4011 [e]
Pergēs
Πέργης  ,
Perga
N-GFS
3854 [e]
paregenonto
παρεγένοντο
came
V-AIM-3P
1519 [e]
eis
εἰς
to
Prep
490 [e]
Antiocheian
Ἀντιόχειαν
Antioch
N-AFS
3588 [e]
tēn
τὴν
 - 
Art-AFS
4099 [e]
Pisidian
Πισιδίαν  ,
of Pisidia
N-AFS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
1525 [e]
eiselthontes
εἰσελθόντες*
having gone
V-APA-NMP
1519 [e]
eis
εἰς
into
Prep
3588 [e]
tēn
τὴν
the
Art-AFS
4864 [e]
synagōgēn
συναγωγὴν
synagogue
N-AFS
3588 [e]

τῇ
on the
Art-DFS
2250 [e]
hēmera
ἡμέρᾳ
day
N-DFS
3588 [e]
tōn
τῶν
of the
Art-GNP
4521 [e]
sabbatōn
σαββάτων  ,
Sabbaths
N-GNP
2523 [e]
ekathisan
ἐκάθισαν  .
they sat down
V-AIA-3P
15   3326 [e]
15   meta
15   μετὰ
15   After
15   Prep
1161 [e]
de
δὲ
then
Conj
3588 [e]
tēn
τὴν
the
Art-AFS
320 [e]
anagnōsin
ἀνάγνωσιν
reading
N-AFS
3588 [e]
tou
τοῦ
of the
Art-GMS
3551 [e]
nomou
νόμου
law
N-GMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3588 [e]
tōn
τῶν
of the
Art-GMP
4396 [e]
prophētōn
προφητῶν  ,
Prophets
N-GMP
649 [e]
apesteilan
ἀπέστειλαν
sent
V-AIA-3P
3588 [e]
hoi
οἱ
the
Art-NMP
752 [e]
archisynagōgoi
ἀρχισυνάγωγοι
rulers of the synagogue
N-NMP
4314 [e]
pros
πρὸς
to
Prep
846 [e]
autous
αὐτοὺς  ,
them
PPro-AM3P
3004 [e]
legontes
λέγοντες  ,
saying
V-PPA-NMP
435 [e]
Andres
Ἄνδρες  ,
Men
N-VMP
80 [e]
adelphoi
ἀδελφοί  ,
brothers
N-VMP
1487 [e]
ei
εἴ
if
Conj
5100 [e]
tis
τίς
any
IPro-NMS
1510 [e]
estin
ἐστιν
there is
V-PIA-3S
1722 [e]
en
ἐν
among
Prep
4771 [e]
hymin
ὑμῖν
you
PPro-D2P
3056 [e]
logos
λόγος
a word
N-NMS
3874 [e]
paraklēseōs
παρακλήσεως
of exhortation
N-GFS
4314 [e]
pros
πρὸς
toward
Prep
3588 [e]
ton
τὸν
the
Art-AMS
2992 [e]
laon
λαόν  ,
people
N-AMS
3004 [e]
legete
λέγετε  .
speak
V-PMA-2P
16   450 [e]
16   Anastas
16   Ἀναστὰς
16   Having risen up
16   V-APA-NMS
1161 [e]
de
δὲ
then
Conj
3972 [e]
Paulos
Παῦλος  ,
Paul
N-NMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
2678 [e]
kataseisas
κατασείσας
having made a sign
V-APA-NMS
3588 [e]

τῇ
with the
Art-DFS
5495 [e]
cheiri
χειρὶ  ,
hand
N-DFS
2036 [e]
eipen
εἶπεν  ,
he said
V-AIA-3S
435 [e]
Andres
Ἄνδρες  ,
Men
N-VMP
2475 [e]
Israēlitai
Ἰσραηλῖται  ,
Israelites
N-VMP
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3588 [e]
hoi
οἱ
those
Art-VMP
5399 [e]
phoboumenoi
φοβούμενοι
fearing
V-PPM/P-VMP
3588 [e]
ton
τὸν
 - 
Art-AMS
2316 [e]
Theon
Θεόν  ,
God
N-AMS
191 [e]
akousate
ἀκούσατε  .
listen
V-AMA-2P
17   3588 [e]
17   ho
17   
17   The
17   Art-NMS
2316 [e]
Theos
Θεὸς
God
N-NMS
3588 [e]
tou
τοῦ
of the
Art-GMS
2992 [e]
laou
λαοῦ
people
N-GMS
3778 [e]
toutou
τούτου
this
DPro-GMS
2474 [e]
Israēl
Ἰσραὴλ
of Israel
N-GMS
1586 [e]
exelexato
ἐξελέξατο
chose
V-AIM-3S
3588 [e]
tous
τοὺς
the
Art-AMP
3962 [e]
pateras
πατέρας
fathers
N-AMP
1473 [e]
hēmōn
ἡμῶν  ,
of us
PPro-G1P
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3588 [e]
ton
τὸν
the
Art-AMS
2992 [e]
laon
λαὸν
people
N-AMS
5312 [e]
hypsōsen
ὕψωσεν
exalted
V-AIA-3S
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
3588 [e]

τῇ
the
Art-DFS
3940 [e]
paroikia
παροικίᾳ
sojourn
N-DFS
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
1093 [e]

γῇ
[the] land
N-DFS
125 [e]
Aigyptou
Αἰγύπτου  ,
of Egypt
N-GFS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3326 [e]
meta
μετὰ
with
Prep
1023 [e]
brachionos
βραχίονος
arm
N-GMS
5308 [e]
hypsēlou
ὑψηλοῦ  ,
uplifted
Adj-GMS
1806 [e]
exēgagen
ἐξήγαγεν
brought
V-AIA-3S
846 [e]
autous
αὐτοὺς
them
PPro-AM3P
1537 [e]
ex
ἐξ
out of
Prep
846 [e]
autēs
αὐτῆς  ,
it
PPro-GF3S
18   2532 [e]
18   kai
18   καί
18   and
18   Conj
5613 [e]
hōs
ὡς
of about
Adv
5063 [e]
tesserakontaetē
τεσσερακονταετῆ
forty years
Adj-AMS
5550 [e]
chronon
χρόνον
for a period
N-AMS
5159 [e]
etropophorēsen
ἐτροποφόρησεν
He endured the ways
V-AIA-3S
846 [e]
autous
αὐτοὺς
their
PPro-AM3P
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
3588 [e]

