2597. καταβαίνω (katabainó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2597. καταβαίνω (katabainó) — 82 Occurrences

Matthew 3:16 V-PPA-ANS
GRK: τοῦ θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν
NAS: of God descending as a dove
KJV: of God descending like
INT: of God descending as a dove

Matthew 7:25 V-AIA-3S
GRK: καὶ κατέβη ἡ βροχὴ
NAS: And the rain fell, and the floods
KJV: And the rain descended, and the floods
INT: and came down the rain

Matthew 7:27 V-AIA-3S
GRK: καὶ κατέβη ἡ βροχὴ
KJV: And the rain descended, and the floods
INT: and came down the rain

Matthew 8:1 V-APA-GMS
GRK: Καταβάντος δὲ αὐτοῦ
NAS: When Jesus came down from the mountain,
KJV: he was come down from
INT: having come down moreover he

Matthew 11:23 V-FIM-2S
GRK: ἕως ᾅδου καταβήσῃ ὅτι εἰ
NAS: to heaven, will you? You will descend to Hades;
INT: to Hades will be brought down for if

Matthew 14:29 V-APA-NMS
GRK: Ἐλθέ καὶ καταβὰς ἀπὸ τοῦ
NAS: And Peter got out of the boat,
KJV: when Peter was come down out of
INT: Come And having descended from the

Matthew 17:9 V-PPA-GMP
GRK: Καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἐκ
NAS: As they were coming down from the mountain,
KJV: as they came down from
INT: And as were descending they from

Matthew 24:17 V-AMA-3S
GRK: δώματος μὴ καταβάτω ἆραι τὰ
NAS: is on the housetop must not go down to get
KJV: not come down to take
INT: housetop not let him come down to take anything

Matthew 27:40 V-AMA-2S
GRK: θεοῦ καὶ κατάβηθι ἀπὸ τοῦ
NAS: of God, come down from the cross.
KJV: of God, come down from
INT: of God moreover descend from the

Matthew 27:42 V-AMA-3S
GRK: Ἰσραήλ ἐστιν καταβάτω νῦν ἀπὸ
NAS: let Him now come down from the cross,
KJV: let him now come down from the cross,
INT: of Israel he is let him descend now from

Matthew 28:2 V-APA-NMS
GRK: γὰρ Κυρίου καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ
NAS: of the Lord descended from heaven
KJV: of the Lord descended from
INT: indeed of [the] Lord having descended out of heaven

Mark 1:10 V-PPA-ANS
GRK: ὡς περιστερὰν καταβαῖνον εἰς αὐτόν
NAS: like a dove descending upon Him;
KJV: like a dove descending upon him:
INT: as a dove descending upon him

Mark 3:22 V-APA-NMP
GRK: ἀπὸ Ἰεροσολύμων καταβάντες ἔλεγον ὅτι
NAS: The scribes who came down from Jerusalem
KJV: which came down from
INT: from Jerusalem having come down said

Mark 9:9 V-PPA-GMP
GRK: Καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἐκ
NAS: As they were coming down from the mountain,
KJV: as they came down from
INT: and as were descending they from

Mark 13:15 V-AMA-3S
GRK: δώματος μὴ καταβάτω μηδὲ εἰσελθάτω
NAS: is on the housetop must not go down, or
KJV: not go down into
INT: housetop not let him come down nor go in

Mark 15:30 V-APA-NMS
GRK: σῶσον σεαυτὸν καταβὰς ἀπὸ τοῦ
NAS: Yourself, and come down from the cross!
KJV: thyself, and come down from the cross.
INT: save yourself having descended from the

Mark 15:32 V-AMA-3S
GRK: βασιλεὺς Ἰσραὴλ καταβάτω νῦν ἀπὸ
NAS: now come down from the cross,
KJV: the King of Israel descend now from
INT: King of Israel let him descend now from

Luke 2:51 V-AIA-3S
GRK: καὶ κατέβη μετ' αὐτῶν
NAS: And He went down with them and came
KJV: And he went down with them,
INT: And he went down with them

Luke 3:22 V-ANA
GRK: καὶ καταβῆναι τὸ πνεῦμα
NAS: Spirit descended upon Him in bodily
KJV: Ghost descended in a bodily
INT: and descended the Spirit

