Acts 28
Interlinear Bible
Paul at Malta
1   2532 [e]
1   Kai
1   Καὶ
1   And
1   Conj
1295 [e]
diasōthentes
διασωθέντες  ,
having been saved
V-APP-NMP
5119 [e]
tote
τότε
then
Adv
1921 [e]
epegnōmen
ἐπέγνωμεν
we found out
V-AIA-1P
3754 [e]
hoti
ὅτι
that
Conj
3194 [e]
Melitē
Μελίτη
Malta
N-NFS
3588 [e]


the
Art-NFS
3520 [e]
nēsos
νῆσος
island
N-NFS
2564 [e]
kaleitai
καλεῖται  .
is called
V-PIM/P-3S
2   3588 [e]
2   hoi
2   οἵ
2    - 
2   Art-NMP
5037 [e]
te
τε
And
Conj
915 [e]
barbaroi
βάρβαροι
the natives
Adj-NMP
3930 [e]
pareichon
παρεῖχον*
were showing
V-IIA-3P
3756 [e]
ou
οὐ
not [just]
Adv
3588 [e]
tēn
τὴν
the
Art-AFS
5177 [e]
tychousan
τυχοῦσαν
ordinary
V-APA-AFS
5363 [e]
philanthrōpian
φιλανθρωπίαν
kindness
N-AFS
1473 [e]
hēmin
ἡμῖν  .
to us
PPro-D1P
681 [e]
hapsantes
ἅψαντες
Having kindled
V-APA-NMP
1063 [e]
gar
γὰρ
for
Conj
4443 [e]
pyran
πυρὰν  ,
a fire
N-AFS
4355 [e]
proselabonto
προσελάβοντο
they received
V-AIM-3P
3956 [e]
pantas
πάντας
all
Adj-AMP
1473 [e]
hēmas
ἡμᾶς
of us
PPro-A1P
1223 [e]
dia
διὰ
because of
Prep
3588 [e]
ton
τὸν
the
Art-AMS
5205 [e]
hyeton
ὑετὸν
rain
N-AMS
3588 [e]
ton
τὸν
 - 
Art-AMS
2186 [e]
ephestōta
ἐφεστῶτα
coming on
V-RPA-AMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
1223 [e]
dia
διὰ
because
Prep
3588 [e]
to
τὸ
of the
Art-ANS
5592 [e]
psychos
ψῦχος  .
cold
N-ANS
3   4962 [e]
3   Systrepsantos
3   Συστρέψαντος
3   Having gathered
3   V-APA-GMS
1161 [e]
de
δὲ
now
Conj
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
3972 [e]
Paulou
Παύλου
Paul
N-GMS
5434 [e]
phryganōn
φρυγάνων
of sticks
N-GNP
5100 [e]
ti
τι
a
IPro-ANS
4128 [e]
plēthos
πλῆθος  ,
quantity
N-ANS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
2007 [e]
epithentos
ἐπιθέντος
having laid [them]
V-APA-GMS
1909 [e]
epi
ἐπὶ
on
Prep
3588 [e]
tēn
τὴν
the
Art-AFS
4443 [e]
pyran
πυράν  ,
fire
N-AFS
2191 [e]
echidna
ἔχιδνα
a viper
N-NFS
575 [e]
apo
ἀπὸ
out from
Prep
3588 [e]
tēs
τῆς
the
Art-GFS
2329 [e]
thermēs
θέρμης
heat
N-GFS
1831 [e]
exelthousa
ἐξελθοῦσα  ,
having come
V-APA-NFS
2510 [e]
kathēpsen
καθῆψεν
fastened
V-AIA-3S
3588 [e]
tēs
τῆς
on the
Art-GFS
5495 [e]
cheiros
χειρὸς
hand
N-GFS
846 [e]
autou
αὐτοῦ  .
of him
PPro-GM3S
4   5613 [e]
4   hōs
4   ὡς
4   When
4   Adv
1161 [e]
de
δὲ
then
Conj
3708 [e]
eidon
εἶδον
saw
V-AIA-3P
3588 [e]
hoi
οἱ
the
Art-NMP
915 [e]
barbaroi
βάρβαροι
natives
Adj-NMP
2910 [e]
kremamenon
κρεμάμενον
hanging
V-PPM-ANS
3588 [e]
to
τὸ
the
Art-ANS
2342 [e]
thērion
θηρίον
beast
N-ANS
1537 [e]
ek
ἐκ
from
Prep
3588 [e]
tēs
τῆς
the
Art-GFS
5495 [e]
cheiros
χειρὸς
hand
N-GFS
846 [e]
autou
αὐτοῦ  ,
of him
PPro-GM3S
4314 [e]
pros
πρὸς
to
Prep
240 [e]
allēlous
ἀλλήλους
one another
RecPro-AMP
2036 [e]
elegon
ἔλεγον  ,
they began to say
V-IIA-3P
3843 [e]
Pantōs
Πάντως
By all means
Adv
5406 [e]
phoneus
φονεύς
a murderer
N-NMS
1510 [e]
estin
ἐστιν
is
V-PIA-3S
3588 [e]
ho

the
Art-NMS
444 [e]
anthrōpos
ἄνθρωπος
man
N-NMS
3778 [e]
houtos
οὗτος  ,
this
DPro-NMS
3739 [e]
hon
ὃν
whom
RelPro-AMS
1295 [e]
diasōthenta
διασωθέντα
having been saved
V-APP-AMS
1537 [e]
ek
ἐκ
from
Prep
3588 [e]
tēs
τῆς
the
Art-GFS
2281 [e]
thalassēs
θαλάσσης  ,
sea
N-GFS
3588 [e]


