Romans 3
Interlinear Bible
God Remains Faithful
1   5101 [e]
1   Ti
1   Τί
1   What
1   IPro-NNS
3767 [e]
oun
οὖν
then [is]
Conj
3588 [e]
to
τὸ
the
Art-NNS
4053 [e]
perisson
περισσὸν
superiority
Adj-NNS
3588 [e]
tou
τοῦ
of the
Art-GMS
2453 [e]
Ioudaiou
Ἰουδαίου  ?
Jew
Adj-GMS
2228 [e]
ē

Or
Conj
5101 [e]
tis
τίς
what [is]
IPro-NFS
3588 [e]


the
Art-NFS
5622 [e]
ōpheleia
ὠφέλεια
benefit
N-NFS
3588 [e]
tēs
τῆς
of the
Art-GFS
4061 [e]
peritomēs
περιτομῆς  ?
circumcision
N-GFS
2   4183 [e]
2   poly
2   πολὺ
2   Much
2   Adj-NNS
2596 [e]
kata
κατὰ
in
Prep
3956 [e]
panta
πάντα
every
Adj-AMS
5158 [e]
tropon
τρόπον  .
way
N-AMS
4412 [e]
prōton
πρῶτον
Chiefly
Adv-S
3303 [e]
men
μὲν
indeed
Prtcl
1063 [e]
gar
γὰρ
for
Conj
3754 [e]
hoti
ὅτι
that
Conj
4100 [e]
episteuthēsan
ἐπιστεύθησαν
they were entrusted with
V-AIP-3P
3588 [e]
ta
τὰ
the
Art-ANP
3051 [e]
logia
λόγια
oracles
N-ANP
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
2316 [e]
Theou
Θεοῦ  .
of God
N-GMS
3   5101 [e]
3   Ti
3   Τί
3   What
3   IPro-NNS
1063 [e]
gar
γάρ
for
Conj
1487 [e]
ei
εἰ
if
Conj
569 [e]
ēpistēsan
ἠπίστησάν
disbelieved
V-AIA-3P
5100 [e]
tines
τινες  ?
some
IPro-NMP
3361 [e]

μὴ
Not
Adv
3588 [e]


the
Art-NFS
570 [e]
apistia
ἀπιστία
unbelief
N-NFS
846 [e]
autōn
αὐτῶν  ,
of them
PPro-GM3P
3588 [e]
tēn
τὴν
the
Art-AFS
4102 [e]
pistin
πίστιν
faithfulness
N-AFS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
2316 [e]
Theou
Θεοῦ
of God
N-GMS
2673 [e]
katargēsei
καταργήσει  ?
will nullify
V-FIA-3S
4   3361 [e]
4   
4   μὴ
4   Never
4   Adv
1096 [e]
genoito
γένοιτο  !
may it be
V-AOM-3S
1096 [e]
ginesthō
γινέσθω
Let be
V-PMM/P-3S
1161 [e]
de
δὲ
however
Conj
3588 [e]
ho

 - 
Art-NMS
2316 [e]
Theos
Θεὸς
God
N-NMS
227 [e]
alēthēs
ἀληθής  ,
TRUE
Adj-NMS
3956 [e]
pas
πᾶς
every
Adj-NMS
1161 [e]
de
δὲ
now
Conj
444 [e]
anthrōpos
ἄνθρωπος
man
N-NMS
5583 [e]
pseustēs
ψεύστης  ,
a liar
N-NMS
2531 [e]
kathōs
καθὼς*
as
Conj
1125 [e]
gegraptai
γέγραπται  :
it has been written
V-RIM/P-3S
3704 [e]
Hopōs
Ὅπως
That
Conj
302 [e]
an
ἂν
 - 
Prtcl
1344 [e]
dikaiōthēs
δικαιωθῇς
You may be justified
V-ASP-2S
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
3588 [e]
tois
τοῖς
the
Art-DMP
3056 [e]
logois
λόγοις
words
N-DMP
4771 [e]
sou
σου  ,
of You
PPro-G2S
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3528 [e]
nikēseis
νικήσεις
will prevail
V-FIA-2S
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
3588 [e]

