Galatians 2
Interlinear Bible
The Council at Jerusalem
1   1899 [e]
1   Epeita
1   Ἔπειτα
1   Then
1   Adv
1223 [e]
dia
διὰ
after
Prep
1180 [e]
dekatessarōn
δεκατεσσάρων
fourteen
Adj-GNP
2094 [e]
etōn
ἐτῶν
years
N-GNP
3825 [e]
palin
πάλιν
again
Adv
305 [e]
anebēn
ἀνέβην
I went up
V-AIA-1S
1519 [e]
eis
εἰς
to
Prep
2414 [e]
Hierosolyma
Ἱεροσόλυμα
Jerusalem
N-ANP
3326 [e]
meta
μετὰ
with
Prep
921 [e]
Barnaba
Βαρνάβα  ,
Barnabas
N-GMS
4838 [e]
symparalabōn
συμπαραλαβὼν
having taken with [me]
V-APA-NMS
2532 [e]
kai
καὶ
also
Conj
5103 [e]
Titon
Τίτον  .
Titus
N-AMS
2   305 [e]
2   anebēn
2   ἀνέβην
2   I went up
2   V-AIA-1S
1161 [e]
de
δὲ
now
Conj
2596 [e]
kata
κατὰ
according to
Prep
602 [e]
apokalypsin
ἀποκάλυψιν
a revelation
N-AFS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
394 [e]
anethemēn
ἀνεθέμην
set before
V-AIM-1S
846 [e]
autois
αὐτοῖς
them
PPro-DM3P
3588 [e]
to
τὸ
the
Art-ANS
2098 [e]
euangelion
εὐαγγέλιον
gospel
N-ANS
3739 [e]
ho

that
RelPro-ANS
2784 [e]
kēryssō
κηρύσσω
I proclaim
V-PIA-1S
1722 [e]
en
ἐν
among
Prep
3588 [e]
tois
τοῖς
the
Art-DNP
1484 [e]
ethnesin
ἔθνεσιν  —
Gentiles
N-DNP
2596 [e]
kat’
κατ’
apart
Prep
2398 [e]
idian
ἰδίαν
individually
Adj-AFS
1161 [e]
de
δὲ
however
Conj
3588 [e]
tois
τοῖς
to those
Art-DMP
1380 [e]
dokousin
δοκοῦσιν  —
esteemed
V-PPA-DMP
3361 [e]

μή
lest
Adv
4459 [e]
pōs
πως
hardly
Adv
1519 [e]
eis
εἰς
in
Prep
2756 [e]
kenon
κενὸν
vain
Adj-ANS
5143 [e]
trechō
τρέχω
I should be running
V-PSA-1S
2228 [e]
ē

or
Conj
5143 [e]
edramon
ἔδραμον  .
have run
V-AIA-1S
3   235 [e]
3   all’
3   ἀλλ’
3   But
3   Conj
3761 [e]
oude
οὐδὲ
not even
Adv
5103 [e]
Titos
Τίτος
Titus
N-NMS
3588 [e]
ho

