θάνατον
Englishman's Concordance
θάνατον (thanaton) — 25 Occurrences

Matthew 10:21 N-AMS
GRK: ἀδελφὸν εἰς θάνατον καὶ πατὴρ
NAS: brother to death, and a father
KJV: the brother to death, and the father
INT: brother to death and father

Mark 13:12 N-AMS
GRK: ἀδελφὸν εἰς θάνατον καὶ πατὴρ
NAS: brother to death, and a father
KJV: the brother to death, and the father
INT: brother to death and father

Luke 2:26 N-AMS
GRK: μὴ ἰδεῖν θάνατον πρὶν ἢ
NAS: that he would not see death before
KJV: not see death, before he had seen
INT: not he should see death before that

Luke 22:33 N-AMS
GRK: καὶ εἰς θάνατον πορεύεσθαι
NAS: both to prison and to death!
KJV: and to death.
INT: and to death to go

John 8:51 N-AMS
GRK: λόγον τηρήσῃ θάνατον οὐ μὴ
NAS: he will never see death.
KJV: never see death.
INT: word keep death never not

John 11:4 N-AMS
GRK: ἔστιν πρὸς θάνατον ἀλλ' ὑπὲρ
NAS: is not to end in death, but for the glory
KJV: not unto death, but for
INT: is unto death but for

Romans 6:3 N-AMS
GRK: εἰς τὸν θάνατον αὐτοῦ ἐβαπτίσθημεν
NAS: have been baptized into His death?
KJV: into his death?
INT: unto the death of him we were baptized

Romans 6:4 N-AMS
GRK: εἰς τὸν θάνατον ἵνα ὥσπερ
NAS: baptism into death, so
KJV: baptism into death: that like as
INT: unto the death that as

Romans 6:16 N-AMS
GRK: ἁμαρτίας εἰς θάνατον ἢ ὑπακοῆς
NAS: resulting in death, or
KJV: of sin unto death, or of obedience
INT: of sin to death or of obedience

Romans 7:10 N-AMS
GRK: αὕτη εἰς θάνατον
NAS: proved to result in death for me;
KJV: found [to be] unto death.
INT: this [to be] to death

Romans 7:13 N-AMS
GRK: μοι κατεργαζομένη θάνατον ἵνα γένηται
NAS: by effecting my death through
KJV: sin, working death in me by
INT: to me working out death that might become

1 Corinthians 11:26 N-AMS
GRK: πίνητε τὸν θάνατον τοῦ κυρίου
NAS: the Lord's death until
KJV: ye do shew the Lord's death till he
INT: might drink the death of the Lord

2 Corinthians 2:16 N-AMS
GRK: θανάτου εἰς θάνατον οἷς δὲ
NAS: from death to death, to the other
KJV: of death unto death; and to the other
INT: death to death to one moreover

2 Corinthians 4:11 N-AMS
GRK: ζῶντες εἰς θάνατον παραδιδόμεθα διὰ
NAS: being delivered over to death for Jesus'
KJV: delivered unto death for Jesus'
INT: live to death are delivered on account of

2 Corinthians 7:10 N-AMS
GRK: κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται
NAS: of the world produces death.
KJV: of the world worketh death.
INT: world grief death produces

2 Timothy 1:10 N-AMS
GRK: μὲν τὸν θάνατον φωτίσαντος δὲ
NAS: who abolished death and brought
KJV: hath abolished death, and
INT: indeed death having brought to light moreover

Hebrews 9:16 N-AMS
GRK: γὰρ διαθήκη θάνατον ἀνάγκη φέρεσθαι
NAS: is, there must of necessity be the death of the one who made
KJV: be the death of the testator.
INT: indeed [there is] a will [the] death [is] necessary to bring in

Hebrews 11:5 N-AMS
GRK: μὴ ἰδεῖν θάνατον καὶ οὐχ
NAS: up so that he would not see death; AND HE WAS NOT FOUND
KJV: not see death; and was
INT: not to see death and not

James 1:15 N-AMS
GRK: ἀποτελεσθεῖσα ἀποκυεῖ θάνατον
NAS: it brings forth death.
KJV: bringeth forth death.
INT: having been completed brings forth death

1 John 5:16 N-AMS
GRK: μὴ πρὸς θάνατον αἰτήσει καὶ
NAS: a sin not [leading] to death, he shall ask
KJV: unto death, he shall ask,
INT: not to death he will ask and

1 John 5:16 N-AMS
GRK: μὴ πρὸς θάνατον ἔστιν ἁμαρτία
NAS: who commit sin not [leading] to death. There is a sin
KJV: not unto death. There is a sin
INT: not to death There is a sin

1 John 5:16 N-AMS
GRK: ἁμαρτία πρὸς θάνατον οὐ περὶ
NAS: There is a sin [leading] to death; I do not say
KJV: a sin unto death: I do not say
INT: a sin to death not concerning

1 John 5:17 N-AMS
GRK: οὐ πρὸς θάνατον
NAS: and there is a sin not [leading] to death.
KJV: not unto death.
INT: not to death

Revelation 9:6 N-AMS
GRK: ἄνθρωποι τὸν θάνατον καὶ οὐ
NAS: will seek death and will not find
KJV: shall men seek death, and shall
INT: men death and not

Revelation 13:3 N-AMS
GRK: ἐσφαγμένην εἰς θάνατον καὶ ἡ
NAS: it had been slain, and his fatal wound
KJV: wounded to death; and his
INT: slain to death and the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page