Titus 1
Interlinear Bible
Paul's Greeting to Titus
1   3972 [e]
1   Paulos
1   Παῦλος  ,
1   Paul
1   N-NMS
1401 [e]
doulos
δοῦλος
a servant
N-NMS
2316 [e]
Theou
Θεοῦ  ,
of God
N-GMS
652 [e]
apostolos
ἀπόστολος
an apostle
N-NMS
1161 [e]
de
δὲ
now
Conj
2424 [e]
Iēsou
Ἰησοῦ
of Jesus
N-GMS
5547 [e]
Christou
Χριστοῦ  ,
Christ
N-GMS
2596 [e]
kata
κατὰ
according to
Prep
4102 [e]
pistin
πίστιν
[the] faith
N-AFS
1588 [e]
eklektōn
ἐκλεκτῶν
of [the] elect
Adj-GMP
2316 [e]
Theou
Θεοῦ  ,
of God
N-GMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
1922 [e]
epignōsin
ἐπίγνωσιν
knowledge
N-AFS
225 [e]
alētheias
ἀληθείας  ,
of [the] truth
N-GFS
3588 [e]
tēs
τῆς
which [is]
Art-GFS
2596 [e]
kat’
κατ’
according to
Prep
2150 [e]
eusebeian
εὐσέβειαν  ,
godliness
N-AFS
2   1909 [e]
2   ep’
2   ἐπ’
2   in
2   Prep
1680 [e]
elpidi
ἐλπίδι
[the] hope
N-DFS
2222 [e]
zōēs
ζωῆς
of life
N-GFS
166 [e]
aiōniou
αἰωνίου  ,
eternal
Adj-GFS
3739 [e]
hēn
ἣν
which
RelPro-AFS
1861 [e]
epēngeilato
ἐπηγγείλατο
promised
V-AIM-3S
3588 [e]
ho

 - 
Art-NMS
893 [e]
apseudēs
ἀψευδὴς  ,
who cannot lie
Adj-NMS
2316 [e]
Theos
Θεὸς  ,
God
N-NMS
4253 [e]
pro
πρὸ
before
Prep
5550 [e]
chronōn
χρόνων
time
N-GMP
166 [e]
aiōniōn
αἰωνίων  ;
eternal
Adj-GMP
3   5319 [e]
3   ephanerōsen
3   ἐφανέρωσεν
3   He revealed
3   V-AIA-3S
1161 [e]
de
δὲ  ,
now
Conj
2540 [e]
kairois
καιροῖς
[in] seasons
N-DMP
2398 [e]
idiois
ἰδίοις  ,
[His] own
Adj-DMP
3588 [e]
ton
τὸν
in the
Art-AMS
3056 [e]
logon
λόγον
word
N-AMS
846 [e]
autou
αὐτοῦ  ,
of Him
PPro-GM3S
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
2782 [e]
kērygmati
κηρύγματι
[the] proclamation
N-DNS
3739 [e]
ho