 - 
Art-NFS
1349 [e]
Dikē
Δίκη
Justice
N-NFS
2198 [e]
zēn
ζῆν
to live
V-PNA
3756 [e]
ouk
οὐκ
not
Adv
1439 [e]
eiasen
εἴασεν  .
has permitted
V-AIA-3S
5   3588 [e]
5   ho
5   
5   The [one]
5   Art-NMS
3303 [e]
men
μὲν
indeed
Conj
3767 [e]
oun
οὖν  ,
then
Conj
660 [e]
apotinaxas
ἀποτινάξας
having shaken off
V-APA-NMS
3588 [e]
to
τὸ
the
Art-ANS
2342 [e]
thērion
θηρίον
creature
N-ANS
1519 [e]
eis
εἰς
into
Prep
3588 [e]
to
τὸ
the
Art-ANS
4442 [e]
pyr
πῦρ  ,
fire
N-ANS
3958 [e]
epathen
ἔπαθεν
he suffered
V-AIA-3S
3762 [e]
ouden
οὐδὲν
no
Adj-ANS
2556 [e]
kakon
κακόν  .
injury
Adj-ANS
6   3588 [e]
6   hoi
6   οἱ
6    - 
6   Art-NMP
1161 [e]
de
δὲ
But
Conj
4328 [e]
prosedokōn
προσεδόκων
they were expecting
V-IIA-3P
846 [e]
auton
αὐτὸν
him
PPro-AM3S
3195 [e]
mellein
μέλλειν
to be about
V-PNA
4092 [e]
pimprasthai
πίμπρασθαι  ,
to become inflamed
V-PNM/P
2228 [e]
ē

or
Conj
2667 [e]
katapiptein
καταπίπτειν
to fall down
V-PNA
869 [e]
aphnō
ἄφνω
suddenly
Adv
3498 [e]
nekron
νεκρόν  .
dead
Adj-AMS
1909 [e]
epi
ἐπὶ
A while
Prep
4183 [e]
poly
πολὺ
great
Adj-ANS
1161 [e]
de
δὲ
however
Conj
846 [e]
autōn
αὐτῶν
of them
PPro-GM3P
4328 [e]
prosdokōntōn
προσδοκώντων
waiting
V-PPA-GMP
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
2334 [e]
theōrountōn
θεωρούντων
seeing
V-PPA-GMP
3367 [e]
mēden
μηδὲν
nothing
Adj-ANS
824 [e]
atopon
ἄτοπον
amiss
Adj-ANS
1519 [e]
eis
εἰς
to
Prep
846 [e]
auton
αὐτὸν
him
PPro-AM3S
1096 [e]
ginomenon
γινόμενον  ,
happening
V-PPM/P-ANS
3328 [e]
metabalomenoi
μεταβαλόμενοι  ,
having changed their opinion
V-APM-NMP
2036 [e]
elegon
ἔλεγον
they began declaring
V-IIA-3P
846 [e]
auton
αὐτὸν
him
PPro-AM3S
1510 [e]
einai
εἶναι
to be
V-PNA
2316 [e]
theon
θεόν  .
a god
N-AMS
7   1722 [e]
7   En
7   Ἐν
7   In
7   Prep
1161 [e]
de
δὲ
now
Conj
3588 [e]
tois
τοῖς
the [parts]
Art-DNP
4012 [e]
peri
περὶ
around
Prep
3588 [e]
ton
τὸν
the
Art-AMS
5117 [e]
topon
τόπον
place
N-AMS
1565 [e]
ekeinon
ἐκεῖνον
that
DPro-AMS
5225 [e]
hypērchen
ὑπῆρχεν
were
V-IIA-3S
5564 [e]
chōria
χωρία
lands
N-NNP
3588 [e]

τῷ
belonging to the
Art-DMS
4413 [e]
prōtō
πρώτῳ
chief
Adj-DMS
3588 [e]
tēs
τῆς
of the
Art-GFS
3520 [e]
nēsou
νήσου  ,
island
N-GFS
3686 [e]
onomati
ὀνόματι
named
N-DNS
4196 [e]
Popliō
Ποπλίῳ  ,
Publius
N-DMS
3739 [e]
hos
ὃς
who
RelPro-NMS
324 [e]
anadexamenos
ἀναδεξάμενος
having received
V-APM-NMS
1473 [e]
hēmas
ἡμᾶς
us
PPro-A1P
2250 [e]
hēmeras
ἡμέρας ⇔
days
N-AFP
5140 [e]
treis
τρεῖς  ,
three
Adj-AFP
5390 [e]
philophronōs
φιλοφρόνως
hospitably
Adv
3579 [e]
exenisen
ἐξένισεν  .
entertained [us]
V-AIA-3S
8   1096 [e]
8   egeneto
8   ἐγένετο
8   It came to pass
8   V-AIM-3S
1161 [e]
de
δὲ  ,
then
Conj
3588 [e]
ton
τὸν
the
Art-AMS
3962 [e]
patera
πατέρα
father
N-AMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
4196 [e]
Popliou
Ποπλίου  ,
of Publius
N-GMS
4446 [e]
pyretois
πυρετοῖς
fevers
N-DMP
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
1420 [e]
dysenteriō
δυσεντερίῳ
dysentery
N-DNS
4912 [e]
synechomenon
συνεχόμενον  ,
oppressed with
V-PPM/P-AMS
2621 [e]
katakeisthai
κατακεῖσθαι  ,
was lying
V-PNM/P
4314 [e]
pros
πρὸς
toward
Prep
3739 [e]
hon
ὃν
whom
RelPro-AMS
3588 [e]
ho

