περιτομῆς
Englishman's Concordance
περιτομῆς (peritomēs) — 15 Occurrences

Acts 7:8 N-GFS
GRK: αὐτῷ διαθήκην περιτομῆς καὶ οὕτως
NAS: him the covenant of circumcision; and so
KJV: the covenant of circumcision: and
INT: to him a covenant of circumcision and thus

Acts 10:45 N-GFS
GRK: οἱ ἐκ περιτομῆς πιστοὶ ὅσοι
NAS: All the circumcised believers who
KJV: they of the circumcision which believed
INT: the out of circumcision believers as many as

Acts 11:2 N-GFS
GRK: οἱ ἐκ περιτομῆς
NAS: those who were circumcised took issue
KJV: they that were of the circumcision contended
INT: those of [the] circumcision

Romans 2:27 N-GFS
GRK: γράμματος καὶ περιτομῆς παραβάτην νόμου
NAS: having the letter [of the Law] and circumcision are a transgressor
KJV: and circumcision dost transgress
INT: letter and circumcision [are] a transgressor of law

Romans 3:1 N-GFS
GRK: ὠφέλεια τῆς περιτομῆς
NAS: what is the benefit of circumcision?
KJV: profit [is there] of circumcision?
INT: profit of the circumcision

Romans 4:11 N-GFS
GRK: σημεῖον ἔλαβεν περιτομῆς σφραγῖδα τῆς
NAS: the sign of circumcision, a seal
KJV: the sign of circumcision, a seal
INT: sign he received of circumcision [as] a seal of the

Romans 4:12 N-GFS
GRK: καὶ πατέρα περιτομῆς τοῖς οὐκ
NAS: and the father of circumcision to those
KJV: the father of circumcision to them who are not
INT: and father of circumcision to those not

Romans 4:12 N-GFS
GRK: οὐκ ἐκ περιτομῆς μόνον ἀλλὰ
NAS: who not only are of the circumcision, but who also
KJV: of the circumcision only,
INT: not of circumcision only but

Romans 15:8 N-GFS
GRK: διάκονον γεγενῆσθαι περιτομῆς ὑπὲρ ἀληθείας
NAS: a servant to the circumcision on behalf
KJV: a minister of the circumcision for
INT: a servant has become of [the] circumcision for [the] truth

Galatians 2:7 N-GFS
GRK: Πέτρος τῆς περιτομῆς
NAS: as Peter [had been] to the circumcised
KJV: as [the gospel] of the circumcision [was] unto Peter;
INT: Peter [that] of the circumcision

Galatians 2:8 N-GFS
GRK: ἀποστολὴν τῆς περιτομῆς ἐνήργησεν καὶ
NAS: in [his] apostleship to the circumcised effectually worked
KJV: the apostleship of the circumcision, the same
INT: apostleship of the circumcision did also

Galatians 2:12 N-GFS
GRK: τοὺς ἐκ περιτομῆς
NAS: fearing the party of the circumcision.
KJV: them which were of the circumcision.
INT: those of [the] circumcision

Ephesians 2:11 N-GFS
GRK: τῆς λεγομένης περιτομῆς ἐν σαρκὶ
NAS: by the so-called Circumcision, [which is] performed
KJV: is called the Circumcision in
INT: that called circumcision in [the] flesh

Colossians 4:11 N-GFS
GRK: ὄντες ἐκ περιτομῆς οὗτοι μόνοι
NAS: of God who are from the circumcision, and they have proved
KJV: are of the circumcision. These only
INT: are of [the] circumcision these only

Titus 1:10 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς περιτομῆς
NAS: especially those of the circumcision,
KJV: specially they of the circumcision:
INT: of the circumcision

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page