Luke 3
Interlinear Bible
The Mission of John the Baptist
1   1722 [e]
1   En
1   Ἐν
1   In
1   Prep
2094 [e]
etei
ἔτει
year
N-DNS
1161 [e]
de
δὲ
then
Conj
4003 [e]
pentekaidekatō
πεντεκαιδεκάτῳ
fifteenth
Adj-DNS
3588 [e]
tēs
τῆς
of the
Art-GFS
2231 [e]
hēgemonias
ἡγεμονίας
reign
N-GFS
5086 [e]
Tiberiou
Τιβερίου
of Tiberius
N-GMS
2541 [e]
Kaisaros
Καίσαρος  ,
Caesar
N-GMS
2230 [e]
hēgemoneuontos
ἡγεμονεύοντος
being governor
V-PPA-GMS
4194 [e]
Pontiou
Ποντίου
Pontius
N-GMS
4091 [e]
Pilatou
Πιλάτου
Pilate
N-GMS
3588 [e]
tēs
τῆς
 - 
Art-GFS
2449 [e]
Ioudaias
Ἰουδαίας  ,
of Judea
N-GFS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
5075 [e]
tetraarchountos
τετρααρχοῦντος
being tetrarch
V-PPA-GMS
3588 [e]
tēs
τῆς
 - 
Art-GFS
1056 [e]
Galilaias
Γαλιλαίας
of Galilee
N-GFS
2264 [e]
Hērōdou
Ἡρῴδου  ,
Herod
N-GMS
5376 [e]
Philippou
Φιλίππου
Philip
N-GMS
1161 [e]
de
δὲ
now
Conj
3588 [e]
tou
τοῦ
the
Art-GMS
80 [e]
adelphou
ἀδελφοῦ
brother
N-GMS
846 [e]
autou
αὐτοῦ
of him
PPro-GM3S
5075 [e]
tetraarchountos
τετρααρχοῦντος
being tetrarch
V-PPA-GMS
3588 [e]
tēs
τῆς
 - 
Art-GFS
2484 [e]
Itouraias
Ἰτουραίας
of Ituraea
Adj-GFS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
5139 [e]
Trachōnitidos
Τραχωνίτιδος
of Trachonitis
N-GFS
5561 [e]
chōras
χώρας  ,
[the] region
N-GFS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3078 [e]
Lysaniou
Λυσανίου
Lysanias
N-GMS
3588 [e]
tēs
τῆς
 - 
Art-GFS
9 [e]
Abilēnēs
Ἀβιληνῆς
of Abilene
N-GFS
5075 [e]
tetraarchountos
τετρααρχοῦντος  ,
being tetrarch
V-PPA-GMS
2   1909 [e]
2   epi
2   ἐπὶ
2   during
2   Prep
749 [e]
archiereōs
ἀρχιερέως
[the] high priesthood
N-GMS
452 [e]
Hanna
Ἅννα
of Annas
N-GMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
2533 [e]
Kaiapha
Καϊάφα  ,
Caiaphas
N-GMS
1096 [e]
egeneto
ἐγένετο
came
V-AIM-3S
4487 [e]
rhēma
ῥῆμα
[the] word
N-NNS
2316 [e]
Theou
Θεοῦ
of God
N-GMS
1909 [e]
epi
ἐπὶ
upon
Prep
2491 [e]
Iōannēn
Ἰωάννην  ,
John
N-AMS
3588 [e]
ton
τὸν
 - 
Art-AMS
2197 [e]
Zachariou
Ζαχαρίου
of Zechariah
N-GMS
5207 [e]
huion
υἱὸν  ,
son
N-AMS
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
3588 [e]

τῇ
the
Art-DFS
2048 [e]
erēmō
ἐρήμῳ  .
wilderness
Adj-DFS
3   2532 [e]
3   Kai
3   Καὶ
3   And
3   Conj
2064 [e]
ēlthen
ἦλθεν
he went
V-AIA-3S
1519 [e]
eis
εἰς
into
Prep
3956 [e]
pasan
πᾶσαν
all
Adj-AFS
3588 [e]
tēn
τὴν
the
Art-AFS
4066 [e]
perichōron
περίχωρον
surrounding region
Adj-AFS
3588 [e]
tou
τοῦ
of the
Art-GMS
2446 [e]
Iordanou
Ἰορδάνου  ,
Jordan
N-GMS
2784 [e]
kēryssōn
κηρύσσων
proclaiming
V-PPA-NMS
908 [e]
baptisma
βάπτισμα
a baptism
N-ANS
3341 [e]
metanoias
μετανοίας
of repentance
N-GFS
1519 [e]
eis
εἰς
for
Prep
859 [e]
aphesin
ἄφεσιν
forgiveness
N-AFS
266 [e]
hamartiōn
ἁμαρτιῶν  ,
of sins
N-GFP
4   5613 [e]
4   hōs
4   ὡς
4   as
4   Adv
1125 [e]
gegraptai
γέγραπται
it has been written
V-RIM/P-3S
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
976 [e]
biblō
βίβλῳ
[the] book
N-DFS
3056 [e]
logōn
λόγων
of [the] words
N-GMP
2268 [e]
Ēsaiou
Ἠσαΐου
of Isaiah
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
the
Art-GMS
4396 [e]
prophētou
προφήτου  :
prophet
N-GMS
5456 [e]
Phōnē
Φωνὴ
[The] voice
N-NFS
994 [e]
boōntos
βοῶντος
of one crying
V-PPA-GMS
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
3588 [e]