 - 
Art-NMS
3972 [e]
Paulos
Παῦλος  ,
Paul
N-NMS
1525 [e]
eiselthōn
εἰσελθὼν
having entered
V-APA-NMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
4336 [e]
proseuxamenos
προσευξάμενος  ,
having prayed
V-APM-NMS
2007 [e]
epitheis
ἐπιθεὶς
having laid
V-APA-NMS
3588 [e]
tas
τὰς
the
Art-AFP
5495 [e]
cheiras
χεῖρας
hands
N-AFP
846 [e]
autō
αὐτῷ  ,
on him
PPro-DM3S
2390 [e]
iasato
ἰάσατο
healed
V-AIM-3S
846 [e]
auton
αὐτόν  .
him
PPro-AM3S
9   3778 [e]
9   toutou
9   τούτου
9   Of this
9   DPro-GNS
1161 [e]
de
δὲ
then
Conj
1096 [e]
genomenou
γενομένου  ,
having taken place
V-APM-GNS
2532 [e]
kai
καὶ
also
Conj
3588 [e]
hoi
οἱ
the
Art-NMP
3062 [e]
loipoi
λοιποὶ
rest
Adj-NMP
3588 [e]
hoi
οἱ
 - 
Art-NMP
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
3588 [e]

τῇ
the
Art-DFS
3520 [e]
nēsō
νήσῳ
island
N-DFS
2192 [e]
echontes
ἔχοντες
having
V-PPA-NMP
769 [e]
astheneias
ἀσθενείας
infirmities
N-AFP
4334 [e]
prosērchonto
προσήρχοντο
were coming
V-IIM/P-3P
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
2323 [e]
etherapeuonto
ἐθεραπεύοντο  ,
were healed
V-IIM/P-3P
10   3739 [e]
10   hoi
10   οἳ
10   who
10   RelPro-NMP
2532 [e]
kai
καὶ
also
Conj
4183 [e]
pollais
πολλαῖς
with many
Adj-DFP
5092 [e]
timais
τιμαῖς
honors
N-DFP
5091 [e]
etimēsan
ἐτίμησαν
honored
V-AIA-3P
1473 [e]
hēmas
ἡμᾶς  ,
us
PPro-A1P
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
321 [e]
anagomenois
ἀναγομένοις  ,
on setting sail
V-PPM/P-DMP
2007 [e]
epethento
ἐπέθεντο
they laid on [us]
V-AIM-3P
3588 [e]
ta
τὰ
the things
Art-ANP
4314 [e]
pros
πρὸς
for
Prep
3588 [e]
tas
τὰς
the
Art-AFP
5532 [e]
chreias
χρείας  .
needs
N-AFP
Paul Arrives at Rome
11   3326 [e]
11   Meta
11   Μετὰ
11   After
11   Prep
1161 [e]
de
δὲ
then
Conj
5140 [e]
treis
τρεῖς
three
Adj-AMP
3376 [e]
mēnas
μῆνας  ,
months
N-AMP
321 [e]
anēchthēmen
ἀνήχθημεν
we sailed
V-AIP-1P
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
4143 [e]
ploiō
πλοίῳ
a ship
N-DNS
3914 [e]
parakecheimakoti
παρακεχειμακότι
having wintered
V-RPA-DNS
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
3588 [e]

