Hebrews 9
Interlinear Bible
The Earthly Tabernacle
1   2192 [e]
1   Eiche
1   Εἶχε
1   Had
1   V-IIA-3S
3303 [e]
men
μὲν
indeed
Conj
3767 [e]
oun
οὖν
therefore
Conj
2532 [e]
kai
καὶ
also
Conj
3588 [e]


the
Art-NFS
4413 [e]
prōtē
πρώτη  ,
first
Adj-NFS
1345 [e]
dikaiōmata
δικαιώματα
regulations
N-ANP
2999 [e]
latreias
λατρείας
of worship
N-GFS
3588 [e]
to
τό
 - 
Art-ANS
5037 [e]
te
τε
and
Conj
40 [e]
hagion
ἅγιον
a sanctuary
Adj-ANS
2886 [e]
kosmikon
κοσμικόν  .
earthly
Adj-ANS
2   4633 [e]
2   skēnē
2   σκηνὴ
2   A tabernacle
2   N-NFS
1063 [e]
gar
γὰρ
for
Conj
2680 [e]
kateskeuasthē
κατεσκευάσθη  ,
was prepared
V-AIP-3S
3588 [e]


the
Art-NFS
4413 [e]
prōtē
πρώτη  —
first [room]
Adj-NFS
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
3739 [e]


which [were]
RelPro-DFS
3588 [e]


 - 
Art-NFS
5037 [e]
te
τε
both
Conj
3087 [e]
lychnia
λυχνία  ,
the lampstand
N-NFS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3588 [e]


the
Art-NFS
5132 [e]
trapeza
τράπεζα  ,
table
N-NFS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3588 [e]


of the
Art-NFS
4286 [e]
prothesis
πρόθεσις
presentation
N-NFS
3588 [e]
tōn
τῶν
the
Art-GMP
740 [e]
artōn
ἄρτων  —
bread
N-GMP
3748 [e]
hētis
ἥτις
which
RelPro-NFS
3004 [e]
legetai
λέγεται
is called
V-PIM/P-3S
40 [e]
Hagia
Ἅγια  .
[the] Holy [Place]
Adj-NNP
3   3326 [e]
3   meta
3   μετὰ
3   Behind
3   Prep
1161 [e]
de
δὲ
now
Conj
3588 [e]
to
τὸ
the
Art-ANS
1208 [e]
deuteron
δεύτερον
second
Adj-ANS
2665 [e]
katapetasma
καταπέτασμα
veil
N-ANS
4633 [e]
skēnē
σκηνὴ  ,
[was] a tabernacle
N-NFS
3588 [e]


 - 
Art-NFS
3004 [e]
legomenē
λεγομένη
being called
V-PPM/P-NFS
40 [e]
Hagia
Ἅγια
the Holy
Adj-NNP
40 [e]
hagiōn
ἁγίων  ,
of Holies
Adj-GNP
4   5552 [e]
4   chrysoun
4   χρυσοῦν
4   [the] golden
4   Adj-ANS
2192 [e]
echousa
ἔχουσα
having
V-PPA-NFS
2369 [e]
thymiatērion
θυμιατήριον  ,
altar of incense
N-ANS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3588 [e]
tēn
τὴν
the
Art-AFS
2787 [e]
kibōton
κιβωτὸν
ark
N-AFS
3588 [e]
tēs
τῆς
of the
Art-GFS
1242 [e]
diathēkēs
διαθήκης  ,
covenant
N-GFS
4028 [e]
perikekalymmenēn
περικεκαλυμμένην
having been covered around
V-RPM/P-AFS
3840 [e]
pantothen
πάντοθεν
in every part
Adv
5553 [e]
chrysiō
χρυσίῳ  ,
with gold
N-DNS
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
3739 [e]


which
RelPro-DFS
4713 [e]
stamnos
στάμνος
[was the] jar
N-NFS
5552 [e]
chrysē
χρυσῆ
golden
Adj-NFS
2192 [e]
echousa
ἔχουσα
having
V-PPA-NFS
3588 [e]
to
τὸ
the
Art-ANS
3131 [e]
manna
μάννα  ,
manna
N-ANS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3588 [e]


the
Art-NFS
4464 [e]
rhabdos
ῥάβδος
staff
N-NFS
2 [e]
Aarōn
Ἀαρὼν
of Aaron
N-GMS
3588 [e]