who [was]
Art-NMS
4862 [e]
syn
σὺν
with
Prep
1473 [e]
emoi
ἐμοί  ,
me
PPro-D1S
1672 [e]
Hellēn
Ἕλλην
a Greek
N-NMS
1510 [e]
ōn
ὤν  ,
being
V-PPA-NMS
315 [e]
ēnankasthē
ἠναγκάσθη
was compelled
V-AIP-3S
4059 [e]
peritmēthēnai
περιτμηθῆναι  ,
to be circumcised
V-ANP
4   1223 [e]
4   dia
4   διὰ
4   because of
4   Prep
1161 [e]
de
δὲ
even
Conj
3588 [e]
tous
τοὺς
the
Art-AMP
3920 [e]
pareisaktous
παρεισάκτους
brought in secretly
Adj-AMP
5569 [e]
pseudadelphous
ψευδαδέλφους  ,
false brothers
N-AMP
3748 [e]
hoitines
οἵτινες
who
RelPro-NMP
3922 [e]
pareisēlthon
παρεισῆλθον
came in by stealth
V-AIA-3P
2684 [e]
kataskopēsai
κατασκοπῆσαι
to spy out
V-ANA
3588 [e]
tēn
τὴν
the
Art-AFS
1657 [e]
eleutherian
ἐλευθερίαν
freedom
N-AFS
1473 [e]
hēmōn
ἡμῶν
of us
PPro-G1P
3739 [e]
hēn
ἣν
which
RelPro-AFS
2192 [e]
echomen
ἔχομεν
we have
V-PIA-1P
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
5547 [e]
Christō
Χριστῷ
Christ
N-DMS
2424 [e]
Iēsou
Ἰησοῦ  ,
Jesus
N-DMS
2443 [e]
hina
ἵνα
that
Conj
1473 [e]
hēmas
ἡμᾶς
us
PPro-A1P
2615 [e]
katadoulōsousin
καταδουλώσουσιν  ,
they will enslave
V-FIA-3P
5   3739 [e]
5   hois
5   οἷς
5   to whom
5   RelPro-DMP
3761 [e]
oude
οὐδὲ
not even
Adv
4314 [e]
pros
πρὸς
for
Prep
5610 [e]
hōran
ὥραν
an hour
N-AFS
1502 [e]
eixamen
εἴξαμεν
did we yield
V-AIA-1P
3588 [e]

τῇ
 - 
Art-DFS
5292 [e]
hypotagē
ὑποταγῇ  ,
in subjection
N-DFS
2443 [e]
hina
ἵνα
so that
Conj
3588 [e]


the
Art-NFS
225 [e]
alētheia
ἀλήθεια
truth
N-NFS
3588 [e]
tou
τοῦ
of the
Art-GNS
2098 [e]
euangeliou
εὐαγγελίου
gospel
N-GNS
1265 [e]
diameinē
διαμείνῃ
might continue
V-ASA-3S
4314 [e]
pros
πρὸς
with
Prep
4771 [e]
hymas
ὑμᾶς  .
you
PPro-A2P
6   575 [e]
6   Apo
6   Ἀπὸ
6   Of
6   Prep
1161 [e]
de
δὲ
now
Conj
3588 [e]
tōn
τῶν
those
Art-GMP
1380 [e]
dokountōn
δοκούντων
esteemed
V-PPA-GMP
1510 [e]
einai
εἶναί
to be
V-PNA
5100 [e]
ti
τι  —
something
IPro-ANS
3697 [e]
hopoioi
ὁποῖοί
whatsoever
Adj-NMP
4218 [e]
pote
ποτε
formerly
Prtcl
1510 [e]
ēsan
ἦσαν  ,
they were
V-IIA-3P
3762 [e]
ouden
οὐδέν
not
Adj-ANS
1473 [e]
moi
μοι
to me
PPro-D1S
1308 [e]
diapherei
διαφέρει  ;
makes a difference
V-PIA-3S
4383 [e]
prosōpon
πρόσωπον
[the] person
N-ANS
3588 [e]
ho