τῇ
the
Art-DFS
3520 [e]
nēsō
νήσῳ  ,
island
N-DFS
222 [e]
Alexandrinō
Ἀλεξανδρινῷ  ,
Alexandrian
Adj-DNS
3902 [e]
parasēmō
παρασήμῳ
with a figurehead of
Adj-DNS
1359 [e]
Dioskourois
Διοσκούροις  .
the Dioscuri
N-DMP
12   2532 [e]
12   kai
12   καὶ
12   And
12   Conj
2609 [e]
katachthentes
καταχθέντες
having put in
V-APP-NMP
1519 [e]
eis
εἰς
at
Prep
4946 [e]
Syrakousas
Συρακούσας  ,
Syracuse
N-ANP
1961 [e]
epemeinamen
ἐπεμείναμεν
we stayed
V-AIA-1P
2250 [e]
hēmeras
ἡμέρας
days
N-AFP
5140 [e]
treis
τρεῖς  ,
three
Adj-AFP
13   3606 [e]
13   hothen
13   ὅθεν
13   from where
13   Adv
4014 [e]
perielontes
περιελόντες*  ,
having gone around
V-APA-NMP
2658 [e]
katēntēsamen
κατηντήσαμεν
we arrived
V-AIA-1P
1519 [e]
eis
εἰς
at
Prep
4484 [e]
Rhēgion
Ῥήγιον  .
Rhegium
N-ANS
2532 [e]
kai
καὶ
And
Conj
3326 [e]
meta
μετὰ
after
Prep
1520 [e]
mian
μίαν
one
Adj-AFS
2250 [e]
hēmeran
ἡμέραν  ,
day
N-AFS
1920 [e]
epigenomenou
ἐπιγενομένου
having come on
V-APM-GMS
3558 [e]
notou
νότου  ,
a south wind
N-GMS
1206 [e]
deuteraioi
δευτεραῖοι
on the second day
Adj-NMP
2064 [e]
ēlthomen
ἤλθομεν
we came
V-AIA-1P
1519 [e]
eis
εἰς
to
Prep
4223 [e]
Potiolous
Ποτιόλους  ,
Puteoli
N-AMP
14   3757 [e]
14   hou
14   οὗ
14   where
14   Adv
2147 [e]
heurontes
εὑρόντες
having found
V-APA-NMP
80 [e]
adelphous
ἀδελφοὺς  ,
[some] brothers
N-AMP
3870 [e]
pareklēthēmen
παρεκλήθημεν
we were entreated
V-AIP-1P
3844 [e]
par’
παρ’
with
Prep
846 [e]
autois
αὐτοῖς
them
PPro-DM3P
1961 [e]
epimeinai
ἐπιμεῖναι
to remain
V-ANA
2250 [e]
hēmeras
ἡμέρας
days
N-AFP
2033 [e]
hepta
ἑπτά  .
seven
Adj-AFP
2532 [e]
kai
καὶ
And
Conj
3779 [e]
houtōs
οὕτως
so
Adv
1519 [e]
eis
εἰς
to
Prep
3588 [e]
tēn
τὴν
 - 
Art-AFS
4516 [e]
Rhōmēn
Ῥώμην
Rome
N-AFS
2064 [e]
ēlthamen
ἤλθαμεν  .
we came
V-AIA-1P
15   2547 [e]
15   Kakeithen
15   Κἀκεῖθεν
15   And from there
15   Conj
3588 [e]
hoi
οἱ
the
Art-NMP
80 [e]
adelphoi
ἀδελφοὶ  ,
brothers
N-NMP
191 [e]
akousantes
ἀκούσαντες
having heard
V-APA-NMP
3588 [e]
ta
τὰ
the things
Art-ANP
4012 [e]
peri
περὶ
concerning
Prep
1473 [e]
hēmōn
ἡμῶν  ,
us
PPro-G1P
2064 [e]
ēlthan
ἦλθαν
came out
V-AIA-3P
1519 [e]
eis
εἰς
to
Prep
529 [e]
apantēsin
ἀπάντησιν
meet
N-AFS
1473 [e]
hēmin
ἡμῖν
us
PPro-D1P
891 [e]
achri
ἄχρι
as far as
Prep
675 [e]
Appiou
Ἀππίου
of Appius
N-GMS
5410 [e]
Phorou
Φόρου
[the] market
N-GNS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
5140 [e]
Triōn
Τριῶν
[the] Three
Adj-GFP
4999 [e]
Tabernōn
Ταβερνῶν  ,
Taverns
N-GFP
3739 [e]
hous
οὓς
whom
RelPro-AMP
3708 [e]
idōn
ἰδὼν
having seen
V-APA-NMS
3588 [e]
ho

 - 
Art-NMS
3972 [e]
Paulos
Παῦλος  ,
Paul
N-NMS
2168 [e]
eucharistēsas
εὐχαριστήσας
having given thanks
V-APA-NMS
3588 [e]

τῷ
to
Art-DMS
2316 [e]
Theō
Θεῷ  ,
God
N-DMS
2983 [e]
elabe
ἔλαβε
took
V-AIA-3S
2294 [e]
tharsos
θάρσος  .
courage
N-ANS
16   3753 [e]
16   Hote
16   Ὅτε
16   When
16   Adv
1161 [e]
de
δὲ
now
Conj
1525 [e]
eisēlthomen
εἰσήλθομεν
we came
V-AIA-1P
1519 [e]
eis
εἰς
to
Prep
4516 [e]
Rhōmēn
Ῥώμην  ,
Rome
N-AFS
3588 [e]
ho
⧼ὁ
the
Art-NMS
1543 [e]
hekatontarchos
ἑκατόνταρχος
centurion
N-NMS
3860 [e]
paredōken
παρέδωκεν
delivered
V-AIA-3S
3588 [e]
tous
τοὺς
the
Art-AMP
1198 [e]
desmious
δεσμίους
prisoners
N-AMP
3588 [e]

τῷ
to the
Art-DNS
4759 [e]
stratopedarchē
στρατοπεδάρχῃ⧽  .
captain of the guard
N-DMS
2010 [e]
epetrapē
ἐπετράπη
was allowed
V-AIP-3S
3588 [e]

τῷ
 - 
Art-DMS
3972 [e]
Paulō
Παύλῳ
Paul
N-DMS
3306 [e]
menein
μένειν
to stay
V-PNA
2596 [e]
kath’
καθ’
by
Prep
1438 [e]
heauton
ἑαυτὸν  ,
himself
RefPro-AM3S
4862 [e]
syn
σὺν
with
Prep
3588 [e]