τῇ
the
Art-DFS
2048 [e]
erēmō
ἐρήμῳ  ,
wilderness
Adj-DFS
19   2532 [e]
19   kai
19   καὶ
19   and
19   Conj
2507 [e]
kathelōn
καθελὼν
having destroyed
V-APA-NMS
1484 [e]
ethnē
ἔθνη
nations
N-ANP
2033 [e]
hepta
ἑπτὰ
seven
Adj-ANP
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
1093 [e]

γῇ
[the] land
N-DFS
5477 [e]
Chanaan
Χανάαν  ,
of Canaan
N-GFS
2624 [e]
kateklēronomēsen
κατεκληρονόμησεν
He gave as an inheritance
V-AIA-3S
3588 [e]
tēn
τὴν
the
Art-AFS
1093 [e]
gēn
γῆν
land
N-AFS
846 [e]
autōn
αὐτῶν  —
of them
PPro-GN3P
20   5613 [e]
20   hōs
20   ὡς
20   during
20   Adv
2094 [e]
etesin
ἔτεσιν
years
N-DNP
5071 [e]
tetrakosiois
τετρακοσίοις
four hundred
Adj-DNP
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
4004 [e]
pentēkonta
πεντήκοντα  .
fifty
Adj-DNP
2532 [e]
Kai
Καὶ
And
Conj
3326 [e]
meta
μετὰ
after
Prep
3778 [e]
tauta
ταῦτα  ,
these things
DPro-ANP
1325 [e]
edōken
ἔδωκεν
He gave [them]
V-AIA-3S
2923 [e]
kritas
κριτὰς
judges
N-AMP
2193 [e]
heōs
ἕως
until
Prep
4545 [e]
Samouēl
Σαμουὴλ
Samuel
N-GMS
3588 [e]
tou
‹τοῦ›
the
Art-GMS
4396 [e]
prophētou
προφήτου  .
prophet
N-GMS
21   2547 [e]
21   kakeithen
21   κἀκεῖθεν
21   Then
21   Conj
154 [e]
ētēsanto
ᾐτήσαντο
they asked for
V-AIM-3P
935 [e]
basilea
βασιλέα  ,
a king
N-AMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
1325 [e]
edōken
ἔδωκεν
gave
V-AIA-3S
846 [e]
autois
αὐτοῖς
to them
PPro-DM3P
3588 [e]
ho

 - 
Art-NMS
2316 [e]
Theos
Θεὸς  ,
God
N-NMS
3588 [e]
ton
τὸν
 - 
Art-AMS
4549 [e]
Saoul
Σαοὺλ
Saul
N-AMS
5207 [e]
huion
υἱὸν
son
N-AMS
2797 [e]
Kis
Κίς  ,
of Kish
N-GMS
435 [e]
andra
ἄνδρα
a man
N-AMS
1537 [e]
ek
ἐκ
of [the]
Prep
5443 [e]
phylēs
φυλῆς
tribe
N-GFS
958 [e]
Beniamin
Βενιαμίν  ,
of Benjamin
N-GMS
2094 [e]
etē
ἔτη
years
N-ANP
5062 [e]
tesserakonta
τεσσεράκοντα  .
forty
Adj-ANP
22   2532 [e]
22   kai
22   καὶ
22   And
22   Conj
3179 [e]
metastēsas
μεταστήσας
having removed
V-APA-NMS
846 [e]
auton
αὐτὸν  ,
him
PPro-AM3S
1453 [e]
ēgeiren
ἤγειρεν
He raised up
V-AIA-3S
3588 [e]
ton
τὸν
 - 
Art-AMS
1138 [e]
Dauid
Δαυὶδ
David
N-AMS
846 [e]
autois
αὐτοῖς
to them
PPro-DM3P
1519 [e]
eis
εἰς
as
Prep
935 [e]
basilea
βασιλέα  ,
king
N-AMS
3739 [e]


to whom
RelPro-DMS
2532 [e]
kai
καὶ
also
Conj
2036 [e]
eipen
εἶπεν  ,
He said
V-AIA-3S
3140 [e]
martyrēsas
μαρτυρήσας  :
having carried witness
V-APA-NMS
2147 [e]
Heuron
Εὗρον
I have found
V-AIA-1S
1138 [e]
Dauid
Δαυὶδ
David
N-AMS
3588 [e]
ton
τὸν
the
Art-AMS
3588 [e]
tou
τοῦ
[son]
Art-GMS
2421 [e]
Iessai
Ἰεσσαί
of Jesse
N-GMS
435 [e]
andra
ἄνδρα
a man
N-AMS
2596 [e]
kata
κατὰ
according to
Prep
3588 [e]
tēn
τὴν
the
Art-AFS
2588 [e]
kardian
καρδίαν
heart
N-AFS
1473 [e]
mou
μου  ,
of Me
PPro-G1S
3739 [e]
hos
ὃς
who
RelPro-NMS
4160 [e]
poiēsei
ποιήσει
will do
V-FIA-3S
3956 [e]
panta
πάντα
all
Adj-ANP
3588 [e]
ta
τὰ
the
Art-ANP
2307 [e]
thelēmata
θελήματά
will
N-ANP
1473 [e]
mou
μου  .
of Me
PPro-G1S
23   3778 [e]
23   Toutou
23   Τούτου
23   Of this [man]
23   DPro-GMS
3588 [e]
ho