 - 
Art-NMS
2316 [e]
Theos
Θεὸς
God
N-NMS
444 [e]
anthrōpou
ἀνθρώπου
of a man
N-GMS
3756 [e]
ou
οὐ
not
Adv
2983 [e]
lambanei
λαμβάνει  —
does accept
V-PIA-3S
1473 [e]
emoi
ἐμοὶ
to me
PPro-D1S
1063 [e]
gar
γὰρ
for
Conj
3588 [e]
hoi
οἱ
the
Art-NMP
1380 [e]
dokountes
δοκοῦντες
esteemed
V-PPA-NMP
3762 [e]
ouden
οὐδὲν
nothing
Adj-ANS
4323 [e]
prosanethento
προσανέθεντο  .
added
V-AIM-3P
7   235 [e]
7   alla
7   ἀλλὰ
7   But
7   Conj
5121 [e]
tounantion
τοὐναντίον  ,
on the contrary
Adv-C
3708 [e]
idontes
ἰδόντες
having seen
V-APA-NMP
3754 [e]
hoti
ὅτι
that
Conj
4100 [e]
pepisteumai
πεπίστευμαι
I have been entrusted with
V-RIM/P-1S
3588 [e]
to
τὸ
the
Art-ANS
2098 [e]
euangelion
εὐαγγέλιον
gospel
N-ANS
3588 [e]
tēs
τῆς
of the
Art-GFS
203 [e]
akrobystias
ἀκροβυστίας  ,
uncircumcision
N-GFS
2531 [e]
kathōs
καθὼς
just as
Adv
4074 [e]
Petros
Πέτρος
Peter [with that]
N-NMS
3588 [e]
tēs
τῆς
of the
Art-GFS
4061 [e]
peritomēs
περιτομῆς
circumcision
N-GFS
8   3588 [e]
8   ho
8   
8   the [One]
8   Art-NMS
1063 [e]
gar
γὰρ
for
Conj
1754 [e]
energēsas
ἐνεργήσας
having worked
V-APA-NMS
4074 [e]
Petrō
Πέτρῳ
in Peter
N-DMS
1519 [e]
eis
εἰς
for
Prep
651 [e]
apostolēn
ἀποστολὴν
apostleship
N-AFS
3588 [e]
tēs
τῆς
of the
Art-GFS
4061 [e]
peritomēs
περιτομῆς
circumcision
N-GFS
1754 [e]
enērgēsen
ἐνήργησεν
did
V-AIA-3S
2532 [e]
kai
καὶ
also
Conj
1473 [e]
emoi
ἐμοὶ
in me
PPro-D1S
1519 [e]
eis
εἰς
toward
Prep
3588 [e]
ta
τὰ
the
Art-ANP
1484 [e]
ethnē
ἔθνη   —
Gentiles
N-ANP
9   2532 [e]
9   kai
9   καὶ
9   and
9   Conj
1097 [e]
gnontes
γνόντες
having known
V-APA-NMP
3588 [e]
tēn
τὴν
the
Art-AFS
5485 [e]
charin
χάριν
grace
N-AFS
3588 [e]
tēn
τὴν
 - 
Art-AFS
1325 [e]
dotheisan
δοθεῖσάν
having been given
V-APP-AFS
1473 [e]
moi
μοι  ,
to me
PPro-D1S
2385 [e]
Iakōbos
Ἰάκωβος
James
N-NMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
2786 [e]
Kēphas
Κηφᾶς
Cephas
N-NMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
2491 [e]
Iōannēs
Ἰωάννης  ,
John
N-NMS
3588 [e]
hoi
οἱ
those
Art-NMP
1380 [e]
dokountes
δοκοῦντες
esteemed
V-PPA-NMP
4769 [e]
styloi
στῦλοι
pillars
N-NMP
1510 [e]
einai
εἶναι  ,
to be
V-PNA
1188 [e]
dexias
δεξιὰς
[the] right hands
Adj-AFP
1325 [e]
edōkan
ἔδωκαν
gave
V-AIA-3P
1473 [e]
emoi
ἐμοὶ
to me
PPro-D1S
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
921 [e]
Barnaba
Βαρνάβα  ,
Barnabas
N-DMS
2842 [e]
koinōnias
κοινωνίας  ,
of fellowship
N-GFS
2443 [e]
hina
ἵνα
that
Conj
1473 [e]
hēmeis
ἡμεῖς
we [should go]
PPro-N1P
1519 [e]
eis
εἰς
to
Prep
3588 [e]
ta
τὰ
the
Art-ANP
1484 [e]
ethnē
ἔθνη  ;
Gentiles
N-ANP
846 [e]
autoi
αὐτοὶ
they
PPro-NM3P
1161 [e]
de
δὲ
however
Conj
1519 [e]
eis
εἰς
to
Prep
3588 [e]
tēn
τὴν
the
Art-AFS
4061 [e]
peritomēn
περιτομήν  .
circumcision
N-AFS
10   3440 [e]
10   monon
10   μόνον
10   Only [they asked]
10   Adv
3588 [e]
tōn
τῶν
the
Art-GMP
4434 [e]
ptōchōn
πτωχῶν
poor
Adj-GMP
2443 [e]
hina
ἵνα
that
Conj
3421 [e]
mnēmoneuōmen
μνημονεύωμεν  ,
we should remember
V-PSA-1P
3739 [e]
ho

