2281. θάλασσα (thalassa)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2281. θάλασσα (thalassa) — 91 Occurrences

Matthew 4:15 N-GFS
GRK: Νεφθαλίμ ὁδὸν θαλάσσης πέραν τοῦ
NAS: BY THE WAY OF THE SEA, BEYOND
KJV: [by] the way of the sea, beyond
INT: of Naphtali way of [the] sea beyond the

Matthew 4:18 N-AFS
GRK: παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας
NAS: Now as Jesus was walking by the Sea of Galilee,
KJV: walking by the sea of Galilee, saw
INT: by the sea of Galilee

Matthew 4:18 N-AFS
GRK: εἰς τὴν θάλασσαν ἦσαν γὰρ
NAS: a net into the sea; for they were fishermen.
KJV: a net into the sea: for they were
INT: into the sea they were indeed

Matthew 8:24 N-DFS
GRK: ἐν τῇ θαλάσσῃ ὥστε τὸ
NAS: storm on the sea, so
KJV: in the sea, insomuch that
INT: in the sea so that the

Matthew 8:26 N-DFS
GRK: καὶ τῇ θαλάσσῃ καὶ ἐγένετο
NAS: the winds and the sea, and it became
KJV: the winds and the sea; and there was
INT: and the sea and there was

Matthew 8:27 N-NFS
GRK: καὶ ἡ θάλασσα αὐτῷ ὑπακούουσιν
NAS: the winds and the sea obey
KJV: the winds and the sea obey him!
INT: and the sea him obey

Matthew 8:32 N-AFS
GRK: εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἀπέθανον
NAS: the steep bank into the sea and perished
KJV: into the sea, and
INT: into the sea and perished

Matthew 13:1 N-AFS
GRK: παρὰ τὴν θάλασσαν
NAS: and was sitting by the sea.
KJV: and sat by the sea side.
INT: by the sea

Matthew 13:47 N-AFS
GRK: εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἐκ
NAS: cast into the sea, and gathering
KJV: into the sea, and
INT: into the sea and of

Matthew 14:25 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν θάλασσαν
NAS: He came to them, walking on the sea.
KJV: walking on the sea.
INT: on the sea

Matthew 14:26 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς θαλάσσης περιπατοῦντα ἐταράχθησαν
NAS: Him walking on the sea, they were terrified,
KJV: on the sea, they were troubled,
INT: on the sea walking were troubled

Matthew 15:29 N-AFS
GRK: παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας
NAS: along by the Sea of Galilee,
KJV: nigh unto the sea of Galilee;
INT: along the sea of Galilee

Matthew 17:27 N-AFS
GRK: πορευθεὶς εἰς θάλασσαν βάλε ἄγκιστρον
NAS: them, go to the sea and throw
KJV: go thou to the sea, and cast an hook,
INT: having gone to sea cast a hook

Matthew 18:6 N-GFS
GRK: πελάγει τῆς θαλάσσης
NAS: in the depth of the sea.
KJV: in the depth of the sea.
INT: depth of the sea

Matthew 21:21 N-AFS
GRK: εἰς τὴν θάλασσαν γενήσεται
NAS: up and cast into the sea,' it will happen.
KJV: into the sea; it shall be done.
INT: into the sea it will come to pass

Matthew 23:15 N-AFS
GRK: περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν
NAS: you travel around on sea and land
KJV: for ye compass sea and land
INT: you go about the sea and the

Mark 1:16 N-AFS
GRK: παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας
NAS: As He was going along by the Sea of Galilee,
KJV: by the sea of Galilee,
INT: by the sea of Galilee

Mark 1:16 N-DFS
GRK: ἐν τῇ θαλάσσῃ ἦσαν γὰρ
NAS: casting a net in the sea; for they were fishermen.
KJV: a net into the sea: for they were
INT: into the sea they were indeed

Mark 2:13 N-AFS
GRK: παρὰ τὴν θάλασσαν καὶ πᾶς
NAS: out again by the seashore; and all
KJV: again by the sea side; and all
INT: beside the sea and all

Mark 3:7 N-AFS
GRK: πρὸς τὴν θάλασσαν καὶ πολὺ
NAS: withdrew to the sea with His disciples;
KJV: disciples to the sea: and a great
INT: to the sea and great

Mark 4:1 N-AFS
GRK: παρὰ τὴν θάλασσαν καὶ συνάγεται
NAS: again by the sea. And such a very large
KJV: by the sea side: and
INT: beside the sea And was gathered together

Mark 4:1 N-DFS
GRK: ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ πᾶς
NAS: into a boat in the sea and sat down;
KJV: and sat in the sea; and the whole
INT: in the sea and all

