4757. στρατιώτης (stratiótés)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4757. στρατιώτης (stratiótés) — 26 Occurrences

Matthew 8:9 N-AMP
GRK: ὑπ' ἐμαυτὸν στρατιώτας καὶ λέγω
NAS: authority, with soldiers under
KJV: authority, having soldiers under me:
INT: under myself soldiers and I say

Matthew 27:27 N-NMP
GRK: Τότε οἱ στρατιῶται τοῦ ἡγεμόνος
NAS: Then the soldiers of the governor took
KJV: Then the soldiers of the governor took
INT: Then the soldiers of the governor

Matthew 28:12 N-DMP
GRK: ἔδωκαν τοῖς στρατιώταις
NAS: a large sum of money to the soldiers,
KJV: large money unto the soldiers,
INT: they gave to the soldiers

Mark 15:16 N-NMP
GRK: Οἱ δὲ στρατιῶται ἀπήγαγον αὐτὸν
NAS: The soldiers took Him away
KJV: And the soldiers led him
INT: and [the] soldiers led away him

Luke 7:8 N-AMP
GRK: ὑπ' ἐμαυτὸν στρατιώτας καὶ λέγω
NAS: authority, with soldiers under
KJV: under me soldiers, and I say
INT: under myself soldiers and I say

Luke 23:36 N-NMP
GRK: καὶ οἱ στρατιῶται προσερχόμενοι ὄξος
NAS: The soldiers also mocked
KJV: And the soldiers also mocked
INT: also the soldiers coming near vinegar

John 19:2 N-NMP
GRK: καὶ οἱ στρατιῶται πλέξαντες στέφανον
NAS: And the soldiers twisted
KJV: [him].And the soldiers platted a crown
INT: And the soldiers having twisted together a crown

John 19:23 N-NMP
GRK: Οἱ οὖν στρατιῶται ὅτε ἐσταύρωσαν
NAS: Then the soldiers, when
KJV: Then the soldiers, when
INT: The Therefore soldiers when they crucified

John 19:23 N-DMS
GRK: μέρη ἑκάστῳ στρατιώτῃ μέρος καὶ
NAS: to every soldier and [also] the tunic;
KJV: to every soldier a part;
INT: parts to each soldier a part and

John 19:24 N-NMP
GRK: μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα ἐποίησαν
KJV: therefore the soldiers did.
INT: indeed Therefore soldiers these things did

John 19:32 N-NMP
GRK: οὖν οἱ στρατιῶται καὶ τοῦ
NAS: So the soldiers came, and broke
KJV: Then came the soldiers, and brake
INT: therefore the soldiers and of the

John 19:34 N-GMP
GRK: εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ αὐτοῦ
NAS: But one of the soldiers pierced
KJV: one of the soldiers with a spear
INT: one of the soldiers with a spear his

Acts 10:7 N-AMS
GRK: οἰκετῶν καὶ στρατιώτην εὐσεβῆ τῶν
NAS: and a devout soldier of those
KJV: a devout soldier of them that waited on
INT: servants and a soldier devout of those

Acts 12:4 N-GMP
GRK: τέσσαρσιν τετραδίοις στρατιωτῶν φυλάσσειν αὐτόν
NAS: squads of soldiers to guard
KJV: quaternions of soldiers to keep
INT: to four sets of four soldiers to guard him

Acts 12:6 N-GMP
GRK: μεταξὺ δύο στρατιωτῶν δεδεμένος ἁλύσεσιν
NAS: between two soldiers, bound with two
KJV: between two soldiers, bound with two
INT: between two soldiers bound with chains

Acts 12:18 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς στρατιώταις τί ἄρα
NAS: among the soldiers [as to] what
KJV: among the soldiers, what
INT: among the soldiers what then [of]

Acts 21:32 N-AMP
GRK: ἐξαυτῆς παραλαβὼν στρατιώτας καὶ ἑκατοντάρχας
NAS: he took along [some] soldiers and centurions
KJV: took soldiers and
INT: at once having taken with [him] soldiers and centurions

Acts 21:32 N-AMP
GRK: καὶ τοὺς στρατιώτας ἐπαύσαντο τύπτοντες
NAS: the commander and the soldiers, they stopped
KJV: and the soldiers, they left
INT: and the soldiers they ceased beating

Acts 21:35 N-GMP
GRK: ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν διὰ τὴν
NAS: he was carried by the soldiers because
KJV: of the soldiers for
INT: by the soldiers because of the

Acts 23:23 N-AMP
GRK: εἶπεν Ἑτοιμάσατε στρατιώτας διακοσίους ὅπως
NAS: hundred soldiers ready
KJV: Make ready two hundred soldiers to go
INT: he said Prepare soldiers two hundred that

Acts 23:31 N-NMP
GRK: μὲν οὖν στρατιῶται κατὰ τὸ
NAS: So the soldiers, in accordance
KJV: Then the soldiers, as it was commanded
INT: indeed Therefore [the] soldiers according to the

Acts 27:31 N-DMP
GRK: καὶ τοῖς στρατιώταις Ἐὰν μὴ
NAS: to the centurion and to the soldiers, Unless
KJV: and to the soldiers, Except
INT: and to the soldiers if not

Acts 27:32 N-NMP
GRK: ἀπέκοψαν οἱ στρατιῶται τὰ σχοινία
NAS: Then the soldiers cut away the ropes
KJV: Then the soldiers cut off the ropes
INT: cut away the soldiers the ropes

Acts 27:42 N-GMP
GRK: Τῶν δὲ στρατιωτῶν βουλὴ ἐγένετο
NAS: The soldiers' plan was to kill
KJV: And the soldiers' counsel was
INT: of the moreover soldiers [the] plan was

Acts 28:16 N-DMS
GRK: φυλάσσοντι αὐτὸν στρατιώτῃ
NAS: by himself, with the soldier who was guarding
KJV: himself with a soldier that kept him.
INT: who kept him soldier

2 Timothy 2:3 N-NMS
GRK: ὡς καλὸς στρατιώτης Χριστοῦ Ἰησοῦ
NAS: with [me], as a good soldier of Christ
KJV: as a good soldier of Jesus Christ.
INT: as [a] good soldier of Christ Jesus

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page