that
RelPro-ANS
2532 [e]
kai
καὶ
also
Conj
4704 [e]
espoudasa
ἐσπούδασα
I was eager
V-AIA-1S
846 [e]
auto
αὐτὸ
the same
PPro-AN3S
3778 [e]
touto
τοῦτο
thing
DPro-ANS
4160 [e]
poiēsai
ποιῆσαι  .
to do
V-ANA
Paul Confronts Peter
11   3753 [e]
11   Hote
11   Ὅτε
11   When
11   Adv
1161 [e]
de
δὲ
however
Conj
2064 [e]
ēlthen
ἦλθεν
came
V-AIA-3S
2786 [e]
Kēphas
Κηφᾶς
Peter
N-NMS
1519 [e]
eis
εἰς
to
Prep
490 [e]
Antiocheian
Ἀντιόχειαν  ,
Antioch
N-AFS
2596 [e]
kata
κατὰ
to
Prep
4383 [e]
prosōpon
πρόσωπον
face
N-ANS
846 [e]
autō
αὐτῷ
his
PPro-DM3S
436 [e]
antestēn
ἀντέστην  ,
I opposed [him]
V-AIA-1S
3754 [e]
hoti
ὅτι
because
Conj
2607 [e]
kategnōsmenos
κατεγνωσμένος
condemned
V-RPM/P-NMS
1510 [e]
ēn
ἦν  .
he stood
V-IIA-3S
12   4253 [e]
12   pro
12   πρὸ
12   Before
12   Prep
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GNS
1063 [e]
gar
γὰρ  ,
for
Conj
2064 [e]
elthein
ἐλθεῖν
came
V-ANA
5100 [e]
tinas
τινας
certain ones
IPro-AMP
575 [e]
apo
ἀπὸ
from
Prep
2385 [e]
Iakōbou
Ἰακώβου  ,
James
N-GMS
3326 [e]
meta
μετὰ
with
Prep
3588 [e]
tōn
τῶν
the
Art-GNP
1484 [e]
ethnōn
ἐθνῶν
Gentiles
N-GNP
4906 [e]
synēsthien
συνήσθιεν  ;
he was eating
V-IIA-3S
3753 [e]
hote
ὅτε
when
Adv
1161 [e]
de
δὲ
however
Conj
2064 [e]
ēlthon
ἦλθον  ,
they came
V-AIA-3P
5288 [e]
hypestellen
ὑπέστελλεν
he was drawing back
V-IIA-3S
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
873 [e]
aphōrizen
ἀφώριζεν
was separating
V-IIA-3S
1438 [e]
heauton
ἑαυτόν  ,
himself
RefPro-AM3S
5399 [e]
phoboumenos
φοβούμενος
being afraid of
V-PPM/P-NMS
3588 [e]
tous
τοὺς
those
Art-AMP
1537 [e]
ek
ἐκ
of
Prep
4061 [e]
peritomēs
περιτομῆς  .
[the] circumcision
N-GFS
13   2532 [e]
13   kai
13   καὶ
13   And
13   Conj
4942 [e]
synypekrithēsan
συνυπεκρίθησαν
acted hypocritically
V-AIP-3P
846 [e]
autō
αὐτῷ
with him
PPro-DM3S
2532 [e]
kai
καὶ
also
Conj
3588 [e]
hoi
οἱ
the
Art-NMP
3062 [e]
loipoi
λοιποὶ
rest
Adj-NMP
2453 [e]
Ioudaioi
Ἰουδαῖοι  ,
of [the] Jews
Adj-NMP
5620 [e]
hōste
ὥστε
so that
Conj
2532 [e]
kai
καὶ
even
Conj
921 [e]
Barnabas
Βαρνάβας
Barnabas
N-NMS
4879 [e]
synapēchthē
συναπήχθη
was carried away
V-AIP-3S
846 [e]
autōn
αὐτῶν
of them
PPro-GM3P
3588 [e]

