διδαχῇ
Englishman's Concordance
διδαχῇ (didachē) — 16 Occurrences

Matthew 7:28 N-DFS
GRK: ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ
NAS: were amazed at His teaching;
KJV: at his doctrine:
INT: at the teaching of him

Matthew 22:33 N-DFS
GRK: ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ
NAS: [this], they were astonished at His teaching.
KJV: at his doctrine.
INT: at the teaching of him

Mark 1:22 N-DFS
GRK: ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ ἦν
NAS: They were amazed at His teaching; for He was teaching
KJV: at his doctrine: for he taught
INT: at the teaching of him he was

Mark 1:27 N-NFS
GRK: ἐστιν τοῦτο διδαχὴ καινή κατ'
NAS: A new teaching with authority!
KJV: what new doctrine [is] this? for
INT: is this teaching new With

Mark 4:2 N-DFS
GRK: ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ
NAS: and was saying to them in His teaching,
KJV: in his doctrine,
INT: in the teaching of him

Mark 11:18 N-DFS
GRK: ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ
NAS: crowd was astonished at His teaching.
KJV: at his doctrine.
INT: at the teaching of him

Mark 12:38 N-DFS
GRK: ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ ἔλεγεν
NAS: In His teaching He was saying: Beware
KJV: in his doctrine, Beware of
INT: in the teaching of him he said

Luke 4:32 N-DFS
GRK: ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ ὅτι
NAS: and they were amazed at His teaching, for His message
KJV: at his doctrine: for his
INT: at the teaching of him for

John 7:16 N-NFS
GRK: Ἡ ἐμὴ διδαχὴ οὐκ ἔστιν
NAS: them and said, My teaching is not Mine,
KJV: said, My doctrine is not
INT: my teaching not is

Acts 2:42 N-DFS
GRK: προσκαρτεροῦντες τῇ διδαχῇ τῶν ἀποστόλων
NAS: to the apostles' teaching and to fellowship,
KJV: in the apostles' doctrine and
INT: steadfastly continuing in the teaching of the apostles

Acts 13:12 N-DFS
GRK: ἐπὶ τῇ διδαχῇ τοῦ κυρίου
NAS: being amazed at the teaching of the Lord.
KJV: at the doctrine of the Lord.
INT: at the teaching of the Lord

Acts 17:19 N-NFS
GRK: σοῦ λαλουμένη διδαχή
NAS: new teaching is which you are proclaiming?
KJV: this new doctrine, whereof thou
INT: you is spoken teaching

1 Corinthians 14:6 N-DFS
GRK: ἢ ἐν διδαχῇ
NAS: of prophecy or of teaching?
KJV: or by doctrine?
INT: or in teaching

2 Timothy 4:2 N-DFS
GRK: μακροθυμίᾳ καὶ διδαχῇ
NAS: with great patience and instruction.
KJV: longsuffering and doctrine.
INT: patience and teaching

2 John 1:9 N-DFS
GRK: ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ χριστοῦ
NAS: and does not abide in the teaching of Christ,
KJV: not in the doctrine of Christ, hath
INT: in the teaching of Christ

2 John 1:9 N-DFS
GRK: ἐν τῇ διδαχῇ οὗτος καὶ
NAS: the one who abides in the teaching, he has
KJV: in the doctrine of Christ,
INT: in the teaching this [one] both

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page