599. ἀποθνήσκω (apothnéskó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 599. ἀποθνήσκω (apothnéskó) — 112 Occurrences

Matthew 8:32 V-AIA-3P
GRK: θάλασσαν καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς
NAS: into the sea and perished in the waters.
KJV: the sea, and perished in the waters.
INT: sea and perished in the

Matthew 9:24 V-AIA-3S
GRK: οὐ γὰρ ἀπέθανεν τὸ κοράσιον
NAS: for the girl has not died, but is asleep.
KJV: is not dead, but sleepeth.
INT: not indeed is dead the girl

Matthew 22:24 V-ASA-3S
GRK: Ἐάν τις ἀποθάνῃ μὴ ἔχων
NAS: IF A MAN DIES HAVING NO
KJV: If a man die, having no
INT: If anyone should die not having

Matthew 22:27 V-AIA-3S
GRK: δὲ πάντων ἀπέθανεν ἡ γυνή
NAS: of all, the woman died.
KJV: of all the woman died also.
INT: moreover of all died the woman

Matthew 26:35 V-ANA
GRK: σὺν σοὶ ἀποθανεῖν οὐ μή
NAS: I have to die with You, I will not deny
KJV: I should die with thee,
INT: with you to die no not

Mark 5:35 V-AIA-3S
GRK: θυγάτηρ σου ἀπέθανεν τί ἔτι
NAS: Your daughter has died; why
KJV: daughter is dead: why
INT: daughter of you is dead why still

Mark 5:39 V-AIA-3S
GRK: παιδίον οὐκ ἀπέθανεν ἀλλὰ καθεύδει
NAS: The child has not died, but is asleep.
KJV: is not dead, but sleepeth.
INT: child not is dead but sleeps

Mark 9:26 V-AIA-3S
GRK: λέγειν ὅτι ἀπέθανεν
NAS: [of them] said, He is dead!
KJV: many said, He is dead.
INT: said that he was dead

Mark 12:19 V-ASA-3S
GRK: τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ καὶ καταλίπῃ
NAS: BROTHER DIES and leaves behind
KJV: a man's brother die, and leave
INT: of anyone a brother should die and leave behind

Mark 12:20 V-PPA-NMS
GRK: γυναῖκα καὶ ἀποθνήσκων οὐκ ἀφῆκεν
NAS: took a wife, and died leaving no
KJV: a wife, and dying left no
INT: a wife and dying not left

Mark 12:21 V-AIA-3S
GRK: αὐτήν καὶ ἀπέθανεν μὴ καταλιπὼν
NAS: married her, and died leaving behind
KJV: her, and died, neither
INT: her and died not having left

Mark 12:22 V-AIA-3S
GRK: ἡ γυνὴ ἀπέθανεν
NAS: of all the woman died also.
KJV: of all the woman died also.
INT: the woman died

Mark 15:44 V-AIA-3S
GRK: εἰ πάλαι ἀπέθανεν
NAS: him as to whether He was already dead.
KJV: he had been any while dead.
INT: if already he had died

Luke 8:42 V-IIA-3S
GRK: καὶ αὐτὴ ἀπέθνησκεν Ἐν δὲ
NAS: years old, and she was dying. But as He went,
KJV: and she lay a dying. But as
INT: and she was dying as moreover

Luke 8:52 V-AIA-3S
GRK: οὐ γὰρ ἀπέθανεν ἀλλὰ καθεύδει
NAS: weeping, for she has not died, but is asleep.
KJV: she is not dead, but sleepeth.
INT: not indeed she is dead but sleeps

Luke 8:53 V-AIA-3S
GRK: εἰδότες ὅτι ἀπέθανεν
NAS: at Him, knowing that she had died.
KJV: knowing that she was dead.
INT: knowing that she was dead

Luke 16:22 V-ANA
GRK: ἐγένετο δὲ ἀποθανεῖν τὸν πτωχὸν
NAS: the poor man died and was carried away
KJV: that the beggar died, and
INT: it came to pass moreover died the poor man

Luke 16:22 V-AIA-3S
GRK: κόλπον Ἀβραάμ ἀπέθανεν δὲ καὶ
NAS: also died and was buried.
KJV: also died, and
INT: bosom of Abraham died moreover also