 - 
Art-NFS
985 [e]
blastēsasa
βλαστήσασα  ,
having budded
V-APA-NFS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3588 [e]
hai
αἱ
the
Art-NFP
4109 [e]
plakes
πλάκες
tablets
N-NFP
3588 [e]
tēs
τῆς
of the
Art-GFS
1242 [e]
diathēkēs
διαθήκης  .
covenant
N-GFS
5   5231 [e]
5   hyperanō
5   ὑπεράνω
5   Above
5   Prep
1161 [e]
de
δὲ
then
Conj
846 [e]
autēs
αὐτῆς
it
PPro-GF3S
5502 [e]
Cheroubin
Χερουβὶν
[were the] cherubim
N-NNP
1391 [e]
doxēs
δόξης  ,
of glory
N-GFS
2683 [e]
kataskiazonta
κατασκιάζοντα
overshadowing
V-PPA-NNP
3588 [e]
to
τὸ
the
Art-ANS
2435 [e]
hilastērion
ἱλαστήριον  ;
mercy seat
N-ANS
4012 [e]
peri
περὶ
concerning
Prep
3739 [e]
hōn
ὧν
which
RelPro-GNP
3756 [e]
ouk
οὐκ
not
Adv
1510 [e]
estin
ἔστιν
it is
V-PIA-3S
3568 [e]
nyn
νῦν
now [the time]
Adv
3004 [e]
legein
λέγειν
to speak
V-PNA
2596 [e]
kata
κατὰ
in
Prep
3313 [e]
meros
μέρος  .
detail
N-ANS
6   3778 [e]
6   Toutōn
6   Τούτων
6   These things
6   DPro-GNP
1161 [e]
de
δὲ
now
Conj
3779 [e]
houtōs
οὕτως
thus
Adv
2680 [e]
kateskeuasmenōn
κατεσκευασμένων  ,
having been prepared
V-RPM/P-GNP
1519 [e]
eis
εἰς
into
Prep
3303 [e]
men
μὲν
indeed
Conj
3588 [e]
tēn
τὴν
the
Art-AFS
4413 [e]
prōtēn
πρώτην
first
Adj-AFS
4633 [e]
skēnēn
σκηνὴν
tabernacle
N-AFS
1223 [e]
dia
διὰ
at all times
Prep
3956 [e]
pantos
παντὸς
everything
Adj-GMS
1524 [e]
eisiasin
εἰσίασιν
enter
V-PIA-3P
3588 [e]
hoi
οἱ
the
Art-NMP
2409 [e]
hiereis
ἱερεῖς  ,
priests
N-NMP
3588 [e]
tas
τὰς
the
Art-AFP
2999 [e]
latreias
λατρείας
sacred services
N-AFP
2005 [e]
epitelountes
ἐπιτελοῦντες  .
accomplishing
V-PPA-NMP
7   1519 [e]
7   eis
7   εἰς
7   [Enters] into
7   Prep
1161 [e]
de
δὲ
however
Conj
3588 [e]
tēn
τὴν
the
Art-AFS
1208 [e]
deuteran
δευτέραν  ,
second
Adj-AFS
530 [e]
hapax
ἅπαξ
once
Adv
3588 [e]
tou
τοῦ
in the
Art-GMS
1763 [e]
eniautou
ἐνιαυτοῦ
year
N-GMS
3441 [e]
monos
μόνος  ,
only
Adj-NMS
3588 [e]
ho

the
Art-NMS
749 [e]
archiereus
ἀρχιερεύς  ,
high priest
N-NMS
3756 [e]
ou
οὐ
not
Adv
5565 [e]
chōris
χωρὶς
without
Prep
129 [e]
haimatos
αἵματος  ,
blood
N-GNS
3739 [e]
ho