τῷ
the
Art-DMS
5442 [e]
phylassonti
φυλάσσοντι
guarding
V-PPA-DMS
846 [e]
auton
αὐτὸν
him
PPro-AM3S
4757 [e]
stratiōtē
στρατιώτῃ  .
soldier
N-DMS
Paul Preaches at Rome
17   1096 [e]
17   Egeneto
17   Ἐγένετο
17   It came to pass
17   V-AIM-3S
1161 [e]
de
δὲ  ,
then
Conj
3326 [e]
meta
μετὰ
after
Prep
2250 [e]
hēmeras
ἡμέρας
days
N-AFP
5140 [e]
treis
τρεῖς
three
Adj-AFP
4779 [e]
synkalesasthai
συνκαλέσασθαι
called together
V-ANM
846 [e]
auton
αὐτὸν
he
PPro-AM3S
3588 [e]
tous
τοὺς
those
Art-AMP
1510 [e]
ontas
ὄντας
being
V-PPA-AMP
3588 [e]
tōn
τῶν
of the
Art-GMP
2453 [e]
Ioudaiōn
Ἰουδαίων
Jews
Adj-GMP
4413 [e]
prōtous
πρώτους  .
leaders
Adj-AMP
4905 [e]
synelthontōn
συνελθόντων
Having come together
V-APA-GMP
1161 [e]
de
δὲ
then
Conj
846 [e]
autōn
αὐτῶν  ,
of them
PPro-GM3P
2036 [e]
elegen
ἔλεγεν
he was saying
V-IIA-3S
4314 [e]
pros
πρὸς
to
Prep
846 [e]
autous
αὐτούς  ,
them
PPro-AM3P
1473 [e]
Egō
Ἐγώ  ,
I
PPro-N1S
435 [e]
andres
ἄνδρες  ,
men
N-VMP
80 [e]
adelphoi
ἀδελφοί  ,
brothers
N-VMP
3762 [e]
ouden
οὐδὲν
nothing
Adj-ANS
1727 [e]
enantion
ἐναντίον
against
Adj-ANS
4160 [e]
poiēsas
ποιήσας
having done
V-APA-NMS
3588 [e]

τῷ
the
Art-DMS
2992 [e]
laō
λαῷ
people
N-DMS
2228 [e]
ē

or
Conj
3588 [e]
tois
τοῖς
the
Art-DNP
1485 [e]
ethesi
ἔθεσι
customs
N-DNP
3588 [e]
tois
τοῖς
 - 
Art-DNP
3971 [e]
patrōois
πατρῴοις  ,
of our fathers
Adj-DNP
1198 [e]
desmios
δέσμιος
a prisoner
N-NMS
1537 [e]
ex
ἐξ
from
Prep
2414 [e]
Hierosolymōn
Ἱεροσολύμων
Jerusalem
N-GNP
3860 [e]
paredothēn
παρεδόθην
was delivered
V-AIP-1S
1519 [e]
eis
εἰς
into
Prep
3588 [e]
tas
τὰς
the
Art-AFP
5495 [e]
cheiras
χεῖρας
hands
N-AFP
3588 [e]
tōn
τῶν
of the
Art-GMP
4514 [e]
Rhōmaiōn
Ῥωμαίων  ,
Romans
Adj-GMP
18   3748 [e]
18   hoitines
18   οἵτινες
18   who
18   RelPro-NMP
350 [e]
anakrinantes
ἀνακρίναντές
having examined
V-APA-NMP
1473 [e]
me
με  ,
me
PPro-A1S
1014 [e]
eboulonto
ἐβούλοντο
were wanting
V-IIM/P-3P
630 [e]
apolysai
ἀπολῦσαι  ,
to let [me] go
V-ANA
1223 [e]
dia
διὰ
on account of
Prep
3588 [e]
to
τὸ
 - 
Art-ANS
3367 [e]
mēdemian
μηδεμίαν
not one
Adj-AFS
156 [e]
aitian
αἰτίαν
cause
N-AFS
2288 [e]
thanatou
θανάτου
of death
N-GMS
5225 [e]
hyparchein
ὑπάρχειν
existing
V-PNA
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
1473 [e]
emoi
ἐμοί  .
me
PPro-D1S
19   483 [e]
19   antilegontōn
19   ἀντιλεγόντων
19   Objecting
19   V-PPA-GMP
1161 [e]
de
δὲ
however
Conj
3588 [e]
tōn
τῶν
of the
Art-GMP
2453 [e]
Ioudaiōn
Ἰουδαίων  ,
Jews
Adj-GMP
315 [e]
ēnankasthēn
ἠναγκάσθην
I was compelled
V-AIP-1S
1941 [e]
epikalesasthai
ἐπικαλέσασθαι
to appeal to
V-ANM
2541 [e]
Kaisara
Καίσαρα  ,
Caesar
N-AMS
3756 [e]
ouch
οὐχ
not
Adv
5613 [e]
hōs
ὡς
as
Adv
3588 [e]
tou
τοῦ
the
Art-GNS
1484 [e]
ethnous
ἔθνους
nation
N-GNS
1473 [e]
mou
μου
of me
PPro-G1S
2192 [e]
echōn
ἔχων
having
V-PPA-NMS
5100 [e]
ti
τι
anything
IPro-ANS
2723 [e]
katēgorein
κατηγορεῖν  .
to lay against
V-PNA
20   1223 [e]
20   dia
20   διὰ
20   For
20   Prep
3778 [e]
tautēn
ταύτην
this
DPro-AFS
3767 [e]
oun
οὖν
therefore
Conj
3588 [e]
tēn
τὴν
 - 
Art-AFS
156 [e]
aitian
αἰτίαν
cause
N-AFS
3870 [e]
parekalesa
παρεκάλεσα
I have called
V-AIA-1S
4771 [e]
hymas
ὑμᾶς  ,
you
PPro-A2P
3708 [e]
idein
ἰδεῖν
to see
V-ANA
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
4354 [e]
proslalēsai
προσλαλῆσαι  ;
to speak to [you]
V-ANA
1752 [e]
heneken
ἕνεκεν*
because of
Prep
1063 [e]
gar
γὰρ
for
Conj
3588 [e]
tēs
τῆς
the
Art-GFS
1680 [e]
elpidos
ἐλπίδος
hope
N-GFS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
2474 [e]
Israēl
Ἰσραὴλ  ,
of Israel
N-GMS
3588 [e]
tēn
τὴν
the
Art-AFS
254 [e]
halysin
ἅλυσιν
chain
N-AFS
3778 [e]
tautēn
ταύτην
this
DPro-AFS
4029 [e]
perikeimai
περίκειμαι  .
I have around [me]
V-PIM/P-1S
21   3588 [e]
21   Hoi
21   Οἱ
21    - 
21   Art-NMP
1161 [e]
de
δὲ
And
Conj
4314 [e]
pros
πρὸς
to
Prep
846 [e]
auton
αὐτὸν
him
PPro-AM3S
2036 [e]
eipan
εἶπαν  ,
they said
V-AIA-3P
1473 [e]
Hēmeis
Ἡμεῖς
We
PPro-N1P
3777 [e]
oute
οὔτε
neither
Conj
1121 [e]
grammata
γράμματα
letters
N-ANP
4012 [e]
peri
περὶ
concerning
Prep
4771 [e]
sou
σοῦ
you
PPro-G2S
1209 [e]
edexametha
ἐδεξάμεθα
received
V-AIM-1P
575 [e]
apo
ἀπὸ
from
Prep
3588 [e]
tēs
τῆς
 - 
Art-GFS
2449 [e]
Ioudaias
Ἰουδαίας  ,
Judea
N-GFS
3777 [e]
oute
οὔτε
nor
Conj
3854 [e]
paragenomenos
παραγενόμενός
having arrived
V-APM-NMS
5100 [e]
tis
τις
any
IPro-NMS
3588 [e]
tōn
τῶν
of the
Art-GMP
80 [e]
adelphōn
ἀδελφῶν
brothers
N-GMP
518 [e]
apēngeilen
ἀπήγγειλεν
reported
V-AIA-3S
2228 [e]
ē