Luke 20:28 V-ASA-3S
GRK: τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ ἔχων γυναῖκα
NAS: A MAN'S BROTHER DIES, having a wife,
KJV: any man's brother die, having a wife,
INT: anyone's brother should die having a wife

Luke 20:29 V-AIA-3S
GRK: λαβὼν γυναῖκα ἀπέθανεν ἄτεκνος
NAS: took a wife and died childless;
KJV: a wife, and died without children.
INT: having taken a wife died childless

Luke 20:30 V-AIA-3S
GRK: καὶ οὑτὸς απέθανεν ἄτεκνος
KJV: and he died childless.
INT: and he died childless

Luke 20:31 V-AIA-3P
GRK: τέκνα καὶ ἀπέθανον
NAS: all seven died, leaving no
KJV: children, and died.
INT: children and died

Luke 20:32 V-AIA-3S
GRK: ἡ γυνὴ ἀπέθανεν
NAS: Finally the woman died also.
KJV: of all the woman died also.
INT: the woman died

Luke 20:36 V-ANA
GRK: οὐδὲ γὰρ ἀποθανεῖν ἔτι δύνανται
NAS: even die anymore,
KJV: Neither can they die any more: for
INT: neither indeed die any more they can

John 4:47 V-PNA
GRK: ἤμελλεν γὰρ ἀποθνήσκειν
NAS: for he was at the point of death.
KJV: for he was at the point of death.
INT: he was about indeed to die

John 4:49 V-ANA
GRK: κατάβηθι πρὶν ἀποθανεῖν τὸ παιδίον
NAS: before my child dies.
KJV: my child die.
INT: come down before dies the child

John 6:49 V-AIA-3P
GRK: μάννα καὶ ἀπέθανον
NAS: in the wilderness, and they died.
KJV: the wilderness, and are dead.
INT: manna and died

John 6:50 V-ASA-3S
GRK: καὶ μὴ ἀποθάνῃ
NAS: that one may eat of it and not die.
KJV: and not die.
INT: and not die

John 6:58 V-AIA-3P
GRK: πατέρες καὶ ἀπέθανον ὁ τρώγων
NAS: ate and died; he who eats
KJV: and are dead: he that eateth
INT: fathers and died he that eats

John 8:21 V-FIM-2P
GRK: ἁμαρτίᾳ ὑμῶν ἀποθανεῖσθε ὅπου ἐγὼ
NAS: and you will seek Me, and will die in your sin;
KJV: me, and shall die in your
INT: sin of you you will die where I

John 8:24 V-FIM-2P
GRK: ὑμῖν ὅτι ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς
NAS: I said to you that you will die in your sins;
KJV: unto you, that ye shall die in your
INT: to you that you will die in the

John 8:24 V-FIM-2P
GRK: ἐγώ εἰμι ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς
NAS: that I am [He], you will die in your sins.
KJV: I am [he], ye shall die in your
INT: I am [he] you will die in the

John 8:52 V-AIA-3S
GRK: ἔχεις Ἀβραὰμ ἀπέθανεν καὶ οἱ
NAS: Abraham died, and the prophets
KJV: Abraham is dead, and
INT: you have Abraham died and the

John 8:53 V-AIA-3S
GRK: Ἀβραάμ ὅστις ἀπέθανεν καὶ οἱ
NAS: Abraham, who died? The prophets died
KJV: which is dead? and
INT: Abraham who died and the

John 8:53 V-AIA-3P
GRK: οἱ προφῆται ἀπέθανον τίνα σεαυτὸν
NAS: died? The prophets died too; whom
KJV: and the prophets are dead: whom makest
INT: the prophets died whom yourself

John 11:14 V-AIA-3S
GRK: παρρησίᾳ Λάζαρος ἀπέθανεν
NAS: to them plainly, Lazarus is dead,
KJV: plainly, Lazarus is dead.
INT: plainly Lazarus died

John 11:16 V-ASA-1P
GRK: ἡμεῖς ἵνα ἀποθάνωμεν μετ' αὐτοῦ
NAS: go, so that we may die with Him.
KJV: that we may die with him.
INT: us that we might die with him

John 11:21 V-AIA-3S
GRK: οὐκ ἂν ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός
NAS: here, my brother would not have died.
INT: not anyhow would have died the brother

