5119. τότε (tote)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5119. τότε (tote) — 161 Occurrences

Matthew 2:7 Adv
GRK: Τότε Ἡρῴδης λάθρᾳ
NAS: Then Herod secretly
KJV: Then Herod, when he had privily
INT: Then Herod secretly

Matthew 2:16 Adv
GRK: Τότε Ἡρῴδης ἰδὼν
NAS: Then when Herod saw
KJV: Then Herod, when he saw
INT: Then Herod having seen

Matthew 2:17 Adv
GRK: Τότε ἐπληρώθη τὸ
NAS: Then what had been spoken
KJV: Then was fulfilled that which
INT: Then was fulfilled that

Matthew 3:5 Adv
GRK: Τότε ἐξεπορεύετο πρὸς
NAS: Then Jerusalem was going
KJV: Then went out to
INT: Then went out to

Matthew 3:13 Adv
GRK: Τότε παραγίνεται ὁ
NAS: Then Jesus arrived
KJV: Then cometh Jesus
INT: Then comes

Matthew 3:15 Adv
GRK: πᾶσαν δικαιοσύνην τότε ἀφίησιν αὐτόν
NAS: righteousness. Then he permitted
KJV: righteousness. Then he suffered
INT: all righteousness Then he permits him

Matthew 4:1 Adv
GRK: Τότε ὁ Ἰησοῦς
NAS: Then Jesus was led
KJV: Then was Jesus led up
INT: Then Jesus

Matthew 4:5 Adv
GRK: Τότε παραλαμβάνει αὐτὸν
NAS: Then the devil took
KJV: Then the devil taketh
INT: then takes him

Matthew 4:10 Adv
GRK: τότε λέγει αὐτῷ
NAS: Then Jesus said
KJV: Then saith Jesus
INT: Then says to him

Matthew 4:11 Adv
GRK: Τότε ἀφίησιν αὐτὸν
NAS: Then the devil left
KJV: Then the devil leaveth
INT: Then leaves him

Matthew 4:17 Adv
GRK: ΑΠΟ ΤΟΤΕ ἤρξατο ὁ
NAS: From that time Jesus began
KJV: From that time Jesus began
INT: From that time began

Matthew 5:24 Adv
GRK: σου καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε
NAS: to your brother, and then come
KJV: brother, and then come and offer
INT: of you and then having come offer

Matthew 7:5 Adv
GRK: δοκόν καὶ τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν
NAS: out of your own eye, and then you will see clearly
KJV: and then shalt thou see clearly
INT: beam and then you will see clearly to cast out

Matthew 7:23 Adv
GRK: καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς
NAS: And then I will declare
KJV: And then will I profess unto them,
INT: And then I will declare to them

Matthew 8:26 Adv
GRK: ἐστε ὀλιγόπιστοι τότε ἐγερθεὶς ἐπετίμησεν
NAS: you men of little faith? Then He got
KJV: O ye of little faith? Then he arose,
INT: are you O [you] of little faith Then having arisen he rebuked

Matthew 9:6 Adv
GRK: ἀφιέναι ἁμαρτίας τότε λέγει τῷ
NAS: sins-- then He said
KJV: sins, (then saith he
INT: to forgive sins then he says to the

Matthew 9:14 Adv
GRK: Τότε προσέρχονται αὐτῷ
NAS: Then the disciples of John
KJV: Then came to him
INT: Then come to him

Matthew 9:15 Adv
GRK: νυμφίος καὶ τότε νηστεύσουσιν
NAS: is taken away from them, and then they will fast.
KJV: them, and then shall they fast.
INT: bridegroom and then they will fast

Matthew 9:29 Adv
GRK: τότε ἥψατο τῶν
NAS: Then He touched their eyes,
KJV: Then touched he their
INT: Then he touched the

Matthew 9:37 Adv
GRK: τότε λέγει τοῖς
NAS: Then He said to His disciples,
KJV: Then saith he unto his
INT: Then he says to the