or
Conj
2980 [e]
elalēsen
ἐλάλησέν
said
V-AIA-3S
5100 [e]
ti
τι
anything
IPro-ANS
4012 [e]
peri
περὶ
concerning
Prep
4771 [e]
sou
σοῦ
you
PPro-G2S
4190 [e]
ponēron
πονηρόν  .
evil
Adj-ANS
22   515 [e]
22   axioumen
22   ἀξιοῦμεν
22   We deem it worthy
22   V-PIA-1P
1161 [e]
de
δὲ
however
Conj
3844 [e]
para
παρὰ
from
Prep
4771 [e]
sou
σοῦ
you
PPro-G2S
191 [e]
akousai
ἀκοῦσαι
to hear
V-ANA
3739 [e]
ha

what
RelPro-ANP
5426 [e]
phroneis
φρονεῖς  ,
you think
V-PIA-2S
4012 [e]
peri
περὶ
concerning
Prep
3303 [e]
men
μὲν
truly
Prtcl
1063 [e]
gar
γὰρ
for
Conj
3588 [e]
tēs
τῆς
the
Art-GFS
139 [e]
haireseōs
αἱρέσεως
sect
N-GFS
3778 [e]
tautēs
ταύτης  ,
this
DPro-GFS
1110 [e]
gnōston
γνωστὸν
known
Adj-NNS
1473 [e]
hēmin
ἡμῖν
to us
PPro-D1P
1510 [e]
estin
ἐστιν
it is
V-PIA-3S
3754 [e]
hoti
ὅτι
that
Conj
3837 [e]
pantachou
πανταχοῦ
everywhere
Adv
483 [e]
antilegetai
ἀντιλέγεται  .
it is spoken against
V-PIM/P-3S
23   5021 [e]
23   Taxamenoi
23   Ταξάμενοι
23   Having appointed
23   V-APM-NMP
1161 [e]
de
δὲ
then
Conj
846 [e]
autō
αὐτῷ
him
PPro-DM3S
2250 [e]
hēmeran
ἡμέραν  ,
a day
N-AFS
2064 [e]
ēlthon
ἦλθον
came
V-AIA-3P
4314 [e]
pros
πρὸς
to
Prep
846 [e]
auton
αὐτὸν
him
PPro-AM3S
1519 [e]
eis
εἰς
to
Prep
3588 [e]
tēn
τὴν
the
Art-AFS
3578 [e]
xenian
ξενίαν
lodging
N-AFS
4119 [e]
pleiones
πλείονες  ,
many
Adj-NMP-C
3739 [e]
hois
οἷς
to whom
RelPro-DMP
1620 [e]
exetitheto
ἐξετίθετο  ,
he expounded
V-IIM-3S
1263 [e]
diamartyromenos
διαμαρτυρόμενος
fully testifying
V-PPM/P-NMS
3588 [e]
tēn
τὴν
to the
Art-AFS
932 [e]
basileian
βασιλείαν
kingdom
N-AFS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
2316 [e]
Theou
Θεοῦ  ,
of God
N-GMS
3982 [e]
peithōn
πείθων
persuading
V-PPA-NMS
5037 [e]
te
τε
then
Conj
846 [e]
autous
αὐτοὺς
them
PPro-AM3P
4012 [e]
peri
περὶ
concerning
Prep
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
2424 [e]
Iēsou
Ἰησοῦ
Jesus
N-GMS
575 [e]
apo
ἀπό
from
Prep
5037 [e]
te
τε
both
Conj
3588 [e]
tou
τοῦ
the
Art-GMS
3551 [e]
nomou
νόμου
law
N-GMS
3475 [e]
Mōuseōs
Μωϋσέως
of Moses
N-GMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3588 [e]
tōn
τῶν
the
Art-GMP
4396 [e]
prophētōn
προφητῶν  ,
Prophets
N-GMP
575 [e]
apo
ἀπὸ
from
Prep
4404 [e]
prōi
πρωῒ
morning
Adv
2193 [e]
heōs
ἕως
to
Prep
2073 [e]
hesperas
ἑσπέρας  .
evening
N-GFS
24   2532 [e]
24   Kai
24   Καὶ
24   And
24   Conj
3588 [e]
hoi
οἱ
some
Art-NMP
3303 [e]
men
μὲν
indeed
Conj
3982 [e]
epeithonto
ἐπείθοντο
were persuaded of
V-IIM/P-3P
3588 [e]
tois
τοῖς
the things
Art-DNP
3004 [e]
legomenois
λεγομένοις  ;
he is speaking
V-PPM/P-DNP
3588 [e]
hoi
οἱ
some
Art-NMP
1161 [e]
de
δὲ