John 11:25 V-ASA-3S
GRK: ἐμὲ κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται
NAS: in Me will live even if he dies,
KJV: though he were dead, yet shall he live:
INT: me even if he die he will live

John 11:26 V-ASA-3S
GRK: οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν
NAS: in Me will never die. Do you believe
KJV: shall never die. Believest thou this?
INT: never not shall die to the

John 11:32 V-AIA-3S
GRK: ἄν μου ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός
NAS: here, my brother would not have died.
KJV: had not died.
INT: anyhow of me died the brother

John 11:37 V-ASA-3S
GRK: οὗτος μὴ ἀποθάνῃ
NAS: this man also from dying?
KJV: should not have died?
INT: this one not should have died

John 11:50 V-ASA-3S
GRK: εἷς ἄνθρωπος ἀποθάνῃ ὑπὲρ τοῦ
NAS: man die for the people,
KJV: one man should die for the people,
INT: one man should die for the

John 11:51 V-PNA
GRK: ἔμελλεν Ἰησοῦς ἀποθνήσκειν ὑπὲρ τοῦ
NAS: was going to die for the nation,
KJV: Jesus should die for that nation;
INT: was about Jesus to die for the

John 12:24 V-ASA-3S
GRK: τὴν γῆν ἀποθάνῃ αὐτὸς μόνος
NAS: into the earth and dies, it remains
KJV: into the ground and die, it abideth
INT: the ground should die it alone

John 12:24 V-ASA-3S
GRK: ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ πολὺν καρπὸν
NAS: alone; but if it dies, it bears much
KJV: but if it die, it bringeth forth much
INT: if however it should die much fruit

John 12:33 V-PNA
GRK: θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνήσκειν
NAS: of death by which He was to die.
KJV: death he should die.
INT: death he was about to die

John 18:14 V-ANA
GRK: ἕνα ἄνθρωπον ἀποθανεῖν ὑπὲρ τοῦ
NAS: man to die on behalf
INT: for one man to perish for the

John 18:32 V-PNA
GRK: θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνήσκειν
NAS: of death He was about to die.
KJV: death he should die.
INT: death he was about to die

John 19:7 V-ANA
GRK: νόμον ὀφείλει ἀποθανεῖν ὅτι υἱὸν
NAS: He ought to die because
KJV: law he ought to die, because he made
INT: law he ought to die because Son

John 21:23 V-PIA-3S
GRK: ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνήσκει οὐκ εἶπεν
NAS: that that disciple would not die; yet
KJV: should not die: yet Jesus
INT: that not dies not said

John 21:23 V-PIA-3S
GRK: ὅτι οὐκ ἀποθνήσκει ἀλλ' Ἐὰν
NAS: did not say to him that he would not die, but [only], If
KJV: He shall not die; but, If
INT: That not he dies but If

Acts 7:4 V-ANA
GRK: μετὰ τὸ ἀποθανεῖν τὸν πατέρα
NAS: his father died, [God] had him move
KJV: his father was dead, he removed him
INT: after died the father

Acts 9:37 V-ANA
GRK: ἀσθενήσασαν αὐτὴν ἀποθανεῖν λούσαντες δὲ
NAS: that she fell sick and died; and when they had washed
KJV: that she was sick, and died: whom when
INT: [that] having become sick she died having washed [her] moreover

Acts 21:13 V-ANA
GRK: ἀλλὰ καὶ ἀποθανεῖν εἰς Ἰερουσαλὴμ
NAS: but even to die at Jerusalem
KJV: but also to die at Jerusalem
INT: but also to die at Jerusalem

Acts 25:11 V-ANA
GRK: παραιτοῦμαι τὸ ἀποθανεῖν εἰ δὲ
NAS: I do not refuse to die; but if
KJV: I refuse not to die: but if
INT: I do refuse to die if however

Romans 5:6 V-AIA-3S
GRK: ὑπὲρ ἀσεβῶν ἀπέθανεν
NAS: Christ died for the ungodly.
KJV: time Christ died for the ungodly.
INT: for [the] ungodly died

