κατάβηθι
Englishman's Concordance
κατάβηθι (katabēthi) — 4 Occurrences

Matthew 27:40 V-AMA-2S
GRK: θεοῦ καὶ κατάβηθι ἀπὸ τοῦ
NAS: of God, come down from the cross.
KJV: of God, come down from
INT: of God moreover descend from the

Luke 19:5 V-AMA-2S
GRK: Ζακχαῖε σπεύσας κατάβηθι σήμερον γὰρ
NAS: hurry and come down, for today
KJV: make haste, and come down; for
INT: Zacchaeus having hurried come down today indeed

John 4:49 V-AMA-2S
GRK: βασιλικός Κύριε κατάβηθι πρὶν ἀποθανεῖν
NAS: to Him, Sir, come down before
KJV: him, Sir, come down ere my
INT: royal official Sir come down before dies

Acts 10:20 V-AMA-2S
GRK: ἀλλὰ ἀναστὰς κατάβηθι καὶ πορεύου
NAS: But get up, go downstairs and accompany
KJV: therefore, and get thee down, and
INT: but having risen go down and proceed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2597
82 Occurrences


καταβαίνει — 2 Occ.
καταβαίνειν — 1 Occ.
καταβαίνων — 2 Occ.
καταβαῖνον — 7 Occ.
καταβαίνοντα — 3 Occ.
καταβαίνοντας — 1 Occ.
καταβαίνοντες — 1 Occ.
καταβαινόντων — 2 Occ.
καταβαίνοντος — 1 Occ.
καταβαίνουσα — 1 Occ.
καταβαίνουσαν — 3 Occ.
καταβὰν — 1 Occ.
καταβάντες — 2 Occ.
Καταβάντος — 1 Occ.
καταβὰς — 12 Occ.
καταβάτω — 5 Occ.
καταβῇ — 2 Occ.
καταβῆναι — 2 Occ.
καταβήσῃ — 2 Occ.
καταβήσεται — 2 Occ.
κατάβηθι — 4 Occ.
καταβέβηκα — 2 Occ.
καταβεβηκότες — 1 Occ.
κατέβαινεν — 3 Occ.
κατέβη — 13 Occ.
κατέβην — 1 Occ.
κατέβησαν — 5 Occ.
Additional Entries
καταβαίνουσαν — 3 Occ.
καταβὰν — 1 Occ.
καταβάντες — 2 Occ.
Καταβάντος — 1 Occ.
καταβὰς — 12 Occ.
καταβάτω — 5 Occ.
καταβῇ — 2 Occ.
καταβῆναι — 2 Occ.
καταβήσῃ — 2 Occ.
καταβήσεται — 2 Occ.
καταβέβηκα — 2 Occ.
καταβεβηκότες — 1 Occ.
κατέβαινεν — 3 Occ.
κατέβη — 13 Occ.
κατέβην — 1 Occ.
κατέβησαν — 5 Occ.
καταβαλλόμενοι — 2 Occ.
καταβαρυνόμενοι — 1 Occ.
κατεβάρησα — 1 Occ.
καταβάσει — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page