τῷ
 - 
Art-DNS
2919 [e]
krinesthai
κρίνεσθαί
being judged
V-PNM/P
4771 [e]
se
σε  .
Your
PPro-A2S
5   1487 [e]
5   Ei
5   Εἰ
5   If
5   Conj
1161 [e]
de
δὲ
however
Conj
3588 [e]


the
Art-NFS
93 [e]
adikia
ἀδικία
unrighteousness
N-NFS
1473 [e]
hēmōn
ἡμῶν  ,
of us
PPro-G1P
2316 [e]
Theou
Θεοῦ
God’s
N-GMS
1343 [e]
dikaiosynēn
δικαιοσύνην
righteousness
N-AFS
4921 [e]
synistēsin
συνίστησιν  ,
shows
V-PIA-3S
5101 [e]
ti
τί
what
IPro-ANS
2046 [e]
eroumen
ἐροῦμεν  ?
shall we say
V-FIA-1P
3361 [e]

μὴ
[Is]
Adv
94 [e]
adikos
ἄδικος
unrighteous
Adj-NMS
3588 [e]
ho

 - 
Art-NMS
2316 [e]
Theos
Θεὸς  ,
God
N-NMS
3588 [e]
ho

 - 
Art-NMS
2018 [e]
epipherōn
ἐπιφέρων
inflicting
V-PPA-NMS
3588 [e]
tēn
τὴν
the
Art-AFS
3709 [e]
orgēn
ὀργήν  ?
wrath
N-AFS
2596 [e]
kata
κατὰ
According to
Prep
444 [e]
anthrōpon
ἄνθρωπον
man
N-AMS
3004 [e]
legō
λέγω  .
I speak
V-PIA-1S
6   3361 [e]
6   
6   μὴ
6   Never
6   Adv
1096 [e]
genoito
γένοιτο  !
may it be
V-AOM-3S
1893 [e]
epei
ἐπεὶ  ,
Otherwise
Conj
4459 [e]
pōs
πῶς
how
Adv
2919 [e]
krinei
κρινεῖ
will judge
V-FIA-3S
3588 [e]
ho

 - 
Art-NMS
2316 [e]
Theos
Θεὸς
God
N-NMS
3588 [e]
ton
τὸν
the
Art-AMS
2889 [e]
kosmon
κόσμον  ?
world
N-AMS
7   1487 [e]
7   ei
7   εἰ
7   If
7   Conj
1161 [e]
de
δὲ
however
Conj
3588 [e]


the
Art-NFS
225 [e]
alētheia
ἀλήθεια
truth
N-NFS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
2316 [e]
Theou
Θεοῦ  ,
of God
N-GMS
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
3588 [e]

τῷ
 - 
Art-DNS
1699 [e]
emō
ἐμῷ
my
PPro-DN1S
5582 [e]
pseusmati
ψεύσματι  ,
lie
N-DNS
4052 [e]
eperisseusen
ἐπερίσσευσεν
abounded
V-AIA-3S
1519 [e]
eis
εἰς
to
Prep
3588 [e]
tēn
τὴν
the
Art-AFS
1391 [e]
doxan
δόξαν
glory
N-AFS
846 [e]
autou
αὐτοῦ  ,
of Him
PPro-GM3S
5101 [e]
ti
τί
why
IPro-ANS
2089 [e]
eti
ἔτι
still
Adv
2504 [e]
kagō
κἀγὼ
also I
PPro-N1S
5613 [e]
hōs
ὡς
as
Adv
268 [e]
hamartōlos
ἁμαρτωλὸς
a sinner
Adj-NMS
2919 [e]
krinomai
κρίνομαι  ?
am judged
V-PIM/P-1S
8   2532 [e]
8   kai
8   καὶ
8   And [is it]
8   Conj
3361 [e]

