παρ'
Englishman's Concordance
παρ' (par') — 60 Occurrences

Matthew 2:4 Prep
GRK: λαοῦ ἐπυνθάνετο παρ' αὐτῶν ποῦ
KJV: together, he demanded of them where
INT: people he inquired of them where

Matthew 2:7 Prep
GRK: μάγους ἠκρίβωσεν παρ' αὐτῶν τὸν
KJV: enquired of them
INT: magi inquired earnestly of them the

Matthew 8:10 Prep
GRK: λέγω ὑμῖν παρ' οὐδενὶ τοσαύτην
INT: I say to you except no one so great

Matthew 22:25 Prep
GRK: ἦσαν δὲ παρ' ἡμῖν ἑπτὰ
KJV: Now there were with us seven
INT: there were moreover among us seven

Mark 3:21 Prep
GRK: ἀκούσαντες οἱ παρ' αὐτοῦ ἐξῆλθον
KJV: when his friends heard
INT: having heard [of it] those belonging to him went out

Mark 5:26 Prep
GRK: δαπανήσασα τὰ παρ' αὐτῆς πάντα
NAS: all that she had and was not helped
KJV: all that she had, and was
INT: having spent the of her all

Mark 8:11 Prep
GRK: αὐτῷ ζητοῦντες παρ' αὐτοῦ σημεῖον
KJV: with him, seeking of him a sign
INT: him seeking from him a sign

Mark 16:9 Prep
GRK: τῇ Μαγδαληνῇ παρ' ἧς ἐκβεβλήκει
INT: Magdalene from whom he had cast out

Luke 6:19 Prep
GRK: ὅτι δύναμις παρ' αὐτοῦ ἐξήρχετο
KJV: there went virtue out of him, and
INT: for power from him went out

Luke 6:34 Prep
GRK: ἐὰν δανίσητε παρ' ὧν ἐλπίζετε
KJV: if ye lend [to them] of whom ye hope
INT: if you lend [to those] from whom you hope

Luke 9:47 Prep
GRK: ἔστησεν αὐτὸ παρ' ἑαυτῷ
NAS: a child and stood him by His side,
KJV: and set him by him,
INT: he set it by him

Luke 10:7 Prep
GRK: πίνοντες τὰ παρ' αὐτῶν ἄξιος
NAS: and drinking what they give you; for the laborer
KJV: they give: for
INT: drinking the things [supplied] by them worthy [is]

Luke 11:16 Prep
GRK: οὐρανοῦ ἐζήτουν παρ' αὐτοῦ
KJV: tempting [him], sought of him a sign
INT: heaven were seeking from him

Luke 11:37 Prep
GRK: ὅπως ἀριστήσῃ παρ' αὐτῷ εἰσελθὼν
KJV: to dine with him: and
INT: that he would dine with him having entered

Luke 12:48 Prep
GRK: πολὺ ζητηθήσεται παρ' αὐτοῦ καὶ
KJV: much is given, of him shall be much
INT: much will be required from him and

Luke 18:14 Prep
GRK: οἶκον αὐτοῦ παρ' ἐκεῖνον ὅτι
NAS: justified rather than the other;
INT: house of him rather than that [other] For

John 1:39 Prep
GRK: μένει καὶ παρ' αὐτῷ ἔμειναν
KJV: and abode with him that
INT: he abides and with him they abode

John 4:9 Prep
GRK: Ἰουδαῖος ὢν παρ' ἐμοῦ πεῖν
KJV: askest drink of me, which am
INT: a Jew being from me to drink

John 4:40 Prep
GRK: αὐτὸν μεῖναι παρ' αὐτοῖς καὶ
KJV: him that he would tarry with them: and
INT: him to abide with them and

John 4:52 Prep
GRK: τὴν ὥραν παρ' αὐτῶν ἐν
KJV: Then enquired he of them the hour
INT: the hour from them in

John 7:29 Prep
GRK: αὐτόν ὅτι παρ' αὐτοῦ εἰμὶ
KJV: for I am from him, and he
INT: him because from him I am

John 7:51 Prep
GRK: ἀκούσῃ πρῶτον παρ' αὐτοῦ καὶ
INT: it have heard first from himself and

John 8:26 Prep
GRK: ἃ ἤκουσα παρ' αὐτοῦ ταῦτα
KJV: which I have heard of him.
INT: what I heard from him these things

John 14:17 Prep
GRK: αὐτό ὅτι παρ' ὑμῖν μένει
KJV: for he dwelleth with you, and
INT: him for with you he abides

John 14:23 Prep
GRK: καὶ μονὴν παρ' αὐτῷ ποιησόμεθα
KJV: make our abode with him.
INT: and an abode with him will make

John 14:25 Prep
GRK: λελάληκα ὑμῖν παρ' ὑμῖν μένων
KJV: being [yet] present with you.
INT: I have said to you with you abiding

Acts 3:5 Prep
GRK: προσδοκῶν τι παρ' αὐτῶν λαβεῖν
KJV: to receive something of them.
INT: expecting something from them to receive

Acts 9:2 Prep
GRK: ᾐτήσατο παρ' αὐτοῦ ἐπιστολὰς
KJV: And desired of him letters
INT: asked from him letters

Acts 18:3 Prep
GRK: εἶναι ἔμενεν παρ' αὐτοῖς καὶ
KJV: he abode with them,
INT: being he abode with them and

Acts 21:7 Prep
GRK: ἡμέραν μίαν παρ' αὐτοῖς
KJV: the brethren, and abode with them one
INT: day one with them

Acts 21:8 Prep
GRK: ἑπτὰ ἐμείναμεν παρ' αὐτῷ
KJV: the seven; and abode with him.
INT: seven we abode with him

