4061. περιτομή (peritomé)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4061. περιτομή (peritomé) — 36 Occurrences

John 7:22 N-AFS
GRK: ὑμῖν τὴν περιτομήν οὐχ ὅτι
NAS: has given you circumcision (not because
KJV: unto you circumcision; (not
INT: you circumcision not that

John 7:23 N-AFS
GRK: εἰ περιτομὴν λαμβάνει ὁ
NAS: receives circumcision on [the] Sabbath
KJV: receive circumcision, that
INT: If circumcison receives a

Acts 7:8 N-GFS
GRK: αὐτῷ διαθήκην περιτομῆς καὶ οὕτως
NAS: him the covenant of circumcision; and so
KJV: the covenant of circumcision: and
INT: to him a covenant of circumcision and thus

Acts 10:45 N-GFS
GRK: οἱ ἐκ περιτομῆς πιστοὶ ὅσοι
NAS: All the circumcised believers who
KJV: they of the circumcision which believed
INT: the out of circumcision believers as many as

Acts 11:2 N-GFS
GRK: οἱ ἐκ περιτομῆς
NAS: those who were circumcised took issue
KJV: they that were of the circumcision contended
INT: those of [the] circumcision

Romans 2:25 N-NFS
GRK: περιτομὴ μὲν γὰρ
NAS: For indeed circumcision is of value if
KJV: For circumcision verily profiteth,
INT: Circumcision indeed

Romans 2:25 N-NFS
GRK: ᾖς ἡ περιτομή σου ἀκροβυστία
NAS: of the Law, your circumcision has become
KJV: thy circumcision is made
INT: you are the circumcision of you uncircumcision

Romans 2:26 N-AFS
GRK: αὐτοῦ εἰς περιτομὴν λογισθήσεται
NAS: be regarded as circumcision?
KJV: be counted for circumcision?
INT: of him for circumcision will be reckoned

Romans 2:27 N-GFS
GRK: γράμματος καὶ περιτομῆς παραβάτην νόμου
NAS: having the letter [of the Law] and circumcision are a transgressor
KJV: and circumcision dost transgress
INT: letter and circumcision [are] a transgressor of law

Romans 2:28 N-NFS
GRK: ἐν σαρκὶ περιτομή
NAS: nor is circumcision that which is outward
KJV: neither [is that] circumcision, which is outward
INT: in flesh [is] circumcision

Romans 2:29 N-NFS
GRK: Ἰουδαῖος καὶ περιτομὴ καρδίας ἐν
NAS: is one inwardly; and circumcision is that which is of the heart,
KJV: and circumcision [is that] of the heart,
INT: a Jew [is one] and circumcision [is] of heart in

Romans 3:1 N-GFS
GRK: ὠφέλεια τῆς περιτομῆς
NAS: what is the benefit of circumcision?
KJV: profit [is there] of circumcision?
INT: profit of the circumcision

Romans 3:30 N-AFS
GRK: ὃς δικαιώσει περιτομὴν ἐκ πίστεως
NAS: will justify the circumcised by faith
KJV: shall justify the circumcision by
INT: who will justify [the] circumcision by faith

Romans 4:9 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν περιτομὴν ἢ καὶ
NAS: then on the circumcised, or
KJV: upon the circumcision [only], or
INT: on the circumcision or also

Romans 4:10 N-DFS
GRK: ἐλογίσθη ἐν περιτομῇ ὄντι ἢ
NAS: was it credited? While he was circumcised, or
KJV: when he was in circumcision, or in
INT: was it credited in circumcision being or

Romans 4:10 N-DFS
GRK: οὐκ ἐν περιτομῇ ἀλλ' ἐν
NAS: uncircumcised? Not while circumcised, but while uncircumcised;
KJV: Not in circumcision, but in
INT: Not in circumcision but in

Romans 4:11 N-GFS
GRK: σημεῖον ἔλαβεν περιτομῆς σφραγῖδα τῆς
NAS: the sign of circumcision, a seal
KJV: the sign of circumcision, a seal
INT: sign he received of circumcision [as] a seal of the

Romans 4:12 N-GFS
GRK: καὶ πατέρα περιτομῆς τοῖς οὐκ
NAS: and the father of circumcision to those
KJV: the father of circumcision to them who are not
INT: and father of circumcision to those not

