1320. διδάσκαλος (didaskalos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1320. διδάσκαλος (didaskalos) — 59 Occurrences

Matthew 8:19 N-VMS
GRK: εἶπεν αὐτῷ Διδάσκαλε ἀκολουθήσω σοι
NAS: and said to Him, Teacher, I will follow
KJV: unto him, Master, I will follow
INT: said to him Teacher I will follow you

Matthew 9:11 N-NMS
GRK: ἐσθίει ὁ διδάσκαλος ὑμῶν
NAS: Why is your Teacher eating
KJV: eateth your Master with publicans
INT: eats the teacher of you

Matthew 10:24 N-AMS
GRK: ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον οὐδὲ δοῦλος
NAS: is not above his teacher, nor
KJV: above [his] master, nor
INT: above the teacher nor a servant

Matthew 10:25 N-NMS
GRK: ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ καὶ
NAS: like his teacher, and the slave
KJV: as his master, and the servant
INT: as the teacher of him and

Matthew 12:38 N-VMS
GRK: Φαρισαίων λέγοντες Διδάσκαλε θέλομεν ἀπὸ
NAS: said to Him, Teacher, we want
KJV: answered, saying, Master, we would see
INT: Pharisees saying Teacher we wish from

Matthew 17:24 N-NMS
GRK: εἶπαν Ὁ διδάσκαλος ὑμῶν οὐ
NAS: and said, Does your teacher not pay
KJV: not your master pay tribute?
INT: said the Teacher of you not

Matthew 19:16 N-VMS
GRK: αὐτῷ εἶπεν Διδάσκαλε τί ἀγαθὸν
NAS: to Him and said, Teacher, what
KJV: unto him, Good Master, what good thing
INT: to him said Teacher what good [thing]

Matthew 22:16 N-VMS
GRK: Ἡρῳδιανῶν λέγοντες Διδάσκαλε οἴδαμεν ὅτι
NAS: saying, Teacher, we know
KJV: saying, Master, we know
INT: Herodians saying Teacher we know that

Matthew 22:24 N-VMS
GRK: λέγοντες Διδάσκαλε Μωυσῆς εἶπεν
NAS: asking, Teacher, Moses said,
KJV: Saying, Master, Moses said,
INT: saying Teacher Moses said

Matthew 22:36 N-VMS
GRK: Διδάσκαλε ποία ἐντολὴ
NAS: Teacher, which is the great
KJV: Master, which [is] the great
INT: Teacher which commandment

Matthew 23:8 N-NMS
GRK: ὑμῶν ὁ διδάσκαλος πάντες δὲ
NAS: for One is your Teacher, and you are all
INT: of you the teacher all moreover

Matthew 26:18 N-NMS
GRK: αὐτῷ Ὁ διδάσκαλος λέγει Ὁ
NAS: and say to him, 'The Teacher says,
KJV: say unto him, The Master saith, My
INT: to him The teacher says the

Mark 4:38 N-VMS
GRK: λέγουσιν αὐτῷ Διδάσκαλε οὐ μέλει
NAS: Him and said to Him, Teacher, do You not care
KJV: say unto him, Master, carest thou
INT: say to him Teacher not is it concern

Mark 5:35 N-AMS
GRK: σκύλλεις τὸν διδάσκαλον
NAS: why trouble the Teacher anymore?
KJV: troublest thou the Master any further?
INT: trouble you the teacher

Mark 9:17 N-VMS
GRK: τοῦ ὄχλου Διδάσκαλε ἤνεγκα τὸν
NAS: answered Him, Teacher, I brought
KJV: and said, Master, I have brought
INT: the crowd Teacher I brought the

Mark 9:38 N-VMS
GRK: ὁ Ἰωάννης Διδάσκαλε εἴδομέν τινα
NAS: said to Him, Teacher, we saw
KJV: him, saying, Master, we saw one
INT: John Teacher we saw someone

Mark 10:17 N-VMS
GRK: ἐπηρώτα αὐτόν Διδάσκαλε ἀγαθέ τί
NAS: Him, Good Teacher, what
KJV: him, Good Master, what shall I do
INT: asked him Teacher good what

Mark 10:20 N-VMS
GRK: ἔφη αὐτῷ Διδάσκαλε ταῦτα πάντα
NAS: And he said to Him, Teacher, I have kept
KJV: and said unto him, Master, all these
INT: he said to him Teacher these all

Mark 10:35 N-VMS
GRK: λέγοντες αὐτῷ Διδάσκαλε θέλομεν ἵνα
NAS: up to Jesus, saying, Teacher, we want
KJV: saying, Master, we would
INT: saying to him Teacher we desire that