Acts 21:16 Prep
GRK: ἡμῖν ἄγοντες παρ' ᾧ ξενισθῶμεν
KJV: and brought with them one
INT: us bringing [one] with whom we might lodge

Acts 22:5 Prep
GRK: τὸ πρεσβυτέριον παρ' ὧν καὶ
KJV: the estate of the elders: from whom
INT: the elderhood from whom also

Acts 24:8 Prep
GRK: ἐπί σέ παρ' οὗ δυνήσῃ
KJV: thee: by examining of whom thyself
INT: to you from him you will be able

Acts 26:8 Prep
GRK: ἄπιστον κρίνεται παρ' ὑμῖν εἰ
NAS: incredible among you [people] if
KJV: incredible with you,
INT: incredible is it judged by you if

Acts 28:14 Prep
GRK: ἀδελφοὺς παρεκλήθημεν παρ' αὐτοῖς ἐπιμεῖναι
INT: brothers we were entreated with them to remain

Romans 4:18 Prep
GRK: ὃς παρ' ἐλπίδα ἐπ'
KJV: Who against hope believed
INT: who against hope in

Romans 11:25 Prep
GRK: μὴ ἦτε παρ' ἑαυτοῖς φρόνιμοι
INT: not you might be to yourselves wise

Romans 11:27 Prep
GRK: αὐτοῖς ἡ παρ' ἐμοῦ διαθήκη
KJV: For this [is] my covenant unto them,
INT: to them the from me covenant

Romans 12:3 Prep
GRK: μὴ ὑπερφρονεῖν παρ' ὃ δεῖ
NAS: you not to think more highly of himself than he ought
KJV: not to think [of himself] more highly
INT: not to be high-minded above what it behoves [you]

Romans 12:16 Prep
GRK: γίνεσθε φρόνιμοι παρ' ἑαυτοῖς
KJV: not wise in your own conceits.
INT: be wise in yourselves

Romans 14:5 Prep
GRK: κρίνει ἡμέραν παρ' ἡμέραν ὃς
NAS: one day above another,
KJV: esteemeth one day above another:
INT: judges a day [to be] above [another] day one

1 Corinthians 16:2 Prep
GRK: ἕκαστος ὑμῶν παρ' ἑαυτῷ τιθέτω
NAS: of you is to put aside and save,
KJV: of you lay by him in store,
INT: each of you by him let put

2 Corinthians 1:17 Prep
GRK: ἵνα ᾖ παρ' ἐμοὶ τό
KJV: that with me
INT: that there should be with me

Galatians 1:8 Prep
GRK: εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα
NAS: to you a gospel contrary to what
KJV: unto you than that which
INT: should preach a gospel to you contrary to what we proclaimed

Galatians 1:9 Prep
GRK: ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ' ὃ παρελάβετε
NAS: is preaching to you a gospel contrary to what
KJV: unto you than that
INT: [to] you preaches gospel contrary to what you received

Ephesians 6:9 Prep
GRK: οὐκ ἔστιν παρ' αὐτῷ
KJV: is there respect of persons with him.
INT: not there is with him

Philippians 4:18 Prep
GRK: Ἐπαφροδίτου τὰ παρ' ὑμῶν ὀσμὴν
KJV: Epaphroditus the things [which were sent] from you,
INT: Epaphroditus the things from you an odor

Colossians 4:16 Prep
GRK: ὅταν ἀναγνωσθῇ παρ' ὑμῖν ἡ
NAS: letter is read among you, have it also
KJV: this epistle is read among you, cause
INT: when might be read among you the

1 Thessalonians 2:13 Prep
GRK: λόγον ἀκοῆς παρ' ἡμῶν τοῦ
KJV: which ye heard of us,
INT: [the] word of [the] report by us

1 Thessalonians 4:1 Prep
GRK: καθὼς παρελάβετε παρ' ἡμῶν τὸ
KJV: that as ye have received of us how
INT: even as you received from us

2 Thessalonians 3:6 Prep
GRK: ἣν παρελάβοσαν παρ' ἡμῶν
KJV: which he received of us.
INT: which you received from us

2 Timothy 1:13 Prep
GRK: λόγων ὧν παρ' ἐμοῦ ἤκουσας
KJV: which thou hast heard of me, in
INT: words which from me you did hear

2 Timothy 2:2 Prep
GRK: ἃ ἤκουσας παρ' ἐμοῦ διὰ
KJV: that thou hast heard of me
INT: the things which you did hear of me with

Hebrews 1:4 Prep
GRK: ὅσῳ διαφορώτερον παρ' αὐτοὺς κεκληρονόμηκεν
NAS: a more excellent name than they.
KJV: a more excellent name than they.
INT: as much as more excellent beyond them he has inherited

Hebrews 2:7 Prep
GRK: βραχύ τι παρ' ἀγγέλους δόξῃ
NAS: LOWER THAN THE ANGELS;
KJV: lower than the angels;
INT: little some than [the] angels with glory

Hebrews 2:9 Prep
GRK: βραχύ τι παρ' ἀγγέλους ἠλαττωμένον
NAS: lower than the angels,
KJV: a little lower than the angels for
INT: little some than [the] angels was made lower

James 1:17 Prep
GRK: τῶν φώτων παρ' ᾧ οὐκ
KJV: the Father of lights, with whom is
INT: of lights with whom not

Revelation 2:13 Prep
GRK: ὃς ἀπεκτάνθη παρ' ὑμῖν ὅπου
NAS: who was killed among you, where Satan
KJV: who was slain among you, where
INT: who was killed among you where

Revelation 3:18 Prep
GRK: σοι ἀγοράσαι παρ' ἐμοῦ χρυσίον
KJV: thee to buy of me gold
INT: you to buy from me gold

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page