with which
RelPro-ANS
4100 [e]
episteuthēn
ἐπιστεύθην
have been entrusted
V-AIP-1S
1473 [e]
egō
ἐγὼ  ,
I
PPro-N1S
2596 [e]
kat’
κατ’
according to
Prep
2003 [e]
epitagēn
ἐπιταγὴν
[the] commandment
N-AFS
3588 [e]
tou
τοῦ
of the
Art-GMS
4990 [e]
Sōtēros
Σωτῆρος
Savior
N-GMS
1473 [e]
hēmōn
ἡμῶν  ,
of us
PPro-G1P
2316 [e]
Theou
Θεοῦ  .
God
N-GMS
4   5103 [e]
4   Titō
4   Τίτῳ  ,
4   To Titus
4   N-DMS
1103 [e]
gnēsiō
γνησίῳ
[my] true
Adj-DNS
5043 [e]
teknō
τέκνῳ
child
N-DNS
2596 [e]
kata
κατὰ
according to
Prep
2839 [e]
koinēn
κοινὴν
[our] common
Adj-AFS
4102 [e]
pistin
πίστιν  :
faith
N-AFS
5485 [e]
Charis
Χάρις
Grace
N-NFS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
1515 [e]
eirēnē
εἰρήνη
peace
N-NFS
575 [e]
apo
ἀπὸ
from
Prep
2316 [e]
Theou
Θεοῦ
God
N-GMS
3962 [e]
Patros
Πατρὸς
[the] Father
N-GMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
5547 [e]
Christou
Χριστοῦ
Christ
N-GMS
2424 [e]
Iēsou
Ἰησοῦ
Jesus
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
the
Art-GMS
4990 [e]
Sōtēros
Σωτῆρος
Savior
N-GMS
1473 [e]
hēmōn
ἡμῶν  .
of us
PPro-G1P
Appointment of Elders on Crete
5   3778 [e]
5   Toutou
5   Τούτου
5   Of this
5   DPro-GNS
5484 [e]
charin
χάριν  ,
on account
Prep
620 [e]
apelipon
ἀπέλιπόν
I left
V-AIA-1S
4771 [e]
se
σε
you
PPro-A2S
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
2914 [e]
Krētē
Κρήτῃ  ,
Crete
N-DFS
2443 [e]
hina
ἵνα
so that
Conj
3588 [e]
ta
τὰ
the things
Art-ANP
3007 [e]
leiponta
λείποντα
lacking
V-PPA-ANP
1930 [e]
epidiorthōsē
ἐπιδιορθώσῃ  ,
you might set in order
V-ASM-2S
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
2525 [e]
katastēsēs
καταστήσῃς
might appoint
V-ASA-2S
2596 [e]
kata
κατὰ
in every
Prep
4172 [e]
polin
πόλιν
town
N-AFS
4245 [e]
presbyterous
πρεσβυτέρους  ,
elders
Adj-AMP
5613 [e]
hōs
ὡς
as
Adv
1473 [e]
egō
ἐγώ
I
PPro-N1S
4771 [e]
soi
σοι
you
PPro-D2S
1299 [e]
dietaxamēn
διεταξάμην  ,
directed
V-AIM-1S
6   1487 [e]
6   ei
6   εἴ
6   if
6   Conj
5100 [e]
tis
τίς
anyone
IPro-NMS
1510 [e]
estin
ἐστιν
is
V-PIA-3S
410 [e]
anenklētos
ἀνέγκλητος  ,
blameless
Adj-NMS
1520 [e]
mias
μιᾶς
of one
Adj-GFS
1135 [e]
gynaikos
γυναικὸς
wife
N-GFS
435 [e]
anēr
ἀνήρ  ,
[the] husband
N-NMS
5043 [e]
tekna
τέκνα
children
N-ANP
2192 [e]
echōn
ἔχων
having
V-PPA-NMS
4103 [e]
pista
πιστά  ,
believing
Adj-ANP
3361 [e]

μὴ
not
Adv
1722 [e]
en
ἐν
under
Prep
2724 [e]
katēgoria
κατηγορίᾳ
accusation
N-DFS
810 [e]
asōtias
ἀσωτίας  ,
of debauchery
N-GFS
2228 [e]
ē

or
Conj
506 [e]
anypotakta
ἀνυπότακτα  .
insubordinate
Adj-ANP
7   1163 [e]
7   Dei
7   Δεῖ
7   It behooves
7   V-PIA-3S
1063 [e]
gar
γὰρ
for
Conj
3588 [e]
ton
τὸν
the
Art-AMS
1985 [e]
episkopon
ἐπίσκοπον
overseer
N-AMS
410 [e]
anenklēton
ἀνέγκλητον
blameless
Adj-AMS
1510 [e]
einai
εἶναι  ,
to be
V-PNA
5613 [e]
hōs
ὡς
as
Adv
2316 [e]
Theou
Θεοῦ
God’s
N-GMS
3623 [e]
oikonomon
οἰκονόμον  ;
steward
N-AMS
3361 [e]

μὴ
not
Adv
829 [e]
authadē
αὐθάδη  ,
self-willed
Adj-AMS
3361 [e]

μὴ
not
Adv
3711 [e]
orgilon
ὀργίλον  ,
quick-tempered
Adj-AMS
3361 [e]

μὴ
not
Adv
3943 [e]
paroinon
πάροινον  ,
given to wine
Adj-AMS
3361 [e]

μὴ
not
Adv
4131 [e]
plēktēn
πλήκτην  ,
a striker
N-AMS
3361 [e]