Mark 12:14 N-VMS
GRK: λέγουσιν αὐτῷ Διδάσκαλε οἴδαμεν ὅτι
NAS: and said to Him, Teacher, we know
KJV: unto him, Master, we know
INT: they say to him Teacher we know that

Mark 12:19 N-VMS
GRK: Διδάσκαλε Μωυσῆς ἔγραψεν
NAS: Teacher, Moses wrote
KJV: Master, Moses wrote
INT: Teacher Moses wrote

Mark 12:32 N-VMS
GRK: γραμματεύς Καλῶς διδάσκαλε ἐπ' ἀληθείας
NAS: to Him, Right, Teacher; You have truly
KJV: Well, Master, thou hast said
INT: scribe Right teacher according to truth

Mark 13:1 N-VMS
GRK: μαθητῶν αὐτοῦ Διδάσκαλε ἴδε ποταποὶ
NAS: said to Him, Teacher, behold
KJV: unto him, Master, see
INT: disciples to him Teacher see what [wonderful]

Mark 14:14 N-NMS
GRK: ὅτι Ὁ διδάσκαλος λέγει Ποῦ
NAS: to the owner of the house, 'The Teacher says,
KJV: The Master saith,
INT: The teacher says Where

Luke 2:46 N-GMP
GRK: μέσῳ τῶν διδασκάλων καὶ ἀκούοντα
NAS: in the midst of the teachers, both
KJV: the midst of the doctors, both
INT: [the] midst of the teachers both hearing

Luke 3:12 N-VMS
GRK: πρὸς αὐτόν Διδάσκαλε τί ποιήσωμεν
NAS: and they said to him, Teacher, what
KJV: unto him, Master, what shall we do?
INT: to him Teacher what shall we do

Luke 6:40 N-AMS
GRK: ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον κατηρτισμένος δὲ
NAS: is not above his teacher; but everyone,
KJV: above his master: but every one
INT: above the teacher fully trained moreover

Luke 6:40 N-NMS
GRK: ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ
NAS: will be like his teacher.
KJV: as his master.
INT: as the teacher of him

Luke 7:40 N-VMS
GRK: ὁ δέ Διδάσκαλε εἰπέ φησίν
NAS: Say it, Teacher.
KJV: And he saith, Master, say on.
INT: and Teacher say [it] he says

Luke 8:49 N-AMS
GRK: σκύλλε τὸν διδάσκαλον
NAS: do not trouble the Teacher anymore.
KJV: trouble not the Master.
INT: trouble the teacher

Luke 9:38 N-VMS
GRK: ἐβόησεν λέγων Διδάσκαλε δέομαί σου
NAS: saying, Teacher, I beg
KJV: saying, Master, I beseech
INT: cried out saying Teacher I implore you

Luke 10:25 N-VMS
GRK: αὐτὸν λέγων Διδάσκαλε τί ποιήσας
NAS: saying, Teacher, what
KJV: him, saying, Master, what shall I do
INT: him saying Teacher what having done

Luke 11:45 N-VMS
GRK: λέγει αὐτῷ Διδάσκαλε ταῦτα λέγων
NAS: to Him in reply, Teacher, when You say
KJV: and said unto him, Master, thus saying
INT: says to him Teacher these things saying

Luke 12:13 N-VMS
GRK: ὄχλου αὐτῷ Διδάσκαλε εἰπὲ τῷ
NAS: said to Him, Teacher, tell
KJV: said unto him, Master, speak to my
INT: crowd to him Teacher speak to the

Luke 18:18 N-VMS
GRK: ἄρχων λέγων Διδάσκαλε ἀγαθέ τί
NAS: Good Teacher, what
KJV: saying, Good Master, what shall I do
INT: ruler saying Teacher good what

Luke 19:39 N-VMS
GRK: πρὸς αὐτόν Διδάσκαλε ἐπιτίμησον τοῖς
NAS: said to Him, Teacher, rebuke
KJV: unto him, Master, rebuke thy
INT: to him Teacher rebuke the

Luke 20:21 N-VMS
GRK: αὐτὸν λέγοντες Διδάσκαλε οἴδαμεν ὅτι
NAS: Him, saying, Teacher, we know
KJV: him, saying, Master, we know that
INT: him saying Teacher we know that

Luke 20:28 N-VMS
GRK: λέγοντες Διδάσκαλε Μωυσῆς ἔγραψεν
NAS: Him, saying, Teacher, Moses
KJV: Saying, Master, Moses wrote
INT: saying Teacher Moses wrote

Luke 20:39 N-VMS
GRK: γραμματέων εἶπαν Διδάσκαλε καλῶς εἶπας
NAS: and said, Teacher, You have spoken
KJV: said, Master, thou hast well
INT: scribes said Teacher well you have spoken