which
RelPro-ANS
4374 [e]
prospherei
προσφέρει
he offers
V-PIA-3S
5228 [e]
hyper
ὑπὲρ
for
Prep
1438 [e]
heautou
ἑαυτοῦ
himself
RefPro-GM3S
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3588 [e]
tōn
τῶν
the
Art-GNP
3588 [e]
tou
τοῦ
of the
Art-GMS
2992 [e]
laou
λαοῦ
people
N-GMS
51 [e]
agnoēmatōn
ἀγνοημάτων  .
sins of ignorance
N-GNP
8   3778 [e]
8   Touto
8   Τοῦτο
8   By this
8   DPro-ANS
1213 [e]
dēlountos
δηλοῦντος
was signifying
V-PPA-GNS
3588 [e]
tou
τοῦ
the
Art-GNS
4151 [e]
Pneumatos
Πνεύματος
Spirit
N-GNS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GNS
40 [e]
Hagiou
Ἁγίου
Holy
Adj-GNS
3380 [e]
mēpō
μήπω
[that] not yet
Adv
5319 [e]
pephanerōsthai
πεφανερῶσθαι
has been made manifest
V-RNM/P
3588 [e]
tēn
τὴν
the
Art-AFS
3588 [e]
tōn
τῶν
into the
Art-GNP
40 [e]
hagiōn
ἁγίων
holy places
Adj-GNP
3598 [e]
hodon
ὁδὸν  ,
way
N-AFS
2089 [e]
eti
ἔτι
still
Adv
3588 [e]
tēs
τῆς
the
Art-GFS
4413 [e]
prōtēs
πρώτης
first
Adj-GFS
4633 [e]
skēnēs
σκηνῆς
tabernacle
N-GFS
2192 [e]
echousēs
ἐχούσης
having
V-PPA-GFS
4714 [e]
stasin
στάσιν  ,
a standing
N-AFS
9   3748 [e]
9   hētis
9   ἥτις
9   which [is]
9   RelPro-NFS
3850 [e]
parabolē
παραβολὴ
a symbol
N-NFS
1519 [e]
eis
εἰς
for
Prep
3588 [e]
ton
τὸν
the
Art-AMS
2540 [e]
kairon
καιρὸν
time
N-AMS
3588 [e]
ton
τὸν
 - 
Art-AMS
1764 [e]
enestēkota
ἐνεστηκότα  ,
present
V-RPA-AMS
2596 [e]
kath’
καθ’
in
Prep
3739 [e]
hēn
ἣν
which
RelPro-AFS
1435 [e]
dōra
δῶρά
gifts
N-NNP
5037 [e]
te
τε
both
Conj
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
2378 [e]
thysiai
θυσίαι
sacrifices
N-NFP
4374 [e]
prospherontai
προσφέρονται  ,
are offered
V-PIM/P-3P
3361 [e]