Luke 6:17 V-APA-NMS
GRK: καὶ καταβὰς μετ' αὐτῶν
NAS: Jesus came down with them and stood
KJV: And he came down with them,
INT: And having descended with them

Luke 8:23 V-AIA-3S
GRK: ἀφύπνωσεν καὶ κατέβη λαῖλαψ ἀνέμου
NAS: of wind descended on the lake,
KJV: and there came down a storm
INT: he fell asleep and came down a storm of wind

Luke 9:54 V-ANA
GRK: εἴπωμεν πῦρ καταβῆναι ἀπὸ τοῦ
NAS: fire to come down from heaven
KJV: fire to come down from
INT: we should call fire to come down from

Luke 10:15 V-FIM-2S
GRK: τοῦ ᾅδου καταβήσῃ
NAS: to heaven, will you? You will be brought down to Hades!
INT: Hades you will be brought down

Luke 10:30 V-IIA-3S
GRK: Ἄνθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ Ἰερουσαλὴμ
NAS: A man was going down from Jerusalem
KJV: [man] went down from
INT: A man certain was going down from Jerusalem

Luke 10:31 V-IIA-3S
GRK: ἱερεύς τις κατέβαινεν ἐν τῇ
NAS: a priest was going down on that road,
KJV: chance there came down a certain
INT: a priest certain went down on the

Luke 17:31 V-AMA-3S
GRK: οἰκίᾳ μὴ καταβάτω ἆραι αὐτά
NAS: are in the house must not go down to take
KJV: let him not come down to take it
INT: house not let him come down to take away them

Luke 18:14 V-AIA-3S
GRK: λέγω ὑμῖν κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος
NAS: you, this man went to his house
KJV: you, this man went down to his
INT: I say to you Went down this one justified

Luke 19:5 V-AMA-2S
GRK: Ζακχαῖε σπεύσας κατάβηθι σήμερον γὰρ
NAS: hurry and come down, for today
KJV: make haste, and come down; for
INT: Zacchaeus having hurried come down today indeed

Luke 19:6 V-AIA-3S
GRK: καὶ σπεύσας κατέβη καὶ ὑπεδέξατο
NAS: And he hurried and came down and received
KJV: he made haste, and came down, and
INT: And having hurried he came down and received

Luke 22:44 V-PPA-NMP
GRK: θρόμβοι αἵματος καταβαίνοντες ἐπὶ τὴν
NAS: of blood, falling down upon the ground.
KJV: of blood falling down to
INT: great drops of blood falling down to the

John 1:32 V-PPA-ANS
GRK: τὸ πνεῦμα καταβαῖνον ὡς περιστερὰν
NAS: the Spirit descending as a dove
KJV: the Spirit descending from
INT: the Spirit descending as a dove

John 1:33 V-PPA-ANS
GRK: τὸ πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον
NAS: the Spirit descending and remaining
KJV: the Spirit descending, and
INT: the Spirit descending and abiding

John 1:51 V-PPA-AMP
GRK: ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν
NAS: ascending and descending on the Son
KJV: ascending and descending upon the Son
INT: ascending and descending on the

John 2:12 V-AIA-3S
GRK: ΜΕΤΑ ΤΟΥΤΟ κατέβη εἰς Καφαρναοὺμ
NAS: this He went down to Capernaum,
KJV: After this he went down to Capernaum,
INT: After this he went down to Capernaum

John 3:13 V-APA-NMS
GRK: τοῦ οὐρανοῦ καταβάς ὁ υἱὸς
NAS: into heaven, but He who descended from heaven:
KJV: but he that came down from
INT: heaven having come down the Son

John 4:47 V-ASA-3S
GRK: ἠρώτα ἵνα καταβῇ καὶ ἰάσηται
NAS: to Him and was imploring [Him] to come down and heal
KJV: him that he would come down, and heal
INT: asked that he would come down and heal

John 4:49 V-AMA-2S
GRK: βασιλικός Κύριε κατάβηθι πρὶν ἀποθανεῖν
NAS: to Him, Sir, come down before
KJV: him, Sir, come down ere my
INT: royal official Sir come down before dies