Luke 21:7 N-VMS
GRK: αὐτὸν λέγοντες Διδάσκαλε πότε οὖν
NAS: Him, saying, Teacher, when
KJV: him, saying, Master, but when
INT: him saying Teacher when then

Luke 22:11 N-NMS
GRK: σοι ὁ διδάσκαλος Ποῦ ἐστὶν
NAS: of the house, 'The Teacher says
KJV: of the house, The Master saith
INT: to you the teacher Where is

John 1:38 N-VMS
GRK: λέγεται μεθερμηνευόμενον Διδάσκαλε ποῦ μένεις
NAS: means Teacher), where
KJV: being interpreted, Master,) where
INT: is to say translated Teacher where abide you

John 3:2 N-NMS
GRK: θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος οὐδεὶς γὰρ
NAS: from God [as] a teacher; for no one
KJV: that thou art a teacher come from
INT: God you have come a teacher no one indeed

John 3:10 N-NMS
GRK: εἶ ὁ διδάσκαλος τοῦ Ἰσραὴλ
NAS: and said to him, Are you the teacher of Israel
KJV: Art thou a master of Israel, and
INT: are the teacher of Israel

John 8:4 N-VMS
GRK: λέγουσιν αὐτῷ Διδάσκαλε αὕτη ἡ
NAS: they said to Him, Teacher, this woman
KJV: They say unto him, Master, this woman
INT: they say to him Teacher this

John 11:28 N-NMS
GRK: εἰποῦσα Ὁ διδάσκαλος πάρεστιν καὶ
NAS: secretly, The Teacher is here
KJV: saying, The Master is come,
INT: having said The teacher is come and

John 13:13 N-NMS
GRK: με Ὁ διδάσκαλος καί Ὁ
NAS: You call Me Teacher and Lord;
KJV: call me Master and Lord:
INT: me Teacher and

John 13:14 N-NMS
GRK: καὶ ὁ διδάσκαλος καὶ ὑμεῖς
NAS: the Lord and the Teacher, washed
KJV: and Master, have washed
INT: and the Teacher also you

John 20:16 N-VMS
GRK: ὃ λέγεται Διδάσκαλε
NAS: (which means, Teacher).
KJV: which is to say, Master.
INT: that is said Teacher

Acts 13:1 N-NMP
GRK: προφῆται καὶ διδάσκαλοι ὅ τε
NAS: that was [there], prophets and teachers: Barnabas,
KJV: prophets and teachers; as Barnabas,
INT: prophets and teachers both

Romans 2:20 N-AMS
GRK: παιδευτὴν ἀφρόνων διδάσκαλον νηπίων ἔχοντα
NAS: of the foolish, a teacher of the immature,
KJV: of the foolish, a teacher of babes,
INT: an instructor of [the] foolish a teacher of infants having

1 Corinthians 12:28 N-AMP
GRK: προφήτας τρίτον διδασκάλους ἔπειτα δυνάμεις
NAS: third teachers, then
KJV: thirdly teachers, after that
INT: prophets thirdly teachers then miracles

1 Corinthians 12:29 N-NMP
GRK: μὴ πάντες διδάσκαλοι μὴ πάντες
NAS: are they? All are not teachers, are they? All
KJV: [are] all teachers? [are] all
INT: not all teachers not [have] all

Ephesians 4:11 N-AMP
GRK: ποιμένας καὶ διδασκάλους
NAS: and some [as] pastors and teachers,
KJV: some, pastors and teachers;
INT: shepherds and teachers

1 Timothy 2:7 N-NMS
GRK: οὐ ψεύδομαι διδάσκαλος ἐθνῶν ἐν
NAS: I am not lying) as a teacher of the Gentiles
KJV: not;) a teacher of the Gentiles
INT: not I do lie a teacher of [the] Gentiles in

2 Timothy 1:11 N-NMS
GRK: ἀπόστολος καὶ διδάσκαλος
NAS: and an apostle and a teacher.
KJV: and a teacher of the Gentiles.
INT: apostle and teacher

2 Timothy 4:3 N-AMP
GRK: ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσιν διδασκάλους κνηθόμενοι τὴν
NAS: for themselves teachers in accordance
KJV: to themselves teachers, having itching
INT: to themselves will heap up teachers having an itching

Hebrews 5:12 N-NMP
GRK: ὀφείλοντες εἶναι διδάσκαλοι διὰ τὸν
NAS: you ought to be teachers, you have
KJV: ye ought to be teachers, ye have need
INT: [when you] ought to be teachers because of the

James 3:1 N-NMP
GRK: Μὴ πολλοὶ διδάσκαλοι γίνεσθε ἀδελφοί
NAS: [of you] become teachers, my brethren,
KJV: not many masters, knowing that
INT: Not many teachers be brothers

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page