μὴ
not
Adv
1410 [e]
dynamenai
δυνάμεναι
being able
V-PPM/P-NFP
2596 [e]
kata
κατὰ
in regard to
Prep
4893 [e]
syneidēsin
συνείδησιν
conscience
N-AFS
5048 [e]
teleiōsai
τελειῶσαι
to make perfect
V-ANA
3588 [e]
ton
τὸν
the [one]
Art-AMS
3000 [e]
latreuonta
λατρεύοντα  ,
worshiping
V-PPA-AMS
10   3440 [e]
10   monon
10   μόνον
10   [consisting] only
10   Adv
1909 [e]
epi
ἐπὶ
in
Prep
1033 [e]
brōmasin
βρώμασιν
foods
N-DNP
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
4188 [e]
pomasin
πόμασιν
drinks
N-DNP
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
1313 [e]
diaphorois
διαφόροις
various
Adj-DMP
909 [e]
baptismois
βαπτισμοῖς  ,
washings
N-DMP
1345 [e]
dikaiōmata
δικαιώματα
ordinances
N-NNP
4561 [e]
sarkos
σαρκὸς  ,
of [the] flesh
N-GFS
3360 [e]
mechri
μέχρι
until
Prep
2540 [e]
kairou
καιροῦ
[the] time
N-GMS
1357 [e]
diorthōseōs
διορθώσεως
of reformation
N-GFS
1945 [e]
epikeimena
ἐπικείμενα  .
being imposed
V-PPM/P-NNP
Redemption through His Blood
11   5547 [e]
11   Christos
11   Χριστὸς
11   Christ
11   N-NMS
1161 [e]
de
δὲ  ,
however
Conj
3854 [e]
paragenomenos
παραγενόμενος
having appeared as
V-APM-NMS
749 [e]
archiereus
ἀρχιερεὺς
high priest
N-NMS
3588 [e]
tōn
τῶν
of the
Art-GNP
1096 [e]
genomenōn
γενομένων
having come
V-APM-GNP
18 [e]
agathōn
ἀγαθῶν  ,
good things
Adj-GNP
1223 [e]
dia
διὰ
by
Prep
3588 [e]
tēs
τῆς
the
Art-GFS
3173 [e]
meizonos
μείζονος
greater
Adj-GFS-C
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
5046 [e]
teleioteras
τελειοτέρας
more perfect
Adj-GFS-C
4633 [e]
skēnēs
σκηνῆς
tabernacle
N-GFS
3756 [e]
ou
οὐ
not
Adv
5499 [e]
cheiropoiētou
χειροποιήτου  ,
made by hands
Adj-GFS
3778 [e]
tout’
τοῦτ’
that
DPro-NNS
1510 [e]
estin
ἔστιν  ,
is
V-PIA-3S
3756 [e]
ou
οὐ
not
Adv
3778 [e]
tautēs
ταύτης
of this
DPro-GFS
3588 [e]
tēs
τῆς
 - 
Art-GFS
2937 [e]
ktiseōs
κτίσεως  ,
creation
N-GFS
12   3761 [e]
12   oude
12   οὐδὲ
12   nor
12   Conj
1223 [e]
di’
δι’
by
Prep
129 [e]
haimatos
αἵματος
blood
N-GNS
5131 [e]
tragōn
τράγων
of goats
N-GMP
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3448 [e]
moschōn
μόσχων  ,
calves
N-GMP
1223 [e]
dia
διὰ
through
Prep
1161 [e]
de
δὲ
however
Conj
3588 [e]
tou
τοῦ
the
Art-GNS
2398 [e]
idiou
ἰδίου
own
Adj-GNS
129 [e]
haimatos
αἵματος  ,
blood
N-GNS
1525 [e]
eisēlthen
εἰσῆλθεν
He entered
V-AIA-3S
2178 [e]
ephapax
ἐφάπαξ
once for all
Adv
1519 [e]
eis
εἰς
into
Prep
3588 [e]
ta
τὰ
the
Art-ANP
40 [e]
hagia
ἅγια  ,
holy places
Adj-ANP
166 [e]
aiōnian
αἰωνίαν
eternal
Adj-AFS
3085 [e]
lytrōsin
λύτρωσιν
redemption
N-AFS
2147 [e]
heuramenos
εὑράμενος  .
having obtained
V-APM-NMS
13   1487 [e]
13   Ei
13   Εἰ
13   If
13   Conj
1063 [e]
gar
γὰρ
for
Conj
3588 [e]
to
τὸ
the
Art-NNS
129 [e]
haima
αἷμα
blood
N-NNS
5131 [e]
tragōn
τράγων  ,
of goats
N-GMP
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
5022 [e]
taurōn
ταύρων  ,
of bulls
N-GMP
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
4700 [e]
spodos
σποδὸς
[the] ashes
N-NFS
1151 [e]
damaleōs
δαμάλεως  ,
of a heifer
N-GFS
4472 [e]
rhantizousa
ῥαντίζουσα
sprinkling
V-PPA-NFS
3588 [e]
tous
τοὺς
the
Art-AMP
2840 [e]
kekoinōmenous
κεκοινωμένους  ,
having been defiled
V-RPM/P-AMP
37 [e]
hagiazei
ἁγιάζει
sanctify [them]
V-PIA-3S
4314 [e]
pros
πρὸς
for
Prep
3588 [e]
tēn
τὴν
the
Art-AFS
3588 [e]
tēs
τῆς
of the
Art-GFS
4561 [e]
sarkos
σαρκὸς
flesh
N-GFS
2514 [e]
katharotēta
καθαρότητα  ,
purification
N-AFS
14   4214 [e]
14   posō
14   πόσῳ
14   how much
14   IPro-DNS
3123 [e]
mallon
μᾶλλον
more
Adv
3588 [e]
to
τὸ
the
Art-NNS
129 [e]
haima
αἷμα
blood
N-NNS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
5547 [e]
Christou
Χριστοῦ  ,
of Christ
N-GMS
3739 [e]
hos
ὃς
who
RelPro-NMS
1223 [e]
dia
διὰ
through
Prep
4151 [e]
Pneumatos
Πνεύματος
[the] Spirit
N-GNS
166 [e]
aiōniou
αἰωνίου  ,
eternal
Adj-GNS
1438 [e]
heauton
ἑαυτὸν
Himself
RefPro-AM3S
4374 [e]
prosēnenken
προσήνεγκεν
offered
V-AIA-3S
299 [e]
amōmon
ἄμωμον
unblemished
Adj-AMS
3588 [e]