John 4:51 V-PPA-GMS
GRK: δὲ αὐτοῦ καταβαίνοντος οἱ δοῦλοι
NAS: As he was now going down, [his] slaves
KJV: as he was now going down, his servants
INT: moreover of him as he was going down the servants

John 5:4 V-IIA-3S
GRK: κατὰ καιρὸν κατέβαινεν ἐν τῇ
KJV: an angel went down at
INT: during [a certain] season descended in the

John 5:7 V-PIA-3S
GRK: πρὸ ἐμοῦ καταβαίνει
NAS: another steps down before
KJV: another steppeth down before
INT: before me descends

John 6:16 V-AIA-3P
GRK: ὀψία ἐγένετο κατέβησαν οἱ μαθηταὶ
NAS: His disciples went down to the sea,
KJV: his disciples went down unto the sea,
INT: evening it became went down the disciples

John 6:33 V-PPA-NMS
GRK: ἐστὶν ὁ καταβαίνων ἐκ τοῦ
NAS: of God is that which comes down out of heaven,
KJV: is he which cometh down from heaven,
INT: is he who comes down out of

John 6:38 V-RIA-1S
GRK: ὅτι καταβέβηκα ἀπὸ τοῦ
NAS: For I have come down from heaven,
KJV: For I came down from heaven,
INT: For I have come down out of

John 6:41 V-APA-NMS
GRK: ἄρτος ὁ καταβὰς ἐκ τοῦ
NAS: the bread that came down out of heaven.
KJV: the bread which came down from heaven.
INT: bread having come down out of

John 6:42 V-RIA-1S
GRK: τοῦ οὐρανοῦ καταβέβηκα
NAS: say, I have come down out of heaven'?
KJV: saith, I came down from heaven?
INT: heaven I have come down

John 6:50 V-PPA-NMS
GRK: τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων ἵνα τις
NAS: is the bread which comes down out of heaven,
KJV: which cometh down from
INT: heaven comes down that anyone

John 6:51 V-APA-NMS
GRK: τοῦ οὐρανοῦ καταβάς ἐάν τις
NAS: bread that came down out of heaven;
KJV: bread which came down from heaven:
INT: heaven having come down if anyone

John 6:58 V-APA-NMS
GRK: ἐξ οὐρανοῦ καταβάς οὐ καθὼς
NAS: which came down out of heaven;
KJV: which came down from
INT: from heaven having come down Not as

Acts 7:15 V-AIA-3S
GRK: καὶ κατέβη δὲ Ἰακὼβ
NAS: And Jacob went down to Egypt
KJV: So Jacob went down into Egypt,
INT: and went down moreover Jacob

Acts 7:34 V-AIA-1S
GRK: ἤκουσα καὶ κατέβην ἐξελέσθαι αὐτούς
NAS: THEIR GROANS, AND I HAVE COME DOWN TO RESCUE
KJV: and am come down to deliver
INT: heard and came down to take out them

Acts 8:15 V-APA-NMP
GRK: οἵτινες καταβάντες προσηύξαντο περὶ
NAS: who came down and prayed
KJV: Who, when they were come down, prayed
INT: who having come down prayed for

Acts 8:26 V-PPA-AFS
GRK: ὁδὸν τὴν καταβαίνουσαν ἀπὸ Ἰερουσαλὴμ
NAS: to the road that descends from Jerusalem
KJV: the way that goeth down from
INT: road which goes down from Jerusalem

Acts 8:38 V-AIA-3P
GRK: ἅρμα καὶ κατέβησαν ἀμφότεροι εἰς
NAS: and they both went down into the water,
KJV: and they went down both
INT: chariot And they went down both to

Acts 10:11 V-PPA-ANS
GRK: ἀνεῳγμένον καὶ καταβαῖνον σκεῦός τι
NAS: sheet coming down, lowered
KJV: a certain vessel descending unto him,
INT: opened and descending a vessel certain

Acts 10:20 V-AMA-2S
GRK: ἀλλὰ ἀναστὰς κατάβηθι καὶ πορεύου
NAS: But get up, go downstairs and accompany
KJV: therefore, and get thee down, and
INT: but having risen go down and proceed