 - 
Art-NMS
2316 [e]
Theos
Θεὸς  ,
God
N-NMS
575 [e]
apo
ἀπὸ
of
Prep
3588 [e]
tou
τοῦ
the
Art-GNS
4690 [e]
spermatos
σπέρματος  ,
seed
N-GNS
2596 [e]
kat’
κατ’
according to
Prep
1860 [e]
epangelian
ἐπαγγελίαν  ,
promise
N-AFS
71 [e]
ēgagen
ἤγαγεν
has brought
V-AIA-3S
3588 [e]

τῷ
 - 
Art-DMS
2474 [e]
Israēl
Ἰσραὴλ
to Israel
N-DMS
4990 [e]
Sōtēra
Σωτῆρα
[the] Savior
N-AMS
2424 [e]
Iēsoun
Ἰησοῦν   —
Jesus
N-AMS
24   4296 [e]
24   prokēryxantos
24   προκηρύξαντος
24   having proclaimed
24   V-APA-GMS
2491 [e]
Iōannou
Ἰωάννου
John
N-GMS
4253 [e]
pro
πρὸ
before [the]
Prep
4383 [e]
prosōpou
προσώπου
face
N-GNS
3588 [e]
tēs
τῆς
of the
Art-GFS
1529 [e]
eisodou
εἰσόδου
coming
N-GFS
846 [e]
autou
αὐτοῦ
of Him
PPro-GM3S
908 [e]
baptisma
βάπτισμα
a baptism
N-ANS
3341 [e]
metanoias
μετανοίας
of repentance
N-GFS
3956 [e]
panti
παντὶ
to all
Adj-DMS
3588 [e]

τῷ
the
Art-DMS
2992 [e]
laō
λαῷ
people
N-DMS
2474 [e]
Israēl
Ἰσραήλ  .
of Israel
N-GMS
25   5613 [e]
25   hōs
25   ὡς
25   While
25   Adv
1161 [e]
de
δὲ
then
Conj
4137 [e]
eplērou
ἐπλήρου
was fulfilling
V-IIA-3S
2491 [e]
Iōannēs
Ἰωάννης
John
N-NMS
3588 [e]
ton
τὸν
the
Art-AMS
1408 [e]
dromon
δρόμον  ,
course
N-AMS
2036 [e]
elegen
ἔλεγεν  ,
he was saying
V-IIA-3S
5101 [e]
Ti
Τί
Whom
IPro-ANS
1473 [e]
eme
ἐμὲ
me
PPro-A1S
5282 [e]
hyponoeite
ὑπονοεῖτε
do you suppose
V-PIA-2P
1510 [e]
einai
εἶναι  ?
to be
V-PNA
3756 [e]
ouk
οὐκ
Not
Adv
1510 [e]
eimi
εἰμὶ
am
V-PIA-1S
1473 [e]
egō
ἐγώ  ,
I [he]
PPro-N1S
235 [e]
all’
ἀλλ’
but
Conj
2400 [e]
idou
ἰδοὺ  ,
behold
V-AMA-2S
2064 [e]
erchetai
ἔρχεται
He comes
V-PIM/P-3S
3326 [e]
met’
μετ’
after
Prep
1473 [e]
eme
ἐμὲ  ,
me
PPro-A1S
3739 [e]
hou
οὗ
of whom
RelPro-GMS
3756 [e]
ouk
οὐκ
not
Adv
1510 [e]
eimi
εἰμὶ
I am
V-PIA-1S
514 [e]
axios
ἄξιος
worthy
Adj-NMS
3588 [e]
to
τὸ
a
Art-ANS
5266 [e]
hypodēma
ὑπόδημα
sandal
N-ANS
3588 [e]
tōn
τῶν
of the
Art-GMP
4228 [e]
podōn
ποδῶν
feet
N-GMP
3089 [e]
lysai
λῦσαι  .
to untie
V-ANA
26   435 [e]
26   Andres
26   Ἄνδρες  ,
26   Men
26   N-VMP
80 [e]
adelphoi
ἀδελφοί  ,
brothers
N-VMP
5207 [e]
huioi
υἱοὶ
sons
N-VMP
1085 [e]
genous
γένους
of [the] family
N-GNS
11 [e]
Abraam
Ἀβραὰμ  ,
of Abraham
N-GMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3588 [e]
hoi
οἱ
those
Art-VMP
1722 [e]
en
ἐν
among
Prep
4771 [e]
hymin
ὑμῖν
you
PPro-D2P
5399 [e]
phoboumenoi
φοβούμενοι
fearing
V-PPM/P-VMP
3588 [e]
ton
τὸν
 - 
Art-AMS
2316 [e]
Theon
Θεόν  ,
God
N-AMS
1473 [e]
hēmin
ἡμῖν
to us
PPro-D1P
3588 [e]
ho