μὴ  ,
not
Adv
2531 [e]
kathōs
καθὼς
as
Adv
987 [e]
blasphēmoumetha
βλασφημούμεθα  ,
we are slanderously charged
V-PIM/P-1P
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
2531 [e]
kathōs
καθώς
as
Adv
5346 [e]
phasin
φασίν
affirm
V-PIA-3P
5100 [e]
tines
τινες
some [that]
IPro-NMP
1473 [e]
hēmas
ἡμᾶς
us
PPro-A1P
3004 [e]
legein
λέγειν
to say
V-PNA
3754 [e]
hoti
ὅτι  ,
 - 
Conj
4160 [e]
Poiēsōmen
Ποιήσωμεν
Let us do
V-ASA-1P
3588 [e]
ta
τὰ
things
Art-ANP
2556 [e]
kaka
κακὰ  ,
evil
Adj-ANP
2443 [e]
hina
ἵνα
that
Conj
2064 [e]
elthē
ἔλθῃ
may come
V-ASA-3S
3588 [e]
ta
τὰ
the
Art-NNP
18 [e]
agatha
ἀγαθά  ?
good things
Adj-NNP
3739 [e]
hōn
ὧν
Their
RelPro-GMP
3588 [e]
to
τὸ
 - 
Art-NNS
2917 [e]
krima
κρίμα
condemnation
N-NNS
1738 [e]
endikon
ἔνδικόν
just
Adj-NNS
1510 [e]
estin
ἐστιν  .
is
V-PIA-3S
There is No One Righteous
9   5101 [e]
9   Ti
9   Τί
9   What
9   IPro-ANS
3767 [e]
oun
οὖν  ?
then
Conj
4284 [e]
proechometha
προεχόμεθα  ?
Are we better
V-PIM/P-1P
3756 [e]
ou
οὐ
Not
Adv
3843 [e]
pantōs
πάντως  .
at all
Adv
4256 [e]
proētiasametha
προῃτιασάμεθα
We have already charged
V-AIM-1P
1063 [e]
gar
γὰρ
for
Conj
2453 [e]
Ioudaious
Ἰουδαίους
Jews
Adj-AMP
5037 [e]
te
τε
both
Conj
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
1672 [e]
Hellēnas
Ἕλληνας
Greeks
N-AMP
3956 [e]
pantas
πάντας
all
Adj-AMP
5259 [e]
hyph’
ὑφ’
under
Prep
266 [e]
hamartian
ἁμαρτίαν
sin
N-AFS
1510 [e]
einai
εἶναι  .
to be
V-PNA
10   2531 [e]
10   kathōs
10   καθὼς
10   As
10   Adv
1125 [e]
gegraptai
γέγραπται
it has been written
V-RIM/P-3S
3754 [e]
hoti
ὅτι  :
 - 
Conj
3756 [e]
Ouk
Οὐκ
None
Adv
1510 [e]
estin
ἔστιν
there is
V-PIA-3S
1342 [e]
dikaios
δίκαιος  ,
righteous
Adj-NMS
3761 [e]
oude
οὐδὲ
not even
Adv
1520 [e]
heis
εἷς  ;
one
Adj-NMS
11   3756 [e]
11   ouk
11   οὐκ
11   none
11   Adv
1510 [e]
estin
ἔστιν
there is
V-PIA-3S
3588 [e]
ho

 - 
Art-NMS
4920 [e]
syniōn
συνίων  ;
understanding
V-PPA-NMS
3756 [e]
ouk
οὐκ
none
Adv
1510 [e]
estin
ἔστιν
there is
V-PIA-3S
3588 [e]
ho

 - 
Art-NMS
1567 [e]
ekzētōn
ἐκζητῶν
seeking after
V-PPA-NMS
3588 [e]
ton
τὸν
 - 
Art-AMS
2316 [e]
Theon
Θεόν  .
God
N-AMS
12   3956 [e]
12   pantes
12   πάντες
12   All
12   Adj-NMP
1578 [e]
exeklinan
ἐξέκλιναν  ,
have turned away
V-AIA-3P
260 [e]
hama
ἅμα
together they
Adv
889 [e]
ēchreōthēsan
ἠχρεώθησαν  ;
have become worthless
V-AIP-3P
3756 [e]
ouk
οὐκ
none
Adv
1510 [e]
estin
ἔστιν
there is
V-PIA-3S
3588 [e]
ho

who
Art-NMS
4160 [e]
poiōn
ποιῶν
is practicing
V-PPA-NMS
5544 [e]
chrēstotēta
χρηστότητα  ,
good
N-AFS
3756 [e]
ouk
οὐκ
not
Adv
1510 [e]
estin
ἔστιν
there is
V-PIA-3S
2193 [e]
heōs
ἕως
so much as
Prep
1520 [e]
henos
ἑνός  .
one
Adj-GMS
13   5028 [e]
13   taphos
13   τάφος
13   A grave
13   N-NMS
455 [e]
aneōgmenos
ἀνεῳγμένος
having been opened
V-RPM/P-NMS
3588 [e]
ho