Acts 10:21 V-APA-NMS
GRK: καταβὰς δὲ Πέτρος
NAS: Peter went down to the men and said,
KJV: Then Peter went down to the men
INT: having gone down moreover Peter

Acts 11:5 V-PPA-ANS
GRK: ἐκστάσει ὅραμα καταβαῖνον σκεῦός τι
NAS: an object coming down like
KJV: vessel descend, as it had been
INT: a trance a vision descending a vessel certain

Acts 14:11 V-AIA-3P
GRK: ὁμοιωθέντες ἀνθρώποις κατέβησαν πρὸς ἡμᾶς
NAS: men and have come down to us.
KJV: The gods are come down to
INT: having become like men are come down to us

Acts 14:25 V-AIA-3P
GRK: τὸν λόγον κατέβησαν εἰς Ἀττάλειαν
NAS: in Perga, they went down to Attalia.
KJV: in Perga, they went down into Attalia:
INT: the word they came down to Attalia

Acts 16:8 V-AIA-3P
GRK: τὴν Μυσίαν κατέβησαν εἰς Τρῳάδα
NAS: by Mysia, they came down to Troas.
KJV: Mysia came down to
INT: Mysia they came down to Troas

Acts 18:22 V-AIA-3S
GRK: τὴν ἐκκλησίαν κατέβη εἰς Ἀντιόχειαν
NAS: the church, and went down to Antioch.
KJV: the church, he went down to
INT: the church he went down to Antioch

Acts 20:10 V-APA-NMS
GRK: καταβὰς δὲ ὁ
NAS: But Paul went down and fell
KJV: And Paul went down, and fell on him,
INT: having descended moreover

Acts 23:10 V-APA-ANS
GRK: τὸ στράτευμα καταβὰν ἁρπάσαι αὐτὸν
NAS: the troops to go down and take him away from them by force,
KJV: the soldiers to go down, and to take
INT: the troop having gone down to take by force him

Acts 24:1 V-AIA-3S
GRK: πέντε ἡμέρας κατέβη ὁ ἀρχιερεὺς
NAS: Ananias came down with some
KJV: the high priest descended with
INT: five days came down the high priest

Acts 24:22 V-ASA-3S
GRK: ὁ χιλίαρχος καταβῇ διαγνώσομαι τὰ
NAS: the commander comes down, I will decide
KJV: the chief captain shall come down, I will know the uttermost
INT: the chief captain might have come down I will examine the things

Acts 25:6 V-APA-NMS
GRK: ἢ δέκα καταβὰς εἰς Καισάρειαν
NAS: among them, he went down to Caesarea,
KJV: ten days, he went down unto Caesarea;
INT: or ten having gone down to Ceasarea

Acts 25:7 V-RPA-NMP
GRK: ἀπὸ Ἰεροσολύμων καταβεβηκότες Ἰουδαῖοι πολλὰ
NAS: the Jews who had come down from Jerusalem
KJV: the Jews which came down from
INT: from Jerusalem who had come down Jews many

Romans 10:7 V-FIM-3S
GRK: ἤ Τίς καταβήσεται εἰς τὴν
NAS: WHO WILL DESCEND INTO THE ABYSS?'
KJV: Or, Who shall descend into the deep?
INT: Or Who will descend into the

Ephesians 4:9 V-AIA-3S
GRK: ὅτι καὶ κατέβη εἰς τὰ
NAS: that He also had descended into the lower
KJV: he also descended first into
INT: that also he descended into the

Ephesians 4:10 V-APA-NMS
GRK: καταβὰς αὐτός ἐστιν
NAS: He who descended is Himself also
KJV: He that descended is the same also
INT: the [one] having descended the same is

1 Thessalonians 4:16 V-FIM-3S
GRK: σάλπιγγι θεοῦ καταβήσεται ἀπ' οὐρανοῦ
NAS: Himself will descend from heaven
KJV: himself shall descend from
INT: trumpet of God will descend from heaven

James 1:17 V-PPA-NNS
GRK: ἄνωθέν ἐστιν καταβαῖνον ἀπὸ τοῦ
NAS: is from above, coming down from the Father
KJV: from above, and cometh down from
INT: from above is coming down from the