Matthew 11:20 Adv
GRK: Τότε ἤρξατο ὀνειδίζειν
NAS: Then He began to denounce
KJV: Then began he to upbraid
INT: Then he began to insult

Matthew 12:13 Adv
GRK: Τότε λέγει τῷ
NAS: Then He said to the man,
KJV: Then saith he to the man,
INT: Then he says to

Matthew 12:22 Adv
GRK: Τότε προσηνέχθη αὐτῷ
NAS: Then a demon-possessed
KJV: Then was brought unto him
INT: Then was brought to him

Matthew 12:29 Adv
GRK: ἰσχυρόν καὶ τότε τὴν οἰκίαν
NAS: the strong [man]? And then he will plunder
KJV: and then he will spoil
INT: strong [man] and then the house

Matthew 12:38 Adv
GRK: Τότε ἀπεκρίθησαν αὐτῷ
NAS: Then some of the scribes
KJV: Then certain of the scribes
INT: Then answered to him

Matthew 12:44 Adv
GRK: τότε λέγει Εἰς
NAS: Then it says, 'I will return
KJV: Then he saith, I will return
INT: Then it says to

Matthew 12:45 Adv
GRK: τότε πορεύεται καὶ
NAS: Then it goes and takes along
KJV: Then goeth he, and
INT: Then it goes and

Matthew 13:26 Adv
GRK: καρπὸν ἐποίησεν τότε ἐφάνη καὶ
NAS: grain, then the tares
KJV: fruit, then appeared
INT: fruit produced then appeared also

Matthew 13:36 Adv
GRK: Τότε ἀφεὶς τοὺς
NAS: Then He left the crowds
KJV: Then Jesus sent
INT: Then having dismissed the

Matthew 13:43 Adv
GRK: Τότε οἱ δίκαιοι
NAS: Then THE RIGHTEOUS WILL SHINE FORTH
KJV: Then shall the righteous shine forth
INT: Then the righeous

Matthew 15:1 Adv
GRK: Τότε προσέρχονται τῷ
NAS: Then some Pharisees and scribes
KJV: Then came to Jesus
INT: Then come

Matthew 15:12 Adv
GRK: Τότε προσελθόντες οἱ
NAS: Then the disciples came
KJV: Then came his
INT: Then having come to [him] this

Matthew 15:28 Adv
GRK: τότε ἀποκριθεὶς ὁ
NAS: Then Jesus said
KJV: Then Jesus answered
INT: Then having answered

Matthew 16:12 Adv
GRK: τότε συνῆκαν ὅτι
NAS: Then they understood
KJV: Then understood they how that
INT: Then they understood that

Matthew 16:20 Adv
GRK: Τότε διεστείλατο τοῖς
NAS: Then He warned the disciples
KJV: Then charged he his
INT: Then instructed he the

Matthew 16:21 Adv
GRK: ΑΠΟ ΤΟΤΕ ἤρξατο ὁ
NAS: From that time Jesus began
KJV: From that time forth began Jesus
INT: From that time began

Matthew 16:24 Adv
GRK: Τότε ὁ Ἰησοῦς
NAS: Then Jesus said
KJV: Then said Jesus
INT: Then Jesus

Matthew 16:27 Adv
GRK: αὐτοῦ καὶ τότε ἀποδώσει ἑκάστῳ
NAS: with His angels, and WILL THEN REPAY
KJV: and then he shall reward
INT: of him and then he will give to each

Matthew 17:13 Adv
GRK: τότε συνῆκαν οἱ
NAS: Then the disciples understood
KJV: Then the disciples understood
INT: Then understood the

Matthew 17:19 Adv
GRK: Τότε προσελθόντες οἱ
NAS: Then the disciples came
KJV: Then came the disciples
INT: Then having come the