τῷ
 - 
Art-DMS
2316 [e]
Theō
Θεῷ  ,
to God
N-DMS
2511 [e]
kathariei
καθαριεῖ
will purify
V-FIA-3S
3588 [e]
tēn
τὴν
the
Art-AFS
4893 [e]
syneidēsin
συνείδησιν
conscience
N-AFS
1473 [e]
hēmōn
ἡμῶν
of us
PPro-G1P
575 [e]
apo
ἀπὸ
from
Prep
3498 [e]
nekrōn
νεκρῶν
dead
Adj-GNP
2041 [e]
ergōn
ἔργων  ,
works
N-GNP
1519 [e]
eis
εἰς
in order
Prep
3588 [e]
to
τὸ
 - 
Art-ANS
3000 [e]
latreuein
λατρεύειν
to serve
V-PNA
2316 [e]
Theō
Θεῷ
God
N-DMS
2198 [e]
zōnti
ζῶντι  !
[the] living
V-PPA-DMS
15   2532 [e]
15   Kai
15   Καὶ
15   And
15   Conj
1223 [e]
dia
διὰ
because of
Prep
3778 [e]
touto
τοῦτο  ,
this
DPro-ANS
1242 [e]
diathēkēs
διαθήκης
of a covenant
N-GFS
2537 [e]
kainēs
καινῆς
new
Adj-GFS
3316 [e]
mesitēs
μεσίτης
[the] mediator
N-NMS
1510 [e]
estin
ἐστίν  ,
He is
V-PIA-3S
3704 [e]
hopōs
ὅπως  ,
so that
Conj
2288 [e]
thanatou
θανάτου
death
N-GMS
1096 [e]
genomenou
γενομένου  ,
having taken place
V-APM-GMS
1519 [e]
eis
εἰς
for
Prep
629 [e]
apolytrōsin
ἀπολύτρωσιν
redemption
N-AFS
3588 [e]
tōn
τῶν
of the
Art-GFP
1909 [e]
epi
ἐπὶ
under
Prep
3588 [e]

τῇ
the
Art-DFS
4413 [e]
prōtē
πρώτῃ
first
Adj-DFS
1242 [e]
diathēkē
διαθήκῃ
covenant
N-DFS
3847 [e]
parabaseōn
παραβάσεων  ,
transgressions
N-GFP
3588 [e]
tēn
τὴν
the
Art-AFS
1860 [e]
epangelian
ἐπαγγελίαν
promise
N-AFS
2983 [e]
labōsin
λάβωσιν
might receive
V-ASA-3P
3588 [e]
hoi
οἱ
those
Art-NMP
2564 [e]
keklēmenoi
κεκλημένοι  ,
having been called
V-RPM/P-NMP
3588 [e]
tēs
τῆς
of the
Art-GFS
166 [e]
aiōniou
αἰωνίου
eternal
Adj-GFS
2817 [e]
klēronomias
κληρονομίας  .
inheritance
N-GFS
16   3699 [e]
16   Hopou
16   Ὅπου
16   Where
16   Adv
1063 [e]
gar
γὰρ
for
Conj
1242 [e]
diathēkē
διαθήκη  ,
[there is] a will
N-NFS
2288 [e]
thanaton
θάνατον
[the] death
N-AMS
318 [e]
anankē
ἀνάγκη
[it is] necessary
N-NFS
5342 [e]
pheresthai
φέρεσθαι
to establish
V-PNM/P
3588 [e]
tou
τοῦ
of the [one]
Art-GMS
1303 [e]
diathemenou
διαθεμένου  .
having made [it]
V-APM-GMS
17   1242 [e]
17   diathēkē
17   διαθήκη
17   A will
17   N-NFS
1063 [e]
gar
γὰρ
for
Conj
1909 [e]
epi
ἐπὶ
after
Prep
3498 [e]
nekrois
νεκροῖς
death
Adj-DMP
949 [e]
bebaia
βεβαία  ,
[is] affirmed
Adj-NFS
1893 [e]
epei
ἐπεὶ
since
Conj
3361 [e]

μή‿
not
Adv
4218 [e]
pote
ποτε
at the time
Adv
2480 [e]
ischyei
ἰσχύει  ,
it is in force
V-PIA-3S
3753 [e]
hote
ὅτε
when
Adv
2198 [e]

ζῇ
is living
V-PIA-3S
3588 [e]
ho

the [one]
Art-NMS
1303 [e]
diathemenos
διαθέμενος  ,
having made [it]
V-APM-NMS
18   3606 [e]
18   Hothen
18   Ὅθεν
18   wherefore
18   Conj
3761 [e]
oude
οὐδὲ
neither
Adv
3588 [e]


