δίδαξον
Englishman's Concordance
δίδαξον (didaxon) — 1 Occurrence

Luke 11:1 V-AMA-2S
GRK: αὐτόν Κύριε δίδαξον ἡμᾶς προσεύχεσθαι
NAS: to Him, Lord, teach us to pray
KJV: him, Lord, teach us to pray,
INT: him Lord teach us to pray

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page