Romans 4:12 N-GFS
GRK: οὐκ ἐκ περιτομῆς μόνον ἀλλὰ
NAS: who not only are of the circumcision, but who also
KJV: of the circumcision only,
INT: not of circumcision only but

Romans 15:8 N-GFS
GRK: διάκονον γεγενῆσθαι περιτομῆς ὑπὲρ ἀληθείας
NAS: a servant to the circumcision on behalf
KJV: a minister of the circumcision for
INT: a servant has become of [the] circumcision for [the] truth

1 Corinthians 7:19 N-NFS
GRK: περιτομὴ οὐδέν ἐστιν
NAS: Circumcision is nothing,
KJV: Circumcision is nothing,
INT: Circumcision nothing is

Galatians 2:7 N-GFS
GRK: Πέτρος τῆς περιτομῆς
NAS: as Peter [had been] to the circumcised
KJV: as [the gospel] of the circumcision [was] unto Peter;
INT: Peter [that] of the circumcision

Galatians 2:8 N-GFS
GRK: ἀποστολὴν τῆς περιτομῆς ἐνήργησεν καὶ
NAS: in [his] apostleship to the circumcised effectually worked
KJV: the apostleship of the circumcision, the same
INT: apostleship of the circumcision did also

Galatians 2:9 N-AFS
GRK: εἰς τὴν περιτομήν
NAS: that we [might] [go] to the Gentiles and they to the circumcised.
KJV: they unto the circumcision.
INT: to the circumcision

Galatians 2:12 N-GFS
GRK: τοὺς ἐκ περιτομῆς
NAS: fearing the party of the circumcision.
KJV: them which were of the circumcision.
INT: those of [the] circumcision

Galatians 5:6 N-NFS
GRK: Ἰησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει
NAS: neither circumcision nor
KJV: neither circumcision availeth
INT: Jesus neither circumcision any is of force

Galatians 5:11 N-AFS
GRK: ἀδελφοί εἰ περιτομὴν ἔτι κηρύσσω
NAS: preach circumcision, why
KJV: yet preach circumcision, why do I
INT: brothers if circumcision yet I proclaim

Galatians 6:15 N-NFS
GRK: οὔτε γὰρ περιτομή τι ἔστιν
NAS: For neither is circumcision anything,
KJV: neither circumcision availeth
INT: neither indeed circumcision anything is

Ephesians 2:11 N-GFS
GRK: τῆς λεγομένης περιτομῆς ἐν σαρκὶ
NAS: by the so-called Circumcision, [which is] performed
KJV: is called the Circumcision in
INT: that called circumcision in [the] flesh

Philippians 3:3 N-NFS
GRK: ἐσμεν ἡ περιτομή οἱ πνεύματι
NAS: for we are the [true] circumcision, who worship
KJV: we are the circumcision, which worship
INT: are the circumcision who in [the Spirit

Philippians 3:5 N-DFS
GRK: περιτομῇ ὀκταήμερος ἐκ
NAS: circumcised the eighth day,
KJV: Circumcised the eighth day, of
INT: [as to] circumcision on [the] eighth day of

Colossians 2:11 N-DFS
GRK: καὶ περιετμήθητε περιτομῇ ἀχειροποιήτῳ ἐν
NAS: circumcised with a circumcision made without hands,
KJV: ye are circumcised with the circumcision made without hands,
INT: also you were circumcised with circumcision not made by hand in

Colossians 2:11 N-DFS
GRK: ἐν τῇ περιτομῇ τοῦ χριστοῦ
NAS: of the flesh by the circumcision of Christ;
KJV: by the circumcision of Christ:
INT: in the circumcision of Christ

Colossians 3:11 N-NFS
GRK: καὶ Ἰουδαῖος περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία
NAS: and Jew, circumcised and uncircumcised,
KJV: Jew, circumcision nor
INT: and Jew circumcision and uncircumcision

Colossians 4:11 N-GFS
GRK: ὄντες ἐκ περιτομῆς οὗτοι μόνοι
NAS: of God who are from the circumcision, and they have proved
KJV: are of the circumcision. These only
INT: are of [the] circumcision these only

Titus 1:10 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς περιτομῆς
NAS: especially those of the circumcision,
KJV: specially they of the circumcision:
INT: of the circumcision

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page