the
Art-NMS
3056 [e]
logos
λόγος
message
N-NMS
3588 [e]
tēs
τῆς
of the
Art-GFS
4991 [e]
sōtērias
σωτηρίας
salvation
N-GFS
3778 [e]
tautēs
ταύτης
this
DPro-GFS
1821 [e]
exapestalē
ἐξαπεστάλη  .
has been sent
V-AIP-3S
27   3588 [e]
27   hoi
27   οἱ
27   Those
27   Art-NMP
1063 [e]
gar
γὰρ
for
Conj
2730 [e]
katoikountes
κατοικοῦντες
dwelling
V-PPA-NMP
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
2419 [e]
Ierousalēm
Ἰερουσαλὴμ
Jerusalem
N-DFS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3588 [e]
hoi
οἱ
the
Art-NMP
758 [e]
archontes
ἄρχοντες
rulers
N-NMP
846 [e]
autōn
αὐτῶν  ,
of them
PPro-GM3P
3778 [e]
touton
τοῦτον
Him
DPro-AMS
50 [e]
agnoēsantes
ἀγνοήσαντες  ,
not having known
V-APA-NMP
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3588 [e]
tas
τὰς
the
Art-AFP
5456 [e]
phōnas
φωνὰς
voices
N-AFP
3588 [e]
tōn
τῶν
of the
Art-GMP
4396 [e]
prophētōn
προφητῶν
prophets
N-GMP
3588 [e]
tas
τὰς
that
Art-AFP
2596 [e]
kata
κατὰ
on
Prep
3956 [e]
pan
πᾶν
every
Adj-ANS
4521 [e]
sabbaton
σάββατον
Sabbath
N-ANS
314 [e]
anaginōskomenas
ἀναγινωσκομένας  ,
are being read
V-PPM/P-AFP
2919 [e]
krinantes
κρίναντες
having condemned [Him]
V-APA-NMP
4137 [e]
eplērōsan
ἐπλήρωσαν  .
they fulfilled [them]
V-AIA-3P
28   2532 [e]
28   kai
28   καὶ
28   And
28   Conj
3367 [e]
mēdemian
μηδεμίαν
no
Adj-AFS
156 [e]
aitian
αἰτίαν
cause
N-AFS
2288 [e]
thanatou
θανάτου
of death
N-GMS
2147 [e]
heurontes
εὑρόντες  ,
having found
V-APA-NMP
154 [e]
ētēsanto
ᾐτήσαντο
they begged
V-AIM-3P
4091 [e]
Pilaton
Πιλᾶτον
Pilate
N-AMS
337 [e]
anairethēnai
ἀναιρεθῆναι
to put to death
V-ANP
846 [e]
auton
αὐτόν  .
him
PPro-AM3S
29   5613 [e]
29   Hōs
29   Ὡς
29   When
29   Adv
1161 [e]
de
δὲ
then
Conj
5055 [e]
etelesan
ἐτέλεσαν
they had finished
V-AIA-3P
3956 [e]
panta
πάντα
all
Adj-ANP
3588 [e]
ta
τὰ
the things
Art-ANP
4012 [e]
peri
περὶ
about
Prep
846 [e]
autou
αὐτοῦ
Him
PPro-GM3S
1125 [e]
gegrammena
γεγραμμένα  ,
having been written
V-RPM/P-ANP
2507 [e]
kathelontes
καθελόντες
having taken [Him] down
V-APA-NMP
575 [e]
apo
ἀπὸ
from
Prep
3588 [e]
tou
τοῦ
the
Art-GNS
3586 [e]
xylou
ξύλου  ,
tree
N-GNS
5087 [e]
ethēkan
ἔθηκαν
they put [Him]
V-AIA-3P
1519 [e]
eis
εἰς
in
Prep
3419 [e]
mnēmeion
μνημεῖον  .
a tomb
N-ANS
30   3588 [e]
30   ho
30   
30    - 
30   Art-NMS
1161 [e]
de
δὲ
But
Conj
2316 [e]
Theos
Θεὸς
God
N-NMS
1453 [e]
ēgeiren
ἤγειρεν
raised
V-AIA-3S
846 [e]
auton
αὐτὸν
Him
PPro-AM3S
1537 [e]
ek
ἐκ
out from
Prep
3498 [e]
nekrōn
νεκρῶν  ,
[the] dead
Adj-GMP
31   3739 [e]
31   hos
31   ὃς
31   who
31   RelPro-NMS
3708 [e]
ōphthē
ὤφθη
appeared
V-AIP-3S
1909 [e]
epi
ἐπὶ
for
Prep
2250 [e]
hēmeras
ἡμέρας
days
N-AFP
4119 [e]
pleious
πλείους
many
Adj-AFP-C
3588 [e]
tois
τοῖς
to those
Art-DMP
4872 [e]
synanabasin
συναναβᾶσιν
having come up with
V-APA-DMP
846 [e]
autō
αὐτῷ
Him
PPro-DM3S
575 [e]
apo
ἀπὸ
from
Prep
3588 [e]
tēs
τῆς
 - 
Art-GFS
1056 [e]
Galilaias
Γαλιλαίας
Galilee
N-GFS
1519 [e]
eis
εἰς
to
Prep
2419 [e]
Ierousalēm
Ἰερουσαλήμ  ,
Jerusalem
N-AFS
3748 [e]
hoitines
οἵτινες
who
RelPro-NMP
3568 [e]
nyn
νῦν
now
Adv
1510 [e]
eisin
εἰσιν
are
V-PIA-3P
3144 [e]
martyres
μάρτυρες
witnesses
N-NMP
846 [e]
autou
αὐτοῦ
of Him
PPro-GM3S
4314 [e]
pros
πρὸς
to
Prep
3588 [e]
ton
τὸν
the
Art-AMS
2992 [e]
laon
λαόν  .
people
N-AMS
32   2532 [e]
32   Kai
32   Καὶ
32   And
32   Conj
1473 [e]
hēmeis
ἡμεῖς
we
PPro-N1P
4771 [e]
hymas
ὑμᾶς
to you
PPro-A2P
2097 [e]
euangelizometha
εὐαγγελιζόμεθα  ,
preach the gospel
V-PIM-1P
3588 [e]
tēn
τὴν
the
Art-AFS
4314 [e]
pros
πρὸς
to
Prep
3588 [e]
tous
τοὺς
the
Art-AMP
3962 [e]
pateras
πατέρας
fathers
N-AMP
1860 [e]
epangelian
ἐπαγγελίαν
promise
N-AFS
1096 [e]
genomenēn
γενομένην  ,
having been made
V-APM-AFS
33   3754 [e]
33   hoti
33   ὅτι
33   that
33   Conj
3778 [e]
tautēn
ταύτην
this
DPro-AFS
3588 [e]
ho