however
Conj
569 [e]
ēpistoun
ἠπίστουν  .
refused to believe
V-IIA-3P
25   800 [e]
25   asymphōnoi
25   ἀσύμφωνοι
25   Discordant
25   Adj-NMP
1161 [e]
de
δὲ
then
Conj
1510 [e]
ontes
ὄντες
being
V-PPA-NMP
4314 [e]
pros
πρὸς
with
Prep
240 [e]
allēlous
ἀλλήλους  ,
one another
RecPro-AMP
630 [e]
apelyonto
ἀπελύοντο  ,
they began to leave
V-IIM-3P
2036 [e]
eipontos
εἰπόντος
having spoken
V-APA-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
3972 [e]
Paulou
Παύλου
Paul
N-GMS
4487 [e]
rhēma
ῥῆμα
word
N-ANS
1520 [e]
hen
ἓν
one
Adj-ANS
3754 [e]
hoti
ὅτι  :
 - 
Conj
2573 [e]
Kalōs
Καλῶς
Rightly
Adv
3588 [e]
to
τὸ
the
Art-NNS
4151 [e]
Pneuma
Πνεῦμα
Spirit
N-NNS
3588 [e]
to
τὸ
 - 
Art-NNS
40 [e]
Hagion
Ἅγιον
Holy
Adj-NNS
2980 [e]
elalēsen
ἐλάλησεν
spoke
V-AIA-3S
1223 [e]
dia
διὰ
by
Prep
2268 [e]
Ēsaiou
Ἠσαΐου
Isaiah
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
the
Art-GMS
4396 [e]
prophētou
προφήτου
prophet
N-GMS
4314 [e]
pros
πρὸς
to
Prep
3588 [e]
tous
τοὺς
the
Art-AMP
3962 [e]
pateras
πατέρας
fathers
N-AMP
4771 [e]
hymōn
ὑμῶν  ,
of you
PPro-G2P
26   3004 [e]
26   legōn
26   λέγων  :
26   saying
26   V-PPA-NMS
4198 [e]
Poreuthēti
Πορεύθητι
Go
V-AMP-2S
4314 [e]
pros
πρὸς
to
Prep
3588 [e]
ton
τὸν
the
Art-AMS
2992 [e]
laon
λαὸν
people
N-AMS
3778 [e]
touton
τοῦτον
this
DPro-AMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
2036 [e]
eipon
εἰπόν  ,
say
V-AMA-2S
189 [e]
Akoē
Ἀκοῇ
In hearing
N-DFS
191 [e]
akousete
ἀκούσετε
you will hear
V-FIA-2P
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3756 [e]
ou
οὐ
no
Adv
3361 [e]

μὴ
not
Adv
4920 [e]
synēte
συνῆτε  ;
understand
V-ASA-2P
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
991 [e]
blepontes
βλέποντες
in seeing
V-PPA-NMP
991 [e]
blepsete
βλέψετε
you will see
V-FIA-2P
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3756 [e]
ou
οὐ
no
Adv
3361 [e]

μὴ
not
Adv
3708 [e]
idēte
ἴδητε  .
perceive
V-ASA-2P
27   3975 [e]
27   epachynthē
27   ἐπαχύνθη
27   Has grown dull
27   V-AIP-3S
1063 [e]
gar
γὰρ
for
Conj
3588 [e]


the
Art-NFS
2588 [e]
kardia
καρδία
heart
N-NFS
3588 [e]
tou
τοῦ
of the
Art-GMS
2992 [e]
laou
λαοῦ
people
N-GMS
3778 [e]
toutou
τούτου  ,
this
DPro-GMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3588 [e]
tois
τοῖς
with the
Art-DNP
3775 [e]
ōsin
ὠσὶν
ears
N-DNP
917 [e]
bareōs
βαρέως
barely
Adv
191 [e]
ēkousan
ἤκουσαν  ,
they hear
V-AIA-3P
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3588 [e]
tous
τοὺς
the
Art-AMP
3788 [e]
ophthalmous
ὀφθαλμοὺς
eyes
N-AMP
846 [e]
autōn
αὐτῶν
of them
PPro-GM3P
2576 [e]
ekammysan
ἐκάμμυσαν  ,
they have closed
V-AIA-3P
3361 [e]