Mark 4:1 N-AFS
GRK: πρὸς τὴν θάλασσαν ἐπὶ τῆς
NAS: crowd was by the sea on the land.
KJV: was by the sea on the land.
INT: close to the sea on the

Mark 4:39 N-DFS
GRK: εἶπεν τῇ θαλάσσῃ Σιώπα πεφίμωσο
NAS: and said to the sea, Hush,
KJV: said unto the sea, Peace,
INT: said to the sea Silence be quiet

Mark 4:41 N-NFS
GRK: καὶ ἡ θάλασσα ὑπακούει αὐτῷ
NAS: the wind and the sea obey
KJV: the wind and the sea obey him?
INT: and the sea obey him

Mark 5:1 N-GFS
GRK: πέραν τῆς θαλάσσης εἰς τὴν
NAS: to the other side of the sea, into the country
KJV: the other side of the sea, into
INT: other side of the sea to the

Mark 5:13 N-AFS
GRK: εἰς τὴν θάλασσαν ὡς δισχίλιοι
NAS: the steep bank into the sea, about
KJV: a steep place into the sea, (they were
INT: into the sea about two thousand

Mark 5:13 N-DFS
GRK: ἐν τῇ θαλάσσῃ
NAS: [of them]; and they were drowned in the sea.
KJV: were choked in the sea.
INT: in the sea

Mark 5:21 N-AFS
GRK: παρὰ τὴν θάλασσαν
NAS: Him; and so He stayed by the seashore.
KJV: he was nigh unto the sea.
INT: beside the sea

Mark 6:47 N-GFS
GRK: μέσῳ τῆς θαλάσσης καὶ αὐτὸς
NAS: was in the middle of the sea, and He was alone
KJV: in the midst of the sea, and he
INT: the midst of the sea and he

Mark 6:48 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἤθελεν
NAS: to them, walking on the sea; and He intended
KJV: walking upon the sea, and would
INT: on the sea and would

Mark 6:49 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς θαλάσσης περιπατοῦντα ἔδοξαν
NAS: Him walking on the sea, they supposed
KJV: upon the sea, they supposed
INT: on the sea walking they thought

Mark 7:31 N-AFS
GRK: εἰς τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας
NAS: Sidon to the Sea of Galilee,
KJV: unto the sea of Galilee,
INT: to the sea of Galilee

Mark 9:42 N-AFS
GRK: εἰς τὴν θάλασσαν
NAS: he had been cast into the sea.
KJV: he were cast into the sea.
INT: into the sea

Mark 11:23 N-AFS
GRK: εἰς τὴν θάλασσαν καὶ μὴ
NAS: up and cast into the sea,' and does not doubt
KJV: be thou cast into the sea; and shall
INT: into the sea and not

Luke 17:2 N-AFS
GRK: εἰς τὴν θάλασσαν ἢ ἵνα
NAS: and he were thrown into the sea, than
KJV: he cast into the sea, than that
INT: into the sea than that

Luke 17:6 N-DFS
GRK: ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ ὑπήκουσεν
NAS: and be planted in the sea; and it would obey
KJV: in the sea; and
INT: in the sea and it would obey

Luke 21:25 N-GFS
GRK: ἀπορίᾳ ἠχοῦς θαλάσσης καὶ σάλου
NAS: at the roaring of the sea and the waves,
KJV: with perplexity; the sea and the waves
INT: perplexity roaring of [the] sea and rolling surge

John 6:1 N-GFS
GRK: πέραν τῆς θαλάσσης τῆς Γαλιλαίας
NAS: to the other side of the Sea of Galilee
KJV: over the sea of Galilee,
INT: over the sea of Galilee

John 6:16 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν θάλασσαν
NAS: His disciples went down to the sea,
KJV: went down unto the sea,
INT: to the sea

John 6:17 N-GFS
GRK: πέραν τῆς θαλάσσης εἰς Καφαρναούμ
NAS: they [started to] cross the sea to Capernaum.
KJV: over the sea toward
INT: over the sea to Capernaum

John 6:18 N-NFS
GRK: ἥ τε θάλασσα ἀνέμου μεγάλου
NAS: The sea [began] to be stirred
KJV: And the sea arose by reason of a great
INT: and both [the] sea by a wind strong

John 6:19 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐγγὺς
NAS: walking on the sea and drawing
KJV: walking on the sea, and drawing
INT: on the sea and near

John 6:22 N-GFS
GRK: πέραν τῆς θαλάσσης εἶδον ὅτι
NAS: on the other side of the sea saw
KJV: on the other side of the sea saw
INT: the other side of the sea having seen that

John 6:25 N-GFS
GRK: πέραν τῆς θαλάσσης εἶπον αὐτῷ
NAS: Him on the other side of the sea, they said
KJV: on the other side of the sea, they said
INT: the other side of the sea they said to him