 - 
Art-NMS
2316 [e]
Theos
Θεὸς
God
N-NMS
1603 [e]
ekpeplērōken
ἐκπεπλήρωκεν  ,
has fulfilled
V-RIA-3S
3588 [e]
tois
τοῖς
to the
Art-DNP
5043 [e]
teknois
τέκνοις
children
N-DNP
846 [e]
autōn
[αὐτῶν]  ,
of them
PPro-GM3P
1473 [e]
hēmōn
ἡμῶν  ,
to us
PPro-G1P
450 [e]
anastēsas
ἀναστήσας
having raised up
V-APA-NMS
2424 [e]
Iēsoun
Ἰησοῦν  ,
Jesus
N-AMS
5613 [e]
hōs
ὡς
as
Adv
2532 [e]
kai
καὶ
also
Conj
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
3588 [e]

τῷ
the
Art-DMS
5568 [e]
psalmō
ψαλμῷ
psalm
N-DMS
1125 [e]
gegraptai
γέγραπται  ,
it has been written
V-RIM/P-3S
3588 [e]

τῷ
the
Art-DMS
1208 [e]
deuterō
δευτέρῳ  :
second
Adj-DMS
5207 [e]
Huios
Υἱός
Son
N-NMS
1473 [e]
mou
μου
of Me
PPro-G1S
1510 [e]
ei
εἶ
are
V-PIA-2S
4771 [e]
sy
σύ  ,
You
PPro-N2S
1473 [e]
egō
ἐγὼ
I
PPro-N1S
4594 [e]
sēmeron
σήμερον
today
Adv
1080 [e]
gegennēka
γεγέννηκά
have begotten
V-RIA-1S
4771 [e]
se
σε  .
you
PPro-A2S
34   3754 [e]
34   Hoti
34   Ὅτι
34   That
34   Conj
1161 [e]
de
δὲ
then
Conj
450 [e]
anestēsen
ἀνέστησεν
He raised
V-AIA-3S
846 [e]
auton
αὐτὸν
Him
PPro-AM3S
1537 [e]
ek
ἐκ
out from
Prep
3498 [e]
nekrōn
νεκρῶν  ,
[the] dead
Adj-GMP
3371 [e]
mēketi
μηκέτι
no more
Adv
3195 [e]
mellonta
μέλλοντα
being about
V-PPA-AMS
5290 [e]
hypostrephein
ὑποστρέφειν
to return
V-PNA
1519 [e]
eis
εἰς
to
Prep
1312 [e]
diaphthoran
διαφθοράν  ,
decay
N-AFS
3779 [e]
houtōs
οὕτως
thus
Adv
2046 [e]
eirēken
εἴρηκεν
He spoke
V-RIA-3S
3754 [e]
hoti
ὅτι  :
 - 
Conj
1325 [e]
Dōsō
Δώσω
I will give
V-FIA-1S
4771 [e]
hymin
ὑμῖν
to you
PPro-D2P
3588 [e]
ta
τὰ
the
Art-ANP
3741 [e]
hosia
ὅσια
holy [blessings]
Adj-ANP
1138 [e]
Dauid
Δαυὶδ  ,
of David
N-GMS
3588 [e]
ta
τὰ
the
Art-ANP
4103 [e]
pista
πιστά  .
sure [blessings]
Adj-ANP
35   1360 [e]
35   Dioti
35   Διότι
35   Therefore
35   Conj
2532 [e]
kai
καὶ
also
Conj
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
2087 [e]
heterō
ἑτέρῳ
another
Adj-DMS
3004 [e]
legei
λέγει  :
He says
V-PIA-3S
3756 [e]
Ou
Οὐ
Not
Adv
1325 [e]
dōseis
δώσεις
You will allow
V-FIA-2S
3588 [e]
ton
τὸν
the
Art-AMS
3741 [e]
Hosion
Ὅσιόν
Holy One
Adj-AMS
4771 [e]
sou
σου
of you
PPro-G2S
3708 [e]
idein
ἰδεῖν
to see
V-ANA
1312 [e]
diaphthoran
διαφθοράν  .
decay
N-AFS
36   1138 [e]
36   Dauid
36   Δαυὶδ
36   David
36   N-NMS
3303 [e]
men
μὲν
indeed
Conj
1063 [e]
gar
γὰρ
for
Conj
2398 [e]
idia
ἰδίᾳ
in his own
Adj-DFS
1074 [e]
genea
γενεᾷ
generation
N-DFS
5256 [e]
hypēretēsas
ὑπηρετήσας
having served
V-APA-NMS
3588 [e]

τῇ
the
Art-DFS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
2316 [e]
Theou
Θεοῦ
of God
N-GMS
1012 [e]
boulē
βουλῇ  ,
purpose
N-DFS
2837 [e]
ekoimēthē
ἐκοιμήθη
fell asleep
V-AIP-3S
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
4369 [e]
prosetethē
προσετέθη
was added
V-AIP-3S
4314 [e]
pros
πρὸς
to
Prep
3588 [e]
tous
τοὺς
the
Art-AMP
3962 [e]
pateras
πατέρας
fathers
N-AMP
846 [e]
autou
αὐτοῦ  ,
of him
PPro-GM3S
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3708 [e]
eiden
εἶδεν
saw
V-AIA-3S
1312 [e]
diaphthoran
διαφθοράν  .
decay
N-AFS
37   3739 [e]
37   hon
37   ὃν
37   The [One]
37   RelPro-AMS
1161 [e]
de
δὲ
however
Conj
3588 [e]
ho