the
Art-NFS
4413 [e]
prōtē
πρώτη  ,
first
Adj-NFS
5565 [e]
chōris
χωρὶς
apart from
Prep
129 [e]
haimatos
αἵματος
blood
N-GNS
1457 [e]
enkekainistai
ἐνκεκαίνισται  .
has been inaugurated
V-RIM/P-3S
19   2980 [e]
19   lalētheisēs
19   λαληθείσης
19   Having been spoken
19   V-APP-GFS
1063 [e]
gar
γὰρ
for
Conj
3956 [e]
pasēs
πάσης
of every
Adj-GFS
1785 [e]
entolēs
ἐντολῆς
commandment
N-GFS
2596 [e]
kata
κατὰ
according to
Prep
3588 [e]
ton
τὸν
the
Art-AMS
3551 [e]
nomon
νόμον
law
N-AMS
5259 [e]
hypo
ὑπὸ
by
Prep
3475 [e]
Mōuseōs
Μωϋσέως
Moses
N-GMS
3956 [e]
panti
παντὶ
to all
Adj-DMS
3588 [e]

τῷ
the
Art-DMS
2992 [e]
laō
λαῷ  ,
people
N-DMS
2983 [e]
labōn
λαβὼν
having taken
V-APA-NMS
3588 [e]
to
τὸ
the
Art-ANS
129 [e]
haima
αἷμα
blood
N-ANS
3588 [e]
tōn
τῶν
 - 
Art-GMP
3448 [e]
moschōn
μόσχων
of calves
N-GMP
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3588 [e]
tōn
τῶν
 - 
Art-GMP
5131 [e]
tragōn
τράγων  ,
of goats
N-GMP
3326 [e]
meta
μετὰ
with
Prep
5204 [e]
hydatos
ὕδατος  ,
water
N-GNS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
2053 [e]
eriou
ἐρίου
wool
N-GNS
2847 [e]
kokkinou
κοκκίνου  ,
scarlet
Adj-GNS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
5301 [e]
hyssōpou
ὑσσώπου  ,
hyssop
N-GFS
846 [e]
auto
αὐτό
itself
PPro-AN3S
5037 [e]
te
τε
both
Conj
3588 [e]
to
τὸ
the
Art-ANS
975 [e]
biblion
βιβλίον
book
N-ANS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3956 [e]
panta
πάντα
all
Adj-AMS
3588 [e]
ton
τὸν
the
Art-AMS
2992 [e]
laon
λαὸν
people
N-AMS
4472 [e]
erantisen
ἐράντισεν  ,
he sprinkled
V-AIA-3S
20   3004 [e]
20   legōn
20   λέγων  ,
20   saying
20   V-PPA-NMS
3778 [e]
Touto
Τοῦτο
This [is]
DPro-NNS
3588 [e]
to
τὸ
the
Art-NNS
129 [e]
haima
αἷμα
blood
N-NNS
3588 [e]
tēs
τῆς
of the
Art-GFS
1242 [e]
diathēkēs
διαθήκης  ,
covenant
N-GFS
3739 [e]
hēs
ἧς
which
RelPro-GFS
1781 [e]
eneteilato
ἐνετείλατο
commanded
V-AIM-3S
4314 [e]
pros
πρὸς
unto
Prep
4771 [e]
hymas
ὑμᾶς
you
PPro-A2P
3588 [e]
ho

 - 
Art-NMS
2316 [e]
Theos
Θεός  .
God
N-NMS
21   2532 [e]
21   Kai
21   Καὶ
21   And
21   Conj
3588 [e]
tēn
τὴν
the
Art-AFS
4633 [e]
skēnēn
σκηνὴν
tabernacle
N-AFS
1161 [e]
de
δὲ  ,
then
Conj
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3956 [e]
panta
πάντα
all
Adj-ANP
3588 [e]
ta
τὰ
the
Art-ANP
4632 [e]
skeuē
σκεύη
vessels
N-ANP
3588 [e]
tēs
τῆς
of the
Art-GFS
3009 [e]
leitourgias
λειτουργίας
ministry
N-GFS
3588 [e]