the
Art-NMS
2995 [e]
larynx
λάρυγξ
throat
N-NMS
846 [e]
autōn
αὐτῶν  ;
of them [is]
PPro-GM3P
3588 [e]
tais
ταῖς
with the
Art-DFP
1100 [e]
glōssais
γλώσσαις
tongues
N-DFP
846 [e]
autōn
αὐτῶν
of them
PPro-GM3P
1387 [e]
edoliousan
ἐδολιοῦσαν  ;
they keep practicing deceit
V-IIA-3P
2447 [e]
ios
ἰὸς
[the] venom
N-NMS
785 [e]
aspidōn
ἀσπίδων
of vipers
N-GFP
5259 [e]
hypo
ὑπὸ
[is] under
Prep
3588 [e]
ta
τὰ
the
Art-ANP
5491 [e]
cheilē
χείλη
lips
N-ANP
846 [e]
autōn
αὐτῶν  ,
of them
PPro-GM3P
14   3739 [e]
14   hōn
14   ὧν
14   of whom
14   RelPro-GMP
3588 [e]
to
τὸ
the
Art-NNS
4750 [e]
stoma
στόμα
mouth
N-NNS
685 [e]
aras
ἀρᾶς
of cursing
N-GFS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
4088 [e]
pikrias
πικρίας
of bitterness
N-GFS
1073 [e]
gemei
γέμει  ;
is full
V-PIA-3S
15   3691 [e]
15   oxeis
15   ὀξεῖς
15   swift [are]
15   Adj-NMP
3588 [e]
hoi
οἱ
the
Art-NMP
4228 [e]
podes
πόδες
feet
N-NMP
846 [e]
autōn
αὐτῶν
of them
PPro-GM3P
1632 [e]
ekcheai
ἐκχέαι
to shed
V-ANA
129 [e]
haima
αἷμα  ;
blood
N-ANS
16   4938 [e]
16   syntrimma
16   σύντριμμα
16   ruin
16   N-NNS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
5004 [e]
talaipōria
ταλαιπωρία
misery
N-NFS
1722 [e]
en
ἐν
[are] in
Prep
3588 [e]
tais
ταῖς
the
Art-DFP
3598 [e]
hodois
ὁδοῖς
paths
N-DFP
846 [e]
autōn
αὐτῶν  ;
of them
PPro-GM3P
17   2532 [e]
17   kai
17   καὶ
17   and
17   Conj
3598 [e]
hodon
ὁδὸν
[the] way
N-AFS
1515 [e]
eirēnēs
εἰρήνης
of peace
N-GFS
3756 [e]
ouk
οὐκ
not
Adv
1097 [e]
egnōsan
ἔγνωσαν  .
they have known
V-AIA-3P
18   3756 [e]
18   ouk
18   οὐκ
18   Not
18   Adv
1510 [e]
estin
ἔστιν
there is
V-PIA-3S
5401 [e]
phobos
φόβος
fear
N-NMS
2316 [e]
Theou
Θεοῦ
of God
N-GMS
561 [e]
apenanti
ἀπέναντι
before
Prep
3588 [e]
tōn
τῶν
the
Art-GMP
3788 [e]
ophthalmōn
ὀφθαλμῶν
eyes
N-GMP
846 [e]
autōn
αὐτῶν  .
of them
PPro-GM3P
19   1492 [e]
19   Oidamen
19   Οἴδαμεν
19   We know
19   V-RIA-1P
1161 [e]
de
δὲ
now
Conj
3754 [e]
hoti
ὅτι
that
Conj
3745 [e]
hosa
ὅσα
whatever
RelPro-ANP
3588 [e]
ho

the
Art-NMS
3551 [e]
nomos
νόμος
law
N-NMS
3004 [e]
legei
λέγει  ,
says
V-PIA-3S
3588 [e]
tois
τοῖς
to those
Art-DMP
1722 [e]
en
ἐν
under
Prep
3588 [e]