 - 
Art-NMS
2316 [e]
Theos
Θεὸς
God
N-NMS
1453 [e]
ēgeiren
ἤγειρεν
raised up
V-AIA-3S
3756 [e]
ouk
οὐκ
not
Adv
3708 [e]
eiden
εἶδεν
did see
V-AIA-3S
1312 [e]
diaphthoran
διαφθοράν  .
decay
N-AFS
38   1110 [e]
38   Gnōston
38   Γνωστὸν
38   Known
38   Adj-NNS
3767 [e]
oun
οὖν
therefore
Conj
1510 [e]
estō
ἔστω
be it
V-PMA-3S
4771 [e]
hymin
ὑμῖν  ,
to you
PPro-D2P
435 [e]
andres
ἄνδρες  ,
men
N-VMP
80 [e]
adelphoi
ἀδελφοί  ,
brothers
N-VMP
3754 [e]
hoti
ὅτι
that
Conj
1223 [e]
dia
διὰ
through
Prep
3778 [e]
toutou
τούτου  ,
this One
DPro-GMS
4771 [e]
hymin
ὑμῖν
to you
PPro-D2P
859 [e]
aphesis
ἄφεσις
forgiveness
N-NFS
266 [e]
hamartiōn
ἁμαρτιῶν
of sins
N-GFP
2605 [e]
katangelletai
καταγγέλλεται  .
is proclaimed
V-PIM/P-3S
39   2532 [e]
39   kai
39   καὶ
39   And
39   Conj
575 [e]
apo
ἀπὸ
from
Prep
3956 [e]
pantōn
πάντων
all things
Adj-GNP
3739 [e]
hōn
ὧν
from which
RelPro-GNP
3756 [e]
ouk
οὐκ
not
Adv
1410 [e]
ēdynēthēte
ἠδυνήθητε
you were able
V-AIP-2P
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
3551 [e]
nomō
νόμῳ
[the] law
N-DMS
3475 [e]
Mōuseōs
Μωϋσέως
of Moses
N-GMS
1344 [e]
dikaiōthēnai
δικαιωθῆναι  ,
to be justified
V-ANP
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
3778 [e]
toutō
τούτῳ
Him
DPro-DMS
3956 [e]
pas
πᾶς
everyone
Adj-NMS
3588 [e]
ho

 - 
Art-NMS
4100 [e]
pisteuōn
πιστεύων
believing
V-PPA-NMS
1344 [e]
dikaioutai
δικαιοῦται  .
is justified
V-PIM/P-3S
40   991 [e]
40   blepete
40   βλέπετε
40   Take heed
40   V-PMA-2P
3767 [e]
oun
οὖν  ,
therefore
Conj
3361 [e]

μὴ
lest
Adv
1904 [e]
epelthē
ἐπέλθῃ
might come about
V-ASA-3S
3588 [e]
to
τὸ
that
Art-NNS
2046 [e]
eirēmenon
εἰρημένον
having been said
V-RPM/P-NNS
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
3588 [e]
tois
τοῖς
the
Art-DMP
4396 [e]
prophētais
προφήταις  :
prophets
N-DMP
41   3708 [e]
41   Idete
41   Ἴδετε  ,
41   Behold
41   V-AMA-2P
3588 [e]
hoi
οἱ
 - 
Art-VMP
2707 [e]
kataphronētai
καταφρονηταί  ,
scoffers
N-VMP
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
2296 [e]
thaumasate
θαυμάσατε
wonder
V-AMA-2P
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
853 [e]
aphanisthēte
ἀφανίσθητε  ;
perish
V-AMP-2P
3754 [e]
hoti
ὅτι
for
Conj
2041 [e]
ergon
ἔργον
a work
N-ANS
2038 [e]
ergazomai
ἐργάζομαι
am working
V-PIM/P-1S
1473 [e]
egō
ἐγὼ
I
PPro-N1S
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
3588 [e]
tais
ταῖς
the
Art-DFP
2250 [e]
hēmerais
ἡμέραις
days
N-DFP
4771 [e]
hymōn
ὑμῶν  ,
of you
PPro-G2P
2041 [e]
ergon
ἔργον
a work
N-ANS
3739 [e]
ho

that
RelPro-ANS
3756 [e]
ou
οὐ
never
Adv
3361 [e]

μὴ
not
Adv
4100 [e]
pisteusēte
πιστεύσητε  ,
you would believe
V-ASA-2P
1437 [e]
ean
ἐάν
even if
Conj
5100 [e]
tis
τις
one
IPro-NMS
1555 [e]
ekdiēgētai
ἐκδιηγῆται
should declare it
V-PSM/P-3S
4771 [e]
hymin
ὑμῖν  .
to you
PPro-D2P
The Gentiles Ask to Hear the Gospel
42   1826 [e]
42   Exiontōn
42   Ἐξιόντων
42   Having departed
42   V-PPA-GMP
1161 [e]
de
δὲ  ,
then
Conj
846 [e]
autōn
αὐτῶν
they
PPro-GM3P
3870 [e]
parekaloun
παρεκάλουν
were begging
V-IIA-3P
1519 [e]
eis
εἰς
on
Prep
3588 [e]
to
τὸ
the
Art-ANS
3342 [e]
metaxy
μεταξὺ
next
Adv
4521 [e]
sabbaton
σάββατον
Sabbath
N-ANS
2980 [e]
lalēthēnai
λαληθῆναι
to be spoken
V-ANP
846 [e]
autois
αὐτοῖς
to them
PPro-DM3P
3588 [e]
ta
τὰ
the
Art-ANP
4487 [e]
rhēmata
ῥήματα
words
N-ANP
3778 [e]
tauta
ταῦτα  .
these
DPro-ANP
43   3089 [e]
43   lytheisēs
43   λυθείσης
43   Having broken up
43   V-APP-GFS
1161 [e]
de
δὲ
then
Conj
3588 [e]
tēs
τῆς
the
Art-GFS
4864 [e]
synagōgēs
συναγωγῆς  ,
synagogue
N-GFS
190 [e]
ēkolouthēsan
ἠκολούθησαν
followed
V-AIA-3P
4183 [e]
polloi
πολλοὶ
many
Adj-NMP
3588 [e]
tōn
τῶν
of the
Art-GMP
2453 [e]
Ioudaiōn
Ἰουδαίων
Jews
Adj-GMP
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3588 [e]
tōn
τῶν
of the
Art-GMP
4576 [e]
sebomenōn
σεβομένων
worshipping
V-PPM/P-GMP
4339 [e]
prosēlytōn
προσηλύτων
converts
N-GMP
3588 [e]

τῷ
 - 
Art-DMS
3972 [e]
Paulō
Παύλῳ
Paul
N-DMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3588 [e]