Romans 5:7 V-FIM-3S
GRK: δικαίου τις ἀποθανεῖται ὑπὲρ γὰρ
NAS: will hardly die for a righteous man;
KJV: will one die: yet peradventure
INT: a righteous [man] any one will die on behalf of indeed

Romans 5:7 V-ANA
GRK: καὶ τολμᾷ ἀποθανεῖν
NAS: would dare even to die.
KJV: even dare to die.
INT: even might dare to die

Romans 5:8 V-AIA-3S
GRK: ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανεν
NAS: sinners, Christ died for us.
KJV: sinners, Christ died for us.
INT: for us died

Romans 5:15 V-AIA-3P
GRK: οἱ πολλοὶ ἀπέθανον πολλῷ μᾶλλον
NAS: of the one the many died, much more
KJV: of one many be dead, much more
INT: the many died much more

Romans 6:2 V-AIA-1P
GRK: γένοιτο οἵτινες ἀπεθάνομεν τῇ ἁμαρτίᾳ
NAS: be! How shall we who died to sin still
KJV: shall we, that are dead to sin,
INT: may it be who we died to sin

Romans 6:7 V-APA-NMS
GRK: ὁ γὰρ ἀποθανὼν δεδικαίωται ἀπὸ
NAS: for he who has died is freed from sin.
KJV: For he that is dead is freed from
INT: the [one] indeed having died has been justified from

Romans 6:8 V-AIA-1P
GRK: εἰ δὲ ἀπεθάνομεν σὺν Χριστῷ
NAS: if we have died with Christ,
KJV: Now if we be dead with Christ,
INT: if moreover we died with Christ

Romans 6:9 V-PIA-3S
GRK: νεκρῶν οὐκέτι ἀποθνήσκει θάνατος αὐτοῦ
NAS: is never to die again;
KJV: from the dead dieth no more; death
INT: dead no more dies death him

Romans 6:10 V-AIA-3S
GRK: ὃ γὰρ ἀπέθανεν τῇ ἁμαρτίᾳ
NAS: For the death that He died, He died
KJV: For in that he died, he died unto sin
INT: that indeed he died to sin

Romans 6:10 V-AIA-3S
GRK: τῇ ἁμαρτίᾳ ἀπέθανεν ἐφάπαξ ὃ
NAS: For the death that He died, He died to sin
KJV: in that he died, he died unto sin
INT: to sin he died once for all that

Romans 7:2 V-ASA-3S
GRK: ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ὁ ἀνήρ
NAS: her husband dies, she is released
KJV: the husband be dead, she is loosed
INT: if however should die the husband

Romans 7:3 V-ASA-3S
GRK: ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ὁ ἀνήρ
NAS: her husband dies, she is free
KJV: if her husband be dead, she is free
INT: if however should die the husband

Romans 7:6 V-APA-NMP
GRK: τοῦ νόμου ἀποθανόντες ἐν ᾧ
NAS: from the Law, having died to that by which
KJV: the law, that being dead wherein
INT: the law having died [in that] in which

Romans 7:9 V-AIA-1S
GRK: ἐγὼ δὲ ἀπέθανον
NAS: sin became alive and I died;
KJV: and I died.
INT: I moreover died

Romans 8:13 V-PNA
GRK: ζῆτε μέλλετε ἀποθνήσκειν εἰ δὲ
NAS: you must die; but if
KJV: the flesh, ye shall die: but if
INT: you live you are about to die if however

Romans 8:34 V-APA-NMS
GRK: Ἰησοῦς ὁ ἀποθανών μᾶλλον δὲ
NAS: Jesus is He who died, yes,
KJV: [It is] Christ that died, yea
INT: Jesus the [one] having died rather moreover

Romans 14:7 V-PIA-3S
GRK: οὐδεὶς ἑαυτῷ ἀποθνήσκει
NAS: and not one dies for himself;
KJV: and no man dieth to himself.
INT: no one to himself dies

Romans 14:8 V-PSA-1P
GRK: ἐάν τε ἀποθνήσκωμεν τῷ κυρίῳ
NAS: or if we die, we die for the Lord;
KJV: and whether we die, we die
INT: if also we should die to the Lord

Romans 14:8 V-PIA-1P
GRK: τῷ κυρίῳ ἀποθνήσκομεν ἐάν τε
NAS: we die, we die for the Lord;
KJV: we die, we die unto the Lord:
INT: to the Lord we die if both