τῷ
the
Art-DMS
3551 [e]
nomō
νόμῳ
law
N-DMS
2980 [e]
lalei
λαλεῖ  ,
it speaks
V-PIA-3S
2443 [e]
hina
ἵνα
so that
Conj
3956 [e]
pan
πᾶν
every
Adj-NNS
4750 [e]
stoma
στόμα
mouth
N-NNS
5420 [e]
phragē
φραγῇ  ,
may be stopped
V-ASP-3S
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
5267 [e]
hypodikos
ὑπόδικος
under judgment
Adj-NMS
1096 [e]
genētai
γένηται
may be
V-ASM-3S
3956 [e]
pas
πᾶς
all
Adj-NMS
3588 [e]
ho

the
Art-NMS
2889 [e]
kosmos
κόσμος
world
N-NMS
3588 [e]

τῷ
 - 
Art-DMS
2316 [e]
Theō
Θεῷ  .
to God
N-DMS
20   1360 [e]
20   dioti
20   διότι
20   Therefore
20   Conj
1537 [e]
ex
ἐξ
by
Prep
2041 [e]
ergōn
ἔργων
works
N-GNP
3551 [e]
nomou
νόμου
of [the] Law
N-GMS
3756 [e]
ou
οὐ
not
Adv
1344 [e]
dikaiōthēsetai
δικαιωθήσεται
will be justified
V-FIP-3S
3956 [e]
pasa
πᾶσα
any
Adj-NFS
4561 [e]
sarx
σὰρξ
flesh
N-NFS
1799 [e]
enōpion
ἐνώπιον
before
Prep
846 [e]
autou
αὐτοῦ  ;
Him
PPro-GM3S
1223 [e]
dia
διὰ
through
Prep
1063 [e]
gar
γὰρ
for
Conj
3551 [e]
nomou
νόμου
[the] Law
N-GMS
1922 [e]
epignōsis
ἐπίγνωσις
[is] knowledge
N-NFS
266 [e]
hamartias
ἁμαρτίας  .
of sin
N-GFS
Justified by Faith
21   3570 [e]
21   Nyni
21   Νυνὶ
21   Now
21   Adv
1161 [e]
de
δὲ  ,
however
Conj
5565 [e]
chōris
χωρὶς
apart from
Prep
3551 [e]
nomou
νόμου  ,
law
N-GMS
1343 [e]
dikaiosynē
δικαιοσύνη
[the] righteousness
N-NFS
2316 [e]
Theou
Θεοῦ
of God
N-GMS
5319 [e]
pephanerōtai
πεφανέρωται  ,
has been revealed
V-RIM/P-3S
3140 [e]
martyroumenē
μαρτυρουμένη
being borne witness to
V-PPM/P-NFS
5259 [e]
hypo
ὑπὸ
by
Prep
3588 [e]
tou
τοῦ
the
Art-GMS
3551 [e]
nomou
νόμου
Law
N-GMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3588 [e]
tōn
τῶν
the
Art-GMP
4396 [e]
prophētōn
προφητῶν  ,
Prophets
N-GMP
22   1343 [e]
22   dikaiosynē
22   δικαιοσύνη
22   [the] righteousness
22   N-NFS
1161 [e]
de
δὲ
now
Conj
2316 [e]
Theou
Θεοῦ
of God
N-GMS
1223 [e]
dia
διὰ
through
Prep
4102 [e]
pisteōs
πίστεως
faith
N-GFS
2424 [e]
Iēsou
Ἰησοῦ
from Jesus
N-GMS
5547 [e]
Christou
Χριστοῦ
Christ
N-GMS
1519 [e]
eis
εἰς
toward
Prep
3956 [e]
pantas
πάντας
all
Adj-AMP
3588 [e]
tous
τοὺς
those
Art-AMP
4100 [e]
pisteuontas
πιστεύοντας  .
believing
V-PPA-AMP
3756 [e]
ou
οὐ
Not
Adv
1063 [e]
gar
γάρ
for
Conj
1510 [e]
estin
ἐστιν
there is
V-PIA-3S
1293 [e]
diastolē
διαστολή  .
distinction
N-NFS
23   3956 [e]
23   pantes
23   πάντες
23   All
23   Adj-NMP
1063 [e]
gar
γὰρ
for
Conj
264 [e]
hēmarton
ἥμαρτον
have sinned
V-AIA-3P
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
5302 [e]
hysterountai
ὑστεροῦνται
fall short
V-PIM/P-3P
3588 [e]
tēs
τῆς
of the
Art-GFS
1391 [e]
doxēs
δόξης
glory
N-GFS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
2316 [e]
Theou
Θεοῦ  ,
of God
N-GMS
24   1344 [e]
24   dikaioumenoi
24   δικαιούμενοι
24   being justified
24   V-PPM/P-NMP
1432 [e]
dōrean
δωρεὰν
freely
Adv
3588 [e]