τῷ
with
Art-DNS
129 [e]
haimati
αἵματι
blood
N-DNS
3668 [e]
homoiōs
ὁμοίως
likewise
Adv
4472 [e]
erantisen
ἐράντισεν  .
he sprinkled
V-AIA-3S
22   2532 [e]
22   kai
22   καὶ
22   And
22   Conj
4975 [e]
schedon
σχεδὸν
almost
Adv
1722 [e]
en
ἐν
with
Prep
129 [e]
haimati
αἵματι
blood
N-DNS
3956 [e]
panta
πάντα
all things
Adj-NNP
2511 [e]
katharizetai
καθαρίζεται  ,
are purified
V-PIM/P-3S
2596 [e]
kata
κατὰ
according to
Prep
3588 [e]
ton
τὸν
the
Art-AMS
3551 [e]
nomon
νόμον  ,
law
N-AMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
5565 [e]
chōris
χωρὶς
apart from
Prep
130 [e]
haimatekchysias
αἱματεκχυσίας  ,
blood-shedding
N-GFS
3756 [e]
ou
οὐ
not
Adv
1096 [e]
ginetai
γίνεται
there is
V-PIM/P-3S
859 [e]
aphesis
ἄφεσις  .
forgiveness
N-NFS
23   318 [e]
23   Anankē
23   Ἀνάγκη
23   [It was] necessary
23   N-NFS
3767 [e]
oun
οὖν
then [for]
Conj
3588 [e]
ta
τὰ
the
Art-ANP
3303 [e]
men
μὲν
indeed
Conj
5262 [e]
hypodeigmata
ὑποδείγματα
representations
N-ANP
3588 [e]
tōn
τῶν
of the things
Art-GNP
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
3588 [e]
tois
τοῖς
the
Art-DMP
3772 [e]
ouranois
οὐρανοῖς  ,
heavens
N-DMP
3778 [e]
toutois
τούτοις
with these
DPro-DNP
2511 [e]
katharizesthai
καθαρίζεσθαι  ,
to be purified
V-PNM/P
846 [e]
auta
αὐτὰ
themselves
PPro-AN3P
1161 [e]
de
δὲ
however
Conj
3588 [e]
ta
τὰ
the
Art-ANP
2032 [e]
epourania
ἐπουράνια
heavenly things
Adj-ANP
2909 [e]
kreittosin
κρείττοσιν
with better
Adj-DFP-C
2378 [e]
thysiais
θυσίαις
sacrifices
N-DFP
3844 [e]
para
παρὰ
than
Prep
3778 [e]
tautas
ταύτας  .
these
DPro-AFP
24   3756 [e]
24   ou
24   οὐ
24   Not
24   Adv
1063 [e]
gar
γὰρ
for
Conj
1519 [e]
eis
εἰς
into
Prep
5499 [e]
cheiropoiēta
χειροποίητα
made by hands
Adj-ANP
1525 [e]
eisēlthen
εἰσῆλθεν
has entered
V-AIA-3S
40 [e]
hagia
ἅγια
holy places
Adj-ANP
5547 [e]
Christos
Χριστός  ,
Christ
N-NMS
499 [e]
antitypa
ἀντίτυπα
copies
Adj-ANP
3588 [e]
tōn
τῶν
of the
Art-GNP
228 [e]
alēthinōn
ἀληθινῶν  ,
true [ones]
Adj-GNP
235 [e]
all’
ἀλλ’
but
Conj
1519 [e]
eis
εἰς
into
Prep
846 [e]
auton
αὐτὸν
itself
PPro-AM3S
3588 [e]
ton
τὸν
 - 
Art-AMS
3772 [e]
ouranon
οὐρανόν  ,
heaven
N-AMS
3568 [e]
nyn
νῦν
now
Adv
1718 [e]
emphanisthēnai
ἐμφανισθῆναι
to appear
V-ANP
3588 [e]

τῷ
in the
Art-DNS
4383 [e]
prosōpō
προσώπῳ
presence
N-DNS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
2316 [e]
Theou
Θεοῦ
of God
N-GMS
5228 [e]
hyper
ὑπὲρ
for
Prep
1473 [e]
hēmōn
ἡμῶν  ,
us
PPro-G1P
25   3761 [e]
25   oud’
25   οὐδ’
25   nor
25   Conj
2443 [e]
hina
ἵνα
that
Conj
4178 [e]
pollakis
πολλάκις
repeatedly
Adv
4374 [e]
prospherē
προσφέρῃ
He should offer
V-PSA-3S
1438 [e]
heauton
ἑαυτόν  ,
Himself
RefPro-AM3S
5618 [e]
hōsper
ὥσπερ
just as
Adv
3588 [e]
ho

