κατέβησαν
Englishman's Concordance
κατέβησαν (katebēsan) — 5 Occurrences

John 6:16 V-AIA-3P
GRK: ὀψία ἐγένετο κατέβησαν οἱ μαθηταὶ
NAS: His disciples went down to the sea,
KJV: his disciples went down unto the sea,
INT: evening it became went down the disciples

Acts 8:38 V-AIA-3P
GRK: ἅρμα καὶ κατέβησαν ἀμφότεροι εἰς
NAS: and they both went down into the water,
KJV: and they went down both
INT: chariot And they went down both to

Acts 14:11 V-AIA-3P
GRK: ὁμοιωθέντες ἀνθρώποις κατέβησαν πρὸς ἡμᾶς
NAS: men and have come down to us.
KJV: The gods are come down to
INT: having become like men are come down to us

Acts 14:25 V-AIA-3P
GRK: τὸν λόγον κατέβησαν εἰς Ἀττάλειαν
NAS: in Perga, they went down to Attalia.
KJV: in Perga, they went down into Attalia:
INT: the word they came down to Attalia

Acts 16:8 V-AIA-3P
GRK: τὴν Μυσίαν κατέβησαν εἰς Τρῳάδα
NAS: by Mysia, they came down to Troas.
KJV: Mysia came down to
INT: Mysia they came down to Troas

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2597
82 Occurrences


καταβαίνει — 2 Occ.
καταβαίνειν — 1 Occ.
καταβαίνων — 2 Occ.
καταβαῖνον — 7 Occ.
καταβαίνοντα — 3 Occ.
καταβαίνοντας — 1 Occ.
καταβαίνοντες — 1 Occ.
καταβαινόντων — 2 Occ.
καταβαίνοντος — 1 Occ.
καταβαίνουσα — 1 Occ.
καταβαίνουσαν — 3 Occ.
καταβὰν — 1 Occ.
καταβάντες — 2 Occ.
Καταβάντος — 1 Occ.
καταβὰς — 12 Occ.
καταβάτω — 5 Occ.
καταβῇ — 2 Occ.
καταβῆναι — 2 Occ.
καταβήσῃ — 2 Occ.
καταβήσεται — 2 Occ.
κατάβηθι — 4 Occ.
καταβέβηκα — 2 Occ.
καταβεβηκότες — 1 Occ.
κατέβαινεν — 3 Occ.
κατέβη — 13 Occ.
κατέβην — 1 Occ.
κατέβησαν — 5 Occ.
Additional Entries
καταβῇ — 2 Occ.
καταβῆναι — 2 Occ.
καταβήσῃ — 2 Occ.
καταβήσεται — 2 Occ.
κατάβηθι — 4 Occ.
καταβέβηκα — 2 Occ.
καταβεβηκότες — 1 Occ.
κατέβαινεν — 3 Occ.
κατέβη — 13 Occ.
κατέβην — 1 Occ.
καταβαλλόμενοι — 2 Occ.
καταβαρυνόμενοι — 1 Occ.
κατεβάρησα — 1 Occ.
καταβάσει — 1 Occ.
καταβολὴν — 1 Occ.
καταβολῆς — 10 Occ.
καταβραβευέτω — 1 Occ.
καταγγελεὺς — 1 Occ.
καταγγέλλειν — 2 Occ.
καταγγέλλεται — 3 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page