Matthew 18:21 Adv
GRK: Τότε προσελθὼν ὁ
NAS: Then Peter came
KJV: Then came Peter
INT: Then having come

Matthew 18:32 Adv
GRK: τότε προσκαλεσάμενος αὐτὸν
NAS: Then summoning him, his lord
KJV: Then his lord,
INT: Then having called to [him] him

Matthew 19:13 Adv
GRK: Τότε προσηνέχθησαν αὐτῷ
NAS: Then [some] children were brought
KJV: Then were there brought unto him
INT: Then were brought to him

Matthew 19:27 Adv
GRK: Τότε ἀποκριθεὶς ὁ
NAS: Then Peter said
KJV: Then answered Peter
INT: Then having answered

Matthew 20:20 Adv
GRK: Τότε προσῆλθεν αὐτῷ
NAS: Then the mother of the sons
KJV: Then came to him
INT: Then came to him

Matthew 21:1 Adv
GRK: τῶν Ἐλαιῶν τότε Ἰησοῦς ἀπέστειλεν
NAS: of Olives, then Jesus
KJV: the mount of Olives, then sent Jesus
INT: of Olives then Jesus sent

Matthew 22:8 Adv
GRK: τότε λέγει τοῖς
NAS: Then he said to his slaves,
KJV: Then saith he to his
INT: Then he says to

Matthew 22:13 Adv
GRK: τότε ὁ βασιλεὺς
NAS: Then the king said
KJV: Then said the king
INT: Then the king

Matthew 22:15 Adv
GRK: Τότε πορευθέντες οἱ
NAS: Then the Pharisees went
KJV: Then went the Pharisees,
INT: Then having gone the

Matthew 22:21 Adv
GRK: αὐτῷ Καίσαρος τότε λέγει αὐτοῖς
NAS: to Him, Caesar's. Then He said
KJV: Caesar's. Then saith he
INT: to him Ceasar's Then he says to them

Matthew 23:1 Adv
GRK: Τότε ὁ Ἰησοῦς
NAS: Then Jesus spoke
KJV: Then spake Jesus
INT: Then Jesus

Matthew 24:9 Adv
GRK: τότε παραδώσουσιν ὑμᾶς
NAS: Then they will deliver
KJV: Then shall they deliver you
INT: Then will they deliver you

Matthew 24:10 Adv
GRK: καὶ τότε σκανδαλισθήσονται πολλοὶ
NAS: At that time many will fall away
KJV: And then shall many be offended,
INT: And then will fall away many

Matthew 24:14 Adv
GRK: ἔθνεσιν καὶ τότε ἥξει τὸ
NAS: the nations, and then the end
KJV: nations; and then shall the end come.
INT: nations and then will come the

Matthew 24:16 Adv
GRK: τότε οἱ ἐν
NAS: then those who
KJV: Then let them which be in Judaea
INT: then those in

Matthew 24:21 Adv
GRK: ἔσται γὰρ τότε θλίψις μεγάλη
NAS: For then there will be a great
KJV: For then shall be great
INT: there will be indeed then tribulation great

Matthew 24:23 Adv
GRK: Τότε ἐάν τις
NAS: Then if anyone
KJV: Then if any man
INT: Then if anyone

Matthew 24:30 Adv
GRK: καὶ τότε φανήσεται τὸ
NAS: And then the sign of the Son
KJV: And then shall appear the sign
INT: And then will appear the

Matthew 24:30 Adv
GRK: οὐρανῷ καὶ τότε κόψονται πᾶσαι
NAS: in the sky, and then all
KJV: heaven: and then shall all
INT: heaven and then will mourn all

Matthew 24:40 Adv
GRK: τότε ἔσονται δύο
NAS: Then there will be two men
KJV: Then shall two
INT: Then will be two

Matthew 25:1 Adv
GRK: Τότε ὁμοιωθήσεται ἡ
NAS: Then the kingdom of heaven
KJV: Then shall the kingdom of heaven
INT: Then will be made like the

