περιτομήν
Englishman's Concordance
περιτομήν (peritomēn) — 7 Occurrences

John 7:22 N-AFS
GRK: ὑμῖν τὴν περιτομήν οὐχ ὅτι
NAS: has given you circumcision (not because
KJV: unto you circumcision; (not
INT: you circumcision not that

John 7:23 N-AFS
GRK: εἰ περιτομὴν λαμβάνει ὁ
NAS: receives circumcision on [the] Sabbath
KJV: receive circumcision, that
INT: If circumcison receives a

Romans 2:26 N-AFS
GRK: αὐτοῦ εἰς περιτομὴν λογισθήσεται
NAS: be regarded as circumcision?
KJV: be counted for circumcision?
INT: of him for circumcision will be reckoned

Romans 3:30 N-AFS
GRK: ὃς δικαιώσει περιτομὴν ἐκ πίστεως
NAS: will justify the circumcised by faith
KJV: shall justify the circumcision by
INT: who will justify [the] circumcision by faith

Romans 4:9 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν περιτομὴν ἢ καὶ
NAS: then on the circumcised, or
KJV: upon the circumcision [only], or
INT: on the circumcision or also

Galatians 2:9 N-AFS
GRK: εἰς τὴν περιτομήν
NAS: that we [might] [go] to the Gentiles and they to the circumcised.
KJV: they unto the circumcision.
INT: to the circumcision

Galatians 5:11 N-AFS
GRK: ἀδελφοί εἰ περιτομὴν ἔτι κηρύσσω
NAS: preach circumcision, why
KJV: yet preach circumcision, why do I
INT: brothers if circumcision yet I proclaim

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page