Δίδυμος
Englishman's Concordance
Δίδυμος (Didymos) — 3 Occurrences

John 11:16 N-NMS
GRK: ὁ λεγόμενος Δίδυμος τοῖς συμμαθηταῖς
NAS: who is called Didymus, said
KJV: is called Didymus, unto his fellowdisciples,
INT: called Didymus to the fellow disciples

John 20:24 N-NMS
GRK: ὁ λεγόμενος Δίδυμος οὐκ ἦν
NAS: called Didymus, was not with them when
KJV: the twelve, called Didymus, was not
INT: the [one] called Didymus not was

John 21:2 N-NMS
GRK: ὁ λεγόμενος Δίδυμος καὶ Ναθαναὴλ
NAS: called Didymus, and Nathanael
KJV: Thomas called Didymus, and Nathanael
INT: called Didymus and Nathanael

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page