τῇ
the
Art-DFS
2048 [e]
erēmō
ἐρήμῳ  ,
wilderness
Adj-DFS
2090 [e]
Hetoimasate
Ἑτοιμάσατε
Prepare
V-AMA-2P
3588 [e]
tēn
τὴν
the
Art-AFS
3598 [e]
hodon
ὁδὸν
way
N-AFS
2962 [e]
Kyriou
Κυρίου  ;
of [the] Lord
N-GMS
2117 [e]
eutheias
εὐθείας
straight
Adj-AFP
4160 [e]
poieite
ποιεῖτε
make
V-PMA-2P
3588 [e]
tas
τὰς
the
Art-AFP
5147 [e]
tribous
τρίβους
paths
N-AFP
846 [e]
autou
αὐτοῦ  .
of Him
PPro-GM3S
5   3956 [e]
5   pasa
5   πᾶσα
5   Every
5   Adj-NFS
5327 [e]
pharanx
φάραγξ
valley
N-NFS
4137 [e]
plērōthēsetai
πληρωθήσεται  ,
will be filled
V-FIP-3S
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3956 [e]
pan
πᾶν
every
Adj-NNS
3735 [e]
oros
ὄρος
mountain
N-NNS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
1015 [e]
bounos
βουνὸς
hill
N-NMS
5013 [e]
tapeinōthēsetai
ταπεινωθήσεται  ;
will be made low
V-FIP-3S
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
1510 [e]
estai
ἔσται
will become
V-FIM-3S
3588 [e]
ta
τὰ
the
Art-NNP
4646 [e]
skolia
σκολιὰ
crooked
Adj-NNP
1519 [e]
eis
εἰς
into
Prep
2117 [e]
eutheian
εὐθείαν*  ,
straight
Adj-AFS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3588 [e]
hai
αἱ
the
Art-NFP
5138 [e]
tracheiai
τραχεῖαι
rough
Adj-NFP
1519 [e]
eis
εἰς
into
Prep
3598 [e]
hodous
ὁδοὺς
ways
N-AFP
3006 [e]
leias
λείας  ;
smooth
Adj-AFP
6   2532 [e]
6   kai
6   καὶ
6   and
6   Conj
3708 [e]
opsetai
ὄψεται
will see
V-FIM-3S
3956 [e]
pasa
πᾶσα
all
Adj-NFS
4561 [e]
sarx
σὰρξ
flesh
N-NFS
3588 [e]
to
τὸ
the
Art-ANS
4992 [e]
sōtērion
σωτήριον
salvation
Adj-ANS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
2316 [e]
Theou
Θεοῦ  .
of God
N-GMS
7   2036 [e]
7   Elegen
7   Ἔλεγεν
7   He was saying
7   V-IIA-3S
3767 [e]
oun
οὖν
therefore
Conj
3588 [e]
tois
τοῖς
to the
Art-DMP
1607 [e]
ekporeuomenois
ἐκπορευομένοις
coming out
V-PPM/P-DMP
3793 [e]
ochlois
ὄχλοις
crowds
N-DMP
907 [e]
baptisthēnai
βαπτισθῆναι
to be baptized
V-ANP
5259 [e]
hyp’
ὑπ’
by
Prep
846 [e]
autou
αὐτοῦ  ,
him
PPro-GM3S
1081 [e]
Gennēmata
Γεννήματα
Offspring
N-VNP
2191 [e]
echidnōn
ἐχιδνῶν  ,
of vipers
N-GFP
5101 [e]
tis
τίς
who
IPro-NMS
5263 [e]
hypedeixen
ὑπέδειξεν
forewarned
V-AIA-3S
4771 [e]
hymin
ὑμῖν
you
PPro-D2P
5343 [e]
phygein
φυγεῖν
to flee
V-ANA
575 [e]
apo
ἀπὸ
from
Prep
3588 [e]
tēs
τῆς
the
Art-GFS
3195 [e]
mellousēs
μελλούσης
coming
V-PPA-GFS
3709 [e]
orgēs
ὀργῆς  ?
wrath
N-GFS
8   4160 [e]
8   poiēsate
8   ποιήσατε
8   Produce
8   V-AMA-2P
3767 [e]
oun
οὖν
therefore
Conj
2590 [e]
karpous
καρποὺς
fruits
N-AMP
514 [e]
axious
ἀξίους
worthy
Adj-AMP
3588 [e]
tēs
τῆς
 - 
Art-GFS
3341 [e]
metanoias
μετανοίας  ;
of repentance
N-GFS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3361 [e]