Revelation 3:12 V-PPA-NFS
GRK: Ἰερουσαλήμ ἡ καταβαίνουσα ἐκ τοῦ
NAS: Jerusalem, which comes down out of heaven
KJV: which cometh down out of
INT: Jerusalem which comes down out of

Revelation 10:1 V-PPA-AMS
GRK: ἄγγελον ἰσχυρὸν καταβαίνοντα ἐκ τοῦ
NAS: angel coming down out of heaven,
KJV: mighty angel come down from heaven,
INT: angel strong coming down out of

Revelation 12:12 V-AIA-3S
GRK: θάλασσαν ὅτι κατέβη ὁ διάβολος
NAS: the devil has come down to you, having
KJV: for the devil is come down unto you,
INT: sea because is come down the devil

Revelation 13:13 V-PNA
GRK: τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνειν εἰς τὴν
NAS: fire come down out of heaven
KJV: he maketh fire come down from heaven
INT: heaven to come down to the

Revelation 16:21 V-PIA-3S
GRK: ὡς ταλαντιαία καταβαίνει ἐκ τοῦ
NAS: one hundred pounds each, came down from heaven
KJV: And there fell upon men
INT: about a talent weight comes down out of

Revelation 18:1 V-PPA-AMS
GRK: ἄλλον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ
NAS: angel coming down from heaven,
KJV: another angel come down from heaven,
INT: another angel descending out of

Revelation 20:1 V-PPA-AMS
GRK: εἶδον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ
NAS: an angel coming down from heaven,
KJV: I saw an angel come down from heaven,
INT: I saw an angel descending out of

Revelation 20:9 V-AIA-3S
GRK: ἠγαπημένην καὶ κατέβη πῦρ ἐκ
NAS: and fire came down from heaven
KJV: and fire came down from God
INT: beloved but came down fire out of

Revelation 21:2 V-PPA-AFS
GRK: καινὴν εἶδον καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ
NAS: Jerusalem, coming down out of heaven
KJV: new Jerusalem, coming down from God
INT: new I saw coming down out of

Revelation 21:10 V-PPA-AFS
GRK: ἁγίαν Ἰερουσαλὴμ καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ
NAS: Jerusalem, coming down out of heaven
KJV: Jerusalem, descending out of
INT: holy Jerusalem descending out of

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2597

καταβαίνει — 2 Occ.
καταβαίνειν — 1 Occ.
καταβαίνων — 2 Occ.
καταβαῖνον — 7 Occ.
καταβαίνοντα — 3 Occ.
καταβαίνοντας — 1 Occ.
καταβαίνοντες — 1 Occ.
καταβαινόντων — 2 Occ.
καταβαίνοντος — 1 Occ.
καταβαίνουσα — 1 Occ.
καταβαίνουσαν — 3 Occ.
καταβὰν — 1 Occ.
καταβάντες — 2 Occ.
Καταβάντος — 1 Occ.
καταβὰς — 12 Occ.
καταβάτω — 5 Occ.
καταβῇ — 2 Occ.
καταβῆναι — 2 Occ.
καταβήσῃ — 2 Occ.
καταβήσεται — 2 Occ.
κατάβηθι — 4 Occ.
καταβέβηκα — 2 Occ.
καταβεβηκότες — 1 Occ.
κατέβαινεν — 3 Occ.
κατέβη — 13 Occ.
κατέβην — 1 Occ.
κατέβησαν — 5 Occ.
Additional Entries
καταβαῖνον — 7 Occ.
καταβαίνοντα — 3 Occ.
καταβαίνοντας — 1 Occ.
καταβαίνοντες — 1 Occ.
καταβαινόντων — 2 Occ.
καταβαίνοντος — 1 Occ.
καταβαίνουσα — 1 Occ.
καταβαίνουσαν — 3 Occ.
καταβὰν — 1 Occ.
καταβάντες — 2 Occ.
καταβὰς — 12 Occ.
καταβάτω — 5 Occ.
καταβῇ — 2 Occ.
καταβῆναι — 2 Occ.
καταβήσῃ — 2 Occ.
καταβήσεται — 2 Occ.
κατάβηθι — 4 Occ.
καταβέβηκα — 2 Occ.
καταβεβηκότες — 1 Occ.
κατέβαινεν — 3 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page