τῇ
by the
Art-DFS
5272 [e]
hypokrisei
ὑποκρίσει  .
hypocrisy
N-DFS
14   235 [e]
14   All’
14   Ἀλλ’
14   But
14   Conj
3753 [e]
hote
ὅτε
when
Adv
3708 [e]
eidon
εἶδον
I saw
V-AIA-1S
3754 [e]
hoti
ὅτι
that
Conj
3756 [e]
ouk
οὐκ
not
Adv
3716 [e]
orthopodousin
ὀρθοποδοῦσιν
they are walking uprightly
V-PIA-3P
4314 [e]
pros
πρὸς
according to
Prep
3588 [e]
tēn
τὴν
the
Art-AFS
225 [e]
alētheian
ἀλήθειαν
truth
N-AFS
3588 [e]
tou
τοῦ
of the
Art-GNS
2098 [e]
euangeliou
εὐαγγελίου  ,
gospel
N-GNS
2036 [e]
eipon
εἶπον
I said
V-AIA-1S
3588 [e]

τῷ
 - 
Art-DMS
2786 [e]
Kēpha
Κηφᾷ
to Peter
N-DMS
1715 [e]
emprosthen
ἔμπροσθεν
before
Prep
3956 [e]
pantōn
πάντων  ,
all
Adj-GMP
1487 [e]
Ei
Εἰ
If
Conj
4771 [e]
sy
σὺ  ,
you
PPro-N2S
2453 [e]
Ioudaios
Ἰουδαῖος
a Jew
Adj-NMS
5225 [e]
hyparchōn
ὑπάρχων  ,
being
V-PPA-NMS
1483 [e]
ethnikōs
ἐθνικῶς
like a Gentile
Adv
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3756 [e]
ouk
οὐκ
not
Adv
2452 [e]
Ioudaikōs
Ἰουδαϊκῶς
like a Jew
Adv
2198 [e]
zēs
ζῇς  ,
live
V-PIA-2S
4459 [e]
pōs
πῶς
why
Adv
3588 [e]
ta
τὰ
the
Art-ANP
1484 [e]
ethnē
ἔθνη
Gentiles
N-ANP
315 [e]
anankazeis
ἀναγκάζεις
do you compel
V-PIA-2S
2450 [e]
ioudaizein
ἰουδαΐζειν  ?
to Judaize
V-PNA
15   1473 [e]
15   Hēmeis
15   Ἡμεῖς  ,
15   We
15   PPro-N1P
5449 [e]
physei
φύσει
by birth
N-DFS
2453 [e]
Ioudaioi
Ἰουδαῖοι  ,
Jews
Adj-NMP
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3756 [e]
ouk
οὐκ
not
Adv
1537 [e]
ex
ἐξ
of
Prep
1484 [e]
ethnōn
ἐθνῶν
[the] Gentiles
N-GNP
268 [e]
Hamartōloi
Ἁμαρτωλοί  ,
sinners
Adj-NMP
16   1492 [e]
16   eidotes
16   εἰδότες
16   knowing
16   V-RPA-NMP
1161 [e]
de
δὲ
nevertheless
Conj
3754 [e]
hoti
ὅτι
that
Conj
3756 [e]
ou
οὐ
not
Adv
1344 [e]
dikaioutai
δικαιοῦται
is justified
V-PIM/P-3S
444 [e]
anthrōpos
ἄνθρωπος
a man
N-NMS
1537 [e]
ex
ἐξ
by
Prep
2041 [e]
ergōn
ἔργων
works
N-GNP
3551 [e]
nomou
νόμου  ,
of law
N-GMS
1437 [e]
ean
ἐὰν
if
Conj
3361 [e]