μὴ
not
Adv
756 [e]
arxēsthe
ἄρξησθε
begin
V-ASM-2P
3004 [e]
legein
λέγειν
to say
V-PNA
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
1438 [e]
heautois
ἑαυτοῖς  ,
yourselves
RefPro-DM3P
3962 [e]
Patera
Πατέρα
[As] father
N-AMS
2192 [e]
echomen
ἔχομεν
We have
V-PIA-1P
3588 [e]
ton
τὸν
 - 
Art-AMS
11 [e]
Abraam
Ἀβραάμ  .
Abraham
N-AMS
3004 [e]
legō
λέγω
I say
V-PIA-1S
1063 [e]
gar
γὰρ
for
Conj
4771 [e]
hymin
ὑμῖν  ,
to you
PPro-D2P
3754 [e]
hoti
ὅτι
that
Conj
1410 [e]
dynatai
δύναται
is able
V-PIM/P-3S
3588 [e]
ho

 - 
Art-NMS
2316 [e]
Theos
Θεὸς
God
N-NMS
1537 [e]
ek
ἐκ
from
Prep
3588 [e]
tōn
τῶν
 - 
Art-GMP
3037 [e]
lithōn
λίθων
stones
N-GMP
3778 [e]
toutōn
τούτων
these
DPro-GMP
1453 [e]
egeirai
ἐγεῖραι
to raise up
V-ANA
5043 [e]
tekna
τέκνα
children
N-ANP
3588 [e]

τῷ
 - 
Art-DMS
11 [e]
Abraam
Ἀβραάμ  .
to Abraham
N-DMS
9   2235 [e]
9   ēdē
9   ἤδη
9   Already
9   Adv
1161 [e]
de
δὲ
now
Conj
2532 [e]
kai
καὶ
also
Conj
3588 [e]


the
Art-NFS
513 [e]
axinē
ἀξίνη
ax
N-NFS
4314 [e]
pros
πρὸς
to
Prep
3588 [e]
tēn
τὴν
the
Art-AFS
4491 [e]
rhizan
ῥίζαν
root
N-AFS
3588 [e]
tōn
τῶν
of the
Art-GNP
1186 [e]
dendrōn
δένδρων
trees
N-GNP
2749 [e]
keitai
κεῖται  ;
is applied
V-PIM/P-3S
3956 [e]
pan
πᾶν
every
Adj-NNS
3767 [e]
oun
οὖν
therefore
Conj
1186 [e]
dendron
δένδρον
tree
N-NNS
3361 [e]

μὴ
not
Adv
4160 [e]
poioun
ποιοῦν
producing
V-PPA-NNS
2590 [e]
karpon
καρπὸν
fruit
N-AMS
2570 [e]
kalon
καλὸν
good
Adj-AMS
1581 [e]
ekkoptetai
ἐκκόπτεται
is cut down
V-PIM/P-3S
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
1519 [e]
eis
εἰς
into
Prep
4442 [e]
pyr
πῦρ
[the] fire
N-ANS
906 [e]
balletai
βάλλεται  .
is thrown
V-PIM/P-3S
10   2532 [e]
10   Kai
10   Καὶ
10   And
10   Conj
1905 [e]
epērōtōn
ἐπηρώτων
were asking
V-IIA-3P
846 [e]
auton
αὐτὸν
him
PPro-AM3S
3588 [e]
hoi
οἱ
the
Art-NMP
3793 [e]
ochloi
ὄχλοι  ,
crowds
N-NMP
3004 [e]
legontes
λέγοντες  ,
saying
V-PPA-NMP
5101 [e]
Ti
Τί
What
IPro-ANS
3767 [e]
oun
οὖν
then
Conj
4160 [e]
poiēsōmen
ποιήσωμεν  ?
shall we do
V-ASA-1P
11   611 [e]
11   Apokritheis
11   Ἀποκριθεὶς
11   Answering
11   V-APP-NMS
1161 [e]
de
δὲ  ,
now
Conj
2036 [e]
elegen
ἔλεγεν
he was saying
V-IIA-3S
846 [e]
autois
αὐτοῖς  ,
to them
PPro-DM3P
3588 [e]
Ho

The [one]
Art-NMS
2192 [e]
echōn
ἔχων
having
V-PPA-NMS
1417 [e]
dyo
δύο
two
Adj-AMP
5509 [e]
chitōnas
χιτῶνας  ,
tunics
N-AMP
3330 [e]
metadotō
μεταδότω
let him impart
V-AMA-3S
3588 [e]