μὴ
not
Adv
146 [e]
aischrokerdē
αἰσχροκερδῆ  ,
greedy of base gain
Adj-AMS
8   235 [e]
8   alla
8   ἀλλὰ
8   but
8   Conj
5382 [e]
philoxenon
φιλόξενον  ,
hospitable
Adj-AMS
5358 [e]
philagathon
φιλάγαθον  ,
a lover of good
Adj-AMS
4998 [e]
sōphrona
σώφρονα  ,
self-controlled
Adj-AMS
1342 [e]
dikaion
δίκαιον  ,
upright
Adj-AMS
3741 [e]
hosion
ὅσιον  ,
holy
Adj-AMS
1468 [e]
enkratē
ἐγκρατῆ  ;
[and] disciplined
Adj-AMS
9   472 [e]
9   antechomenon
9   ἀντεχόμενον
9   holding to
9   V-PPM/P-AMS
3588 [e]
tou
τοῦ
the
Art-GMS
2596 [e]
kata
κατὰ
according to
Prep
3588 [e]
tēn
τὴν
the
Art-AFS
1322 [e]
didachēn
διδαχὴν
teaching
N-AFS
4103 [e]
pistou
πιστοῦ
faithful
Adj-GMS
3056 [e]
logou
λόγου  ,
word
N-GMS
2443 [e]
hina
ἵνα
that
Conj
1415 [e]
dynatos
δυνατὸς
able
Adj-NMS
1510 [e]
ē

he may be
V-PSA-3S
2532 [e]
kai
καὶ
both
Conj
3870 [e]
parakalein
παρακαλεῖν
to encourage
V-PNA
1722 [e]
en
ἐν
with
Prep
3588 [e]

τῇ
 - 
Art-DFS
1319 [e]
didaskalia
διδασκαλίᾳ
teaching
N-DFS
3588 [e]

τῇ
 - 
Art-DFS
5198 [e]
hygiainousē
ὑγιαινούσῃ  ,
sound
V-PPA-DFS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3588 [e]
tous
τοὺς
those
Art-AMP
483 [e]
antilegontas
ἀντιλέγοντας
contradicting [it]
V-PPA-AMP
1651 [e]
elenchein
ἐλέγχειν  .
to convict
V-PNA
Correcting False Teachers
10   1510 [e]
10   Eisin
10   Εἰσὶν
10   There are
10   V-PIA-3P
1063 [e]
gar
γὰρ
for
Conj
4183 [e]
polloi
πολλοὶ
many
Adj-NMP
2532 [e]
kai
‹καὶ›
also
Conj
506 [e]
anypotaktoi
ἀνυπότακτοι  ,
insubordinate
Adj-NMP
3151 [e]
mataiologoi
ματαιολόγοι  ,
empty talkers
Adj-NMP
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
5423 [e]
phrenapatai
φρεναπάται  ,
deceivers
N-NMP
3122 [e]
malista
μάλιστα
especially
Adv
3588 [e]
hoi
οἱ
those
Art-NMP
1537 [e]
ek
ἐκ
of
Prep
3588 [e]
tēs
τῆς
the
Art-GFS
4061 [e]
peritomēs
περιτομῆς  ,
circumcision
N-GFS
11   3739 [e]
11   hous
11   οὓς
11   whom
11   RelPro-AMP
1163 [e]
dei
δεῖ
it is necessary
V-PIA-3S
1993 [e]
epistomizein
ἐπιστομίζειν  ,
to silence
V-PNA
3748 [e]
hoitines
οἵτινες
who
RelPro-NMP
3650 [e]
holous
ὅλους
whole
Adj-AMP
3624 [e]
oikous
οἴκους
households
N-AMP
396 [e]
anatrepousin
ἀνατρέπουσιν  ,
overthrow
V-PIA-3P
1321 [e]
didaskontes
διδάσκοντες
teaching
V-PPA-NMP
3739 [e]
ha

things that [they]
RelPro-ANP
3361 [e]

μὴ
not
Adv
1163 [e]
dei
δεῖ  ,
ought
V-PIA-3S
150 [e]
aischrou
αἰσχροῦ
base
Adj-GNS
2771 [e]
kerdous
κέρδους
gain
N-GNS
5484 [e]
charin
χάριν  .
for [the] sake of
Prep
12   2036 [e]
12   eipen
12   εἶπέν
12   Said
12   V-AIA-3S
5100 [e]
tis
τις
one
IPro-NMS
1537 [e]
ex
ἐξ
of
Prep
846 [e]
autōn
αὐτῶν  ,
them
PPro-GM3P
2398 [e]
idios
ἴδιος
own
Adj-NMS
846 [e]
autōn
αὐτῶν  ,
of them
PPro-GM3P
4396 [e]
prophētēs
προφήτης  ,
a prophet
N-NMS
2912 [e]
Krētes
Κρῆτες
Cretans
N-NMP
104 [e]
aei
ἀεὶ
[are] always
Adv
5583 [e]
pseustai
ψεῦσται  ,
liars
N-NMP
2556 [e]
kaka
κακὰ
evil
Adj-NNP
2342 [e]
thēria
θηρία  ,
beasts
N-NNP
1064 [e]
gasteres
γαστέρες
gluttons
N-NFP
692 [e]
argai
ἀργαί  .
lazy
Adj-NFP
13   3588 [e]
13   
13   
13   The
13   Art-NFS
3141 [e]
martyria
μαρτυρία
testimony
N-NFS
3778 [e]
hautē
αὕτη
this
DPro-NFS
1510 [e]
estin
ἐστὶν
is
V-PIA-3S
227 [e]
alēthēs
ἀληθής  ,
TRUE
Adj-NFS
1223 [e]
di’
δι’
for
Prep
3739 [e]
hēn
ἣν
which
RelPro-AFS
156 [e]
aitian
αἰτίαν
cause
N-AFS
1651 [e]
elenche
ἔλεγχε
rebuke
V-PMA-2S
846 [e]
autous
αὐτοὺς
them
PPro-AM3P
664 [e]
apotomōs
ἀποτόμως  ,
severely
Adv
2443 [e]
hina
ἵνα
so that
Conj
5198 [e]
hygiainōsin
ὑγιαίνωσιν
they may be sound
V-PSA-3P
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
3588 [e]

