διδάσκειν
Englishman's Concordance
διδάσκειν (didaskein) — 13 Occurrences

Matthew 11:1 V-PNA
GRK: ἐκεῖθεν τοῦ διδάσκειν καὶ κηρύσσειν
NAS: from there to teach and preach
KJV: thence to teach and
INT: from there to teach and to preach

Mark 4:1 V-PNA
GRK: πάλιν ἤρξατο διδάσκειν παρὰ τὴν
NAS: He began to teach again by the sea.
KJV: again to teach by
INT: again he began to teach beside the

Mark 6:2 V-PNA
GRK: σαββάτου ἤρξατο διδάσκειν ἐν τῇ
NAS: He began to teach in the synagogue;
KJV: he began to teach in
INT: [the] Sabbath he began to teach in the

Mark 6:34 V-PNA
GRK: καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς πολλά
NAS: and He began to teach them many things.
KJV: he began to teach them
INT: And he began to teach them many things

Mark 8:31 V-PNA
GRK: Καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς ὅτι
NAS: And He began to teach them that the Son
KJV: And he began to teach them, that
INT: And he began to teach them that

Luke 6:6 V-PNA
GRK: συναγωγὴν καὶ διδάσκειν καὶ ἦν
NAS: the synagogue and was teaching; and there was a man
KJV: the synagogue and taught: and there
INT: synagogue and taught and there was

John 7:35 V-PNA
GRK: πορεύεσθαι καὶ διδάσκειν τοὺς Ἕλληνας
NAS: among the Greeks, and teach the Greeks,
KJV: and teach the Gentiles?
INT: to go and teach the Greeks

Acts 1:1 V-PNA
GRK: τε καὶ διδάσκειν
NAS: began to do and teach,
KJV: to do and teach,
INT: both and to teach

Acts 4:2 V-PNA
GRK: διὰ τὸ διδάσκειν αὐτοὺς τὸν
NAS: because they were teaching the people
KJV: that they taught the people, and
INT: because are teaching they the

Acts 4:18 V-PNA
GRK: φθέγγεσθαι μηδὲ διδάσκειν ἐπὶ τῷ
NAS: or teach at all
KJV: at all nor teach in the name
INT: them to speak nor to teach in the

Acts 5:28 V-PNA
GRK: ὑμῖν μὴ διδάσκειν ἐπὶ τῷ
NAS: you strict orders not to continue teaching in this
KJV: that ye should not teach in this
INT: you not to teach in the

1 Timothy 2:12 V-PNA
GRK: διδάσκειν δὲ γυναικὶ
NAS: a woman to teach or
KJV: a woman to teach, nor
INT: to teach however, a woman

Hebrews 5:12 V-PNA
GRK: ἔχετε τοῦ διδάσκειν ὑμᾶς τινὰ
NAS: for someone to teach you the elementary
KJV: ye have need that one teach you again
INT: you have this of [one] to teach you what [are]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page