τῷ
to the [one]
Art-DMS
3361 [e]

μὴ
none
Adv
2192 [e]
echonti
ἔχοντι  ;
having
V-PPA-DMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3588 [e]
ho

the [one]
Art-NMS
2192 [e]
echōn
ἔχων
having
V-PPA-NMS
1033 [e]
brōmata
βρώματα  ,
food
N-ANP
3668 [e]
homoiōs
ὁμοίως
likewise
Adv
4160 [e]
poieitō
ποιείτω  .
let him do
V-PMA-3S
12   2064 [e]
12   Ēlthon
12   Ἦλθον
12   Came
12   V-AIA-3P
1161 [e]
de
δὲ
then
Conj
2532 [e]
kai
καὶ
also
Conj
5057 [e]
telōnai
τελῶναι
tax collectors
N-NMP
907 [e]
baptisthēnai
βαπτισθῆναι  ,
to be baptized
V-ANP
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
2036 [e]
eipan
εἶπαν
they said
V-AIA-3P
4314 [e]
pros
πρὸς
to
Prep
846 [e]
auton
αὐτόν  ,
him
PPro-AM3S
1320 [e]
Didaskale
Διδάσκαλε  ,
Teacher
N-VMS
5101 [e]
ti
τί
what
IPro-ANS
4160 [e]
poiēsōmen
ποιήσωμεν  ?
shall we do
V-ASA-1P
13   3588 [e]
13   Ho
13   
13    - 
13   Art-NMS
1161 [e]
de
δὲ
And
Conj
2036 [e]
eipen
εἶπεν
he said
V-AIA-3S
4314 [e]
pros
πρὸς
to
Prep
846 [e]
autous
αὐτούς  ,
them
PPro-AM3P
3367 [e]
Mēden
Μηδὲν
Nothing
Adj-ANS
4119 [e]
pleon
πλέον
more
Adj-ANS-C
3844 [e]
para
παρὰ
beyond
Prep
3588 [e]
to
τὸ
that
Art-ANS
1299 [e]
diatetagmenon
διατεταγμένον
having been appointed
V-RPM/P-ANS
4771 [e]
hymin
ὑμῖν
to you
PPro-D2P
4238 [e]
prassete
πράσσετε  .
collect
V-PMA-2P
14   1905 [e]
14   Epērōtōn
14   Ἐπηρώτων
14   Were asking
14   V-IIA-3P
1161 [e]
de
δὲ
then
Conj
846 [e]
auton
αὐτὸν
him
PPro-AM3S
2532 [e]
kai
καὶ
also
Conj
4754 [e]
strateuomenoi
στρατευόμενοι  ,
those being soldiers
V-PPM-NMP
3004 [e]
legontes
λέγοντες  ,
saying
V-PPA-NMP
5101 [e]
Ti
Τί
What
IPro-ANS
4160 [e]
poiēsōmen
ποιήσωμεν
shall do
V-ASA-1P
2532 [e]
kai
καὶ
also
Conj
1473 [e]
hēmeis
ἡμεῖς  ?
we
PPro-N1P
2532 [e]
Kai
Καὶ
And
Conj
2036 [e]
eipen
εἶπεν
he said
V-AIA-3S
846 [e]
autois
αὐτοῖς  ,
to them
PPro-DM3P
3367 [e]
Mēdena
Μηδένα
No one
Adj-AMS
1286 [e]
diaseisēte
διασείσητε
extort
V-ASA-2P
3366 [e]
mēde
μηδὲ
nor
Conj
4811 [e]
sykophantēsēte
συκοφαντήσητε  ,
accuse falsely
V-ASA-2P
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
714 [e]
arkeisthe
ἀρκεῖσθε
be content with
V-PMM/P-2P
3588 [e]
tois
τοῖς
the
Art-DNP
3800 [e]
opsōniois
ὀψωνίοις
wages
N-DNP
4771 [e]
hymōn
ὑμῶν  .
of you
PPro-G2P
15   4328 [e]
15   Prosdokōntos
15   Προσδοκῶντος
15   Are expecting
15   V-PPA-GMS
1161 [e]
de
δὲ
then
Conj
3588 [e]
tou
τοῦ
the
Art-GMS
2992 [e]
laou
λαοῦ
people
N-GMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
1260 [e]
dialogizomenōn
διαλογιζομένων
wondering
V-PPM/P-GMP
3956 [e]
pantōn
πάντων
all
Adj-GMP
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
3588 [e]
tais
ταῖς
the
Art-DFP
2588 [e]
kardiais
καρδίαις
hearts
N-DFP
846 [e]
autōn
αὐτῶν
of them
PPro-GM3P
4012 [e]
peri
περὶ
concerning
Prep
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
2491 [e]
Iōannou
Ἰωάννου  ,
John
N-GMS
3361 [e]

