Luke 20:28
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3004 [e]λέγοντες
legontes
saying,V-PPA-NMP
1320 [e]Διδάσκαλε,
Didaskale
Teacher,N-VMS
3475 [e]Μωϋσῆς
Mōusēs
MosesN-NMS
1125 [e]ἔγραψεν
egrapsen
wroteV-AIA-3S
1473 [e]ἡμῖν,
hēmin
to usPPro-D1P
1437 [e]ἐάν
ean
ifConj
5100 [e]τινος
tinos
anyone’sIPro-GMS
80 [e]ἀδελφὸς
adelphos
brotherN-NMS
599 [e]ἀποθάνῃ
apothanē
should dieV-ASA-3S
2192 [e]ἔχων
echōn
havingV-PPA-NMS
1135 [e]γυναῖκα,
gynaika
a wife,N-AFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3778 [e]οὗτος
houtos
heDPro-NMS
815 [e]ἄτεκνος
ateknos
childlessAdj-NMS
1510 [e]ᾖ,
ē
is,V-PSA-3S
2443 [e]ἵνα
hina
thatConj
2983 [e]λάβῃ
labē
should takeV-ASA-3S
3588 [e]
ho
theArt-NMS
80 [e]ἀδελφὸς
adelphos
brotherN-NMS
846 [e]αὐτοῦ
autou
of himPPro-GM3S
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
1135 [e]γυναῖκα
gynaika
wifeN-AFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1817 [e]ἐξαναστήσῃ
exanastēsē
should raise upV-ASA-3S
4690 [e]σπέρμα
sperma
seedN-ANS
3588 [e]τῷ
to theArt-DMS
80 [e]ἀδελφῷ
adelphō
brotherN-DMS
846 [e]αὐτοῦ.
autou
of him.PPro-GM3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 20:28 Greek NT: Nestle 1904
λέγοντες Διδάσκαλε, Μωϋσῆς ἔγραψεν ἡμῖν, ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ ἔχων γυναῖκα, καὶ οὗτος ἄτεκνος ᾖ, ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 20:28 Greek NT: Westcott and Hort 1881
λέγοντες Διδάσκαλε, Μωυσῆς ἔγραψεν ἡμῖν, ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ ἔχων γυναῖκα, καὶ οὗτος ἄτεκνος ᾖ, ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 20:28 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
λέγοντες Διδάσκαλε, Μωυσῆς ἔγραψεν ἡμῖν, ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ ἔχων γυναῖκα, καὶ οὗτος ἄτεκνος ᾖ, ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 20:28 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
λέγοντες, Διδάσκαλε, Μωσῆς ἔγραψεν ἡμῖν, ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ ἔχων γυναῖκα, καὶ οὗτος ἄτεκνος ἀποθάνῃ, ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα, καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 20:28 Greek NT: Greek Orthodox Church
λέγοντες· Διδάσκαλε, Μωϋσῆς ἔγραψεν ἡμῖν, ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ ἔχων γυναῖκα, καὶ οὗτος ἄτεκνος ἀποθάνῃ, ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 20:28 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
λέγοντες· διδάσκαλε, Μωϋσῆς ἔγραψεν ἡμῖν, ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ ἔχων γυναῖκα, καὶ οὗτος ἄτεκνος ᾖ, ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 20:28 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
λέγοντες, Διδάσκαλε, Μωσῆς ἔγραψεν ἡμῖν, ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ ἔχων γυναῖκα, καὶ οὗτος ἄτεκνος ἀποθάνῃ, ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα, καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 20:28 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
λέγοντες Διδάσκαλε Μωσῆς ἔγραψεν ἡμῖν ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ ἔχων γυναῖκα καὶ οὗτος ἄτεκνος ἀποθάνῃ ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ

Luke 20:28 Hebrew Bible
מורה משה כתב לנו כי ימות אח בעל אשה ובנים אין לו ולקח אחיו את אשתו והקים זרע לאחיו׃

Luke 20:28 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܡܠܦܢܐ ܡܘܫܐ ܟܬܒ ܠܢ ܕܐܢ ܐܢܫ ܢܡܘܬ ܐܚܘܗܝ ܕܐܝܬ ܠܗ ܐܢܬܬܐ ܕܠܐ ܒܢܝܐ ܢܤܒ ܐܚܘܗܝ ܐܢܬܬܗ ܘܢܩܝܡ ܙܪܥܐ ܠܐܚܘܗܝ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
and they questioned Him, saying, "Teacher, Moses wrote for us that IF A MAN'S BROTHER DIES, having a wife, AND HE IS CHILDLESS, HIS BROTHER SHOULD MARRY THE WIFE AND RAISE UP CHILDREN TO HIS BROTHER.

King James Bible
Saying, Master, Moses wrote unto us, If any man's brother die, having a wife, and he die without children, that his brother should take his wife, and raise up seed unto his brother.

Holman Christian Standard Bible
Teacher, Moses wrote for us that if a man's brother has a wife, and dies childless, his brother should take the wife and produce offspring for his brother.
Treasury of Scripture Knowledge

Genesis 38:8,11,26 And Judah said to Onan, Go in to your brother's wife, and marry her, …

Deuteronomy 25:5-10 If brothers dwell together, and one of them die, and have no child, …

Ruth 1:11,12 And Naomi said, Turn again, my daughters: why will you go with me? …

Links
Luke 20:28Luke 20:28 NIVLuke 20:28 NLTLuke 20:28 ESVLuke 20:28 NASBLuke 20:28 KJVLuke 20:28 Bible AppsLuke 20:28 Biblia ParalelaLuke 20:28 Chinese BibleLuke 20:28 French BibleLuke 20:28 German BibleBible Hub
Luke 20:27
Top of Page
Top of Page