Matthew 25:7 Adv
GRK: τότε ἠγέρθησαν πᾶσαι
NAS: Then all those
KJV: Then all those
INT: Then arose all

Matthew 25:31 Adv
GRK: μετ' αὐτοῦ τότε καθίσει ἐπὶ
NAS: the angels with Him, then He will sit
KJV: with him, then shall he sit upon
INT: with him then he will sit upon [the]

Matthew 25:34 Adv
GRK: τότε ἐρεῖ ὁ
NAS: Then the King will say
KJV: Then shall the King say
INT: Then will say the

Matthew 25:37 Adv
GRK: τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ
NAS: Then the righteous will answer
KJV: Then shall the righteous answer
INT: Then will answer him

Matthew 25:41 Adv
GRK: τότε ἐρεῖ καὶ
NAS: Then He will also say
KJV: Then shall he say also
INT: Then will he say also

Matthew 25:44 Adv
GRK: τότε ἀποκριθήσονται καὶ
NAS: Then they themselves also
KJV: Then shall they also
INT: Then will answer also

Matthew 25:45 Adv
GRK: τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς
NAS: Then He will answer them, 'Truly
KJV: Then shall he answer them,
INT: Then will he answer them

Matthew 26:3 Adv
GRK: Τότε συνήχθησαν οἱ
NAS: Then the chief priests
KJV: Then assembled together
INT: Then were gathered together the

Matthew 26:14 Adv
GRK: Τότε πορευθεὶς εἷς
NAS: Then one of the twelve,
KJV: Then one of the twelve,
INT: Then having gone one

Matthew 26:16 Adv
GRK: καὶ ἀπὸ τότε ἐζήτει εὐκαιρίαν
NAS: From then on he [began] looking
KJV: from that time he sought
INT: And from that time he sought an opportunity

Matthew 26:31 Adv
GRK: Τότε λέγει αὐτοῖς
NAS: Then Jesus said
KJV: Then saith Jesus
INT: Then says to them

Matthew 26:36 Adv
GRK: Τότε ἔρχεται μετ'
NAS: Then Jesus came
KJV: Then cometh Jesus
INT: Then comes with

Matthew 26:38 Adv
GRK: τότε λέγει αὐτοῖς
NAS: Then He said to them, My soul
KJV: Then saith he unto them,
INT: Then he says to them

Matthew 26:45 Adv
GRK: τότε ἔρχεται πρὸς
NAS: Then He came to the disciples
KJV: Then cometh he to
INT: Then he comes to

Matthew 26:50 Adv
GRK: ὃ πάρει τότε προσελθόντες ἐπέβαλον
NAS: you have come for. Then they came
KJV: art thou come? Then came they,
INT: what [purpose] are you come Then having come to [him] they laid

Matthew 26:52 Adv
GRK: τότε λέγει αὐτῷ
NAS: Then Jesus said
KJV: Then said Jesus
INT: Then says to him

Matthew 26:56 Adv
GRK: τῶν προφητῶν Τότε οἱ μαθηταὶ
NAS: of the prophets. Then all
KJV: might be fulfilled. Then all
INT: of the prophets Then the disciples

Matthew 26:65 Adv
GRK: τότε ὁ ἀρχιερεὺς
NAS: Then the high priest tore
KJV: Then the high priest rent
INT: Then the high priest

Matthew 26:67 Adv
GRK: Τότε ἐνέπτυσαν εἰς
NAS: Then they spat in His face
KJV: Then did they spit in
INT: Then they spat in

Matthew 26:74 Adv
GRK: τότε ἤρξατο καταθεματίζειν
NAS: Then he began to curse
KJV: Then began he to curse
INT: Then he began to curse

Matthew 27:3 Adv
GRK: Τότε ἰδὼν Ἰούδας
NAS: Then when Judas, who had betrayed
KJV: Then Judas, which
INT: Then having seen Judas

