διδασκαλίας
Englishman's Concordance
διδασκαλίας (didaskalias) — 6 Occurrences

Matthew 15:9 N-AFP
GRK: με διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων
NAS: ME, TEACHING AS DOCTRINES THE PRECEPTS
KJV: teaching [for] doctrines the commandments
INT: me teaching [as] teachings [the] precepts of men

Mark 7:7 N-AFP
GRK: με διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων
NAS: ME, TEACHING AS DOCTRINES THE PRECEPTS
KJV: teaching [for] doctrines the commandments
INT: me teaching [as] teachings precepts of men

Ephesians 4:14 N-GFS
GRK: ἀνέμῳ τῆς διδασκαλίας ἐν τῇ
NAS: wind of doctrine, by the trickery
KJV: every wind of doctrine, by the sleight
INT: wind of teaching in the

Colossians 2:22 N-AFP
GRK: ἐντάλματα καὶ διδασκαλίας τῶν ἀνθρώπων
NAS: with the commandments and teachings of men?
KJV: the commandments and doctrines of men?
INT: precepts and teachings of men

1 Timothy 4:6 N-GFS
GRK: τῆς καλῆς διδασκαλίας ᾗ παρηκολούθηκας
NAS: and of the sound doctrine which
KJV: of good doctrine, whereunto
INT: of the good teaching which you have closely followed

2 Timothy 4:3 N-GFS
GRK: τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται
NAS: sound doctrine; but [wanting] to have their ears
KJV: endure sound doctrine; but after
INT: sound teaching not they will endure

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page