τῇ
by the
Art-DFS
846 [e]
autou
αὐτοῦ
of Him
PPro-GM3S
5485 [e]
chariti
χάριτι
grace
N-DFS
1223 [e]
dia
διὰ
through
Prep
3588 [e]
tēs
τῆς
the
Art-GFS
629 [e]
apolytrōseōs
ἀπολυτρώσεως
redemption
N-GFS
3588 [e]
tēs
τῆς
that
Art-GFS
1722 [e]
en
ἐν
[is] in
Prep
5547 [e]
Christō
Χριστῷ
Christ
N-DMS
2424 [e]
Iēsou
Ἰησοῦ  ,
Jesus
N-DMS
25   3739 [e]
25   hon
25   ὃν
25   whom
25   RelPro-AMS
4388 [e]
proetheto
προέθετο
set forth as
V-AIM-3S
3588 [e]
ho

 - 
Art-NMS
2316 [e]
Theos
Θεὸς
God
N-NMS
2435 [e]
hilastērion
ἱλαστήριον  ,
a propitiation
N-ANS
1223 [e]
dia
διὰ
through
Prep
3588 [e]
tēs
[τῆς]
 - 
Art-GFS
4102 [e]
pisteōs
πίστεως
faith
N-GFS
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
3588 [e]

τῷ
 - 
Art-DNS
846 [e]
autou
αὐτοῦ
His
PPro-GM3S
129 [e]
haimati
αἵματι  ,
blood
N-DNS
1519 [e]
eis
εἰς
for
Prep
1732 [e]
endeixin
ἔνδειξιν
a showing forth
N-AFS
3588 [e]
tēs
τῆς
of the
Art-GFS
1343 [e]
dikaiosynēs
δικαιοσύνης
righteousness
N-GFS
846 [e]
autou
αὐτοῦ  ,
of Him
PPro-GM3S
1223 [e]
dia
διὰ
because of
Prep
3588 [e]
tēn
τὴν
the
Art-AFS
3929 [e]
paresin
πάρεσιν
forbearance
N-AFS
3588 [e]
tōn
τῶν
of the
Art-GNP
4266 [e]
progegonotōn
προγεγονότων
having taken place beforehand
V-RPA-GNP
265 [e]
hamartēmatōn
ἁμαρτημάτων   —
sins
N-GNP
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
3588 [e]

τῇ
the
Art-DFS
463 [e]
anochē
ἀνοχῇ
forbearance
N-DFS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
2316 [e]
Theou
Θεοῦ  ;
of God
N-GMS
26   4314 [e]
26   pros
26   πρὸς
26   for
26   Prep
3588 [e]
tēn
τὴν
of
Art-AFS
1732 [e]
endeixin
ἔνδειξιν
[the] showing forth
N-AFS
3588 [e]
tēs
τῆς
the
Art-GFS
1343 [e]
dikaiosynēs
δικαιοσύνης
righteousness
N-GFS
846 [e]
autou
αὐτοῦ
of Him
PPro-GM3S
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
3588 [e]

τῷ
the
Art-DMS
3568 [e]
nyn
νῦν
present
Adv
2540 [e]
kairō
καιρῷ  ,
time
N-DMS
1519 [e]
eis
εἰς
for
Prep
3588 [e]
to
τὸ
 - 
Art-ANS
1510 [e]
einai
εἶναι
to be
V-PNA
846 [e]
auton
αὐτὸν
Him
PPro-AM3S
1342 [e]
dikaion
δίκαιον
just
Adj-AMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
1344 [e]
dikaiounta
δικαιοῦντα
justifying
V-PPA-AMS
3588 [e]
ton
τὸν
the [one]
Art-AMS
1537 [e]
ek
ἐκ
of
Prep
4102 [e]
pisteōs
πίστεως
faith
N-GFS
2424 [e]
Iēsou
Ἰησοῦ  .
of Jesus
N-GMS
27   4226 [e]
27   Pou
27   Ποῦ
27   Where
27   Adv
3767 [e]
oun
οὖν
then [is]
Conj
3588 [e]