μή‿
lest
Adv
4219 [e]
pote
ποτε
ever
Conj
3708 [e]
idōsin
ἴδωσιν
they should see
V-ASA-3P
3588 [e]
tois
τοῖς
with the
Art-DMP
3788 [e]
ophthalmois
ὀφθαλμοῖς  ,
eyes
N-DMP
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3588 [e]
tois
τοῖς
with the
Art-DNP
3775 [e]
ōsin
ὠσὶν
ears
N-DNP
191 [e]
akousōsin
ἀκούσωσιν  ,
they should hear
V-ASA-3P
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3588 [e]

τῇ
with the
Art-DFS
2588 [e]
kardia
καρδίᾳ
heart
N-DFS
4920 [e]
synōsin
συνῶσιν  ,
they should understand
V-ASA-3P
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
1994 [e]
epistrepsōsin
ἐπιστρέψωσιν  ,
should turn
V-ASA-3P
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
2390 [e]
iasomai
ἰάσομαι
I will heal
V-FIM-1S
846 [e]
autous
αὐτούς  .
them
PPro-AM3P
28   1110 [e]
28   Gnōston
28   Γνωστὸν
28   Known
28   Adj-NNS
3767 [e]
oun
οὖν
therefore
Conj
1510 [e]
estō
ἔστω
be it
V-PMA-3S
4771 [e]
hymin
ὑμῖν
to you
PPro-D2P
3754 [e]
hoti
ὅτι
that
Conj
3588 [e]
tois
τοῖς
to the
Art-DNP
1484 [e]
ethnesin
ἔθνεσιν
Gentiles
N-DNP
649 [e]
apestalē
ἀπεστάλη
has been sent
V-AIP-3S
3778 [e]
touto
τοῦτο
this
DPro-NNS
3588 [e]
to
τὸ
 - 
Art-NNS
4992 [e]
sōtērion
σωτήριον
salvation
Adj-NNS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
2316 [e]
Theou
Θεοῦ  ;
of God
N-GMS
846 [e]
autoi
αὐτοὶ
they
PPro-NM3P
2532 [e]
kai
καὶ
then
Conj
191 [e]
akousontai
ἀκούσονται  !
will listen
V-FIM-3P
29   2532 [e]
29   Kai
29   ⧼Καὶ
29   And
29   Conj
3778 [e]
tauta
ταῦτα
these things
DPro-ANP
847 [e]
autou
αὐτοῦ
he
PPro-GM3S
2036 [e]
eipontos
εἰπόντος  ,
having said
V-APA-GMS
565 [e]
apēlthon
ἀπῆλθον
went away
V-AIA-1S
3739 [e]
hoi
οἱ
the
Art-NMP
2453 [e]
Ioudaioi
Ἰουδαῖοι  ,
Jews
Adj-NMP
4183 [e]
pollēn
πολλὴν
much
Adj-AFS
2192 [e]
echontes
ἔχοντες
having
V-PPA-NMP
1722 [e]
en
ἐν
among
Prep
1438 [e]
heautois
ἑαυτοῖς
themselves
RefPro-DM3P
4803 [e]
syzētēsin
συζήτησιν⧽  .
reasoning
N-AFS
30   1696 [e]
30   Enemeinen
30   Ἐνέμεινεν
30   He stayed
30   V-AIA-3S
1161 [e]
de
δὲ
then
Conj
1333 [e]
dietian
διετίαν
two years
N-AFS
3650 [e]
holēn
ὅλην
whole
Adj-AFS
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
2398 [e]
idiō
ἰδίῳ
his own
Adj-DNS
3410 [e]
misthōmati
μισθώματι  ,
rented house
N-DNS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
588 [e]
apedecheto
ἀπεδέχετο
was welcoming
V-IIM/P-3S
3956 [e]
pantas
πάντας
all
Adj-AMP
3588 [e]
tous
τοὺς
 - 
Art-AMP
1531 [e]
eisporeuomenous
εἰσπορευομένους
coming
V-PPM/P-AMP
4314 [e]
pros
πρὸς
unto
Prep
846 [e]
auton
αὐτόν  ,
him
PPro-AM3S
31   2784 [e]
31   kēryssōn
31   κηρύσσων
31   proclaiming
31   V-PPA-NMS
3588 [e]
tēn
τὴν
the
Art-AFS
932 [e]
basileian
βασιλείαν
kingdom
N-AFS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
2316 [e]
Theou
Θεοῦ
of God
N-GMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
1321 [e]
didaskōn
διδάσκων
teaching
V-PPA-NMS
3588 [e]
ta
τὰ
the things
Art-ANP
4012 [e]
peri
περὶ
concerning
Prep
3588 [e]
tou
τοῦ
the
Art-GMS
2962 [e]
Kyriou
Κυρίου
Lord
N-GMS
2424 [e]
Iēsou
Ἰησοῦ
Jesus
N-GMS
5547 [e]
Christou
Χριστοῦ
Christ
N-GMS
3326 [e]
meta
μετὰ
with
Prep
3956 [e]
pasēs
πάσης
all
Adj-GFS
3954 [e]
parrēsias
παρρησίας
boldness
N-GFS
209 [e]
akōlytōs
ἀκωλύτως  .
unhinderedly
Adv
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
Acts 27
Top of Page
Top of Page