μὴ
not
Adv
1223 [e]
dia
διὰ
through
Prep
4102 [e]
pisteōs
πίστεως
faith
N-GFS
5547 [e]
Christou
Χριστοῦ ⇔
Christ
N-GMS
2424 [e]
Iēsou
Ἰησοῦ  ;
from Jesus
N-GMS
2532 [e]
kai
καὶ
even
Conj
1473 [e]
hēmeis
ἡμεῖς
we
PPro-N1P
1519 [e]
eis
εἰς
in
Prep
5547 [e]
Christon
Χριστὸν
Christ
N-AMS
2424 [e]
Iēsoun
Ἰησοῦν
Jesus
N-AMS
4100 [e]
episteusamen
ἐπιστεύσαμεν  ,
have believed
V-AIA-1P
2443 [e]
hina
ἵνα
that
Conj
1344 [e]
dikaiōthōmen
δικαιωθῶμεν
we may be justified
V-ASP-1P
1537 [e]
ek
ἐκ
by
Prep
4102 [e]
pisteōs
πίστεως
faith
N-GFS
5547 [e]
Christou
Χριστοῦ  ,
from Christ
N-GMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3756 [e]
ouk
οὐκ
not
Adv
1537 [e]
ex
ἐξ
by
Prep
2041 [e]
ergōn
ἔργων
works
N-GNP
3551 [e]
nomou
νόμου  ;
of the Law
N-GMS
3754 [e]
hoti
ὅτι
because
Conj
1537 [e]
ex
ἐξ
by
Prep
2041 [e]
ergōn
ἔργων
works
N-GNP
3551 [e]
nomou
νόμου
of the Law
N-GMS
3756 [e]
ou
οὐ
not
Adv
1344 [e]
dikaiōthēsetai
δικαιωθήσεται
will be justified
V-FIP-3S
3956 [e]
pasa
πᾶσα
any
Adj-NFS
4561 [e]
sarx
σάρξ  .
flesh
N-NFS
17   1487 [e]
17   Ei
17   Εἰ
17   If
17   Conj
1161 [e]
de
δὲ
however
Conj
2212 [e]
zētountes
ζητοῦντες
seeking
V-PPA-NMP
1344 [e]
dikaiōthēnai
δικαιωθῆναι
to be justified
V-ANP
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
5547 [e]
Christō
Χριστῷ  ,
Christ
N-DMS
2147 [e]
heurethēmen
εὑρέθημεν
have been found
V-AIP-1P
2532 [e]
kai
καὶ
also
Conj
846 [e]
autoi
αὐτοὶ
we ourselves
PPro-NM3P
268 [e]
hamartōloi
ἁμαρτωλοί  ,
sinners
Adj-NMP
686 [e]
ara
ἆρα
[is] then
Conj
5547 [e]
Christos
Χριστὸς
Christ
N-NMS
266 [e]
hamartias
ἁμαρτίας
of sin
N-GFS
1249 [e]
diakonos
διάκονος  ?
a minister
N-NMS
3361 [e]

μὴ
Never
Adv
1096 [e]
genoito
γένοιτο  !
may it be
V-AOM-3S
18   1487 [e]
18   ei
18   εἰ
18   If
18   Conj
1063 [e]
gar
γὰρ
for
Conj
3739 [e]
ha