τῷ
 - 
Art-DMS
921 [e]
Barnaba
Βαρνάβᾳ  ,
Barnabas
N-DMS
3748 [e]
hoitines
οἵτινες
who
RelPro-NMP
4354 [e]
proslalountes
προσλαλοῦντες
speaking
V-PPA-NMP
846 [e]
autois
αὐτοῖς
to them
PPro-DM3P
3982 [e]
epeithon
ἔπειθον
kept persuading
V-IIA-3P
846 [e]
autous
αὐτοὺς
them
PPro-AM3P
4357 [e]
prosmenein
προσμένειν
to continue
V-PNA
3588 [e]

τῇ
in the
Art-DFS
5485 [e]
chariti
χάριτι
grace
N-DFS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
2316 [e]
Theou
Θεοῦ  .
of God
N-GMS
44   3588 [e]
44   
44   Τῷ
44   On the
44   Art-DNS
1161 [e]
de
δὲ
now
Conj
2064 [e]
erchomenō
ἐρχομένῳ
coming
V-PPM/P-DNS
4521 [e]
sabbatō
σαββάτῳ  ,
Sabbath
N-DNS
4975 [e]
schedon
σχεδὸν
almost
Adv
3956 [e]
pasa
πᾶσα
all
Adj-NFS
3588 [e]


the
Art-NFS
4172 [e]
polis
πόλις
city
N-NFS
4863 [e]
synēchthē
συνήχθη
was gathered together
V-AIP-3S
191 [e]
akousai
ἀκοῦσαι
to hear
V-ANA
3588 [e]
ton
τὸν
the
Art-AMS
3056 [e]
logon
λόγον
word
N-AMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
2962 [e]
kyriou
κυρίου*  .
of the Lord
N-GMS
45   3708 [e]
45   idontes
45   ἰδόντες
45   Having seen
45   V-APA-NMP
1161 [e]
de
δὲ
however
Conj
3588 [e]
hoi
οἱ
the
Art-NMP
2453 [e]
Ioudaioi
Ἰουδαῖοι
Jews
Adj-NMP
3588 [e]
tous
τοὺς
the
Art-AMP
3793 [e]
ochlous
ὄχλους  ,
crowds
N-AMP
4130 [e]
eplēsthēsan
ἐπλήσθησαν
they were filled
V-AIP-3P
2205 [e]
zēlou
ζήλου
with jealousy
N-GMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
483 [e]
antelegon
ἀντέλεγον
began contradicting
V-IIA-3P
3588 [e]
tois
τοῖς
the things
Art-DNP
5259 [e]
hypo
ὑπὸ
by
Prep
3972 [e]
Paulou
Παύλου
Paul
N-GMS
2980 [e]
laloumenois
λαλουμένοις  ,
spoken
V-PPM/P-DNP
987 [e]
blasphēmountes
βλασφημοῦντες  .
blaspheming
V-PPA-NMP
46   3955 [e]
46   Parrēsiasamenoi
46   Παρρησιασάμενοί
46   Having spoken boldly
46   V-APM-NMP
5037 [e]
te
τε  ,
also
Conj
3588 [e]
ho

 - 
Art-NMS
3972 [e]
Paulos
Παῦλος
Paul
N-NMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3588 [e]
ho

 - 
Art-NMS
921 [e]
Barnabas
Βαρνάβας
Barnabas
N-NMS
2036 [e]
eipan
εἶπαν  ,
said
V-AIA-3P
4771 [e]
Hymin
Ὑμῖν
To you
PPro-D2P
1510 [e]
ēn
ἦν
it was
V-IIA-3S
316 [e]
anankaion
ἀναγκαῖον
necessary
Adj-NNS
4412 [e]
prōton
πρῶτον
first
Adv-S
2980 [e]
lalēthēnai
λαληθῆναι
to be spoken
V-ANP
3588 [e]
ton
τὸν
the
Art-AMS
3056 [e]
logon
λόγον
word
N-AMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
2316 [e]
Theou
Θεοῦ  ;
of God
N-GMS
1894 [e]
epeidē
ἐπειδὴ
but since
Conj
683 [e]
apōtheisthe
ἀπωθεῖσθε
you thrust away
V-PIM/P-2P
846 [e]
auton
αὐτὸν
it
PPro-AM3S
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3756 [e]
ouk
οὐκ
not
Adv
514 [e]
axious
ἀξίους
worthy
Adj-AMP
2919 [e]
krinete
κρίνετε
you judge
V-PIA-2P
1438 [e]
heautous
ἑαυτοὺς
yourselves
RefPro-AM3P
3588 [e]
tēs
τῆς
 - 
Art-GFS
166 [e]
aiōniou
αἰωνίου
of eternal
Adj-GFS
2222 [e]
zōēs
ζωῆς  ,
life
N-GFS
2400 [e]
idou
ἰδοὺ  ,
behold
V-AMA-2S
4762 [e]
strephometha
στρεφόμεθα
we are turning
V-PIM/P-1P
1519 [e]
eis
εἰς
to
Prep
3588 [e]
ta
τὰ
the
Art-ANP
1484 [e]
ethnē
ἔθνη  .
Gentiles
N-ANP
47   3779 [e]
47   houtōs
47   οὕτως
47   Thus
47   Adv
1063 [e]
gar
γὰρ
for
Conj
1781 [e]
entetaltai
ἐντέταλται
has commanded
V-RIM/P-3S
1473 [e]
hēmin
ἡμῖν
us
PPro-D1P
3588 [e]
ho

