2342. θηρίον (thérion)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2342. θηρίον (thérion) — 46 Occurrences

Mark 1:13 N-GNP
GRK: μετὰ τῶν θηρίων καὶ οἱ
NAS: by Satan; and He was with the wild beasts, and the angels
KJV: with the wild beasts; and
INT: with the beasts and the

Acts 11:6 N-ANP
GRK: καὶ τὰ θηρία καὶ τὰ
NAS: of the earth and the wild beasts and the crawling creatures
KJV: and wild beasts, and
INT: and the wild beasts and the

Acts 28:4 N-ANS
GRK: κρεμάμενον τὸ θηρίον ἐκ τῆς
NAS: saw the creature hanging
KJV: saw the [venomous] beast hang
INT: hanging the beast from the

Acts 28:5 N-ANS
GRK: ἀποτινάξας τὸ θηρίον εἰς τὸ
NAS: he shook the creature off
KJV: he shook off the beast into
INT: having shaken off the creature into the

Titus 1:12 N-NNP
GRK: ψεῦσται κακὰ θηρία γαστέρες ἀργαί
NAS: liars, evil beasts, lazy gluttons.
KJV: liars, evil beasts, slow bellies.
INT: [are] liars evil wild beasts gluttons lazy

Hebrews 12:20 N-NNS
GRK: διαστελλόμενον Κἂν θηρίον θίγῃ τοῦ
NAS: IF EVEN A BEAST TOUCHES
KJV: And if so much as a beast touch
INT: [which] was commanded And if a beast should touch the

James 3:7 N-GNP
GRK: γὰρ φύσις θηρίων τε καὶ
NAS: species of beasts and birds,
KJV: every kind of beasts, and of birds,
INT: indeed species of beasts both and

Revelation 6:8 N-GNP
GRK: ὑπὸ τῶν θηρίων τῆς γῆς
NAS: and with pestilence and by the wild beasts of the earth.
KJV: and with the beasts of the earth.
INT: by the beasts of the earth

Revelation 11:7 N-NNS
GRK: αὐτῶν τὸ θηρίον τὸ ἀναβαῖνον
NAS: their testimony, the beast that comes
KJV: testimony, the beast that ascendeth
INT: of them the beast who comes up

Revelation 13:1 N-ANS
GRK: τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον ἔχον
NAS: I saw a beast coming
KJV: and saw a beast rise up out of
INT: the sea a beast rising having

Revelation 13:2 N-NNS
GRK: καὶ τὸ θηρίον ὃ εἶδον
NAS: And the beast which I saw
KJV: And the beast which I saw
INT: And the beast which I saw

Revelation 13:3 N-GNS
GRK: ὀπίσω τοῦ θηρίου
NAS: [and followed] after the beast;
KJV: wondered after the beast.
INT: after the beast

Revelation 13:4 N-DNS
GRK: ἐξουσίαν τῷ θηρίῳ καὶ προσεκύνησαν
NAS: his authority to the beast; and they worshiped
KJV: power unto the beast: and
INT: authority to the beast and they worshipped

Revelation 13:4 N-DNS
GRK: προσεκύνησαν τῷ θηρίῳ λέγοντες Τίς
NAS: and they worshiped the beast, saying,
KJV: they worshipped the beast, saying,
INT: they worshipped the beast saying Who

Revelation 13:4 N-DNS
GRK: ὅμοιος τῷ θηρίῳ καὶ τίς
NAS: is like the beast, and who
KJV: [is] like unto the beast? who
INT: [is] like to the beast and who

Revelation 13:11 N-ANS
GRK: εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ
NAS: another beast coming
KJV: another beast coming up
INT: I saw another beast rising out of

Revelation 13:12 N-GNS
GRK: τοῦ πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ
NAS: of the first beast in his presence.
KJV: of the first beast before
INT: of the first beast all it exercises

Revelation 13:12 N-ANS
GRK: προσκυνήσουσιν τὸ θηρίον τὸ πρῶτον
NAS: the first beast, whose
KJV: worship the first beast, whose deadly
INT: they should worship the beast first

Revelation 13:14 N-GNS
GRK: ἐνώπιον τοῦ θηρίου λέγων τοῖς
NAS: in the presence of the beast, telling
KJV: in the sight of the beast; saying
INT: before the beast saying to those who

Revelation 13:14 N-DNS
GRK: εἰκόνα τῷ θηρίῳ ὃς ἔχει
NAS: to make an image to the beast who had
KJV: an image to the beast, which
INT: an image to the beast which has

Revelation 13:15 N-GNS
GRK: εἰκόνι τοῦ θηρίου ἵνα καὶ
NAS: to the image of the beast, so
KJV: unto the image of the beast, that
INT: image of the beast that also

Revelation 13:15 N-GNS
GRK: εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ
NAS: that the image of the beast would even
KJV: the image of the beast should
INT: image of the beast and should cause

