Πάντως
Englishman's Concordance
Πάντως (Pantōs) — 9 Occurrences

Luke 4:23 Adv
GRK: πρὸς αὐτούς Πάντως ἐρεῖτέ μοι
NAS: And He said to them, No doubt you will quote
KJV: them, Ye will surely say unto me
INT: to them Surely you will say to me

Acts 18:21 Adv
GRK: Δεῖ με πάντως τὴν ἑορτὴν
KJV: I must by all means keep this feast
INT: It behoves me by all means the feast

Acts 21:22 Adv
GRK: οὖν ἐστίν πάντως ἀκούσονται ὅτι
NAS: then, is [to be done]? They will certainly hear
KJV: must needs come together:
INT: then is it certainly they will hear that

Acts 28:4 Adv
GRK: ἀλλήλους ἔλεγον Πάντως φονεύς ἐστιν
NAS: to one another, Undoubtedly this
KJV: among themselves, No doubt this man
INT: one another they said By all means a murderer is

Romans 3:9 Adv
GRK: προεχόμεθα οὐ πάντως προῃτιασάμεθα γὰρ
NAS: Are we better than they? Not at all; for we have already charged
KJV: [than they]? No, in no wise: for
INT: are we better not at all we already charged indeed

1 Corinthians 5:10 Adv
GRK: οὐ πάντως τοῖς πόρνοις
NAS: I [did] not at all [mean] with the immoral people
KJV: not altogether with the fornicators
INT: not altogether with the sexually immoral

1 Corinthians 9:10 Adv
GRK: δι' ἡμᾶς πάντως λέγει δι'
NAS: is He speaking altogether for our sake?
KJV: Or saith he [it] altogether for our
INT: because of us altogether says he [it] for sake of

1 Corinthians 9:22 Adv
GRK: πάντα ἵνα πάντως τινὰς σώσω
NAS: so that I may by all means save
KJV: I might by all means save
INT: all that by all means some I might save

1 Corinthians 16:12 Adv
GRK: ἀδελφῶν καὶ πάντως οὐκ ἦν
NAS: to you with the brethren; and it was not at all [his] desire
KJV: was not at all to come
INT: brothers and at all not was [his]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page