ἐδιδάχθησαν
Englishman's Concordance
ἐδιδάχθησαν (edidachthēsan) — 1 Occurrence

Matthew 28:15 V-AIP-3P
GRK: ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν Καὶ διεφημίσθη
NAS: and did as they had been instructed; and this
KJV: and did as they were taught: and this
INT: they did as they were taught And is spread abroad

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page