μή‿
whether
Adv
4219 [e]
pote
ποτε
ever
Conj
846 [e]
autos
αὐτὸς
he
PPro-NM3S
1510 [e]
eiē
εἴη
might be
V-POA-3S
3588 [e]
ho

the
Art-NMS
5547 [e]
Christos
Χριστός  .
Christ
N-NMS
16   611 [e]
16   apekrinato
16   ἀπεκρίνατο
16   Answered
16   V-AIM-3S
3004 [e]
legōn
λέγων
saying
V-PPA-NMS
3956 [e]
pasin
πᾶσιν
[to] all
Adj-DMP
3588 [e]
ho

 - 
Art-NMS
2491 [e]
Iōannēs
Ἰωάννης  ,
John
N-NMS
1473 [e]
Egō
Ἐγὼ
I
PPro-N1S
3303 [e]
men
μὲν
indeed
Conj
5204 [e]
hydati
ὕδατι
with water
N-DNS
907 [e]
baptizō
βαπτίζω
baptize
V-PIA-1S
4771 [e]
hymas
ὑμᾶς  ;
you
PPro-A2P
2064 [e]
erchetai
ἔρχεται
comes
V-PIM/P-3S
1161 [e]
de
δὲ
however
Conj
3588 [e]
ho

the [One]
Art-NMS
2478 [e]
ischyroteros
ἰσχυρότερός
mightier
Adj-NMS-C
1473 [e]
mou
μου  ,
than I
PPro-G1S
3739 [e]
hou
οὗ
of whom
RelPro-GMS
3756 [e]
ouk
οὐκ
not
Adv
1510 [e]
eimi
εἰμὶ
I am
V-PIA-1S
2425 [e]
hikanos
ἱκανὸς
worthy
Adj-NMS
3089 [e]
lysai
λῦσαι
to untie
V-ANA
3588 [e]
ton
τὸν
the
Art-AMS
2438 [e]
himanta
ἱμάντα
strap
N-AMS
3588 [e]
tōn
τῶν
of the
Art-GNP
5266 [e]
hypodēmatōn
ὑποδημάτων
sandals
N-GNP
846 [e]
autou
αὐτοῦ  ;
of Him
PPro-GM3S
846 [e]
autos
αὐτὸς
He
PPro-NM3S
4771 [e]
hymas
ὑμᾶς
you
PPro-A2P
907 [e]
baptisei
βαπτίσει
will baptize
V-FIA-3S
1722 [e]
en
ἐν
with
Prep
4151 [e]
Pneumati
Πνεύματι
[the] Spirit
N-DNS
40 [e]
Hagiō
Ἁγίῳ  ,
Holy
Adj-DNS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
4442 [e]
pyri
πυρί  ,
with fire
N-DNS
17   3739 [e]
17   hou
17   οὗ
17   of whom
17   RelPro-GMS
3588 [e]
to
τὸ
the
Art-NNS
4425 [e]
ptyon
πτύον
winnowing fork [is]
N-NNS
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
3588 [e]

τῇ
the
Art-DFS
5495 [e]
cheiri
χειρὶ
hand
N-DFS
846 [e]
autou
αὐτοῦ  ,
of Him
PPro-GM3S
1245 [e]
diakatharai
διακαθᾶραι
to clear
V-ANA
3588 [e]
tēn
τὴν
the
Art-AFS
257 [e]
halōna
ἅλωνα
threshing floor
N-AFS
846 [e]
autou
αὐτοῦ
of Him
PPro-GM3S
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
4863 [e]
synagagein
συναγαγεῖν
to gather
V-ANA
3588 [e]
ton
τὸν
the
Art-AMS
4621 [e]
siton
σῖτον
wheat
N-AMS
1519 [e]
eis
εἰς
into
Prep
3588 [e]
tēn
τὴν
the
Art-AFS
596 [e]
apothēkēn
ἀποθήκην
barn
N-AFS
846 [e]
autou
αὐτοῦ  .
of Him
PPro-GM3S
3588 [e]
to
τὸ
 - 
Art-ANS
1161 [e]
de
δὲ
But
Conj
892 [e]
achyron
ἄχυρον
the chaff
N-ANS
2618 [e]
katakausei
κατακαύσει
He will burn up
V-FIA-3S
4442 [e]
pyri
πυρὶ
with fire
N-DNS
762 [e]
asbestō
ἀσβέστῳ  .
unquenchable
Adj-DNS
18   4183 [e]
18   Polla
18   Πολλὰ
18   Many
18   Adj-ANP
3303 [e]
men
μὲν
indeed
Conj
3767 [e]
oun
οὖν
therefore
Conj
2532 [e]
kai
καὶ
other
Conj
2087 [e]
hetera
ἕτερα
things
Adj-ANP
3870 [e]
parakalōn
παρακαλῶν  ,
exhorting
V-PPA-NMS
2097 [e]
euēngelizeto
εὐηγγελίζετο
he was preaching the good news to
V-IIM-3S
3588 [e]
ton
τὸν
the
Art-AMS
2992 [e]
laon
λαόν  .
people
N-AMS
19   3588 [e]
19   ho
19   
19    - 
19   Art-NMS
1161 [e]
de
δὲ
And
Conj
2264 [e]
Hērōdēs
Ἡρῴδης
Herod
N-NMS
3588 [e]
ho