τῇ
the
Art-DFS
4102 [e]
pistei
πίστει  ,
faith
N-DFS
14   3361 [e]
14   
14   μὴ
14   not
14   Adv
4337 [e]
prosechontes
προσέχοντες
giving heed
V-PPA-NMP
2451 [e]
Ioudaikois
Ἰουδαϊκοῖς
to Jewish
Adj-DMP
3454 [e]
mythois
μύθοις
myths
N-DMP
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
1785 [e]
entolais
ἐντολαῖς
[the] commandments
N-DFP
444 [e]
anthrōpōn
ἀνθρώπων  ,
of men
N-GMP
654 [e]
apostrephomenōn
ἀποστρεφομένων
turning away from
V-PPP-GMP
3588 [e]
tēn
τὴν
the
Art-AFS
225 [e]
alētheian
ἀλήθειαν  .
truth
N-AFS
15   3956 [e]
15   Panta
15   Πάντα
15   All things [are]
15   Adj-NNP
2513 [e]
kathara
καθαρὰ
pure
Adj-NNP
3588 [e]
tois
τοῖς
to the
Art-DMP
2513 [e]
katharois
καθαροῖς  ;
pure
Adj-DMP
3588 [e]
tois
τοῖς
to those
Art-DMP
1161 [e]
de
δὲ
however
Conj
3392 [e]
memiammenois
μεμιαμμένοις
being defiled
V-RPM/P-DMP
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
571 [e]
apistois
ἀπίστοις  ,
unbelieving
Adj-DMP
3762 [e]
ouden
οὐδὲν
nothing
Adj-NNS
2513 [e]
katharon
καθαρόν  ;
[is] pure
Adj-NNS
235 [e]
alla
ἀλλὰ  ,
Instead
Conj
3392 [e]
memiantai
μεμίανται
are defiled
V-RIM/P-3S
846 [e]
autōn
αὐτῶν
their
PPro-GM3P
2532 [e]
kai
καὶ
both
Conj
3588 [e]
ho

 - 
Art-NMS
3563 [e]
nous
νοῦς
mind
N-NMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3588 [e]


 - 
Art-NFS
4893 [e]
syneidēsis
συνείδησις  .
conscience
N-NFS
16   2316 [e]
16   Theon
16   Θεὸν
16   God
16   N-AMS
3670 [e]
homologousin
ὁμολογοῦσιν
they profess
V-PIA-3P
1492 [e]
eidenai
εἰδέναι  ;
to know
V-RNA
3588 [e]
tois
τοῖς
in
Art-DNP
1161 [e]
de
δὲ
however
Conj
2041 [e]
ergois
ἔργοις  ,
works
N-DNP
720 [e]
arnountai
ἀρνοῦνται  ,
they deny [Him]
V-PIM/P-3P
947 [e]
bdelyktoi
βδελυκτοὶ
detestable
Adj-NMP
1510 [e]
ontes
ὄντες
being
V-PPA-NMP
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
545 [e]
apeitheis
ἀπειθεῖς  ,
disobedient
Adj-NMP
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
4314 [e]
pros
πρὸς
for
Prep
3956 [e]
pan
πᾶν
any
Adj-ANS
2041 [e]
ergon
ἔργον
work
N-ANS
18 [e]
agathon
ἀγαθὸν  ,
good
Adj-ANS
96 [e]
adokimoi
ἀδόκιμοι  .
unfit
Adj-NMP
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
2 Timothy 4
Top of Page
Top of Page