the
Art-NFS
2746 [e]
kauchēsis
καύχησις  ?
boasting
N-NFS
1576 [e]
exekleisthē
ἐξεκλείσθη  .
It has been excluded
V-AIP-3S
1223 [e]
dia
διὰ
Through
Prep
4169 [e]
poiou
ποίου
what
IPro-GMS
3551 [e]
nomou
νόμου  ?
principle
N-GMS
3588 [e]
tōn
τῶν
That
Art-GNP
2041 [e]
ergōn
ἔργων  ?
of works
N-GNP
3780 [e]
ouchi
οὐχί  ,
No
Adv
235 [e]
alla
ἀλλὰ
but
Conj
1223 [e]
dia
διὰ
through
Prep
3551 [e]
nomou
νόμου
[the] principle
N-GMS
4102 [e]
pisteōs
πίστεως  .
of faith
N-GFS
28   3049 [e]
28   logizometha
28   λογιζόμεθα
28   We reckon
28   V-PIM/P-1P
1063 [e]
gar
γὰρ
therefore
Conj
1344 [e]
dikaiousthai
δικαιοῦσθαι
to be justified
V-PNM/P
4102 [e]
pistei
πίστει
by faith
N-DFS
444 [e]
anthrōpon
ἄνθρωπον  ,
a man
N-AMS
5565 [e]
chōris
χωρὶς
apart from
Prep
2041 [e]
ergōn
ἔργων
works
N-GNP
3551 [e]
nomou
νόμου  .
of the Law
N-GMS
29   2228 [e]
29   Ē
29   
29   Or
29   Conj
2453 [e]
Ioudaiōn
Ἰουδαίων
of Jews
Adj-GMP
3588 [e]
ho

[is He] the
Art-NMS
2316 [e]
Theos
Θεὸς
God
N-NMS
3440 [e]
monon
μόνον  ,
only
Adv
3780 [e]
ouchi
οὐχὶ
not
IntPrtcl
2532 [e]
kai
καὶ
also
Conj
1484 [e]
ethnōn
ἐθνῶν  ?
of Gentiles
N-GNP
3483 [e]
nai
ναὶ  ,
Yes
Prtcl
2532 [e]
kai
καὶ
also
Conj
1484 [e]
ethnōn
ἐθνῶν  ,
of Gentiles
N-GNP
30   1512 [e]
30   eiper
30   εἴπερ
30   since indeed
30   Conj
1520 [e]
heis
εἷς
One
Adj-NMS
3588 [e]
ho

 - 
Art-NMS
2316 [e]
Theos
Θεός  ,
God [is]
N-NMS
3739 [e]
hos
ὃς
who
RelPro-NMS
1344 [e]
dikaiōsei
δικαιώσει
will justify
V-FIA-3S
4061 [e]
peritomēn
περιτομὴν
[the] circumcision
N-AFS
1537 [e]
ek
ἐκ
by
Prep
4102 [e]
pisteōs
πίστεως
faith
N-GFS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
203 [e]
akrobystian
ἀκροβυστίαν
[the] uncircumcision
N-AFS
1223 [e]
dia
διὰ
through
Prep
3588 [e]
tēs
τῆς
the [same]
Art-GFS
4102 [e]
pisteōs
πίστεως  .
faith
N-GFS
31   3551 [e]
31   Nomon
31   Νόμον
31   Law
31   N-AMS
3767 [e]
oun
οὖν
then
Conj
2673 [e]
katargoumen
καταργοῦμεν
do we nullify
V-PIA-1P
1223 [e]
dia
διὰ
through
Prep
3588 [e]
tēs
τῆς
 - 
Art-GFS
4102 [e]
pisteōs
πίστεως  ?
faith
N-GFS
3361 [e]

μὴ
Never
Adv
1096 [e]
genoito
γένοιτο  !
may it be
V-AOM-3S
235 [e]
alla
ἀλλὰ  ,
Instead
Conj
3551 [e]
nomon
νόμον
Law
N-AMS
2476 [e]
histanomen
ἱστάνομεν  .
we uphold
V-PIA-1P
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
Romans 2
Top of Page
Top of Page