the
Art-NMS
5076 [e]
tetraarchēs
τετραάρχης  ,
tetrarch
N-NMS
1651 [e]
elenchomenos
ἐλεγχόμενος
being reproved
V-PPM/P-NMS
5259 [e]
hyp’
ὑπ’
by
Prep
846 [e]
autou
αὐτοῦ
him
PPro-GM3S
4012 [e]
peri
περὶ
concerning
Prep
2266 [e]
Hērōdiados
Ἡρῳδιάδος  ,
Herodias
N-GFS
3588 [e]
tēs
τῆς
the
Art-GFS
1135 [e]
gynaikos
γυναικὸς
wife
N-GFS
3588 [e]
tou
τοῦ
of the
Art-GMS
80 [e]
adelphou
ἀδελφοῦ
brother
N-GMS
846 [e]
autou
αὐτοῦ  ,
of him
PPro-GM3S
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
4012 [e]
peri
περὶ
concerning
Prep
3956 [e]
pantōn
πάντων
all
Adj-GNP
3739 [e]
hōn
ὧν
that
RelPro-GNP
4160 [e]
epoiēsen
ἐποίησεν
had done
V-AIA-3S
4190 [e]
ponērōn
πονηρῶν
[the] evils
Adj-GNP
3588 [e]
ho

 - 
Art-NMS
2264 [e]
Hērōdēs
Ἡρῴδης  ,
Herod
N-NMS
20   4369 [e]
20   prosethēken
20   προσέθηκεν
20   added
20   V-AIA-3S
2532 [e]
kai
καὶ
yet
Conj
3778 [e]
touto
τοῦτο
this
DPro-ANS
1909 [e]
epi
ἐπὶ
to
Prep
3956 [e]
pasin
πᾶσιν  :
all
Adj-DNP
2532 [e]
kai
‹καὶ›
Also
Conj
2623 [e]
katekleisen
κατέκλεισεν
he locked up
V-AIA-3S
3588 [e]
ton
τὸν
 - 
Art-AMS
2491 [e]
Iōannēn
Ἰωάννην
John
N-AMS
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
5438 [e]
phylakē
φυλακῇ  .
prison
N-DFS
The Baptism of Jesus
21   1096 [e]
21   Egeneto
21   Ἐγένετο
21   It came to pass
21   V-AIM-3S
1161 [e]
de
δὲ
now
Conj
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
3588 [e]

τῷ
 - 
Art-DNS
907 [e]
baptisthēnai
βαπτισθῆναι
having been baptized
V-ANP
537 [e]
hapanta
ἅπαντα
all
Adj-AMS
3588 [e]
ton
τὸν
the
Art-AMS
2992 [e]
laon
λαὸν  ,
people
N-AMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
2424 [e]
Iēsou
Ἰησοῦ
Jesus
N-GMS
907 [e]
baptisthentos
βαπτισθέντος  ,
having been baptized
V-APP-GMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
4336 [e]
proseuchomenou
προσευχομένου  ,
having prayed
V-PPM/P-GMS
455 [e]
aneōchthēnai
ἀνεῳχθῆναι
was opened
V-ANP
3588 [e]
ton
τὸν
the
Art-AMS
3772 [e]
ouranon
οὐρανὸν  ,
heaven
N-AMS
22   2532 [e]
22   kai
22   καὶ
22   and
22   Conj
2597 [e]
katabēnai
καταβῆναι
descended
V-ANA
3588 [e]
to
τὸ
the
Art-ANS
4151 [e]
Pneuma
Πνεῦμα
Spirit
N-ANS
3588 [e]
to
τὸ
 - 
Art-ANS
40 [e]
Hagion
Ἅγιον
Holy
Adj-ANS
4984 [e]
sōmatikō
σωματικῷ
in a bodily
Adj-DNS
1491 [e]
eidei
εἴδει
form
N-DNS
5613 [e]
hōs
ὡς
as
Adv
4058 [e]
peristeran
περιστερὰν
a dove
N-AFS
1909 [e]
ep’
ἐπ’
upon
Prep
846 [e]
auton
αὐτόν  ,
Him
PPro-AM3S
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
5456 [e]
phōnēn
φωνὴν
a voice
N-AFS
1537 [e]
ex
ἐξ
out of
Prep
3772 [e]
ouranou
οὐρανοῦ
heaven
N-GMS
1096 [e]
genesthai
γενέσθαι  :
came
V-ANM
4771 [e]
Sy
Σὺ
You
PPro-N2S
1510 [e]
ei
εἶ
are
V-PIA-2S
3588 [e]
ho