Matthew 27:9 Adv
GRK: Τότε ἐπληρώθη τὸ
NAS: Then that which was spoken through
KJV: Then was fulfilled that which
INT: Then was fulfilled that

Matthew 27:13 Adv
GRK: τότε λέγει αὐτῷ
NAS: Then Pilate said
KJV: Then said Pilate
INT: Then says to him

Matthew 27:16 Adv
GRK: εἶχον δὲ τότε δέσμιον ἐπίσημον
NAS: At that time they were holding
KJV: And they had then a notable prisoner,
INT: they had moreover then a prisoner notable

Matthew 27:26 Adv
GRK: τότε ἀπέλυσεν αὐτοῖς
NAS: Then he released Barabbas
KJV: Then released he Barabbas
INT: Then he released to them

Matthew 27:27 Adv
GRK: Τότε οἱ στρατιῶται
NAS: Then the soldiers of the governor
KJV: Then the soldiers of the governor
INT: Then the soldiers

Matthew 27:38 Adv
GRK: Τότε σταυροῦνται σὺν
NAS: At that time two robbers
KJV: Then were there two thieves
INT: Then are crucified with

Matthew 27:58 Adv
GRK: τοῦ Ἰησοῦ τότε ὁ Πιλᾶτος
NAS: of Jesus. Then Pilate
KJV: of Jesus. Then Pilate
INT: of Jesus Then Pilate

Matthew 28:10 Adv
GRK: τότε λέγει αὐταῖς
NAS: Then Jesus said
KJV: Then said Jesus
INT: Then says to them

Mark 2:20 Adv
GRK: νυμφίος καὶ τότε νηστεύσουσιν ἐν
NAS: is taken away from them, and then they will fast
KJV: them, and then shall they fast in
INT: bridegroom and then they will fast in

Mark 3:27 Adv
GRK: δήσῃ καὶ τότε τὴν οἰκίαν
NAS: the strong man, and then he will plunder
KJV: and then he will spoil
INT: he binds and then the house

Mark 13:14 Adv
GRK: ἀναγινώσκων νοείτω τότε οἱ ἐν
NAS: understand), then those
KJV: understand,) then let them
INT: reads let him understand then those in

Mark 13:21 Adv
GRK: Καὶ τότε ἐάν τις
NAS: And then if anyone
KJV: And then if any man
INT: And then if anyone

Mark 13:26 Adv
GRK: καὶ τότε ὄψονται τὸν
NAS: Then they will see THE SON
KJV: And then shall they see the Son
INT: and then will they see the

Mark 13:27 Adv
GRK: καὶ τότε ἀποστελεῖ τοὺς
NAS: And then He will send forth
KJV: And then shall he send his
INT: and then he will send the

Luke 5:35 Adv
GRK: ὁ νυμφίος τότε νηστεύσουσιν ἐν
NAS: is taken away from them, then they will fast
KJV: from them, and then shall they fast in
INT: the bridegroom then they will fast in

Luke 6:42 Adv
GRK: σοῦ καὶ τότε διαβλέψεις τὸ
NAS: out of your own eye, and then you will see clearly
KJV: and then shalt thou see clearly
INT: of you and then you will see clearly the

Luke 11:24 Adv
GRK: μὴ εὑρίσκον τότε λέγει Ὑποστρέψω
INT: not finding [any] then it says I will return

Luke 11:26 Adv
GRK: τότε πορεύεται καὶ
NAS: Then it goes and takes
KJV: Then goeth he, and
INT: Then it goes and

Luke 13:26 Adv
GRK: τότε ἄρξεσθε λέγειν
NAS: Then you will begin to say,
KJV: Then shall ye begin to say,
INT: Then will you begin to say

Luke 14:9 Adv
GRK: τόπον καὶ τότε ἄρξῃ μετὰ
NAS: to this man,' and then in disgrace
INT: place and then you begin with

