3847. παράβασις (parabasis)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3847. παράβασις (parabasis) — 7 Occurrences

Romans 2:23 N-GFS
GRK: διὰ τῆς παραβάσεως τοῦ νόμου
NAS: through your breaking the Law,
KJV: through breaking the law
INT: through the transgression of the law

Romans 4:15 N-NFS
GRK: νόμος οὐδὲ παράβασις
NAS: law, there also is no violation.
KJV: is, [there is] no transgression.
INT: law neither [is] transgression

Romans 5:14 N-GFS
GRK: ὁμοιώματι τῆς παραβάσεως Ἀδάμ ὅς
NAS: in the likeness of the offense of Adam,
KJV: of Adam's transgression, who
INT: likeness of the transgression of Adam who

Galatians 3:19 N-GFP
GRK: νόμος τῶν παραβάσεων χάριν προσετέθη
NAS: because of transgressions, having been ordained
KJV: because of transgressions, till
INT: law the transgressions for the sake of it was added

1 Timothy 2:14 N-DFS
GRK: ἐξαπατηθεῖσα ἐν παραβάσει γέγονεν
NAS: fell into transgression.
KJV: was in the transgression.
INT: having been deceived in transgression has become

Hebrews 2:2 N-NFS
GRK: καὶ πᾶσα παράβασις καὶ παρακοὴ
NAS: and every transgression and disobedience
KJV: every transgression and
INT: and every transgression and disobedience

Hebrews 9:15 N-GFP
GRK: πρώτῃ διαθήκῃ παραβάσεων τὴν ἐπαγγελίαν
NAS: for the redemption of the transgressions that were [committed] under
KJV: the redemption of the transgressions [that were] under
INT: first covenant transgressions the promise

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page