the
Art-NMS
5207 [e]
Huios
Υἱός
Son
N-NMS
1473 [e]
mou
μου  ,
of Me
PPro-G1S
3588 [e]
ho

the
Art-NMS
27 [e]
agapētos
ἀγαπητός  ;
beloved
Adj-NMS
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
4771 [e]
soi
σοὶ
You
PPro-D2S
2106 [e]
eudokēsa
εὐδόκησα  .
I am well pleased
V-AIA-1S
The Genealogy of Jesus
23   2532 [e]
23   Kai
23   Καὶ
23   And
23   Conj
846 [e]
autos
αὐτὸς
Himself
PPro-NM3S
1510 [e]
ēn
ἦν
was
V-IIA-3S
2424 [e]
Iēsous
Ἰησοῦς
Jesus
N-NMS
756 [e]
archomenos
ἀρχόμενος
beginning
V-PPM-NMS
5616 [e]
hōsei
ὡσεὶ
about
Adv
2094 [e]
etōn
ἐτῶν
years [old]
N-GNP
5144 [e]
triakonta
τριάκοντα  ,
thirty
Adj-GNP
1510 [e]
Ōn
Ὢν
being
V-PPA-NMS
5207 [e]
huios
υἱός  ,
son
N-NMS
5613 [e]
hōs
ὡς
as
Adv
3543 [e]
enomizeto
ἐνομίζετο  ,
was supposed
V-IIM/P-3S
2501 [e]
Iōsēph
Ἰωσὴφ  ,
of Joseph
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
2242 [e]
Ēli
Ἠλὶ  ,
of Heli
N-GMS
24   3588 [e]
24   tou
24   τοῦ
24    - 
24   Art-GMS
3158 [e]
Maththat
Μαθθὰτ*  ,
of Matthat
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
3017 [e]
Leui
Λευὶ  ,
of Levi
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
3197 [e]
Melchi
Μελχὶ  ,
of Melchi
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
2388 [e]
Iannai
Ἰανναὶ  ,
of Jannai
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
2501 [e]
Iōsēph
Ἰωσὴφ  ,
of Joseph
N-GMS
25   3588 [e]
25   tou
25   τοῦ
25    - 
25   Art-GMS
3161 [e]
Mattathiou
Ματταθίου  ,
of Mattathias
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
301 [e]
Amōs
Ἀμὼς  ,
of Amos
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
3486 [e]
Naoum
Ναοὺμ  ,
of Nahum
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
2069 [e]
Hesli
Ἑσλὶ*  ,
of Esli
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
3477 [e]
Nangai
Ναγγαὶ  ,
of Naggai
N-GMS
26   3588 [e]
26   tou
26   τοῦ
26    - 
26   Art-GMS
3092 [e]
Maath
Μαὰθ  ,
of Maath
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
3161 [e]
Mattathiou
Ματταθίου  ,
of Mattathias
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
4584 [e]
Semein
Σεμεῒν  ,
of Semein
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
2501 [e]
Iōsēch
Ἰωσὴχ  ,
of Josech
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
2448 [e]
Iōda
Ἰωδὰ  ,
of Joda
N-GMS
27   3588 [e]
27   tou
27   τοῦ
27    - 
27   Art-GMS
2490 [e]
Iōanan
Ἰωανὰν  ,
of Joannen
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
4488 [e]
Rhēsa
Ῥησὰ  ,
of Rhesa
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
2216 [e]
Zorobabel
Ζοροβάβελ  ,
of Zerubbabel
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
4528 [e]
Salathiēl
Σαλαθιὴλ  ,
of Shealtiel
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
3518 [e]
Nēri
Νηρὶ  ,
of Neri
N-GMS
28   3588 [e]
28   tou
28   τοῦ
28    - 
28   Art-GMS
3197 [e]
Melchi
Μελχὶ  ,
of Melchi
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
78 [e]
Addi
Ἀδδὶ  ,
of Addi
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
2973 [e]
Kōsam
Κωσὰμ  ,
of Cosam
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
1678 [e]
Elmadam
Ἐλμαδὰμ  ,
of Elmadam
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
2262 [e]
Ēr
Ἢρ  ,
of Er
N-GMS
29   3588 [e]
29   tou
29   τοῦ
29    - 
29   Art-GMS
2424 [e]
Iēsou
Ἰησοῦ  ,
of Joshua
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
1663 [e]
Eliezer
Ἐλιέζερ  ,
of Eliezer
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
2497 [e]
Iōrim
Ἰωρὶμ  ,
of Jorim
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
3158 [e]
Maththat
Μαθθὰτ  ,
of Matthat
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
3017 [e]
Leui
Λευὶ  ,
of Levi
N-GMS
30   3588 [e]
30   tou
30   τοῦ
30    - 
30   Art-GMS
4826 [e]
Symeōn
Συμεὼν  ,
of Simeon
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
2448 [e]
Iouda
Ἰούδα  ,
of Judah
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
2501 [e]
Iōsēph
