Revelation 15:2
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καὶ
Kai
AndConj
3708 [e]εἶδον
eidon
I sawV-AIA-1S
5613 [e]ὡς
hōs
[something] likeAdv
2281 [e]θάλασσαν
thalassan
a seaN-AFS
5193 [e]ὑαλίνην
hyalinēn
of glassAdj-AFS
3396 [e]μεμιγμένην
memigmenēn
mingledV-RPM/P-AFS
4442 [e]πυρί,
pyri
with fire,N-DNS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τοὺς
tous
thoseArt-AMP
3528 [e]νικῶντας
nikōntas
conqueringV-PPA-AMP
1537 [e]ἐκ
ek
overPrep
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GNS
2342 [e]θηρίου
thēriou
beast,N-GNS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1537 [e]ἐκ
ek
ofPrep
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
1504 [e]εἰκόνος
eikonos
imageN-GFS
846 [e]αὐτοῦ
autou
of it,PPro-GN3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1537 [e]ἐκ
ek
overPrep
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GMS
706 [e]ἀριθμοῦ
arithmou
numberN-GMS
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GNS
3686 [e]ὀνόματος
onomatos
nameN-GNS
846 [e]αὐτοῦ
autou
of it,PPro-GN3S
2476 [e]ἑστῶτας
hestōtas
standingV-RPA-AMP
1909 [e]ἐπὶ
epi
uponPrep
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
2281 [e]θάλασσαν
thalassan
seaN-AFS
3588 [e]τὴν
tēn
of theArt-AFS
5193 [e]ὑαλίνην,
hyalinēn
glass,Adj-AFS
2192 [e]ἔχοντας
echontas
havingV-PPA-AMP
2788 [e]κιθάρας
kitharas
harpsN-AFP
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2316 [e]Θεοῦ.
Theou
of God.N-GMS

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 15:2 Greek NT: Nestle 1904
Καὶ εἶδον ὡς θάλασσαν ὑαλίνην μεμιγμένην πυρί, καὶ τοὺς νικῶντας ἐκ τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ καὶ ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ ἑστῶτας ἐπὶ τὴν θάλασσαν τὴν ὑαλίνην, ἔχοντας κιθάρας τοῦ Θεοῦ.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 15:2 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Καὶ εἶδον ὡς θάλασσαν ὑαλίνην μεμιγμένην πυρί, καὶ τοὺς νικῶντας ἐκ τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ καὶ ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ ἑστῶτας ἐπὶ τὴν θάλασσαν τὴν ὑαλίνην, ἔχοντας κιθάρας τοῦ θεοῦ.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 15:2 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Καὶ εἶδον ὡς θάλασσαν ὑαλίνην μεμιγμένην πυρί, καὶ τοὺς νικῶντας ἐκ τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ καὶ ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ ἑστῶτας ἐπὶ τὴν θάλασσαν τὴν ὑαλίνην, ἔχοντας κιθάρας τοῦ θεοῦ.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 15:2 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ εἴδον ὡς θάλασσαν ὑαλίνην μεμιγμένην πυρί, καὶ τοὺς νικῶντας ἐκ τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ καὶ ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, ἑστῶτας ἐπὶ τὴν θάλασσαν τὴν ὑαλίνην, ἔχοντας κιθάρας τοῦ θεοῦ.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 15:2 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ εἶδον ὡς θάλασσαν ὑαλίνην μεμιγμένην πυρί, καὶ τοὺς νικῶντας ἐκ τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ καὶ ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ ἑστῶτας ἐπὶ τὴν θάλασσαν τὴν ὑαλίνην, ἔχοντας τὰς κιθάρας τοῦ Θεοῦ.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 15:2 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί ὁράω ὡς θάλασσα ὑάλινος μίγνυμι πῦρ καί ὁ νικάω ἐκ ὁ θηρίον καί ἐκ ὁ εἰκών αὐτός καί ἐκ ὁ ἀριθμός ὁ ὄνομα αὐτός ἵστημι ἐπί ὁ θάλασσα ὁ ὑάλινος ἔχω κιθάρα ὁ θεός