Luke 14:10 Adv
GRK: προσανάβηθι ἀνώτερον τότε ἔσται σοι
NAS: up higher; then you will have honor
KJV: go up higher: then shalt thou have
INT: come up higher Then will be to you

Luke 14:21 Adv
GRK: αὐτοῦ ταῦτα τότε ὀργισθεὶς ὁ
NAS: to his master. Then the head of the household
KJV: these things. Then the master of the house
INT: of him these things Then having been angry the

Luke 16:16 Adv
GRK: Ἰωάννου ἀπὸ τότε ἡ βασιλεία
NAS: since that time the gospel
KJV: since that time the kingdom
INT: John from that time the kingdom

Luke 21:10 Adv
GRK: Τότε ἔλεγεν αὐτοῖς
NAS: Then He continued by saying
KJV: Then said he unto them,
INT: Then he was saying to them

Luke 21:20 Adv
GRK: στρατοπέδων Ἰερουσαλήμ τότε γνῶτε ὅτι
NAS: by armies, then recognize
KJV: with armies, then know that
INT: armies Jerusalem then know that

Luke 21:21 Adv
GRK: τότε οἱ ἐν
NAS: Then those who
KJV: Then let them which are in
INT: Then those in

Luke 21:27 Adv
GRK: καὶ τότε ὄψονται τὸν
NAS: Then they will see THE SON
KJV: And then shall they see the Son
INT: And then will they see the

Luke 23:30 Adv
GRK: τότε ἄρξονται λέγειν
NAS: Then they will begin TO SAY
KJV: Then shall they begin to say
INT: Then will they begin to say

Luke 24:45 Adv
GRK: τότε διήνοιξεν αὐτῶν
NAS: Then He opened their minds
KJV: Then opened he their
INT: Then he opened their

John 7:10 Adv
GRK: τὴν ἑορτήν τότε καὶ αὐτὸς
NAS: up to the feast, then He Himself
KJV: brethren were gone up, then went he
INT: the feast then also he

John 8:28 Adv
GRK: τοῦ ἀνθρώπου τότε γνώσεσθε ὅτι
NAS: of Man, then you will know
KJV: Then said Jesus
INT: of man then you will know that

John 10:22 Adv
GRK: Ἐγένετο τότε τὰ ἐνκαίνια
NAS: At that time the Feast of the Dedication
INT: took place at the time the feast of dedication

John 11:6 Adv
GRK: ὅτι ἀσθενεῖ τότε μὲν ἔμεινεν
NAS: that he was sick, He then stayed
KJV: two days still in the same place
INT: that he is sick then indeed he remained

John 11:14 Adv
GRK: τότε οὖν εἶπεν
KJV: Then said Jesus
INT: Then therefore said

John 12:16 Adv
GRK: ἐδοξάσθη Ἰησοῦς τότε ἐμνήσθησαν ὅτι
NAS: was glorified, then they remembered
KJV: was glorified, then remembered they
INT: was glorified Jesus then they remembered that

John 13:27 Adv
GRK: τὸ ψωμίον τότε εἰσῆλθεν εἰς
NAS: Satan then entered
INT: the morsel then entered into

John 19:1 Adv
GRK: Τότε οὖν ἔλαβεν
KJV: Then Pilate therefore
INT: Then therefore took

John 19:16 Adv
GRK: τότε οὖν παρέδωκεν
NAS: So he then handed
KJV: Then delivered he him
INT: Then therefore he delivered

John 20:8 Adv
GRK: τότε οὖν εἰσῆλθεν
NAS: come to the tomb then also entered,
KJV: Then went in also
INT: Then therefore entered

Acts 1:12 Adv
GRK: Τότε ὑπέστρεψαν εἰς
NAS: Then they returned to Jerusalem
KJV: Then returned they unto
INT: Then they returned to

Acts 4:8 Adv
GRK: τότε Πέτρος πλησθεὶς
NAS: Then Peter, filled
KJV: Then Peter, filled
INT: Then Peter having been filled

