καταγγέλλεται
Englishman's Concordance
καταγγέλλεται (katangelletai) — 3 Occurrences

Acts 13:38 V-PIM/P-3S
GRK: ἄφεσις ἁμαρτιῶν καταγγέλλεται
NAS: of sins is proclaimed to you,
KJV: this man is preached unto you
INT: forgiveness of sins is proclaimed

Romans 1:8 V-PIM/P-3S
GRK: πίστις ὑμῶν καταγγέλλεται ἐν ὅλῳ
NAS: your faith is being proclaimed throughout
KJV: faith is spoken of throughout
INT: faith of you is proclaimed in all

Philippians 1:18 V-PIM/P-3S
GRK: ἀληθείᾳ Χριστὸς καταγγέλλεται καὶ ἐν
NAS: Christ is proclaimed; and in this
KJV: in truth, Christ is preached; and I
INT: in truth Christ is proclaimed and in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page