John 21:1 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος
NAS: to the disciples at the Sea of Tiberias,
KJV: at the sea of Tiberias;
INT: at the sea of Tiberias

John 21:7 N-AFS
GRK: εἰς τὴν θάλασσαν
NAS: himself into the sea.
KJV: himself into the sea.
INT: into the sea

Acts 4:24 N-AFS
GRK: καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα
NAS: AND THE EARTH AND THE SEA, AND ALL
KJV: earth, and the sea, and all
INT: and the sea and all

Acts 7:36 N-DFS
GRK: ἐν Ἐρυθρᾷ Θαλάσσῃ καὶ ἐν
NAS: and in the Red Sea and in the wilderness
KJV: in the Red sea, and in
INT: in [the] Red Sea and in

Acts 10:6 N-AFS
GRK: οἰκία παρὰ θάλασσαν οὗτος λαλήσει
NAS: whose house is by the sea.
KJV: is by the sea side: he shall tell
INT: house by [the] sea he shall tell

Acts 10:32 N-AFS
GRK: βυρσέως παρὰ θάλασσαν
NAS: of Simon [the] tanner by the sea.'
KJV: by the sea side: who,
INT: a tanner by [the] sea

Acts 14:15 N-AFS
GRK: καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα
NAS: AND THE EARTH AND THE SEA AND ALL
KJV: earth, and the sea, and all things
INT: and the sea and all

Acts 17:14 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν θάλασσαν ὑπέμεινάν τε
NAS: as far as the sea; and Silas
KJV: as it were to the sea: but Silas
INT: to the sea remained both

Acts 27:30 N-AFS
GRK: εἰς τὴν θάλασσαν προφάσει ὡς
NAS: the [ship's] boat into the sea, on the pretense
KJV: into the sea, under colour
INT: into the sea with pretext as

Acts 27:38 N-AFS
GRK: εἰς τὴν θάλασσαν
NAS: out the wheat into the sea.
KJV: the wheat into the sea.
INT: into the sea

Acts 27:40 N-AFS
GRK: εἰς τὴν θάλασσαν ἅμα ἀνέντες
NAS: they left them in the sea while at the same time
KJV: [themselves] unto the sea, and
INT: in the sea at the same time having loosened

Acts 28:4 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς θαλάσσης ἡ δίκη
NAS: and though he has been saved from the sea, justice
KJV: though he hath escaped the sea, yet vengeance
INT: from the sea Justice

Romans 9:27 N-GFS
GRK: ἄμμος τῆς θαλάσσης τὸ ὑπόλειμμα
NAS: THE SAND OF THE SEA, IT IS THE REMNANT
KJV: the sand of the sea, a remnant
INT: sand of the sea [only] the remnant

1 Corinthians 10:1 N-GFS
GRK: διὰ τῆς θαλάσσης διῆλθον
NAS: and all passed through the sea;
KJV: passed through the sea;
INT: through the sea passed

1 Corinthians 10:2 N-DFS
GRK: ἐν τῇ θαλάσσῃ
NAS: in the cloud and in the sea;
KJV: and in the sea;
INT: in the sea

2 Corinthians 11:26 N-DFS
GRK: κινδύνοις ἐν θαλάσσῃ κινδύνοις ἐν
NAS: dangers on the sea, dangers
KJV: in the sea, [in] perils
INT: in perils on [the] sea in perils among

Hebrews 11:12 N-GFS
GRK: χεῖλος τῆς θαλάσσης ἡ ἀναρίθμητος
NAS: AS THE SAND WHICH IS BY THE SEASHORE.
KJV: which is by the sea shore innumerable.
INT: shore of the sea the countless

Hebrews 11:29 N-AFS
GRK: τὴν Ἐρυθρὰν Θάλασσαν ὡς διὰ
NAS: the Red Sea as though
KJV: they passed through the Red sea as by
INT: the Red Sea as through

James 1:6 N-GFS
GRK: ἔοικεν κλύδωνι θαλάσσης ἀνεμιζομένῳ καὶ
NAS: the surf of the sea, driven
KJV: a wave of the sea driven with the wind
INT: is like a wave of [the] sea being driven by the wind and

Jude 1:13 N-GFS
GRK: κύματα ἄγρια θαλάσσης ἐπαφρίζοντα τὰς
NAS: waves of the sea, casting
KJV: waves of the sea, foaming out
INT: waves wild of [the] sea foaming out

Revelation 4:6 N-NFS
GRK: θρόνου ὡς θάλασσα ὑαλίνη ὁμοία
NAS: [there was something] like a sea of glass,
KJV: the throne [there was] a sea of glass
INT: throne like a sea glass like

Revelation 5:13 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς θαλάσσης ἐστίν καὶ
NAS: the earth and on the sea, and all things
KJV: are in the sea, and all
INT: on the sea are and