the
Art-NMS
749 [e]
archiereus
ἀρχιερεὺς
high priest
N-NMS
1525 [e]
eiserchetai
εἰσέρχεται
enters
V-PIM/P-3S
1519 [e]
eis
εἰς
into
Prep
3588 [e]
ta
τὰ
the
Art-ANP
40 [e]
hagia
ἅγια
holy places
Adj-ANP
2596 [e]
kat’
κατ’
every
Prep
1763 [e]
eniauton
ἐνιαυτὸν
year
N-AMS
1722 [e]
en
ἐν
with
Prep
129 [e]
haimati
αἵματι
[the] blood
N-DNS
245 [e]
allotriō
ἀλλοτρίῳ  .
of another
Adj-DNS
26   1893 [e]
26   Epei
26   Ἐπεὶ
26   Otherwise
26   Conj
1163 [e]
edei
ἔδει
it was necessary for
V-IIA-3S
846 [e]
auton
αὐτὸν
Him
PPro-AM3S
4178 [e]
pollakis
πολλάκις
repeatedly
Adv
3958 [e]
pathein
παθεῖν
to have suffered
V-ANA
575 [e]
apo
ἀπὸ
from
Prep
2602 [e]
katabolēs
καταβολῆς
[the] foundation
N-GFS
2889 [e]
kosmou
κόσμου  .
of [the] world
N-GMS
3570 [e]
nyni
νυνὶ
Now
Adv
1161 [e]
de
δὲ
however
Conj
530 [e]
hapax
ἅπαξ
once
Adv
1909 [e]
epi
ἐπὶ
in
Prep
4930 [e]
synteleia
συντελείᾳ
[the] consummation
N-DFS
3588 [e]
tōn
τῶν
of the
Art-GMP
165 [e]
aiōnōn
αἰώνων  ,
ages
N-GMP
1519 [e]
eis
εἰς
for
Prep
115 [e]
athetēsin
ἀθέτησιν
[the] putting away
N-AFS
3588 [e]
tēs
τῆς
of
Art-GFS
266 [e]
hamartias
ἁμαρτίας  ,
sin
N-GFS
1223 [e]
dia
διὰ
by
Prep
3588 [e]
tēs
τῆς
the
Art-GFS
2378 [e]
thysias
θυσίας
sacrifice
N-GFS
846 [e]
autou
αὐτοῦ
of Himself
PPro-GM3S
5319 [e]
pephanerōtai
πεφανέρωται  .
He has been revealed
V-RIM/P-3S
27   2532 [e]
27   Kai
27   Καὶ
27   And
27   Conj
2596 [e]
kath’
καθ’
in
Prep
3745 [e]
hoson
ὅσον
as much as
RelPro-ANS
606 [e]
apokeitai
ἀπόκειται
it is apportioned
V-PIM/P-3S
3588 [e]
tois
τοῖς
 - 
Art-DMP
444 [e]
anthrōpois
ἀνθρώποις
to men
N-DMP
530 [e]
hapax
ἅπαξ
once
Adv
599 [e]
apothanein
ἀποθανεῖν  ,
to die
V-ANA
3326 [e]
meta
μετὰ
after
Prep
1161 [e]
de
δὲ
then
Conj
3778 [e]
touto
τοῦτο
this
DPro-ANS
2920 [e]
krisis
κρίσις  ,
[to face] judgment
N-NFS
28   3779 [e]
28   houtōs
28   οὕτως
28   so
28   Adv
2532 [e]
kai
καὶ
also
Conj
3588 [e]
ho

 - 
Art-NMS
5547 [e]
Christos
Χριστός  ,
Christ
N-NMS
530 [e]
hapax
ἅπαξ
once
Adv
4374 [e]
prosenechtheis
προσενεχθεὶς
having been offered
V-APP-NMS
1519 [e]
eis
εἰς
in order
Prep
3588 [e]
to
τὸ
 - 
Art-ANS
4183 [e]
pollōn
πολλῶν
of many
Adj-GMP
399 [e]
anenenkein
ἀνενεγκεῖν
to bear
V-ANA
266 [e]
hamartias
ἁμαρτίας  ,
[the] sins
N-AFP
1537 [e]
ek
ἐκ
for
Prep
1208 [e]
deuterou
δευτέρου  ,
a second time
Adj-GMS
5565 [e]
chōris
χωρὶς
apart from
Prep
266 [e]
hamartias
ἁμαρτίας  ,
sin
N-GFS
3708 [e]
ophthēsetai
ὀφθήσεται
will appear
V-FIP-3S
3588 [e]
tois
τοῖς
to those
Art-DMP
846 [e]
auton
αὐτὸν
Him
PPro-AM3S
553 [e]
apekdechomenois
ἀπεκδεχομένοις
awaiting
V-PPM/P-DMP
1519 [e]
eis
εἰς
for
Prep
4991 [e]
sōtērian
σωτηρίαν  .
salvation
N-AFS
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
Hebrews 8
Top of Page
Top of Page