Ἰωσὴφ  ,
of Joseph
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
2494 [e]
Iōnam
Ἰωνὰμ  ,
of Jonam
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
1662 [e]
Eliakim
Ἐλιακὶμ  ,
of Eliakim
N-GMS
31   3588 [e]
31   tou
31   τοῦ
31    - 
31   Art-GMS
3190 [e]
Melea
Μελεὰ  ,
of Melea
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
3104 [e]
Menna
Μεννὰ  ,
of Menna
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
3160 [e]
Mattatha
Ματταθὰ  ,
of Mattatha
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
3481 [e]
Natham
Ναθὰμ  ,
of Nathan
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
1138 [e]
Dauid
Δαυὶδ  ,
of David
N-GMS
32   3588 [e]
32   tou
32   τοῦ
32    - 
32   Art-GMS
2421 [e]
Iessai
Ἰεσσαὶ  ,
of Jesse
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
5601 [e]
Iōbēd
Ἰωβὴδ  ,
of Obed
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
1003 [e]
Boos
Βοὸς  ,
of Boaz
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
4527 [e]
Sala
Σαλὰ  ,
of Sala
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
3476 [e]
Naassōn
Ναασσὼν  ,
of Nahshon
N-GMS
33   3588 [e]
33   tou
33   τοῦ
33    - 
33   Art-GMS
284 [e]
Aminadab
Ἀμιναδὰβ  ,
of Amminadab
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
689 [e]
Admin
Ἀδμὶν  ,
of Admin
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
689 [e]
Arni
Ἀρνὶ  ,
of Arni
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
2074 [e]
Hesrōm
Ἑσρὼμ  ,
of Hezron
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
5329 [e]
Phares
Φαρὲς  ,
of Perez
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
2448 [e]
Iouda
Ἰούδα  ,
of Judah
N-GMS
34   3588 [e]
34   tou
34   τοῦ
34    - 
34   Art-GMS
2384 [e]
Iakōb
Ἰακὼβ  ,
of Jacob
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
2464 [e]
Isaak
Ἰσαὰκ  ,
of Isaac
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
11 [e]
Abraam
Ἀβραὰμ  ,
of Abraham
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
2291 [e]
Thara
Θάρα  ,
of Terah
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
3493 [e]
Nachōr
Ναχὼρ  ,
of Nahor
N-GMS
35   3588 [e]
35   tou
35   τοῦ
35    - 
35   Art-GMS
4562 [e]
Serouch
Σεροὺχ  ,
of Serug
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
4466 [e]
Rhagau
Ῥαγαῦ  ,
of Reu
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
5317 [e]
Phalek
Φάλεκ  ,
of Peleg
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
1443 [e]
Eber
Ἔβερ  ,
of Heber
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
4527 [e]
Sala
Σαλὰ  ,
of Shelah
N-GMS
36   3588 [e]
36   tou
36   τοῦ
36    - 
36   Art-GMS
2536 [e]
Kainam
Καϊνὰμ  ,
of Cainan
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
742 [e]
Arphaxad
Ἀρφαξὰδ  ,
of Arphaxad
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
4590 [e]
Sēm
Σὴμ  ,
of Shem
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
3575 [e]
Nōe
Νῶε  ,
of Noah
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
2984 [e]
Lamech
Λάμεχ  ,
of Lamech
N-GMS
37   3588 [e]
37   tou
37   τοῦ
37    - 
37   Art-GMS
3103 [e]
Mathousala
Μαθουσαλὰ  ,
of Methuselah
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
1802 [e]
Henōch
Ἑνὼχ  ,
of Enoch
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
2391 [e]
Iaret
Ἰάρετ  ,
of Jared
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
3121 [e]
Maleleēl
Μαλελεὴλ  ,
of Mahalalel
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
2536 [e]
Kainam
Καϊνὰμ  ,
of Cainan
N-GMS
38   3588 [e]
38   tou
38   τοῦ
38    - 
38   Art-GMS
1800 [e]
Enōs
Ἐνὼς  ,
of Enosh
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
4589 [e]
Sēth
Σὴθ  ,
of Seth
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
76 [e]
Adam
Ἀδὰμ  ,
of Adam
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
2316 [e]
Theou
Θεοῦ  .
of God
N-GMS
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
Luke 2
Top of Page
Top of Page