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 15:2 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Καὶ εἶδον ὡς θάλασσαν ὑαλίνην μεμιγμένην πυρί, καὶ τοὺς νικῶντας ἐκ τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ καὶ ἐκ τοῦ χαράγματος ἀυτοῦ, ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, ἑστῶτας ἐπὶ τὴν θάλασσαν τὴν ὑαλίνην, ἔχοντας κιθάρας τοῦ Θεοῦ,

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 15:2 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ εἶδον ὡς θάλασσαν ὑαλίνην μεμιγμένην πυρί καὶ τοὺς νικῶντας ἐκ τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ καὶ ἐκ τοῦ χαράγματος αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ ἑστῶτας ἐπὶ τὴν θάλασσαν τὴν ὑαλίνην ἔχοντας κιθάρας τοῦ θεοῦ

Revelation 15:2 Hebrew Bible
וארא כים זכוכית בלול באש ואת המתגברים על החיה ועל צלמה ועל תוה ועל מספר שמה עמדים על ים הזכוכית וכנרות אלהים בידיהם׃

Revelation 15:2 Aramaic NT: Peshitta
ܘܚܙܝܬ ܐܝܟ ܝܡܐ ܕܙܓܘܓܝܬܐ ܕܦܬܝܟܐ ܒܢܘܪܐ ܘܠܕܙܟܘ ܡܢ ܚܝܘܬܐ ܘܡܢ ܨܠܡܗ ܘܡܢ ܡܢܝܢܐ ܕܫܡܗ ܕܩܝܡܝܢ ܠܥܠ ܡܢ ܝܡܐ ܕܙܓܘܓܝܬܐ ܘܐܝܬ ܥܠܝܗܘܢ ܩܝܬܪܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
And I saw something like a sea of glass mixed with fire, and those who had been victorious over the beast and his image and the number of his name, standing on the sea of glass, holding harps of God.

King James Bible
And I saw as it were a sea of glass mingled with fire: and them that had gotten the victory over the beast, and over his image, and over his mark, and over the number of his name, stand on the sea of glass, having the harps of God.

Holman Christian Standard Bible
I also saw something like a sea of glass mixed with fire, and those who had won the victory over the beast, his image, and the number of his name, were standing on the sea of glass with harps from God.
Treasury of Scripture Knowledge

a sea.

Revelation 4:6 And before the throne there was a sea of glass like to crystal: and …

Revelation 21:18 And the building of the wall of it was of jasper: and the city was …

mingled.

Isaiah 4:4,5 When the Lord shall have washed away the filth of the daughters of Zion…

Matthew 3:11 I indeed baptize you with water to repentance. but he that comes …

1 Peter 1:7 That the trial of your faith, being much more precious than of gold …

1 Peter 4:12 Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is …

that had.

Revelation 11:11,12 And after three days and an half the spirit of life from God entered …

Revelation 12:11 And they overcame him by the blood of the Lamb, and by the word of …

Revelation 13:14-18 And deceives them that dwell on the earth by the means of those miracles …

Revelation 14:1-5 And I looked, and, see, a Lamb stood on the mount Sion, and with …

stand.

Ezekiel 22:30,31 And I sought for a man among them, that should make up the hedge, …

having. See on ch.

Revelation 5:8 And when he had taken the book, the four beasts and four and twenty …

Revelation 14:2 And I heard a voice from heaven, as the voice of many waters, and …

Revelation 19:1-7 And after these things I heard a great voice of much people in heaven, …

Links
Revelation 15:2Revelation 15:2 NIVRevelation 15:2 NLTRevelation 15:2 ESVRevelation 15:2 NASBRevelation 15:2 KJVRevelation 15:2 Bible AppsRevelation 15:2 Biblia ParalelaRevelation 15:2 Chinese BibleRevelation 15:2 French BibleRevelation 15:2 German BibleBible Hub
Revelation 15:1
Top of Page
Top of Page