Revelation 7:1 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς θαλάσσης μήτε ἐπὶ
NAS: on the earth or on the sea or on any
KJV: nor on the sea, nor on
INT: on the sea nor upon

Revelation 7:2 N-AFS
GRK: καὶ τὴν θάλασσαν
NAS: to harm the earth and the sea,
KJV: the earth and the sea,
INT: and the sea

Revelation 7:3 N-AFS
GRK: μήτε τὴν θάλασσαν μήτε τὰ
NAS: the earth or the sea or the trees
KJV: neither the sea, nor
INT: nor the sea nor the

Revelation 8:8 N-AFS
GRK: εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἐγένετο
NAS: was thrown into the sea; and a third
KJV: into the sea: and
INT: into the sea and became

Revelation 8:8 N-GFS
GRK: τρίτον τῆς θαλάσσης αἷμα
NAS: and a third of the sea became
KJV: the third part of the sea became
INT: third of the sea blood

Revelation 8:9 N-DFS
GRK: ἐν τῇ θαλάσσῃ τὰ ἔχοντα
NAS: which were in the sea and had
KJV: which were in the sea, and had life,
INT: in the sea which have

Revelation 10:2 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς θαλάσσης τὸν δὲ
NAS: foot on the sea and his left
KJV: foot upon the sea, and [his] left
INT: upon the sea and

Revelation 10:5 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐπὶ
NAS: standing on the sea and on the land
KJV: stand upon the sea and upon
INT: on the sea and on

Revelation 10:6 N-AFS
GRK: καὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὰ
NAS: AND THE THINGS IN IT, AND THE EARTH AND THE THINGS IN IT, AND THE SEA AND THE THINGS IN IT, that there will be delay
KJV: and the sea, and
INT: and the sea and the things

Revelation 10:8 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐπὶ
NAS: who stands on the sea and on the land.
KJV: standeth upon the sea and upon
INT: on the sea and on

Revelation 12:12 N-AFS
GRK: καὶ τὴν θάλασσαν ὅτι κατέβη
NAS: to the earth and the sea, because
KJV: and of the sea! for
INT: and the sea because is come down

Revelation 12:17 N-GFS
GRK: ἄμμον τῆς θαλάσσης
INT: sand of the sea

Revelation 13:1 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον
NAS: on the sand of the seashore. Then
KJV: upon the sand of the sea, and saw
INT: out of the sea a beast rising

Revelation 14:7 N-AFS
GRK: γῆν καὶ θάλασσαν καὶ πηγὰς
NAS: and the earth and sea and springs
KJV: earth, and the sea, and the fountains
INT: earth and sea and fountains

Revelation 15:2 N-AFS
GRK: εἶδον ὡς θάλασσαν ὑαλίνην μεμιγμένην
NAS: something like a sea of glass
KJV: as it were a sea of glass
INT: I saw as a sea glass mingled

Revelation 15:2 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν θάλασσαν τὴν ὑαλίνην
NAS: standing on the sea of glass,
KJV: stand on the sea of glass, having
INT: upon the sea of the glass

Revelation 16:3 N-AFS
GRK: εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἐγένετο
NAS: out his bowl into the sea, and it became
KJV: vial upon the sea; and it became
INT: into the sea and it became

Revelation 16:3 N-DFS
GRK: ἐν τῇ θαλάσσῃ
NAS: living thing in the sea died.
KJV: died in the sea.
INT: in the sea

Revelation 18:17 N-AFS
GRK: ὅσοι τὴν θάλασσαν ἐργάζονται ἀπὸ
NAS: as make their living by the sea, stood
KJV: as many as trade by sea, stood afar
INT: as many as the sea trade by of

Revelation 18:19 N-DFS
GRK: ἐν τῇ θαλάσσῃ ἐκ τῆς
NAS: ships at sea became rich
KJV: ships in the sea by reason of her
INT: in the sea through the

Revelation 18:21 N-AFS
GRK: εἰς τὴν θάλασσαν λέγων Οὕτως
NAS: and threw it into the sea, saying,
KJV: cast [it] into the sea, saying, Thus
INT: into the sea saying Thus

Revelation 20:8 N-GFS
GRK: ἄμμος τῆς θαλάσσης
NAS: the sand of the seashore.
KJV: [is] as the sand of the sea.
INT: sand of the sea

Revelation 20:13 N-NFS
GRK: ἔδωκεν ἡ θάλασσα τοὺς νεκροὺς
NAS: And the sea gave up the dead
KJV: And the sea gave up the dead
INT: gave up the sea the dead

Revelation 21:1 N-NFS
GRK: καὶ ἡ θάλασσα οὐκ ἔστιν
NAS: and there is no longer [any] sea.
KJV: no more sea.
INT: and the sea not is

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page