Revelation 13:15 N-GNS
GRK: εἰκόνι τοῦ θηρίου ἀποκτανθῶσιν
NAS: the image of the beast to be killed.
KJV: the image of the beast should be killed.
INT: image of the beast they should be killed

Revelation 13:17 N-GNS
GRK: ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν
NAS: [either] the name of the beast or
KJV: the name of the beast, or
INT: name of the beast or the

Revelation 13:18 N-GNS
GRK: ἀριθμὸν τοῦ θηρίου ἀριθμὸς γὰρ
NAS: the number of the beast, for the number
KJV: the number of the beast: for
INT: number of the beast number indeed

Revelation 14:9 N-ANS
GRK: προσκυνεῖ τὸ θηρίον καὶ τὴν
NAS: worships the beast and his image,
KJV: If any man worship the beast and his
INT: does homage to the beast and the

Revelation 14:11 N-ANS
GRK: προσκυνοῦντες τὸ θηρίον καὶ τὴν
NAS: who worship the beast and his image,
KJV: who worship the beast and his
INT: worship the beast and the

Revelation 15:2 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ θηρίου καὶ ἐκ
NAS: over the beast and his image
KJV: over the beast, and
INT: of the beast and of

Revelation 16:2 N-GNS
GRK: χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς
NAS: the mark of the beast and who worshiped
KJV: the mark of the beast, and
INT: mark of the beast and those

Revelation 16:10 N-GNS
GRK: θρόνον τοῦ θηρίου καὶ ἐγένετο
NAS: on the throne of the beast, and his kingdom
KJV: upon the seat of the beast; and his
INT: throne of the beast and became

Revelation 16:13 N-GNS
GRK: στόματος τοῦ θηρίου καὶ ἐκ
NAS: and out of the mouth of the beast and out of the mouth
KJV: the mouth of the beast, and
INT: mouth of the beast and out of

Revelation 17:3 N-ANS
GRK: καθημένην ἐπὶ θηρίον κόκκινον γέμοντα
NAS: on a scarlet beast, full
KJV: a scarlet coloured beast, full of
INT: sitting upon a beast scarlet full

Revelation 17:7 N-GNS
GRK: καὶ τοῦ θηρίου τοῦ βαστάζοντος
NAS: of the woman and of the beast that carries
KJV: and of the beast that carrieth
INT: and of the beast which carries

Revelation 17:8 N-NNS
GRK: τὸ θηρίον ὃ εἶδες
NAS: The beast that you saw
KJV: The beast that thou sawest
INT: The beast which you saw

Revelation 17:8 N-NNS
GRK: βλεπόντων τὸ θηρίον ὅτι ἦν
NAS: when they see the beast, that he was and is not and will come.
KJV: when they behold the beast that was,
INT: seeing the beast which was

Revelation 17:11 N-NNS
GRK: καὶ τὸ θηρίον ὃ ἦν
NAS: The beast which
KJV: And the beast that was,
INT: And the beast which was

Revelation 17:12 N-GNS
GRK: μετὰ τοῦ θηρίου
NAS: as kings with the beast for one
KJV: hour with the beast.
INT: with the beast

Revelation 17:13 N-DNS
GRK: αὐτῶν τῷ θηρίῳ διδόασιν
NAS: and authority to the beast.
KJV: and strength unto the beast.
INT: of themselves to the beast they shall give up

Revelation 17:16 N-NNS
GRK: καὶ τὸ θηρίον οὗτοι μισήσουσιν
NAS: you saw, and the beast, these
KJV: upon the beast, these
INT: and the beast these will hate

Revelation 17:17 N-DNS
GRK: αὐτῶν τῷ θηρίῳ ἄχρι τελεσθήσονται
NAS: their kingdom to the beast, until
KJV: kingdom unto the beast, until
INT: of them to the beast until should be fulfilled

Revelation 18:2 Noun-GNS
GRK: φυλακὴ παντὸς θηρίου ἀκαθάρτου καὶ
INT: a prison of every creature unclean and

Revelation 19:19 N-ANS
GRK: εἶδον τὸ θηρίον καὶ τοὺς
NAS: And I saw the beast and the kings
KJV: And I saw the beast, and the kings
INT: I saw the beast and the

Revelation 19:20 N-NNS
GRK: ἐπιάσθη τὸ θηρίον καὶ μετ'
NAS: And the beast was seized,
KJV: And the beast was taken, and
INT: was taken the beast and with

Revelation 19:20 N-GNS
GRK: χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς
NAS: the mark of the beast and those
KJV: the mark of the beast, and
INT: mark of the beast and those who

Revelation 20:4 N-ANS
GRK: προσεκύνησαν τὸ θηρίον οὐδὲ τὴν
NAS: had not worshiped the beast or
KJV: not worshipped the beast, neither his
INT: did worship the beast nor the

Revelation 20:10 N-NNS
GRK: καὶ τὸ θηρίον καὶ ὁ
NAS: where the beast and the false prophet
KJV: where the beast and
INT: also the beast and the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page