Acts 5:26 Adv
GRK: τότε ἀπελθὼν ὁ
NAS: Then the captain went along
KJV: Then went the captain
INT: Then having gone the

Acts 6:11 Adv
GRK: τότε ὑπέβαλον ἄνδρας
NAS: Then they secretly induced men
KJV: Then they suborned men,
INT: Then they suborned men

Acts 7:4 Adv
GRK: τότε ἐξελθὼν ἐκ
NAS: Then he left the land
KJV: Then came he out of
INT: Then having gone out from

Acts 8:17 Adv
GRK: τότε ἐπετίθεσαν τὰς
NAS: Then they [began] laying their hands
KJV: Then laid they [their] hands
INT: Then they laid the

Acts 10:46 Adv
GRK: τὸν θεόν τότε ἀπεκρίθη Πέτρος
NAS: and exalting God. Then Peter answered,
KJV: magnify God. Then answered Peter,
INT: God Then answered Peter

Acts 10:48 Adv
GRK: Χριστοῦ βαπτισθῆναι τότε ἠρώτησαν αὐτὸν
NAS: Christ. Then they asked
KJV: of the Lord. Then prayed they
INT: Christ to be baptized Then they begged him

Acts 13:3 Adv
GRK: τότε νηστεύσαντες καὶ
NAS: Then, when they had fasted and prayed
KJV: And when they had fasted and
INT: Then having fasted and

Acts 13:12 Adv
GRK: τότε ἰδὼν ὁ
NAS: Then the proconsul believed
KJV: Then the deputy, when he saw
INT: Then having seen the

Acts 15:22 Adv
GRK: Τότε ἔδοξε τοῖς
NAS: Then it seemed good to the apostles
KJV: Then pleased it the apostles
INT: Then it seemed good to the

Acts 17:14 Adv
GRK: εὐθέως δὲ τότε τὸν Παῦλον
NAS: Then immediately the brethren
KJV: And then immediately the brethren
INT: immediately moreover then Paul

Acts 21:13 Adv
GRK: τότε ἀπεκρίθη ὁ
NAS: Then Paul answered,
INT: then answered

Acts 21:26 Adv
GRK: τότε ὁ Παῦλος
NAS: Then Paul took
KJV: Then Paul took
INT: Then Paul

Acts 21:33 Adv
GRK: τότε ἐγγίσας ὁ
NAS: Then the commander came
KJV: Then the chief captain came near,
INT: Then having drawn near the

Acts 23:3 Adv
GRK: τότε ὁ Παῦλος
NAS: Then Paul said
KJV: Then said Paul
INT: Then Paul

Acts 25:12 Adv
GRK: τότε ὁ Φῆστος
NAS: Then when Festus had conferred
KJV: Then Festus, when he had conferred
INT: Then Festus

Acts 26:1 Adv
GRK: σεαυτοῦ λέγειν τότε ὁ Παῦλος
NAS: for yourself. Then Paul
KJV: for thyself. Then Paul stretched forth
INT: yourself to speak Then Paul

Acts 27:21 Adv
GRK: ἀσιτίας ὑπαρχούσης τότε σταθεὶς ὁ
NAS: time without food, then Paul
INT: abstinence [from food] there being then having stood up

Acts 27:32 Adv
GRK: τότε ἀπέκοψαν οἱ
NAS: Then the soldiers cut away
KJV: Then the soldiers cut off
INT: Then cut away the

Acts 28:1 Adv
GRK: Καὶ διασωθέντες τότε ἐπέγνωμεν ὅτι
NAS: When they had been brought safely through, then we found
KJV: when they were escaped, then they knew
INT: And having been saved then we found out that

Romans 6:21 Adv
GRK: καρπὸν εἴχετε τότε ἐφ' οἷς
NAS: benefit were you then deriving
KJV: had ye then in
INT: fruit had you then in the [things] of which