Romans 14:8 V-PSA-1P
GRK: ἐάν τε ἀποθνήσκωμεν τοῦ κυρίου
NAS: we live or die, we are the Lord's.
KJV: therefore, or die, we are the Lord's.
INT: if also we should die the Lord's

Romans 14:9 V-AIA-3S
GRK: γὰρ Χριστὸς ἀπέθανεν καὶ ἔζησεν
NAS: end Christ died and lived
KJV: end Christ both died, and rose,
INT: indeed Christ died and lived again

Romans 14:15 V-AIA-3S
GRK: οὗ Χριστὸς ἀπέθανεν
NAS: him for whom Christ died.
KJV: whom Christ died.
INT: whom Christ died

1 Corinthians 8:11 V-AIA-3S
GRK: ὃν Χριστὸς ἀπέθανεν
NAS: sake Christ died.
KJV: whom Christ died?
INT: whom Christ died

1 Corinthians 9:15 V-ANA
GRK: μοι μᾶλλον ἀποθανεῖν ἢ τὸ
NAS: for it would be better for me to die than
KJV: for me to die, than
INT: me rather to die than the

1 Corinthians 15:3 V-AIA-3S
GRK: ὅτι Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ τῶν
NAS: that Christ died for our sins
KJV: how that Christ died for our
INT: that Christ died for the

1 Corinthians 15:22 V-PIA-3P
GRK: Ἀδὰμ πάντες ἀποθνήσκουσιν οὕτως καὶ
NAS: For as in Adam all die, so also
KJV: Adam all die, even so
INT: Adam all die so also

1 Corinthians 15:31 V-PIA-1S
GRK: καθ' ἡμέραν ἀποθνήσκω νὴ τὴν
NAS: Jesus our Lord, I die daily.
KJV: our Lord, I die daily.
INT: every day I die by

1 Corinthians 15:32 V-PIA-1P
GRK: αὔριον γὰρ ἀποθνήσκομεν
NAS: AND DRINK, FOR TOMORROW WE DIE.
KJV: for to morrow we die.
INT: tomorrow indeed we die

1 Corinthians 15:36 V-ASA-3S
GRK: ἐὰν μὴ ἀποθάνῃ
NAS: does not come to life unless it dies;
KJV: quickened, except it die:
INT: if not it die

2 Corinthians 5:14 V-AIA-3S
GRK: ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν ἄρα οἱ
NAS: this, that one died for all, therefore
KJV: if one died for all,
INT: for all died then

2 Corinthians 5:14 V-AIA-3P
GRK: οἱ πάντες ἀπέθανον
NAS: therefore all died;
KJV: were all dead:
INT: all died

2 Corinthians 5:15 V-AIA-3S
GRK: ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν ἵνα οἱ
NAS: and He died for all, so
KJV: And [that] he died for all,
INT: for all he died that they who

2 Corinthians 5:15 V-APA-DMS
GRK: ὑπὲρ αὐτῶν ἀποθανόντι καὶ ἐγερθέντι
NAS: for themselves, but for Him who died and rose again
KJV: but unto him which died for
INT: for them having died and having been raised again

2 Corinthians 6:9 V-PPA-NMP
GRK: ἐπιγινωσκόμενοι ὡς ἀποθνήσκοντες καὶ ἰδοὺ
NAS: yet well-known, as dying yet behold,
KJV: as dying, and,
INT: well-known as dying and Behold

Galatians 2:19 V-AIA-1S
GRK: νόμου νόμῳ ἀπέθανον ἵνα θεῷ
NAS: the Law I died to the Law,
KJV: the law am dead to the law,
INT: law to law died that to God

Galatians 2:21 V-AIA-3S
GRK: Χριστὸς δωρεὰν ἀπέθανεν
NAS: then Christ died needlessly.
KJV: then Christ is dead in vain.
INT: Christ for nought died

Philippians 1:21 V-ANA
GRK: καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος
NAS: is Christ and to die is gain.
KJV: [is] Christ, and to die [is] gain.
INT: and to die gain

Colossians 2:20 V-AIA-2P
GRK: Εἰ ἀπεθάνετε σὺν Χριστῷ
NAS: If you have died with Christ
KJV: Wherefore if ye be dead with Christ
INT: If you died with Christ

