515. ἀξιόω (axioó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 515. ἀξιόω (axioó) — 7 Occurrences

Luke 7:7 V-AIA-1S
GRK: οὐδὲ ἐμαυτὸν ἠξίωσα πρὸς σὲ
NAS: I did not even consider myself
KJV: thought I myself worthy to come unto
INT: neither myself counted I worthy to you

Acts 15:38 V-IIA-3S
GRK: Παῦλος δὲ ἠξίου τὸν ἀποστάντα
NAS: But Paul kept insisting that they should not take him along
KJV: thought not good to take him
INT: Paul however thought it well the [one] having withdrawn

Acts 28:22 V-PIA-1P
GRK: ἀξιοῦμεν δὲ παρὰ
NAS: But we desire to hear from you what
KJV: But we desire to hear of
INT: we deem worthy moreover from

2 Thessalonians 1:11 V-ASA-3S
GRK: ἵνα ὑμᾶς ἀξιώσῃ τῆς κλήσεως
NAS: that our God will count you worthy of your calling,
KJV: you worthy of [this] calling,
INT: that you might count worthy of the calling

1 Timothy 5:17 V-PMM/P-3P
GRK: διπλῆς τιμῆς ἀξιούσθωσαν μάλιστα οἱ
NAS: well are to be considered worthy of double
KJV: well be counted worthy of double
INT: of double honor let be counted worthy especially those

Hebrews 3:3 V-RIM/P-3S
GRK: παρὰ Μωυσῆν ἠξίωται καθ' ὅσον
NAS: For He has been counted worthy of more
KJV: this [man] was counted worthy of more
INT: than Moses has been counted worthy by so much as

Hebrews 10:29 V-FIP-3S
GRK: δοκεῖτε χείρονος ἀξιωθήσεται τιμωρίας ὁ
NAS: do you think he will deserve who has trampled under foot
KJV: suppose ye, shall he be thought worthy, who
INT: think you worse will he be counted worthy of punishment the [one]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page