that
RelPro-ANP
2647 [e]
katelysa
κατέλυσα  ,
I had torn down
V-AIA-1S
3778 [e]
tauta
ταῦτα
these things
DPro-ANP
3825 [e]
palin
πάλιν
again
Adv
3618 [e]
oikodomō
οἰκοδομῶ  ,
I build
V-PIA-1S
3848 [e]
parabatēn
παραβάτην
a transgressor
N-AMS
1683 [e]
emauton
ἐμαυτὸν
myself
PPro-AM1S
4921 [e]
synistanō
συνιστάνω  .
I prove
V-PIA-1S
19   1473 [e]
19   egō
19   ἐγὼ
19   I
19   PPro-N1S
1063 [e]
gar
γὰρ  ,
for
Conj
1223 [e]
dia
διὰ
through
Prep
3551 [e]
nomou
νόμου
[the] Law
N-GMS
3551 [e]
nomō
νόμῳ
to [the] Law
N-DMS
599 [e]
apethanon
ἀπέθανον  ,
died
V-AIA-1S
2443 [e]
hina
ἵνα
that
Conj
2316 [e]
Theō
Θεῷ
to God
N-DMS
2198 [e]
zēsō
ζήσω  .
I might live
V-ASA-1S
20   5547 [e]
20   Christō
20   Χριστῷ
20   Christ
20   N-DMS
4957 [e]
synestaurōmai
συνεσταύρωμαι  ;
I have been crucified with
V-RIM/P-1S
2198 [e]

ζῶ
I live
V-PIA-1S
1161 [e]
de
δὲ  ,
now
Conj
3765 [e]
ouketi
οὐκέτι
no longer
Adv
1473 [e]
egō
ἐγώ  ;
I
PPro-N1S
2198 [e]

ζῇ
lives
V-PIA-3S
1161 [e]
de
δὲ
however
Conj
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
1473 [e]
emoi
ἐμοὶ
me
PPro-D1S
5547 [e]
Christos
Χριστός  ;
Christ
N-NMS
3739 [e]
ho

that which
RelPro-ANS
1161 [e]
de
δὲ
then
Conj
3568 [e]
nyn
νῦν
now
Adv
2198 [e]

ζῶ
I live
V-PIA-1S
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
4561 [e]
sarki
σαρκί  ,
[the] flesh
N-DFS
1722 [e]
en
ἐν
through
Prep
4102 [e]
pistei
πίστει
faith
N-DFS
2198 [e]

ζῶ  ,
I live
V-PIA-1S
3588 [e]

τῇ
that
Art-DFS
3588 [e]
tou
τοῦ
from the
Art-GMS
5207 [e]
Huiou
Υἱοῦ
Son
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
2316 [e]
Theou
Θεοῦ  ,
of God
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
the [One]
Art-GMS
25 [e]
agapēsantos
ἀγαπήσαντός
having loved
V-APA-GMS
1473 [e]
me
με
me
PPro-A1S
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3860 [e]
paradontos
παραδόντος
having given up
V-APA-GMS
1438 [e]
heauton
ἑαυτὸν
Himself
RefPro-AM3S
5228 [e]
hyper
ὑπὲρ
for
Prep
1473 [e]
emou
ἐμοῦ  .
me
PPro-G1S
21   3756 [e]
21   Ouk
21   Οὐκ
21   Not
21   Adv
114 [e]
athetō
ἀθετῶ
I do set aside
V-PIA-1S
3588 [e]
tēn
τὴν
the
Art-AFS
5485 [e]
charin
χάριν
grace
N-AFS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
2316 [e]
Theou
Θεοῦ  ;
of God
N-GMS
1487 [e]
ei
εἰ
if
Conj
1063 [e]
gar
γὰρ
for
Conj
1223 [e]
dia
διὰ
through
Prep
3551 [e]
nomou
νόμου
[the] Law
N-GMS
1343 [e]
dikaiosynē
δικαιοσύνη  ,
righteousness [is]
N-NFS
686 [e]
ara
ἄρα
then
Conj
5547 [e]
Christos
Χριστὸς
Christ
N-NMS
1432 [e]
dōrean
δωρεὰν
for naught
Adv
599 [e]
apethanen
ἀπέθανεν  .
died
V-AIA-3S
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
Galatians 1
Top of Page
Top of Page