διδάσκων
Englishman's Concordance
διδάσκων (didaskōn) — 23 Occurrences

Matthew 4:23 V-PPA-NMS
GRK: τῇ Γαλιλαίᾳ διδάσκων ἐν ταῖς
NAS: Galilee, teaching in their synagogues
KJV: all Galilee, teaching in their
INT: Galilee teaching in the

Matthew 7:29 V-PPA-NMS
GRK: ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς
NAS: for He was teaching them as [one] having
KJV: For he taught them as
INT: he was indeed teaching them as

Matthew 9:35 V-PPA-NMS
GRK: τὰς κώμας διδάσκων ἐν ταῖς
NAS: and villages, teaching in their synagogues
KJV: and villages, teaching in their
INT: the villages teaching in the

Matthew 26:55 V-PPA-NMS
GRK: ἱερῷ ἐκαθεζόμην διδάσκων καὶ οὐκ
NAS: in the temple teaching and you did not seize
KJV: with you teaching in the temple,
INT: temple I sat teaching and not

Mark 1:22 V-PPA-NMS
GRK: ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς
NAS: at His teaching; for He was teaching them as [one] having
KJV: doctrine: for he taught them as
INT: he was indeed teaching them as

Mark 6:6 V-PPA-NMS
GRK: κώμας κύκλῳ διδάσκων
NAS: the villages teaching.
KJV: round about the villages, teaching.
INT: villages around teaching

Mark 12:35 V-PPA-NMS
GRK: Ἰησοῦς ἔλεγεν διδάσκων ἐν τῷ
NAS: [began] to say, as He taught in the temple,
KJV: and said, while he taught in
INT: Jesus said teaching in the

Mark 14:49 V-PPA-NMS
GRK: τῷ ἱερῷ διδάσκων καὶ οὐκ
NAS: I was with you in the temple teaching, and you did not seize
KJV: in the temple teaching, and ye took
INT: the temple teaching and not

Luke 4:31 V-PPA-NMS
GRK: Καὶ ἦν διδάσκων αὐτοὺς ἐν
NAS: of Galilee, and He was teaching them on the Sabbath;
KJV: of Galilee, and taught them on
INT: and was teaching them on

Luke 5:17 V-PPA-NMS
GRK: αὐτὸς ἦν διδάσκων καὶ ἦσαν
NAS: day He was teaching; and there were [some] Pharisees
KJV: he was teaching, that there were
INT: he was teaching and there were

Luke 13:10 V-PPA-NMS
GRK: Ἦν δὲ διδάσκων ἐν μιᾷ
NAS: And He was teaching in one
KJV: And he was teaching in one
INT: he was moreover teaching in one

Luke 13:22 V-PPA-NMS
GRK: καὶ κώμας διδάσκων καὶ πορείαν
NAS: to another, teaching, and proceeding
KJV: and villages, teaching, and journeying
INT: and villages teaching and progress

Luke 19:47 V-PPA-NMS
GRK: Καὶ ἦν διδάσκων τὸ καθ'
NAS: And He was teaching daily
INT: And he was teaching every

Luke 21:37 V-PPA-NMS
GRK: τῷ ἱερῷ διδάσκων τὰς δὲ
NAS: during the day He was teaching in the temple,
KJV: he was teaching in
INT: the temple teaching and

Luke 23:5 V-PPA-NMS
GRK: τὸν λαὸν διδάσκων καθ' ὅλης
NAS: up the people, teaching all
KJV: the people, teaching throughout
INT: the people teaching throughout all

John 6:59 V-PPA-NMS
GRK: ἐν συναγωγῇ διδάσκων ἐν Καφαρναούμ
NAS: in the synagogue as He taught in Capernaum.
KJV: the synagogue, as he taught in
INT: in [the] synagogue teaching in Capernaum

John 7:28 V-PPA-NMS
GRK: τῷ ἱερῷ διδάσκων ὁ Ἰησοῦς
NAS: out in the temple, teaching and saying,
KJV: in the temple as he taught, saying,
INT: the temple teaching Jesus

John 8:20 V-PPA-NMS
GRK: τῷ γαζοφυλακίῳ διδάσκων ἐν τῷ
NAS: in the treasury, as He taught in the temple;
KJV: the treasury, as he taught in
INT: the treasury teaching in the

Acts 18:11 V-PPA-NMS
GRK: μῆνας ἓξ διδάσκων ἐν αὐτοῖς
NAS: months, teaching the word
KJV: six months, teaching the word of God
INT: months six teaching among them

Acts 21:28 V-PPA-NMS
GRK: πάντας πανταχῇ διδάσκων ἔτι τε
NAS: is the man who preaches to all men
KJV: the man, that teacheth all
INT: all everywhere teaches besides and

Acts 28:31 V-PPA-NMS
GRK: θεοῦ καὶ διδάσκων τὰ περὶ
NAS: of God and teaching concerning
KJV: and teaching those things which concern
INT: of God and teaching the things concerning

Romans 2:21 V-PPA-NMS
GRK: ὁ οὖν διδάσκων ἕτερον σεαυτὸν
NAS: you, therefore, who teach another,
KJV: which teachest another,
INT: [you] who Therefore teach another yourself

Romans 12:7 V-PPA-NMS
GRK: εἴτε ὁ διδάσκων ἐν τῇ
NAS: or he who teaches, in his teaching;
KJV: or he that teacheth, on
INT: or he that teaches in the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page