Colossians 3:3 V-AIA-2P
GRK: ἀπεθάνετε γάρ καὶ
NAS: For you have died and your life
KJV: For ye are dead, and your
INT: you died indeed and

1 Thessalonians 4:14 V-AIA-3S
GRK: ὅτι Ἰησοῦς ἀπέθανεν καὶ ἀνέστη
NAS: that Jesus died and rose again,
KJV: that Jesus died and rose again,
INT: that Jesus died and rose again

1 Thessalonians 5:10 V-APA-GMS
GRK: τοῦ ἀποθανόντος ὑπὲρ ἡμῶν
NAS: who died for us, so that whether
KJV: Who died for us,
INT: the [one] having died for us

Hebrews 7:8 V-PPA-NMP
GRK: μὲν δεκάτας ἀποθνήσκοντες ἄνθρωποι λαμβάνουσιν
NAS: In this case mortal men receive
KJV: here men that die receive tithes;
INT: indeed tithes dying men receive

Hebrews 9:27 V-ANA
GRK: ἀνθρώποις ἅπαξ ἀποθανεῖν μετὰ δὲ
NAS: for men to die once
KJV: unto men once to die, but after
INT: to men once to die after moreover

Hebrews 10:28 V-PIA-3S
GRK: τρισὶν μάρτυσιν ἀποθνήσκει
NAS: the Law of Moses dies without mercy
KJV: Moses' law died without mercy
INT: three witnesses dies

Hebrews 11:4 V-APA-NMS
GRK: δι' αὐτῆς ἀποθανὼν ἔτι λαλεῖ
NAS: and through faith, though he is dead, he still
KJV: by it he being dead yet speaketh.
INT: through it having died yet he speaks

Hebrews 11:13 V-AIA-3P
GRK: Κατὰ πίστιν ἀπέθανον οὗτοι πάντες
NAS: All these died in faith, without
KJV: These all died in faith,
INT: In faith died these all

Hebrews 11:21 V-PPA-NMS
GRK: Πίστει Ἰακὼβ ἀποθνήσκων ἕκαστον τῶν
NAS: Jacob, as he was dying, blessed
KJV: Jacob, when he was a dying, blessed
INT: By faith Jacob dying each of the

Hebrews 11:37 V-AIA-3P
GRK: φόνῳ μαχαίρης ἀπέθανον περιῆλθον ἐν
NAS: they were tempted, they were put to death with the sword;
KJV: were tempted, were slain with
INT: slaughter of [the] sword they died they wandered in

Jude 1:12 V-APA-NNP
GRK: ἄκαρπα δὶς ἀποθανόντα ἐκριζωθέντα
NAS: without fruit, doubly dead, uprooted;
KJV: twice dead, plucked up by the roots;
INT: without fruit twice having died having been rooted up

Revelation 3:2 V-ANA
GRK: ἃ ἔμελλον ἀποθανεῖν οὐ γὰρ
NAS: were about to die; for I have not found
KJV: that are ready to die: for I have
INT: which are about to die not indeed

Revelation 8:9 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἀπέθανεν τὸ τρίτον
NAS: life, died; and a third
KJV: and had life, died; and the third part
INT: and died a third

Revelation 8:11 V-AIA-3P
GRK: τῶν ἀνθρώπων ἀπέθανον ἐκ τῶν
NAS: men died from the waters,
KJV: many men died of the waters,
INT: of the men died of the

Revelation 9:6 V-ANA
GRK: καὶ ἐπιθυμήσουσιν ἀποθανεῖν καὶ φεύγει
NAS: it; they will long to die, and death
KJV: and shall desire to die, and death
INT: and will desire to die and shall flee

Revelation 14:13 V-PPA-NMP
GRK: ἐν κυρίῳ ἀποθνήσκοντες ἀπ' ἄρτι
NAS: are the dead who die in the Lord
KJV: [are] the dead which die in the Lord
INT: in [the] Lord die from presently

Revelation 16:3 V-AIA-3S
GRK: ψυχὴ ζωῆς ἀπέθανεν τὰ ἐν
NAS: thing in the sea died.
KJV: living soul died in the sea.
INT: soul living died that was in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page