1 Corinthians 4:5 Adv
GRK: καρδιῶν καὶ τότε ὁ ἔπαινος
NAS: of [men's] hearts; and then each man's
KJV: and then shall every man
INT: hearts and then the praise

1 Corinthians 13:12 Adv
GRK: ἐν αἰνίγματι τότε δὲ πρόσωπον
NAS: dimly, but then face
KJV: darkly; but then face to
INT: in obscurity then moreover face

1 Corinthians 13:12 Adv
GRK: ἐκ μέρους τότε δὲ ἐπιγνώσομαι
NAS: in part, but then I will know
KJV: part; but then shall I know even as
INT: in part then moreover I will know

1 Corinthians 15:28 Adv
GRK: τὰ πάντα τότε καὶ αὐτὸς
NAS: are subjected to Him, then the Son
KJV: unto him, then shall
INT: all things then also himself

1 Corinthians 15:54 Adv
GRK: ἐνδύσηται ἀθανασίαν τότε γενήσεται ὁ
NAS: on immortality, then will come
KJV: immortality, then shall be brought to pass
INT: put on immortality then will come to pass the

1 Corinthians 16:2 Adv
GRK: ὅταν ἔλθω τότε λογεῖαι γίνωνται
INT: when I might come then collections there should be

2 Corinthians 12:10 Adv
GRK: γὰρ ἀσθενῶ τότε δυνατός εἰμι
NAS: for when I am weak, then I am strong.
KJV: when I am weak, then am I strong.
INT: indeed I might be weak then strong I am

Galatians 4:8 Adv
GRK: Ἀλλὰ τότε μὲν οὐκ
NAS: However at that time, when you did not know
KJV: Howbeit then, when ye knew not
INT: But then indeed not

Galatians 4:29 Adv
GRK: ἀλλ' ὥσπερ τότε ὁ κατὰ
NAS: But as at that time he who was born
KJV: But as then he that was born after
INT: But as then the [one] according to

Galatians 6:4 Adv
GRK: ἕκαστος καὶ τότε εἰς ἑαυτὸν
NAS: work, and then he will have
KJV: work, and then shall he have rejoicing
INT: each and then as to himself

Colossians 3:4 Adv
GRK: ζωὴ ὑμῶν τότε καὶ ὑμεῖς
NAS: is revealed, then you also
KJV: life, shall appear, then shall ye
INT: life of you then also you

1 Thessalonians 5:3 Adv
GRK: καὶ ἀσφάλεια τότε αἰφνίδιος αὐτοῖς
NAS: and safety! then destruction
KJV: and safety; then sudden destruction
INT: and security then suddenly upon them

2 Thessalonians 2:8 Adv
GRK: καὶ τότε ἀποκαλυφθήσεται ὁ
NAS: Then that lawless one will be revealed
KJV: And then shall that Wicked
INT: and then will be revealed the

Hebrews 9:17 Adv
GRK: ἐπεὶ μὴ τότε ἰσχύει ὅτε
INT: since not then it is of force when

Hebrews 10:7 Adv
GRK: τότε εἶπον Ἰδοὺ
NAS: THEN I SAID, 'BEHOLD,
KJV: Then said I, Lo,
INT: Then I said Behold

Hebrews 10:9 Adv
GRK: τότε εἴρηκεν Ἰδοὺ
NAS: then He said, BEHOLD,
KJV: Then said he, Lo,
INT: then he said Behold

Hebrews 12:26 Adv
GRK: γῆν ἐσάλευσεν τότε νῦν δὲ
NAS: the earth then, but now
KJV: Whose voice then shook the earth:
INT: earth shook then now moreover

2 Peter 3:6 Adv
GRK: ὧν ὁ τότε κόσμος ὕδατι
NAS: the world at that time was destroyed,
KJV: the world that then was, being overflowed
INT: which [waters] the then world with water

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page