the
Art-NMS
2962 [e]
Kyrios
Κύριος  :
Lord
N-NMS
5087 [e]
Tetheika
Τέθεικά
I have set
V-RIA-1S
4771 [e]
se
σε
you
PPro-A2S
1519 [e]
eis
εἰς
for
Prep
5457 [e]
phōs
φῶς
a light
N-ANS
1484 [e]
ethnōn
ἐθνῶν  ,
of [the] Gentiles
N-GNP
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GNS
1510 [e]
einai
εἶναί
to be
V-PNA
4771 [e]
se
σε
you
PPro-A2S
1519 [e]
eis
εἰς
for
Prep
4991 [e]
sōtērian
σωτηρίαν
salvation
N-AFS
2193 [e]
heōs
ἕως
to
Prep
2078 [e]
eschatou
ἐσχάτου
[the] uttermost part
Adj-GNS
3588 [e]
tēs
τῆς
of the
Art-GFS
1093 [e]
gēs
γῆς  .
earth
N-GFS
48   191 [e]
48   Akouonta
48   Ἀκούοντα
48   Hearing [it]
48   V-PPA-NNP
1161 [e]
de
δὲ  ,
then
Conj
3588 [e]
ta
τὰ
the
Art-NNP
1484 [e]
ethnē
ἔθνη
Gentiles
N-NNP
5463 [e]
echairon
ἔχαιρον
were rejoicing
V-IIA-3P
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
1392 [e]
edoxazon
ἐδόξαζον
glorifying
V-IIA-3P
3588 [e]
ton
τὸν
the
Art-AMS
3056 [e]
logon
λόγον
word
N-AMS
3588 [e]
tou
τοῦ
of the
Art-GMS
2962 [e]
Kyriou
Κυρίου  ,
Lord
N-GMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
4100 [e]
episteusan
ἐπίστευσαν
believed
V-AIA-3P
3745 [e]
hosoi
ὅσοι
as many as
RelPro-NMP
1510 [e]
ēsan
ἦσαν
were
V-IIA-3P
5021 [e]
tetagmenoi
τεταγμένοι
appointed
V-RPM/P-NMP
1519 [e]
eis
εἰς
to
Prep
2222 [e]
zōēn
ζωὴν
life
N-AFS
166 [e]
aiōnion
αἰώνιον  .
eternal
Adj-AFS
49   1308 [e]
49   diephereto
49   διεφέρετο
49   Was carried
49   V-IIM/P-3S
1161 [e]
de
δὲ
then
Conj
3588 [e]
ho

the
Art-NMS
3056 [e]
logos
λόγος
word
N-NMS
3588 [e]
tou
τοῦ
of the
Art-GMS
2962 [e]
Kyriou
Κυρίου
Lord
N-GMS
1223 [e]
di’
δι’
through
Prep
3650 [e]
holēs
ὅλης
all
Adj-GFS
3588 [e]
tēs
τῆς
the
Art-GFS
5561 [e]
chōras
χώρας  .
region
N-GFS
50   3588 [e]
50   Hoi
50   Οἱ
50   The
50   Art-NMP
1161 [e]
de
δὲ
but
Conj
2453 [e]
Ioudaioi
Ἰουδαῖοι
Jews
Adj-NMP
3951 [e]
parōtrynan
παρώτρυναν
incited
V-AIA-3P
3588 [e]
tas
τὰς
the
Art-AFP
4576 [e]
sebomenas
σεβομένας
worshipping
V-PPM/P-AFP
1135 [e]
gynaikas
γυναῖκας
women
N-AFP
3588 [e]
tas
τὰς
 - 
Art-AFP
2158 [e]
euschēmonas
εὐσχήμονας  ,
of honorable position
Adj-AFP
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3588 [e]
tous
τοὺς
the
Art-AMP
4413 [e]
prōtous
πρώτους
principals
Adj-AMP
3588 [e]
tēs
τῆς
of the
Art-GFS
4172 [e]
poleōs
πόλεως  ,
city
N-GFS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
1892 [e]
epēgeiran
ἐπήγειραν
they stirred up
V-AIA-3P
1375 [e]
diōgmon
διωγμὸν
a persecution
N-AMS
1909 [e]
epi
ἐπὶ
against
Prep
3588 [e]
ton
τὸν
 - 
Art-AMS
3972 [e]
Paulon
Παῦλον
Paul
N-AMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
921 [e]
Barnaban
Βαρνάβαν  ,
Barnabas
N-AMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
1544 [e]
exebalon
ἐξέβαλον
expelled
V-AIA-3P
846 [e]
autous
αὐτοὺς
them
PPro-AM3P
575 [e]
apo
ἀπὸ
from
Prep
3588 [e]
tōn
τῶν
the
Art-GNP
3725 [e]
horiōn
ὁρίων
district
N-GNP
846 [e]
autōn
αὐτῶν  .
of them
PPro-GM3P
51   3588 [e]
51   hoi
51   οἱ
51    - 
51   Art-NMP
1161 [e]
de
δὲ
But
Conj
1621 [e]
ektinaxamenoi
ἐκτιναξάμενοι
having shaken off
V-APM-NMP
3588 [e]
ton
τὸν
the
Art-AMS
2868 [e]
koniorton
κονιορτὸν
dust
N-AMS
3588 [e]
tōn
τῶν
of the
Art-GMP
4228 [e]
podōn
ποδῶν
feet
N-GMP
1909 [e]
ep’
ἐπ’
against
Prep
846 [e]
autous
αὐτοὺς  ,
them
PPro-AM3P
2064 [e]
ēlthon
ἦλθον
they went
V-AIA-3P
1519 [e]
eis
εἰς
to
Prep
2430 [e]
Ikonion
Ἰκόνιον  ;
Iconium
N-ANS
52   3588 [e]
52   hoi
52   οἵ
52    - 
52   Art-NMP
5037 [e]
te
τε
and
Conj
3101 [e]
mathētai
μαθηταὶ
the disciples
N-NMP
4137 [e]
eplērounto
ἐπληροῦντο
were filled
V-IIM/P-3P
5479 [e]
charas
χαρᾶς
with joy
N-GFS
2532 [e]
kai
καὶ
and [the]
Conj
4151 [e]
Pneumatos
Πνεύματος
Spirit
N-GNS
40 [e]
Hagiou
Ἁγίου  .
Holy
Adj-GNS
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
Acts 12
Top of Page
Top of Page